Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Hiệu quả từ công tác tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS

Minh Thu - 05:51, 08/12/2023

Sau gần ba năm triển khai thực hiện Dự án 10, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (Chương trình MTQG 1719) về truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS và miền núi; Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình, tỉnh Thừa Thiên Huế đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhằm nhìn lại hiệu quả của Dự án, cũng như những bài học nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719 trong những năm tiếp theo, phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển đã có cuộc trao đổi với ông Hồ Xuân Trăng, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ông Hồ Xuân Trăng.
Ông Hồ Xuân Trăng.

Thưa ông, sau gần ba năm thực hiện Dự án 10, kết quả nổi bật tỉnh Thừa Thiên Huế đã đạt được trong công tác tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS là gì?

Ông Hồ Xuân Trăng: Thông qua hoạt động tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về công tác tuyên truyền, vận động; các hội nghị, hội thi tìm hiểu pháp luật về công tác dân tộc và chính sách dân tộc, đến nay nhiều người dân vùng đồng bào DTTS đã có những nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của Chương trình MTQG 1719 và công tác tuyên truyền, vận động. Từ những kỹ năng, kiến thức được bồi dưỡng qua các lớp tập huấn, Người có uy tín tích cực phát huy vai trò tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt và có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hưởng ứng, tham gia các hoạt động thuộc Chương trình MTQG 1719. Kết quả rõ nét nhất trong công tác tuyên truyền, vận động đó là vận động thành công 35 hộ gia đình hiến đất, rừng cao su để bố trí ổn định dân cư cho 146 hộ tại xã Thượng Long và Hương Huế của huyện Nam Đông. Qua quá trình triển khai thực hiện Dự án 10, Chương trình MTQG 1719, đã xuất hiện 170 gương điển hình tiên tiến ở các lĩnh vực (trong đó có 35 Người có uy tín trong đồng bào DTTS; 27 nông dân; 29 học sinh, sinh viên và giáo viên; 52 nhân sĩ trí thức; 25 thanh niên và 2 doanh nhân).

Trong quá trình tổ chức thực hiện Dự án 10, những thuận lợi và khó khăn đối với địa phương là gì, thưa ông?

Ông Hồ Xuân Trăng: Có thể nói, với Dự án 10, các nội dung, cơ chế thực hiện tương đối rõ ràng. Đây chính là điều kiện thuận lợi để địa phương tham mưu, thực hiện có hiệu quả Tiểu Dự án 1, Dự án 10, Chương trình MTQG 1719. Song, có 2 nội dung mà địa phương nhận thấy còn bất cập và chưa thực hiện được. Đó là: Tại mục 32 Điều 1, sửa đổi, bổ sung Điều 64: Điểm a, khoản 2, quy định: “Khảo sát, phát hiện, lựa chọn tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện Chương trình để xây dựng mô hình điển hình tiên tiến”. Tiếp đó, tại khoản b, nội dung “Đăng ký, phê duyệt mô hình” quy định: Mô hình do cấp xã, cấp huyện thực hiện… do Chủ tịch UBND huyện phê duyệt; Mô hình do các sở, ban, ngành của tỉnh thực hiện… trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt”.

Theo nội dung trên, mô hình này được tổ chức xây dựng không chỉ trong phạm vi vùng đồng bào DTTS mà còn cả trung tâm thành phố nơi các cơ quan, đơn vị tham gia thực hiện Chương trình đóng trụ sở và đối tượng thực hiện bao gồm tập thể, cá nhân. Song, nội dung số 01, Tiểu Dự án 1, Dự án 10, Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 quy định về đối tượng: “Già làng, trưởng bản, Người có uy tín, cán bộ cốt cán có uy tín trong vùng đồng bào DTTS và miền núi; Các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi có nhiều đóng góp trên các lĩnh vực của đời sống xã hội trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế của đất nước”.

Đại biểu huyện A Lưới tham dự tập huấn tuyên truyền, phổ biến pháp luật do Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức.
Đại biểu huyện A Lưới tham dự tập huấn tuyên truyền, phổ biến pháp luật do Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức.

Được biết, Thừa Thiên Huế là một trong những địa phương đã và đang làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình MTQG 1719, ông cho biết những kết quả cụ thể thông qua công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian qua?

Ông Hồ Xuân Trăng: Căn cứ Kế hoạch số 23/KH-BDT ngày 15/3/2023 của Ban Dân tộc tỉnh về kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình MTQG 1719 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban Dân tộc ban hành công văn để tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát Chương trình năm 2022 và năm 2023 trên địa bàn tỉnh từ ngày 26/7/2023 đến ngày 18/8/2023. Qua kiểm tra, Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế nhận thấy: Nhìn chung lãnh đạo chính quyền địa phương đều nhận thức và có quyết tâm chính trị cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình, xem đây là nguồn lực quan trọng và là nhiệm vụ chính trị trọng tâm để lãnh đạo phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong nhiệm kỳ 2021 - 2025. Hầu hết lãnh đạo và công chức được phân công nhiệm vụ đã cơ bản nắm bắt các cơ chế, chính sách, hướng dẫn của cấp huyện, tỉnh, Trung ương để tổ chức triển khai thực hiện Chương trình ở địa phương bảo đảm mục tiêu, đối tượng, quy trình, thủ tục, nhất là các nội dung được phân cấp làm chủ đầu tư. Một số địa phương thể hiện khá tốt năng lực chủ đầu tư, nhất là các công trình cơ sở hạ tầng; phát huy hiệu quả sự tham gia của người dân, cộng đồng (trong công tác lập kế hoạch, giải phóng mặt bằng, giám sát…).

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành thực hiện Chương trình MTQG 1719 ở một số địa phương có mặt còn hạn chế, như: Việc thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xã, Ban Phát triển thôn chưa đúng quy định, hoạt động của Ban Chỉ đạo có nơi chưa phát huy hiệu quả. Công tác lập kế hoạch thực hiện Chương trình ở nhiều địa phương chưa kịp thời, nội dung chưa bảo đảm; có địa phương chưa lập kế hoạch thực hiện Chương trình hằng năm. Một số địa phương nghiên cứu, nắm bắt cơ chế, chính sách, hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình chưa đầy đủ; trách nhiệm, năng lực cán bộ, công chức tham mưu có mặt còn hạn chế; chưa phát huy hiệu quả sự tham gia của người dân và cộng đồng trong thực hiện Chương trình.

Bên cạnh đó, một số nội dung Chương trình MTQG 1719 đã có đầy đủ hướng dẫn, cơ chế, chính sách nhưng các địa phương vẫn còn thụ động và chưa kịp thời tổ chức triển khai thực hiện. Như việc định hướng các dự án, kế hoạch, phương án phát triển sản xuất; lựa chọn, thành lập các nhóm, tổ tham gia các mô hình phát triển sản xuất. Thủ tục của một số quy trình thực hiện nội dung thành phần của Chương trình chưa bảo đảm theo quy định, chưa sát với điều kiện và tình hình thực tế...

 Văn hóa đặc sắc của đồng bào DTTS được các già làng, Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Thừa Thiên Huế thường xuyên vận động con cháu, đồng bào bảo tồn, lưu giữ.
Văn hóa đặc sắc của đồng bào DTTS được các già làng, Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Thừa Thiên Huế thường xuyên vận động con cháu, đồng bào bảo tồn, lưu giữ.

Ông có đề xuất, kiến nghị gì với tỉnh, với Trung ương trong việc nâng cao hiệu quả thực hiện Dự án 10 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian tới?

Ông Hồ Xuân Trăng: Để nâng cao hiệu quả và thực hiện đầy đủ các nội dung thuộc Dự án 10, Chương trình MTQG 1719, Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị Ủy ban Dân tộc tiếp tục giải đáp, làm rõ phạm vi, đối tượng xây dựng mô hình gương điển hình tiên tiến được quy định tại mục 32 Điều 1, sửa đổi, bổ sung Điều 64: Điểm a, khoản 2, Thông tư số 02/2023/TT-UBDT ngày 21/8/2023.

Tại mục 33 Điều 1, sửa đổi, bổ sung Điều 65: Dòng gạch (-) thứ 5, điểm b, khoản 2: “Tổ chức khảo sát đối tượng, điều kiện, nhu cầu, quyết định lựa chọn phương tiện nghe nhìn phù hợp…; ban hành quy định quản lý, sử dụng, nhằm nâng cao năng lực, khả năng tiếp nhận thông tin và phát huy hiệu quả thiết bị cấp cho Người có uy tín, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao”.

Như vậy, việc quy định: “ban hành quản lý, sử dụng” là rất khó thực hiện và làm phát sinh thêm thủ tục hành chính không cần thiết. Vì vậy, đề nghị sửa đổi cụm từ “ban hành quản lý, sử dụng” thành “hướng dẫn cách sử dụng” để địa phương dễ dàng thực hiện nội dung này.

Xin cảm ơn ông!


Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Thanh Hóa: Biểu dương, tôn vinh 150 điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi

Thanh Hóa: Biểu dương, tôn vinh 150 điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi

Ngày 27/12, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh năm 2023. Dự hội nghị có: Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc (Ủy ban Dân tộc) Lưu Xuân Thủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Tuấn Sinh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa Phạm Thị Thanh Thủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng; lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh, UBND 11 huyện miền núi và 6 huyện, thị xã giáp ranh có xã, thôn, bản miền núi cùng 150 đại biểu điển hình tiên tiến đại diện cho trên 701.000 người DTTS toàn tỉnh.
Tin nổi bật trang chủ
Trăm năm bờ xe nước bên sông

Trăm năm bờ xe nước bên sông

Phóng sự - Tiêu Dao - 20:22, 01/03/2024
Bờ xe nước - cỗ máy bằng tre là biểu tượng một thời bên dòng sông Trà Khúc ngày đêm quay đều, mang nước tưới cho ruộng đồng xanh tốt. Hơn 50 năm trôi qua, ở TP. Quảng Ngãi vẫn có một nghệ nhân cần mẫn dựng tạo “kỳ quan đồng ruộng” để di sản này không bị biến mất.
Tin trong ngày - 1/3/2024

Tin trong ngày - 1/3/2024

Media - BDT - 20:00, 01/03/2024
Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 1/3, có những thông tin đáng chú ý sau: Việt Nam trong Top 10 điểm đến tốt nhất năm 2024 cho sinh viên tốt nghiệp. Quảng bá phở Việt qua Festival Phở 2024. Sầu riêng OCOP giữa vùng sâu Hang Ka. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi
Đội đua thuyền máy F1 H2O Bình Định - Việt Nam đứng đầu phân hạng UIM F1H2O Grand Prix of Indonesia

Đội đua thuyền máy F1 H2O Bình Định - Việt Nam đứng đầu phân hạng UIM F1H2O Grand Prix of Indonesia

Thể thao - T.Nhân - 19:58, 01/03/2024
Thông tin từ Ban Tổ chức giải, ngày đua đầu tiên (1/3), đội thuyền máy F1 H2O Bình Định - Việt Nam đã giành được thành tích đáng nể ở ngày đua phân hạng UIM F1H2O Grand Prix of Indonesia đang diễn ra ở hồ Toba. Trong đó, Đội trưởng Jonas Andersson giữ vững phong độ của đương kim vô địch mùa giải 2023, khi là tay đua đứng đầu bảng xếp hạng. Đứng sau là các tay đua Erik Stark của đội Victory (U.A.E) và Rusty Wyatt đội Sharjah (U.A.E).
Sơn La: Miền quê cổ tích Ngọc Chiến sẵn sàng cho Ngày hội hoa Sơn Tra

Sơn La: Miền quê cổ tích Ngọc Chiến sẵn sàng cho Ngày hội hoa Sơn Tra

Tin tức - Minh Nhật - 19:55, 01/03/2024
Theo Kế hoạch của UBND huyện Mường La, tỉnh Sơn La, Ngày hội hoa Sơn Tra năm 2024, sẽ diễn ra vào ngày 9, 10/3, tại bản Nậm Nghiệp, xã Ngọc Chiến, với các hoạt động hấp dẫn mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân

Thời sự - Thúy Hồng - 19:53, 01/03/2024
Sáng 1/3, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì, Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống BĐBP (3/3/1959 - 3/3/2024), 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2024). Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Võ Văn Thưởng dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.
Tin trong ngày - 29/2/2024

Tin trong ngày - 29/2/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 29/2, có những thông tin đáng chú ý sau: Đà Lạt được nhận giải thưởng Thành phố lễ hội của châu Á. Chiêm ngưỡng tòa thành độc nhất vô nhị tại xứ Thanh. Những lá đơn “đặc biệt” ở Hàm Yên. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Gia Lai: Tổ chức Trưng bày áo dài và Hội thi dân vũ

Gia Lai: Tổ chức Trưng bày áo dài và Hội thi dân vũ

Xã hội - Ngọc Thu - 19:44, 01/03/2024
Sáng 1/3, tại Nhà Thiếu nhi Tp. Pleiku, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai đã tổ chức Trưng bày Áo dài “Tôi yêu Áo dài Việt”; đồng diễn dân vũ và Hội thi dân vũ “Phụ nữ Gia Lai duyên dáng, khỏe, đẹp” nhằm chào mừng Kỷ niệm 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2024), 49 năm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai (17/3/1975 - 17/3/2024).
Phú Yên: Bắt tạm giam Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Cầu

Phú Yên: Bắt tạm giam Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Cầu

Pháp luật - T.Nhân - 19:41, 01/03/2024
Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an thị xã Sông Cầu (Phú Yên) cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, đồng thời thực thi lệnh bắt tạm giam về tội danh “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” đối với ông Tôn Thất Thịnh (SN 1969, trú ở khu phố Bà Triệu, phường 7, Tp. Tuy Hòa) là Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) Sông Cầu.
Hà Giang: Gần 1.000 lao động là con em đồng bào DTTS tham gia Hội chợ việc làm

Hà Giang: Gần 1.000 lao động là con em đồng bào DTTS tham gia Hội chợ việc làm

Nghề nghiệp - Việc làm - Vũ Mừng - 19:36, 01/03/2024
Sáng 1/3, UBND huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang tổ chức Hội chợ việc làm năm 2024. Sự kiện đã thu hút sự tham gia của 14 doanh nghiệp và gần 1.000 lao động, học sinh là con em đồng bào DTTS tham gia Hội chợ việc làm trên địa bàn.
Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh 2024 đánh dấu 10 năm phát triển

Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh 2024 đánh dấu 10 năm phát triển

Tin tức - Minh Nhật - 19:33, 01/03/2024
Sáng 1/3, Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị tổ chức họp báo thông tin về Lễ hội Áo dài lần thứ 10 năm 2024.
Trao tặng 200 lá cờ Tổ quốc và Bản đồ Việt Nam cho người dân xã biên giới

Trao tặng 200 lá cờ Tổ quốc và Bản đồ Việt Nam cho người dân xã biên giới

Tin tức - Vũ Mừng - 19:31, 01/03/2024
Tại Lễ ra quân Tháng Thanh niên, Tháng 3 Biên giới năm 2024 , Tỉnh đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Hà Giang đã phối hợp với Tỉnh đoàn tỉnh Đồng Nai trao tặng 200 lá cờ Tổ quốc và Bản đồ Việt Nam cho người dân xã biên giới Xín Mần, huyện Xín Mần.