Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Nâng cao nhận thức đồng bào DTTS thông qua công tác tuyên truyền, vận động

Minh Thu - 07:05, 09/12/2023

Triển khai thực hiện Dự án 10, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình MTQG 1719) về truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS và miền núi; Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình, tỉnh Cao Bằng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc thực hiện Dự án đã và đang góp phần nâng cao nhận thức của đồng bào DTTS trong thực hiện các nhiệm vụ ở địa phương. Xung quanh nội dung này, phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển đã có cuộc trao đổi với ông Hà Văn Vui, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng.

Ông Nguyễn Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng trao Bằng khen cho Người có uy tín tại Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Cao Bằng (tháng 11/2023).
Ông Nguyễn Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng trao Bằng khen cho Người có uy tín tại Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Cao Bằng (tháng 11/2023).

Thưa ông, sau gần ba năm thực hiện Dự án 10, Chương trình MTQG 1719, kết quả nổi bật tỉnh Cao Bằng đã đạt được trong công tác tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS là gì?

Ông Hà Văn Vui: Công tác tuyên truyền về Chương trình MTQG 1719 luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong toàn tỉnh Cao Bằng quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và xác định rõ vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình. UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch tuyên truyền, truyền thông, vận động về Chương trình MTQG 1719 trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo và UBND các huyện, thành phố thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về các nội dung chính sách, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn.

Dự án 10, Chương trình MTQG 1719 được tổ chức đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung. Theo đó, các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thanh, truyền hình tỉnh đã tích cực đăng tải, duy trì công khai các nội dung hoạt động, văn bản cập nhật tình hình, kết quả thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần của Chương trình trên trang thông tin điện tử của tỉnh, huyện và các cơ quan, đơn vị. Tăng cường đưa các tin, bài trên các chuyên trang, chuyên mục, kịp thời đưa tin về những mô hình hay, những tổ chức, cá nhân có tinh thần trách nhiệm cao trong tổ chức thực hiện; lồng ghép việc tuyên truyền các chính sách dân tộc nói chung và Chương trình MTQG 1719 nói riêng trong các hội nghị tuyên truyền phổ biến các chính sách, pháp luật, lớp tập huấn cộng đồng, quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân tộc đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống cơ quan Nhà nước; tuyên truyền đối với đội ngũ cán bộ cơ sở, cán bộ cộng đồng, Người có uy tín trong đồng bào DTTS… để Nhân dân, cộng đồng biết và chủ động, tích cực, sáng tạo, tạo động lực cùng chung tay thực hiện, đồng thời tự kiểm tra, giám sát trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình.

Bà Hoàng Thị Lập, Người có uy tín xóm Na Lữ, xã Hoàng Tung, huyện Hòa An luôn đọc Báo Dân tộc và Phát triển để tìm hiểu thông tin, phục vụ công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS.
Bà Hoàng Thị Lập, Người có uy tín xóm Na Lữ, xã Hoàng Tung, huyện Hòa An luôn đọc Báo Dân tộc và Phát triển để tìm hiểu thông tin, phục vụ công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS.

Sau 3 năm thực hiện Chương trình MTQG 1719, tỉnh Cao Bằng đã đạt được một số kết quả nổi bật trong công tác tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS, cụ thể: Phối hợp với Báo Cao Bằng xây dựng 1 banner về tuyên truyền Chương trình, phát hành 3 chuyên trang và 38 chuyên mục về công tác dân tộc; Phối hợp với Báo Dân tộc và phát triển, Đài Phát thanh - Truyền hình Cao Bằng thực hiện tuyên truyền được: 45 chuyên mục phát thanh, 45 chuyên mục truyền hình; 59 bài, 40 tin và 178 ảnh tuyên truyền trên Báo Dân tộc và Phát triển. Cấp tỉnh đã tổ chức 48 hội nghị tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS với 3.738 lượt đại biểu tham gia. Tổ chức 189 hội nghị phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức và Nhân dân tại xã, xóm thuộc địa bàn các huyện của tỉnh với 12.388 lượt người tham dự. Tổ chức 9 cuộc tuyên truyền trực tiếp cho 861 người là cán bộ, công chức huyện, xã và Người có uy tín trong đồng bào DTTS tại các huyện biên giới trên địa bàn tỉnh.

Cấp huyện đã tổ chức 14 hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS và miền núi tại các xã; sản xuất được 3 phóng sự tuyên truyền về Chương trình MTQG 1719; sản xuất 15 file tuyên truyền, bài chuyên mục phát thanh trên hệ thống truyền thanh và xe lưu động đến các xóm, điểm chợ trên địa bàn huyện Hoà An.

Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị thông tin, tuyên truyền về công tác đối ngoại cho cán bộ, công chức, viên chức huyện, xã và Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS tại 2 huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm.
Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị thông tin, tuyên truyền về công tác đối ngoại cho cán bộ, công chức, viên chức huyện, xã và Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS tại 2 huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Dự án 10, Chương trình MTQG 1719 những thuận lợi và khó khăn đối với địa phương là gì, thưa ông?

Ông Hà Văn Vui: Trong quá trình tổ chức thực hiện Dự án 10, Chương trình MTQG 1719, cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp trong toàn tỉnh Cao Bằng đã thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo trong triển khai thực hiện. Hệ thống các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình ban hành khá đầy đủ, tương đối kịp thời, tạo điều kiện cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án đúng quy trình, quy định, đúng mục đích, đúng đối tượng và hiệu quả.

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình được quan tâm, chú trọng ngay từ khi mới bắt đầu triển khai, góp phần nâng cao hiệu quả và đạt được các mục tiêu của Chương trình đề ra. Trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình có sự phối hợp chặt chẽ, phân công nhiệm vụ rõ ràng giữa các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện và đạt được nhiều kết quả nổi bật nêu trên trong gần 3 năm qua.

Ông Chi Viết Hải, Người có uy tín xóm Khuổi Khon, xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc là một trong những Người có uy tín luôn tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS.
Ông Chi Viết Hải, Người có uy tín xóm Khuổi Khon, xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc là một trong những Người có uy tín luôn tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS.

Bên cạnh những mặt thuận lợi, Chương trình MTQG 1719 mới ban hành lần đầu tiên (có tích hợp nhiều chính sách đã triển khai các giai đoạn trước), chính sách, dự án hướng dẫn và thực hiện theo cơ chế mới, khả năng nghiên cứu, tiếp thu của cán bộ, công chức, đặc biệt là cấp cơ sở trên địa bàn còn nhiều lúng túng, chưa kịp thời. Trách nhiệm của cán bộ, công chức chưa cao, các vấn đề còn vướng mắc chưa chủ động bàn bạc, tháo gỡ. Cấp xã tiếp tục được đẩy mạnh phân cấp làm chủ đầu tư, tuy nhiên công chức cấp xã mặc dù liên tục được chuẩn hoá nhưng lực lượng mỏng (có công chức phải đảm nhiệm nhiều lĩnh vực, nhiều nội dung ngoài chuyên môn được đào tạo) nên khó hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Năm 2022, thời gian giao vốn muộn, ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai thực hiện và kết quả đạt được của các dự án, cũng như công tác tuyên truyền thuộc Chương trình. Cơ chế thực hiện một số chính sách chưa hoàn thiện, thống nhất. Đặc biệt, đối với Tiểu Dự án 2, Dự án 10: Văn bản hướng dẫn chậm ban hành, khi ban hành còn chung chung, chưa hướng dẫn nội dung nào thực hiện bằng nguồn vốn đầu tư và nội dung nào thực hiện bằng nguồn vốn sự nghiệp.

Ông có đề xuất, kiến nghị gì với tỉnh, với Trung ương trong việc nâng cao hiệu quả thực hiện Dự án 10 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng trong thời gian tới?

Ông Hà Văn Vui: Để nâng cao hiệu quả trong thực hiện Dự án 10, Chương trình MTQG 1719 trong thời gian tới, tỉnh Cao Bằng đề nghị Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương điều chuyển linh hoạt từ dự án này sang dự án khác của Quyết định 1719/QĐ-TTg, vì theo Quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 02/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023, nguồn vốn sự nghiệp giao chi tiết đến dự án. Đồng thời, đề nghị Trung ương có văn bản hướng dẫn cụ thể, chi tiết hơn về các nội dung của Tiểu Dự án 2, Dự án 10, nội dung nào áp dụng bằng vốn đầu tư, nội dung nào áp dụng bằng vốn sự nghiệp.

Công tác tuyên truyền vận động đã và đang góp phần nâng cao nhận thức Nhân dân và cộng đồng trong các công việc ở cơ sở.
Công tác tuyên truyền vận động đã và đang góp phần nâng cao nhận thức Nhân dân và cộng đồng trong các công việc ở cơ sở.

Đề nghị lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Cao Bằng tiếp tục quan tâm, lãnh đạo và chỉ đạo việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719; phấn đấu đến hết năm 2025, tỉnh Cao Bằng cơ bản hoàn thành được các mục tiêu đề ra theo lộ trình giai đoạn 2021 - 2025 của chương trình.

Xin cảm ơn ông!


Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Thanh Hóa: Biểu dương, tôn vinh 150 điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi

Thanh Hóa: Biểu dương, tôn vinh 150 điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi

Ngày 27/12, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh năm 2023. Dự hội nghị có: Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc (Ủy ban Dân tộc) Lưu Xuân Thủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Tuấn Sinh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa Phạm Thị Thanh Thủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng; lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh, UBND 11 huyện miền núi và 6 huyện, thị xã giáp ranh có xã, thôn, bản miền núi cùng 150 đại biểu điển hình tiên tiến đại diện cho trên 701.000 người DTTS toàn tỉnh.
Tin nổi bật trang chủ
Tạo sự linh hoạt, chủ động từ cơ chế, chính sách đặc thù

Tạo sự linh hoạt, chủ động từ cơ chế, chính sách đặc thù

Vừa qua (ngày 18/1/2024), Quốc hội thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia gồm: Xây dựng nông thôn mới; Giảm nghèo bền vững; Phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết được ban hành với 8 cơ chế, chính sách đặc thù được đánh giá sẽ tháo gỡ nhiều vướng mắc về cơ chế, tăng cường phân cấp, phân quyền tạo sự linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức thực hiện, nâng cao hiệu quả các Chương trình.
Tin trong ngày - 27/2/2024

Tin trong ngày - 27/2/2024

Media - BDT - 20:00, 27/02/2024
Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 27/2, có những thông tin đáng chú ý sau: Tôn vinh Thầy thuốc Việt Nam và trao giải cuộc thi viết. "Sự hy sinh thầm lặng". Phục dựng hội đu tiên truyền thống Phú Gia. Giữ gìn làng nghề làm nón lá truyền thống Xuân Lộc. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi
Du khách ấn tượng với Lễ hội Lồng tồng của đồng bào Tày, Nùng tỉnh Thái Nguyên tại

Du khách ấn tượng với Lễ hội Lồng tồng của đồng bào Tày, Nùng tỉnh Thái Nguyên tại "Ngôi nhà chung"

Sắc màu 54 - Thúy Hồng - 19:08, 27/02/2024
Vừa qua, tại "Ngôi nhà chung" - Làng Văn hóa - Du lịch các Dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) đã tái hiện Lễ hội Lồng tồng của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng tỉnh Thái Nguyên.
Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS gắn với phát triển du lịch cộng đồng ở Quỳ Châu

Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS gắn với phát triển du lịch cộng đồng ở Quỳ Châu

Sắc màu 54 - Nguyễn Thanh - 19:04, 27/02/2024
Quỳ Châu là huyện miền núi vùng cao của tỉnh Nghệ An, với 80% là đồng bào DTTS, trong đó chủ yếu là dân tộc Thái. Người Thái ở Quỳ Châu hiện nay còn lưu giữ được nhiều giá trị bản sắc văn hóa truyền thống. Đó là những cơ sở quan trọng để huyện đẩy mạnh phát triển du lịch từ các giá trị văn hóa. Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng được đặt ra tại Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.
Các công trình đầu tư làm thay đổi diện mạo vùng đồng bào DTTS ở Đăk Tô

Các công trình đầu tư làm thay đổi diện mạo vùng đồng bào DTTS ở Đăk Tô

Công tác Dân tộc - Ngọc Chí - 19:00, 27/02/2024
Những công trình giao thông, trường học, nước sinh hoạt được đầu tư từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) đã và đang phát huy hiệu quả, giúp đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở huyện Đăk Tô (Kon Tum) có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống.
Hoa ban nở rộ tô điểm vẻ đẹp phố phường Hà Nội

Hoa ban nở rộ tô điểm vẻ đẹp phố phường Hà Nội

Sắc màu 54 - Tào Đạt - Quang Anh - 18:49, 27/02/2024
Mỗi dịp xuân về (thường bắt đầu từ tháng 2 kéo dài đến hết tháng 3), dọc các tuyến đường Hoàng Diệu, Bắc Sơn, Thanh Niên, Yên Phụ (Hà Nội) lại được nhuộm tím bởi hàng hoa ban đang nở rộ mang hương sắc của núi rừng Tây Bắc.
Tin trong ngày - 26/2/2024

Tin trong ngày - 26/2/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 26/2, có những thông tin đáng chú ý sau: Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa được triển khai trong chương trình “Tháng Ba biên giới” 2024. Lễ hội Vua Hùng dạy dân cấy lúa. Tình yêu với y học dân tộc của nữ bác sĩ trẻ. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Gia Lai: Nguy cơ cháy rừng rất cao ở nhiều địa phương

Gia Lai: Nguy cơ cháy rừng rất cao ở nhiều địa phương

Trang địa phương - Ngọc Thu - 18:45, 27/02/2024
Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng đang bước vào cao điểm mùa khô, nắng nóng kéo dài tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Vì vậy, các địa phương, đơn vị, chủ rừng đã nắm bắt tình hình, tổ chức triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

"Sống lại" làng gốm cổ Thanh Hà 500 năm tuổi

Nghề nghiệp - Việc làm - T.Nhân-H.Trường - 18:42, 27/02/2024
Cách phố cổ Hội An chừng 2km về hướng Tây, làng gốm Thanh Hà (phường Thanh Hà, TP.Hội An, Quảng Nam) nép mình bên dòng sông Thu Bồn thơ mộng. Hơn 500 năm tồn tại và phát triển, có lúc sản phẩm làm ra không tiêu thụ được, làng gốm này cũng tưởng chừng rơi vào vào quên lãng. Tuy nhiên, với lòng yêu nghề, sự quyết tâm của các nghệ nhân đã làm “sống lại” làng nghề truyền thống ở xứ Quảng này. Đặc biệt, làng gốm Thanh Hà hiện nay đã trở thành địa danh nổi tiếng thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước.
Văn xuôi lấn át thơ tại Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2023

Văn xuôi lấn át thơ tại Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2023

Tin tức - Thanh Thuận - 18:39, 27/02/2024
Ngày 27/2, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức Lễ trao giải thưởng hàng năm Hội Nhà văn Việt Nam năm 2023, giải thưởng Tác giả trẻ 2023 và Tổng kết đợt 1 cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài thiếu nhi.
Ninh Bình: Cảnh giác với chiêu trò mạo danh lãnh đạo Sở TT&TT và Công an tỉnh gọi điện lừa đảo

Ninh Bình: Cảnh giác với chiêu trò mạo danh lãnh đạo Sở TT&TT và Công an tỉnh gọi điện lừa đảo

Tin tức - Thiên An - 18:15, 27/02/2024
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình xuất hiện một số đối tượng sử dụng số điện thoại lạ và mạo danh lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Công an tỉnh Ninh Bình gọi điện lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản.
Hội đồng Khoa học và Công nghệ Ủy ban Dân tộc họp phiên thứ nhất

Hội đồng Khoa học và Công nghệ Ủy ban Dân tộc họp phiên thứ nhất

Công tác Dân tộc - Hoàng Quý - 18:06, 27/02/2024
Ngày 27/2, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học và Công nghệ Ủy ban Dân tộc đã tổ chức phiên họp Hội đồng lần thứ nhất. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì phiên họp.