Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Nâng cao hiệu quả công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc trong giai đoạn mới: Cần một hành lang pháp lý phù hợp

Thúy Hồng - 09:45, 21/04/2022

Trong những năm qua, hệ thống chính sách, pháp luật liên quan đến công tác dân tộc được ban hành nhiều, phủ kín các lĩnh vực, nhưng nhiều văn bản chồng chéo do nhiều chủ thể ban hành, chủ yếu là văn bản dưới luật, hiệu lực pháp lý thấp, kết quả thực hiện còn hạn chế… Do đó, trong giai đoạn hiện nay, việc xây dựng và hoàn thiện luật về lĩnh vực dân tộc nhằm điều chỉnh toàn diện, đầy đủ các chính sách dân tộc, tạo hành lang pháp lý là điều quan trọng, nhằm tiếp tục phát triển vùng DTTS và miền núi.

Hệ thống chính sách, pháp luật liên quan đến công tác dân tộc được ban hành nhiều, phủ kín các lĩnh vực, nhưng nhiều văn bản chồng chéo, hiệu lực pháp lý thấp, kết quả thực hiện còn hạn chế. (Trong ảnh: Khu tái định cư đồng bào dân tộc Cống ở bản Púng Pon, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, Điện Biên).
Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác dân tộc, cần một hành lang pháp lý phù hợp. (Trong ảnh: Khu tái định cư đồng bào dân tộc Cống ở bản Púng Pon, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, Điện Biên).

Nhiều văn bản… nhưng hiệu lực pháp lý chưa cao

Theo rà soát của Ủy ban Dân tộc, hiện nay, tổng số văn bản pháp luật có quy định liên quan đến công tác dân tộc, chính sách dân tộc là 324 văn bản, bao gồm: 6 điều khoản trong Hiến pháp 2013, 85 luật, bộ luật, 5 nghị quyết của Quốc hội, 1 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 52 nghị định của Chính phủ, 11 nghị quyết của Chính phủ, 1 nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 118 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 49 thông tư liên tịch, 2 quyết định của Bộ trưởng.

Tuy nhiên, qua rà soát, Ủy ban Dân tộc phát hiện 10 văn bản có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, 19 văn bản có nội dung không còn phù hợp với thực tiễn. Đặc biệt có 19 chính sách chưa được ghi nhận, hoặc chưa được quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật, phần lớn trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, chính sách đặc thù với cán bộ người DTTS, văn hóa, thể thao…

Đơn cử như Nghị định số 05/2011/NĐ-CP về công tác dân tộc - văn bản có giá trị pháp lý cao nhất về lĩnh vực dân tộc cho đến nay, nhưng đã được ban hành từ ngày 14/1/2011 và hiện vẫn chưa được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Hiến pháp năm 2013 và các chính sách mới liên quan đến vùng đồng bào DTTS và miền núi được quy định trong các luật gần đây.

Hay đối với lĩnh vực văn hóa, qua rà soát, có 86 Luật, Pháp lệnh của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có nội dung liên quan đến công tác dân tộc, trong đó có 39 văn bản có nội dung liên quan đến công tác dân tộc trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Trong đó có 20 văn bản, dự án để triển khai thực hiện 5 nghị quyết của Quốc hội về chính sách dân tộc.

Cần có một khung hành lang pháp lý cao nhất điều chỉnh thống nhất các chính sách dân tộc, để vùng đồng bào DTTS và miền núi phát triển thực sự bền vững
Điều chỉnh thống nhất các chính sách dân tộc, góp phần đưa vùng đồng bào DTTS và miền núi tiếp tục phát triển bền vững

Tuy nhiên, theo bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, có liên quan đến công tác dân tộc trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch vẫn còn có những tồn tại, hạn chế, vướng mắc, khó khăn như: Lĩnh vực dân tộc và công tác dân tộc chưa có Luật, Pháp lệnh để điều chỉnh, gây khó khăn cho việc xây dựng khung pháp lý làm cơ sở thực hiện công tác dân tộc; các quy định liên quan đến công tác dân tộc trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch hiện nay được quy định tại 1 thông tư và lồng ghép trong các văn bản quy phạm pháp luật của Ngành, thiếu tính hệ thống, văn bản có hiệu lực pháp lý không cao.

Vừa qua (đầu tháng 3/2022), phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cho rằng, một trong những nguyên nhân trọng yếu, là chúng ta còn thiếu văn bản quy phạm pháp luật ở tầm một đạo luật, điều chỉnh thống nhất các chính sách dân tộc, làm công cụ pháp lý để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực dân tộc, chính sách dân tộc.

“Dù hệ thống chính sách, pháp luật liên quan đến công tác dân tộc được ban hành nhiều, phủ kín các lĩnh vực, nhưng kết quả thực hiện còn hạn chế. Điều này do nhiều chủ thể ban hành, chủ yếu là văn bản dưới luật, hiệu lực pháp lý thấp… dẫn đến hệ thống chính sách dân tộc nằm rải rác ở nhiều văn bản, chưa thể hiện rõ tính chiến lược và chưa có tầm nhìn dài hạn; tính ổn định; tính dự báo và tính khả thi của một số chính sách dân tộc chưa cao. Việc bố trí kinh phí, nguồn lực thực hiện nhiều chính sách chưa đạt được mục tiêu đề ra”, Bộ trưởng Hầu A Lềnh cho biết.

Cần hoàn thiện khung pháp lý cao nhất

Thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội khóa XIV phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Ủy ban Dân tộc đang tích cực rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, gửi Bộ Tư pháp xây dựng báo cáo định hướng Chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XV những nội dung liên quan đến vùng DTTS và miền núi.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh, để bảo đảm công tác dân tộc được thực hiện nhất quán, từ trên xuống, cần phải có khung pháp lý rõ ràng, minh bạch, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị cho đến từng cộng đồng, người dân; thống nhất quan điểm, nhận thức về tầm quan trọng của công tác dân tộc đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...; từ nhận thức đó phải đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật, đảm bảo thiết thực và phù hợp với địa bàn, đặc điểm sinh hoạt, tập quán của đồng bào DTTS.…

Hiện nay, Ủy ban Dân tộc đang tập trung nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật về lĩnh vực dân tộc, làm rõ nội hàm, tên gọi, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng nhằm điều chỉnh toàn diện, đầy đủ các chính sách dân tộc, thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng và các quy định của Hiến pháp năm 2013 về dân tộc và chính sách dân tộc. 

Bên cạnh đó, phối hợp tốt với các bộ, cơ quan ngang bộ đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy định.

Tin cùng chuyên mục
Nhìn lại 10 năm thực hiện chính sách cho Người có uy tín: Tiếp tục phát huy vai trò Người có uy tín trong giai đoạn mới (Bài cuối)

Nhìn lại 10 năm thực hiện chính sách cho Người có uy tín: Tiếp tục phát huy vai trò Người có uy tín trong giai đoạn mới (Bài cuối)

Vùng đồng bào DTTS và miền núi đã và đang nhận được sự quan tâm, đầu tư đặc biệt của Đảng, Nhà nước, trọng tâm là triển khai thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030. Để triển khai các chương trình, chính sách dân tộc hiệu quả, đi vào cuộc sống, không thể thiếu vai trò đóng góp quan trọng của đội ngũ Người có uy tín tại cơ sở. Do vậy, trong thời gian tới cần điều chỉnh một số bất cập từ chính sách để tiếp tục phát huy vai trò của Người có uy tín .
Tin nổi bật trang chủ
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh tiếp Đại sứ New ZeaLand tại Việt Nam

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh tiếp Đại sứ New ZeaLand tại Việt Nam

Ngày 18/8, tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đã tiếp bà Tredene Dobson, Đại sứ New ZeaLand tại Việt Nam. Tham dự buổi tiếp có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông; lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc UBDT; các cộng sự Đại sứ quán New ZeaLand tại Việt Nam.
Thời tiết ngày 19/8: Dự báo xảy ra mưa dông ở nhiều vùng trên cả nước

Thời tiết ngày 19/8: Dự báo xảy ra mưa dông ở nhiều vùng trên cả nước

Môi trường sống - BĐT - 3 phút trước
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào lúc 1 giờ sáng ngày 19/8, mưa dông đang xuất hiện cục bộ trên khu vực Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Từ chiều tối ngày 19/8 đến ngày 20/8, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-50mm, có nơi trên 80mm.
Hơn 240.000 lao động được chi hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Hơn 240.000 lao động được chi hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Xã hội - Lam Anh - 2 giờ trước
Tính đến 13 giờ 30 ngày 18/8/2022, theo số liệu thống kê của BHXH 63 tỉnh, thành phố, cơ quan BHXH các cấp đã chi hỗ trợ cho hơn 243.000 người lao động với số tiền là 689 tỷ đồng trong tổng số kinh phí dự kiến là 1.155 tỷ đồng.
Sôi nổi - Hội diễn “Tiếng hát miền Đông” tại Tây Ninh

Sôi nổi - Hội diễn “Tiếng hát miền Đông” tại Tây Ninh

Sắc màu 54 - NA - 2 giờ trước
Tại Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Tây Ninh đang diễn ra Hội diễn “Tiếng hát miền Đông”. Hội diễn do Cục Văn hóa cơ sở phối hợp tổ chức nhằm kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Hà Nội kiểm tra phòng chống cháy nổ tại tất cả quán bar, karaoke, vũ trường trước ngày 20/9

Hà Nội kiểm tra phòng chống cháy nổ tại tất cả quán bar, karaoke, vũ trường trước ngày 20/9

Xã hội - Cát Tường - 2 giờ trước
UBND thành phố Hà Nội sẽ tiến hành kiểm tra các điều kiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với 100% cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường tại Hà Nội trước ngày 20/9. Báo cáo kết quả về UBND thành phố trước ngày 25/9.
Tuần lễ Văn hóa, Du lịch - Liên hoan ẩm thực Nam Bộ, gắn với Lễ hội Ooc Om Bok tại Trà Vinh

Tuần lễ Văn hóa, Du lịch - Liên hoan ẩm thực Nam Bộ, gắn với Lễ hội Ooc Om Bok tại Trà Vinh

Sắc màu 54 - Nguyệt Anh (T/h) - 2 giờ trước
Ban Tổ chức Tuần lễ Văn hóa, Du lịch - Liên hoan ẩm thực Nam Bộ gắn với Lễ hội Ooc Om Bok vừa tổ chức cuộc họp thông qua kế hoạch tổ chức các hoạt động trong Tuần lễ Văn hóa, Du lịch - Liên hoan ẩm thực Nam Bộ, gắn với Lễ hội Ok Om Bok năm 2022, dự kiến diễn ra từ trong 7 ngày (từ ngày 2/11 đến ngày 8/11/2022).
Dân tộc Cờ Lao

Dân tộc Cờ Lao

Dân tộc Cờ Lao hay còn gọi là Tứ Ðư, Ho Ki, Voa Ðề gồm các nhóm địa phương: Cờ Lao Xanh, Cờ Lao Trắng, Cờ Lao Ðỏ với dân số hơn 4000 người; cư trú chủ yếu ở huyện Đồng Văn và Hoàng Su Phì (tỉnh Hà Giang). Người Cờ Lao thuộc nhóm ngôn ngữ Ka Ðai, cùng nhóm với tiếng La Ha, La Chí, Pu Péo (ngữ hệ Thái - Ka Ðai). Hiện nay, thông qua các chính sách hỗ trợ tổng thể từ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sản xuất, phát triển y tế, văn hóa, giáo dục của Đảng và Nhà nước đến từng hộ gia đình đã góp phần giúp đồng bào Cờ Lao phát triển mọi mặt đời sống, xã hội.
Giao lưu nghệ thuật trong Lễ hội Namaste Việt Nam 2022

Giao lưu nghệ thuật trong Lễ hội Namaste Việt Nam 2022

Nhìn ra thế giới - Nguyệt Anh (T/h) - 3 giờ trước
Tối 18/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Khánh Hòa, UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật trong khuôn khổ Lễ hội Namaste Việt Nam 2022.
Phát huy giá trị vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám

Phát huy giá trị vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám

Thời sự - PV - 3 giờ trước
Cách đây 77 năm, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại, đập tan ách áp bức, bóc lột của chế độ thực dân và phong kiến, giành lấy chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Ðông Nam Á.
Hỗ trợ tối đa 7 tỷ đồng để sửa chữa, bảo dưỡng tài sản trường nghề ở huyện nghèo

Hỗ trợ tối đa 7 tỷ đồng để sửa chữa, bảo dưỡng tài sản trường nghề ở huyện nghèo

Nghề nghiệp - Việc làm - Cát Tường - 22:28, 18/08/2022
Theo Thông tư 46/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính, mức chi sửa chữa, bảo dưỡng tài sản ở cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh có huyện nghèo tối đa bằng 30% vốn sự nghiệp thực hiện dự án theo quyết định của cấp có thẩm quyền và không quá 7 tỷ đồng/trường, cơ sở.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Kazakhstan

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Kazakhstan

Thời sự - PV - 22:19, 18/08/2022
Ngày 18/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp xã giao Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Kazakhstan Mukhtar Tileuberdi nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam từ 17 - 18/8.
Lễ giỗ Chủ tịch Hồ Chí Minh trang trọng tại Nghệ An

Lễ giỗ Chủ tịch Hồ Chí Minh trang trọng tại Nghệ An

Thời sự - PV - 19:54, 18/08/2022
Ngày 18/8 (21/7 năm Nhâm Dần), tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn (Nghệ An), Lễ tưởng niệm nhân ngày giỗ lần thứ 53 của Chủ tịch Hồ Chí Minh (21/7 năm Kỷ Dậu 1969 - 21/7 năm Nhâm Dần 2022) được tổ chức trang trọng.