Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Giàng Thị Dung: "Tạo sinh kế và ổn định đời sống cho đồng bào là vấn đề cốt lõi"

Trọng Bảo - 16:49, 22/04/2021

Thời gian qua, kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai đã có bước phát triển vượt bậc, đặc biệt đời sống của đồng bào các DTTS vùng sâu, vùng xa, vùng ĐBKK được cải thiện rõ rệt. Có được kết quả đó, là nhờ địa phương đã triển khai thực hiện hiệu quả, kịp thời các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực của người dân. Để làm rõ thêm về hiệu quả quá trình triển khai thực hiện các chính sách dân tộc; cũng như kế hoạch, giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 của tỉnh trong thời gian tới, bà Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã dành cho phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển một cuộc trao đổi xung quanh vấn đề này.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Giàng Thị Dung
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Giàng Thị Dung

Bà có thể cho biết, những kết quả quan trọng nhất của quá trình triển khai thực hiện các chính sách dân tộc (CSDT) trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong thời gian qua ? 

Vấn đề dân tộc, chính sách dân tộc có vai trò và vị trí đặc biệt quan trọng trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội. Có thể khẳng định, chính sách dân tộc luôn được quán triệt và triển khai thực hiện nhất quán trong suốt thời gian qua theo nguyên tắc: Bình đẳng, đoàn kết, tương trợ trên tinh thần tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau, hướng tới mục tiêu xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đối với Lào Cai, đồng bào các DTTS chiếm 66,2% dân số toàn tỉnh. Vấn đề dân tộc, CSDT luôn được Đảng bộ và chính quyền các cấp của tỉnh đặc biệt quan tâm. Cùng với việc thực hiện tốt các CSDT của Đảng và Nhà nước, tỉnh Lào Cai đã ban hành các chính sách của tỉnh để tập trung phát triển kinh tế - xã hội, chủ yếu các chính sách đều hướng tới vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS. 

Giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh đã ban hành 162 Nghị quyết về cơ chế chính sách. Trong giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Lào Cai tiếp tục thực hiện 133 chính sách, ban hành mới một số chính sách phù hợp với định hướng phát triển và yêu cầu thực tiễn của địa phương.

Các chính sách của tỉnh tập trung vào một số lĩnh vực khuyến khích phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ vay vốn cho nhân dân các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, chính sách phát triển du lịch, giáo dục và đào tạo, y tế....

Những chính sách của địa phương đã góp phần quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn, vùng đồng bào DTTS, giúp nâng cao đời sống cho Nhân dân, xóa đói giảm nghèo. Tỷ lệ giảm nghèo trên địa bàn tỉnh bình quân đạt trên 5%/năm; đến nay hộ nghèo còn 8,2%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 99%;...

Đến nay 100% xã và 98% thôn, bản có đường ô tô đến trung tâm; 100% thôn có điện lưới quốc gia, 97% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; 95% hộ dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 100% hộ gia đình được xóa nhà tạm. Toàn tỉnh có 61/127 xã hoàn thành nông thôn mới đạt 48,03% tổng số xã. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 29 triệu đồng/năm. Cơ cấu lao động có sự chuyển dịch từ lĩnh vực Nông nghiệp sang Công nghiệp xây dựng và Du lịch dịch vụ.

Diện mạo nông thôn mới ở vùng cao Tả Phời - TP. Lào Cai (Ảnh TL)
Diện mạo nông thôn mới ở vùng cao Tả Phời - TP. Lào Cai (Ảnh TL)

Khó khăn, vướng mắc lớn nhất trong quá trình triển khai thực hiện chính sách dân tộc là gì, thưa bà?

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện các chính sách dân tộc tại tỉnh cũng còn có những khó khăn như: Đồng bào các DTTS sinh sống chủ yếu ở vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn, trình độ phát triển kinh tế - xã hội giữa các dân tộc không đồng đều nên việc tiếp nhận và ứng dụng những thành tựu khoa học - công nghệ  còn hạn chế, do vậy đã bỏ lỡ nhiều cơ hội để vươn lên, chưa sử dụng hiệu quả vốn đầu tư.

Bên cạnh đó, CSDT hiện nay vẫn chủ yếu là các chính sách hỗ trợ trực tiếp, chưa có nhiều chính sách đầu tư, hỗ trợ có điều kiện, với mục đích cung cấp kỹ năng, tự tạo sinh kế bền vững cho đồng bào các DTTS. Bởi vậy, một bộ phận người dân vẫn còn mang tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, không muốn vươn lên để thoát nghèo.

Nguồn lực đầu tư phát triển vùng DTTS còn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Việc phát huy nội lực của Nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện chính sách dân tộc chưa cao. Số lượng cán bộ là người DTTS chưa tương xứng với cơ cấu dân số, dù cấp ủy, chính quyền địa phương đã rất quan tâm đến công tác đào tạo cán bộ là đồng bào DTTS.

Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; để đạt được hiệu quả như mục tiêu của chương trình đề ra, tỉnh Lào Cai đã có những bước chuẩn bị như thế nào, thưa Phó Chủ tịch?

Để Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 đạt hiệu quả, thời gian tới, Đảng bộ và Chính quyền tỉnh Lào Cai triển khai những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tập trung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về vấn đề dân tộc, công tác dân tộc, nhất là Nghị Quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; Nghị quyết số 12/NQ-CP thực hiện Nghị Quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội. Bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho đồng bào các DTTS tích cực thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Lào Cai về vấn đề dân tộc, công tác dân tộc.

Hai là, tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh Lào Cai đã thành lập Ban Chỉ đạo; trong đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo, các thành viên là Giám đốc các sở ngành, đoàn thể liên quan và Chủ tịch UBND cấp huyện. Tập trung đào tạo, bố trí, sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân tộc ở các cấp.

Bà Giàng Thị Dung (áo khoác xanh) dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tại huyện Bát Xát
Bà Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai (áo khoác xanh) dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại huyện Bát Xát

Ba là, rà soát các chính sách liên quan đến vùng đồng bào DTTS và miền núi, chính sách dân tộc của tỉnh kịp thời đề xuất, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản có liên quan không còn phù hợp để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung của Đề án.

Đây là những bước chuẩn bị hết sức cần thiết để khi Trung ương bố trí nguồn lực và có hướng dẫn cụ thể thì tỉnh Lào Cai có thể tiến hành triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 một cách chủ động, hiệu quả.

Thưa bà, với đặc thù tỉnh vùng cao biên giới, khi triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, tỉnh Lào Cai sẽ ưu tiên lựa chọn lĩnh vực đầu tư như thế nào?

Tỉnh Lào Cai xác định, những vấn đề tạo sinh kế và ổn định đời sống cho đồng bào là vấn đề cốt lõi. Theo đó, tập trung giảm nghèo, nâng cao mức sống của đồng bào DTTS, trọng tâm là đồng bào các xã khu vực III, các thôn vùng đặc biệt khó khăn. Tập trung xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới; đẩy mạnh việc tiếp nhận và ứng dụng khoa học công nghệ, từng bước chuyển sản xuất nông nghiệp truyền thống sang liên kết sản xuất nông sản theo chuỗi giá trị. Phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái để nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích; từ đó, góp phần cho việc chuyển dịch cơ cấu lao động trong vùng đồng bào DTTS.

Đồng thời, tỉnh cũng ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng điện, đường, trường, trạm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Làm tốt công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng các cụm dân cư tập trung gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Ưu tiên phát triển giáo dục đào tạo, dạy nghề cho đồng bào dân tộc, nhất là thanh niên DTTS; quy hoạch sắp xếp, dân cư gắn với bảo đảm an ninh, quốc phòng. Bởi đây chính là chìa khóa giúp đồng bào giảm nghèo bền vững.

Trân trọng cảm ơn bà!

Tin cùng chuyên mục
Tin nổi bật trang chủ
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh làm việc với Vụ Tuyên truyền

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh làm việc với Vụ Tuyên truyền

Ngày 7/5, tại Hà Nội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Hầu A Lềnh đã chủ trì buổi làm việc với Vụ Tuyên truyền. Tham dự buổi làm việc còn có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh cùng lãnh đạo một số Vụ, đơn vị thuộc UBDT.
Bộ Y tế thông tin về trường hợp tử vong do sốc phản vệ sau tiêm chủng vaccine phòng COVID-19

Bộ Y tế thông tin về trường hợp tử vong do sốc phản vệ sau tiêm chủng vaccine phòng COVID-19

Tin tức - PV - 21:53, 07/05/2021
Tối 7/5, thông tin từ Bộ Y tế cho biết vừa ghi nhận một trường hợp tử vong do sốc phản vệ sau tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca. Đây là trường hợp rất hiếm gặp trong thực tế tiêm chủng vaccine phòng COVID-19.
Công an Yên Bái bắt 3 đối tượng vận chuyển 7 bánh heroin

Công an Yên Bái bắt 3 đối tượng vận chuyển 7 bánh heroin

Pháp luật - PV - 19:47, 07/05/2021
Công an tỉnh Yên Bái vừa bắt quả tang 3 đối tượng về hành vi mua bán trái phép 7 bánh heroin.
Chiều 7/5: Thêm 40 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng Bệnh viện K là 11 ca

Chiều 7/5: Thêm 40 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng Bệnh viện K là 11 ca

Tin tức - PV - 19:24, 07/05/2021
Bản tin chiều ngày 7/5 của Bộ Y tế cho biết có thêm 46 ca mắc COVID-19, trong đó 6 ca nhập cảnh được cách ly ngay, 40 ca cộng đồng, trong đó riêng Bệnh viện K có 11 ca. Đến nay, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 3.137 bệnh nhân.
Yên Bái: Căng mình phòng chống Covid - 19 tại các chốt kiểm dịch

Yên Bái: Căng mình phòng chống Covid - 19 tại các chốt kiểm dịch

Xã hội - Trọng Bảo - 19:23, 07/05/2021
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid - 19, để tăng cường công tác phòng, chống dịch, kiểm soát chặt chẽ người ra vào địa bàn, tỉnh Yên Bái đã thành lập 9 chốt kiểm dịch. Tại đây, lực lượng chức năng đang ngày đêm căng mình thực hiện nhiệm vụ, góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.
Mường Lát (Thanh Hóa):

Mường Lát (Thanh Hóa): "Vỡ mộng" với cây thoát nghèo!

Kinh tế - Quỳnh Trâm - 19:12, 07/05/2021
Thực hiện dự án trồng rừng, từ cuối 2011 đến 2019, đồng bào vùng biên Mường Lát đã trồng, chăm sóc lên đến 17.000 ha cây xoan, lát; trong đó chủ yếu là cây xoan. Cây xoan được trồng không chỉ nhằm phủ xanh đất trống đồi trọc, mà còn mang kỳ vọng trở thành cây thoát nghèo cho người dân nơi đây. Song, gần 10 năm qua, cây trồng này gần như không phát triển.
Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV người DTTS: Tập trung hướng về cơ sở

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV người DTTS: Tập trung hướng về cơ sở

Sự kiện - Bình luận - Hiếu Anh - 18:43, 07/05/2021
Vừa qua, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Trong danh sách này có nhiều ứng cử viên (UCV) người DTTS đến từ các địa phương, đơn vị, lĩnh vực công việc nhau. Tuy nhiên, trong Chương trình hành động họ có chung một điểm là hướng về cơ sở, nhất là vùng đồng bào DTTS và miền núi. Dưới đây là ghi nhận của phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển về chia sẻ của một số ứng cử viên đại biểu Quốc hội người DTTS.
Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tăng cường công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tăng cường công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ

Giáo dục - Phương Ngọc (t/h) - 15:09, 07/05/2021
Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo, các đại học, trường đại học, học viện, các trường cao đẳng sư phạm, Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng, Cục Đào tạo - Bộ Công an về việc tăng cường công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ.
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội:

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội: "Phong tỏa bệnh viện K, nội bất xuất, ngoại bất nhập"

Tin tức - PV - 11:34, 07/05/2021
"Từ giờ phút này, bắt đầu thực hiện nội bất xuất, ngoại bất nhập. Chỉ bệnh nhân đặc biệt mới tiếp nhận", Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nói khi đến kiểm tra tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều.
Châu Á tiếp tục là tâm dịch COVID-19 của thế giới

Châu Á tiếp tục là tâm dịch COVID-19 của thế giới

Tin tức - PV - 11:00, 07/05/2021
Theo trang thống kê trực tuyến worldometers.info, tính đến sáng ngày 7/5/2021 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận có tổng cộng 156.672.834 ca nhiễm COVID-19, trong đó 3.269.034 ca tử vong và 134.036.491 ca bình phục. Châu Á hiện là tâm dịch của thế giới khi đã có tổng cộng 42.485.041 ca nhiễm và 552.512 ca tử vong.
Xử lý cán bộ sai phạm ở Mường Tè (Lai Châu): Sai lầm trong công tác cán bộ hay “nâng đỡ không trong sáng”? (Bài 2)

Xử lý cán bộ sai phạm ở Mường Tè (Lai Châu): Sai lầm trong công tác cán bộ hay “nâng đỡ không trong sáng”? (Bài 2)

Bạn đọc - Sỹ Hào - 10:30, 07/05/2021
Báo Dân tộc và Phát triển ra ngày 23/4/2021 đăng tải bài viết: “Xử lý cán bộ sai phạm ở Mường Tè (Lai Châu) – Tiền hậu bất nhất”. Bài viết phản ánh, các cơ quan chức năng của Mường Tè dù đã có kết luận về những sai phạm của bà Lý Thị Yên, Hiệu trưởng Trường Mầm non Vàng San nhưng lại xử lý rất nửa vời. Trong khi đó, những sai phạm của bà Yên, nhất là sai phạm trong công tác quản lý tài chính, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước.