Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Bình Phước: Nghị quyết 15 tạo động lực cho vùng DTTS phát triển

Minh Thu (thực hiện) - 16:23, 03/08/2022

Vừa qua, tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Bình Phước đã họp, thông qua Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025 (Chương trình MTQG) trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển đã có cuộc trao đổi với ông Lý Trọng Nhân, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước.

Ông Lý Trọng Nhân trình bày dự thảo Nghị quyết 15/NQ-HĐND tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ông Lý Trọng Nhân trình bày dự thảo Nghị quyết 15/NQ-HĐND tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

PV: Xin ông cho biết, Chương trình MTQG được tỉnh Bình Phước đón nhận và kỳ vọng như thế nào?

Ông Lý Trọng Nhân: Đây là chương trình rất lớn, lần đầu tiên Đảng, Nhà nước dành nguồn lực và sự quan tâm đặc biệt, kế thừa sự phát triển chính sách dân tộc trong giai đoạn trước đây để xây dựng một Chương trình MTQG dành riêng cho vùng đồng bào DTTS và miền núi. Sau khi Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh ký ban hành Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG, UBND tỉnh Bình Phước đã giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp cùng các sở, ban, ngành, các địa phương tích cực, nhanh chóng tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện các quy định, yêu cầu bảo đảm nội dung, tiến độ thực hiện.

Có thể nói, Chương trình MTQG là một chương trình đặc thù, không chỉ phát triển kinh tế - xã hội, mà còn tích hợp 118 chính sách dân tộc; bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, thay cho những nội dung trùng lặp, chồng chéo giữa Chương trình MTQG này với Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững, Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới và 21 chương trình mục tiêu đang thực hiện. Đây là một Chương trình có tính lịch sử, mang dấu ấn sâu sắc, quan trọng trong công tác dân tộc, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta, đáp ứng lòng mong mỏi của hơn 14 triệu đồng bào DTTS trên cả nước.

PV: Việc HĐND tỉnh Bình Phước thông qua Nghị quyết 15/2022/NQ-HĐND có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với sự phát triển vùng đồng bào DTTS của tỉnh trong những năm tới, thưa ông?

Ông Lý Trọng Nhân: Việc HĐND tỉnh Bình Phước thông qua Nghị quyết 15/2022/NQ-HĐND tạo bước ngoặt lớn, rất tích cực cho công tác dân tộc và chính sách dân tộc trong giai đoạn 2021 - 2030. Điều đó càng khẳng định sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào DTTS tỉnh Bình Phước. Đây cũng là niềm tự hào, là động lực to lớn đối với đồng bào DTTS tỉnh Bình Phước trong công cuộc giảm nghèo, phát triển kinh tế. Nghị quyết được ban hành đã thu gọn đầu mối quản lý, phân công nhiệm vụ rõ ràng; phát huy vai trò, chức năng của cơ quan công tác dân tộc; bảo đảm và nâng cao hiệu quả nguồn lực đầu tư; ưu tiên đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tập trung cho địa bàn đặc biệt khó khăn, nhóm dân tộc có khó khăn đặc thù của vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Tỉnh Bình Phước có 40 DTTS với 201.477 người, chiếm 19,67% dân số toàn tỉnh. Đồng bào tập trung chủ yếu ở địa bàn miền núi, vùng sâu, biên giới, có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng - an ninh.

Toàn tỉnh có 4.872 hộ nghèo, trong đó có 2.830 hộ nghèo DTTS, chiếm 58,09% trên tổng số hộ nghèo của tỉnh, đặt ra những thách thức giảm nghèo đối với hộ DTTS. Nếu không có chính sách kịp thời, đầu tư bài bản, thì dần dần người nghèo cơ bản chỉ còn là người DTTS. Vì vậy, việc thông qua Nghị quyết trên là rất kịp thời và phù hợp với thực tiễn hiện nay.

Tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, 100% đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết 15/NQ-HĐND.
Tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, 100% đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết 15/NQ-HĐND.

PV: Ông có thể nói rõ hơn về những quy định trong Nghị quyết 15/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Bình Phước?

Ông Lý Trọng Nhân: Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Bình Phước đã quy định rõ nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình áp dụng cho các năm ngân sách giai đoạn 2022 - 2025. Việc phân bổ vốn bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư công, ngân sách nhà nước và các quy định liên quan. Bảo đảm công khai, minh bạch, quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách; thực hiện phân cấp trong quản lý đầu tư theo quy định của pháp luật, tạo quyền chủ động cho các sở, ngành, địa phương, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Theo đó, tỉnh Bình Phước sẽ đầu tư trọng tâm, trọng điểm, bền vững,tập trung cho vùng khó khăn; phù hợp tình hình thực tế, khả năng cân đối của ngân sách Nhà nước. Tập trung đầu tư, hỗ trợ các xã, thôn khó khăn, giải quyết các vấn đề bức xúc nhất; ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, các nhóm DTTS còn gặp nhiều khó khăn; phân bổ vốn đầu tư Chương trình bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

Nghị quyết 15/NQ-HĐND của HĐND tỉnh tạo bước ngoặt lớn, rất tích cực cho công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Bình Phước trong giai đoạn 2021 - 2030
Nghị quyết 15/NQ-HĐND của HĐND tỉnh tạo bước ngoặt lớn, rất tích cực cho công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Bình Phước trong giai đoạn 2021 - 2030

PV: Với Nghị quyết 15/2022/NQ-HĐND, tỉnh Bình Phước sẽ triển khai Chương trình MTQG như thế nào, thưa ông?

Ông Lý Trọng Nhân: Căn cứ tình hình thực tế, khả năng cân đối ngân sách, ngân sách địa phương hằng năm, tỉnh Bình Phước sẽ bố trí đối ứng tối thiểu bằng 15% trên tổng ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình (trong đó, ngân sách tỉnh hằng năm bố trí đối ứng tối thiểu là 10%, ngân sách cấp huyện hằng năm bố trí đối ứng tối thiểu là 5%); thực hiện tích hợp, lồng ghép các nội dung chính sách để triển khai thực hiện hoàn thành các mục tiêu của Chương trình MTQG.

Để góp phần thực hiện tốt Chương trình MTQG, tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tỉnh đã thông qua Nghị quyết Kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025, Bình Phước được phân bổ 873.410 triệu đồng, trong đó vốn Trung ương là 793.410 triệu đồng, vốn ngân sách tỉnh là 80.000 triệu đồng (riêng năm 2022, là 156.060 triệu đồng) thực hiện các dự án: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết; đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS và miền núi; đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường PTDT nội trú, trường PTDT bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào DTTS; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của DTTS gắn với phát triển du lịch.

Tỉnh Bình Phước sẽ đầu tư trọng tâm, trọng điểm, bền vững,tập trung cho vùng khó khăn; phù hợp tình hình thực tế
Tỉnh Bình Phước sẽ đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, bền vững, tập trung cho vùng khó khăn; phù hợp tình hình thực tế

Sau khi Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Bình Phước chính thức có hiệu lực, các sở, ban, ngành, địa phương sẽ vào cuộc quyết liệt để triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình.

PV: Xin cảm ơn ông!

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Ban Dân tộc Thừa Thiên Huế đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tới vùng DTTS

Ban Dân tộc Thừa Thiên Huế đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tới vùng DTTS

Xác định nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS và miền núi, thời gian qua, Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế đã và đang và tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình MTQG 1719 trên địa bàn.
Tin nổi bật trang chủ
Trải nghiệm Vườn Quốc gia Cúc Phương

Trải nghiệm Vườn Quốc gia Cúc Phương

Media - Hoàng Quý - 2 giờ trước
Vườn Quốc gia Cúc Phương (hay rừng Cúc Phương) là một khu bảo tồn thiên nhiên, khu rừng đặc dụng nằm trên địa phận ranh giới 3 tỉnh: Ninh Bình, Hòa Bình và Thanh Hóa. Vườn Quốc gia này có hệ động thực vật phong phú đa dạng mang đặc trưng rừng mưa nhiệt đới. Nhiều loài động thực vật có nguy cơ tuyệt chủng cao được phát hiện và bảo tồn tại đây. Đây cũng là vườn quốc gia đầu tiên tại Việt Nam.
Dân tộc Pà Thẻn

Dân tộc Pà Thẻn

Media - Hồng Phúc - Việt Hùng - 2 giờ trước
Pà Thẻn thuộc nhóm DTTS rất ít người cư trú chủ yếu tại các huyện Bắc Quang, Quang Bình, tỉnh Hà Giang; và các huyện Chiêm Hóa, Yên Sơn, Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. Theo số liệu Điều tra thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2019, dân số người Pà Thẻn là 8.248 người.
Rau càng cua với sức khỏe con người

Rau càng cua với sức khỏe con người

Media - Hoàng Quý - 2 giờ trước
Rau càng cua là loại rau chứa nhiều dinh dưỡng với 92% nước cùng 8% là các vitamin, khoáng chất như beta caroten, sắt, kali, magiê, vitamin C,… Không chỉ là một loại rau có nhiều giá trị về dinh dưỡng, rau càng cua còn đóng vai trò như một vị thuốc dùng để điều trị nhiều bệnh và bảo vệ sức khỏe con người như chống viêm, giảm lượng cholesterol, chống oxy hóa,... Sau đây là một số công dụng của rau càng cua với sức khỏe con người mời các bạn tham khảo.
Thông cáo báo chí số 11, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Thông cáo báo chí số 11, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Tin tức - PV - 2 giờ trước
Thứ sáu, ngày 2/6/2023, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 11 của Kỳ họp thứ 5 tại Nhà Quốc hội với các phiên họp toàn thể tại hội trường dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Tin trong ngày - 2/6/2023

Tin trong ngày - 2/6/2023

Media - BDT - 20:00, 02/06/2023
Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm, chúc mừng các chức sắc, tăng ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; 12 di sản được ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Trải nghiệm Vườn Quốc gia Cúc Phương

Trải nghiệm Vườn Quốc gia Cúc Phương

Vườn Quốc gia Cúc Phương (hay rừng Cúc Phương) là một khu bảo tồn thiên nhiên, khu rừng đặc dụng nằm trên địa phận ranh giới 3 tỉnh: Ninh Bình, Hòa Bình và Thanh Hóa. Vườn Quốc gia này có hệ động thực vật phong phú đa dạng mang đặc trưng rừng mưa nhiệt đới. Nhiều loài động thực vật có nguy cơ tuyệt chủng cao được phát hiện và bảo tồn tại đây. Đây cũng là vườn quốc gia đầu tiên tại Việt Nam.
Độc đáo ẩm thực của người Gia Rai

Độc đáo ẩm thực của người Gia Rai

Media - Ngọc Thu - 19:41, 02/06/2023
Từ nguyên liệu sẵn có cùng cách chế biến đơn giản, các món ăn lá mì, cơm lam, gà nướng… không chỉ là món ăn dân dã trong bữa cơm hằng ngày của người Gia Rai mà còn là văn hóa ẩm thực đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên nắng gió.
Đắk Lắk: Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với chiêu trò mới

Đắk Lắk: Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với chiêu trò mới

Pháp luật - Hoàng Thùy - 17:20, 02/06/2023
Ngày 2/6, Công an huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa điều tra làm rõ, bắt giữ một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với chiêu trò rất mới, rất tinh vi, lần đầu tiên xuất hiện tại tỉnh Đắk Lắk.
Bà Rịa - Vũng Tàu: Một ngày liên tiếp triệt phá 2 vụ tàng trữ ma túy

Bà Rịa - Vũng Tàu: Một ngày liên tiếp triệt phá 2 vụ tàng trữ ma túy

Pháp luật - Lê Vũ - Quang Anh - 16:20, 02/06/2023
Ngày 2/6, Đồn Biên phòng Phước Tỉnh (Bộ đội Biên phòng Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết: Chỉ trong 1 ngày (1/6) đơn vị đã liên tiếp triệt phá 2 vụ, bắt giữ 2 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 18 gói ma túy tổng hợp dạng đá có trọng lượng khoảng 7,6 gram và 3 điện thoại di động.
Đắk Lắk: Mở lớp truyền dạy kỹ năng đánh chiêng Arap của người Gia Rai

Đắk Lắk: Mở lớp truyền dạy kỹ năng đánh chiêng Arap của người Gia Rai

Tìm trong di sản - Lê Hường - 16:15, 02/06/2023
Ngày 2/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức Khai mạc lớp truyền dạy kỹ năng đánh chiêng Arap và dân vũ của dân tộc Gia Rai cho 25 học viên tại xã Ea Sol, huyện Ea H’leo. Đây là chương trình thuộc Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk”, do Trung tâm Hợp tác Quốc tế tỉnh Jeollabuk (JBCIA, Hàn Quốc) tài trợ.
Bộ sưu tập

Bộ sưu tập "Sen trong đời sống văn hóa Việt" xác lập kỷ lục châu Á

Sắc màu 54 - Hồng Phúc - 15:08, 02/06/2023
Nhà sưu tập Nguyễn Thị Thanh Tâm - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Di sản áo dài Việt Nam vừa được ghi nhận kỷ lục người phụ nữ sở hữu bộ sưu tập chủ đề “Sen trong đời sống văn hóa Việt”.