Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Bình Phước: Nghị quyết 15 tạo động lực cho vùng DTTS phát triển

Minh Thu (thực hiện) - 16:23, 03/08/2022

Vừa qua, tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Bình Phước đã họp, thông qua Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025 (Chương trình MTQG) trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển đã có cuộc trao đổi với ông Lý Trọng Nhân, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước.

Ông Lý Trọng Nhân trình bày dự thảo Nghị quyết 15/NQ-HĐND tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ông Lý Trọng Nhân trình bày dự thảo Nghị quyết 15/NQ-HĐND tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

PV: Xin ông cho biết, Chương trình MTQG được tỉnh Bình Phước đón nhận và kỳ vọng như thế nào?

Ông Lý Trọng Nhân: Đây là chương trình rất lớn, lần đầu tiên Đảng, Nhà nước dành nguồn lực và sự quan tâm đặc biệt, kế thừa sự phát triển chính sách dân tộc trong giai đoạn trước đây để xây dựng một Chương trình MTQG dành riêng cho vùng đồng bào DTTS và miền núi. Sau khi Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh ký ban hành Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG, UBND tỉnh Bình Phước đã giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp cùng các sở, ban, ngành, các địa phương tích cực, nhanh chóng tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện các quy định, yêu cầu bảo đảm nội dung, tiến độ thực hiện.

Có thể nói, Chương trình MTQG là một chương trình đặc thù, không chỉ phát triển kinh tế - xã hội, mà còn tích hợp 118 chính sách dân tộc; bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, thay cho những nội dung trùng lặp, chồng chéo giữa Chương trình MTQG này với Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững, Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới và 21 chương trình mục tiêu đang thực hiện. Đây là một Chương trình có tính lịch sử, mang dấu ấn sâu sắc, quan trọng trong công tác dân tộc, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta, đáp ứng lòng mong mỏi của hơn 14 triệu đồng bào DTTS trên cả nước.

PV: Việc HĐND tỉnh Bình Phước thông qua Nghị quyết 15/2022/NQ-HĐND có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với sự phát triển vùng đồng bào DTTS của tỉnh trong những năm tới, thưa ông?

Ông Lý Trọng Nhân: Việc HĐND tỉnh Bình Phước thông qua Nghị quyết 15/2022/NQ-HĐND tạo bước ngoặt lớn, rất tích cực cho công tác dân tộc và chính sách dân tộc trong giai đoạn 2021 - 2030. Điều đó càng khẳng định sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào DTTS tỉnh Bình Phước. Đây cũng là niềm tự hào, là động lực to lớn đối với đồng bào DTTS tỉnh Bình Phước trong công cuộc giảm nghèo, phát triển kinh tế. Nghị quyết được ban hành đã thu gọn đầu mối quản lý, phân công nhiệm vụ rõ ràng; phát huy vai trò, chức năng của cơ quan công tác dân tộc; bảo đảm và nâng cao hiệu quả nguồn lực đầu tư; ưu tiên đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tập trung cho địa bàn đặc biệt khó khăn, nhóm dân tộc có khó khăn đặc thù của vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Tỉnh Bình Phước có 40 DTTS với 201.477 người, chiếm 19,67% dân số toàn tỉnh. Đồng bào tập trung chủ yếu ở địa bàn miền núi, vùng sâu, biên giới, có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng - an ninh.

Toàn tỉnh có 4.872 hộ nghèo, trong đó có 2.830 hộ nghèo DTTS, chiếm 58,09% trên tổng số hộ nghèo của tỉnh, đặt ra những thách thức giảm nghèo đối với hộ DTTS. Nếu không có chính sách kịp thời, đầu tư bài bản, thì dần dần người nghèo cơ bản chỉ còn là người DTTS. Vì vậy, việc thông qua Nghị quyết trên là rất kịp thời và phù hợp với thực tiễn hiện nay.

Tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, 100% đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết 15/NQ-HĐND.
Tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, 100% đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết 15/NQ-HĐND.

PV: Ông có thể nói rõ hơn về những quy định trong Nghị quyết 15/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Bình Phước?

Ông Lý Trọng Nhân: Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Bình Phước đã quy định rõ nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình áp dụng cho các năm ngân sách giai đoạn 2022 - 2025. Việc phân bổ vốn bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư công, ngân sách nhà nước và các quy định liên quan. Bảo đảm công khai, minh bạch, quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách; thực hiện phân cấp trong quản lý đầu tư theo quy định của pháp luật, tạo quyền chủ động cho các sở, ngành, địa phương, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Theo đó, tỉnh Bình Phước sẽ đầu tư trọng tâm, trọng điểm, bền vững,tập trung cho vùng khó khăn; phù hợp tình hình thực tế, khả năng cân đối của ngân sách Nhà nước. Tập trung đầu tư, hỗ trợ các xã, thôn khó khăn, giải quyết các vấn đề bức xúc nhất; ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, các nhóm DTTS còn gặp nhiều khó khăn; phân bổ vốn đầu tư Chương trình bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

Nghị quyết 15/NQ-HĐND của HĐND tỉnh tạo bước ngoặt lớn, rất tích cực cho công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Bình Phước trong giai đoạn 2021 - 2030
Nghị quyết 15/NQ-HĐND của HĐND tỉnh tạo bước ngoặt lớn, rất tích cực cho công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Bình Phước trong giai đoạn 2021 - 2030

PV: Với Nghị quyết 15/2022/NQ-HĐND, tỉnh Bình Phước sẽ triển khai Chương trình MTQG như thế nào, thưa ông?

Ông Lý Trọng Nhân: Căn cứ tình hình thực tế, khả năng cân đối ngân sách, ngân sách địa phương hằng năm, tỉnh Bình Phước sẽ bố trí đối ứng tối thiểu bằng 15% trên tổng ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình (trong đó, ngân sách tỉnh hằng năm bố trí đối ứng tối thiểu là 10%, ngân sách cấp huyện hằng năm bố trí đối ứng tối thiểu là 5%); thực hiện tích hợp, lồng ghép các nội dung chính sách để triển khai thực hiện hoàn thành các mục tiêu của Chương trình MTQG.

Để góp phần thực hiện tốt Chương trình MTQG, tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tỉnh đã thông qua Nghị quyết Kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025, Bình Phước được phân bổ 873.410 triệu đồng, trong đó vốn Trung ương là 793.410 triệu đồng, vốn ngân sách tỉnh là 80.000 triệu đồng (riêng năm 2022, là 156.060 triệu đồng) thực hiện các dự án: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết; đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS và miền núi; đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường PTDT nội trú, trường PTDT bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào DTTS; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của DTTS gắn với phát triển du lịch.

Tỉnh Bình Phước sẽ đầu tư trọng tâm, trọng điểm, bền vững,tập trung cho vùng khó khăn; phù hợp tình hình thực tế
Tỉnh Bình Phước sẽ đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, bền vững, tập trung cho vùng khó khăn; phù hợp tình hình thực tế

Sau khi Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Bình Phước chính thức có hiệu lực, các sở, ban, ngành, địa phương sẽ vào cuộc quyết liệt để triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình.

PV: Xin cảm ơn ông!

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Thêm cơ hội cho đồng bào DTTS phát triển

Thêm cơ hội cho đồng bào DTTS phát triển

Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi được đánh giá sẽ là “cú hích” phát triển cho đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn cả nước. Tại tỉnh Điện Biên, mặc dù mới được triển khai, song Chương trình đã và đang góp phần thay đổi diện mạo khu vực vùng cao, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.
Tin nổi bật trang chủ
Gia Lai, Kon Tum bảo đảm tốt an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán

Gia Lai, Kon Tum bảo đảm tốt an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán

Xã hội - Ngọc Thu - 8 phút trước
Trong những ngày Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Kon Tum được bảo đảm ổn định, góp phần quan trọng để Nhân dân đón một cái Tết ấm áp, đoàn viên cùng gia đình.
Thêm cơ hội cho đồng bào DTTS phát triển

Thêm cơ hội cho đồng bào DTTS phát triển

Trang địa phương - PV - 21 phút trước
Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi được đánh giá sẽ là “cú hích” phát triển cho đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn cả nước. Tại tỉnh Điện Biên, mặc dù mới được triển khai, song Chương trình đã và đang góp phần thay đổi diện mạo khu vực vùng cao, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.
Quảng Ninh: Năm 2023, phấn đấu trồng 2.000 ha cây có giá trị kinh tế cao

Quảng Ninh: Năm 2023, phấn đấu trồng 2.000 ha cây có giá trị kinh tế cao

Tin địa phương - Mỹ Dung - 28 phút trước
Ngày 27/1/2023 (tức ngày mùng 6 Tết Quý Mão), toàn tỉnh Quảng Ninh đã đồng loạt tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023 tại tất cả các địa phương, với mục tiêu năm 2023 sẽ trồng 2.000 ha cây có giá trị kinh tế cao như lim, dổi, lát… trên địa bàn tỉnh.
Thể thao Việt Nam sẵn sàng cho năm 2023 đầy bận rộn

Thể thao Việt Nam sẵn sàng cho năm 2023 đầy bận rộn

Thể thao - Hoàng Minh - 1 giờ trước
Bước sang năm mới 2023, thể thao Việt Nam đang hừng hực khí thế để chinh phục các giải đấu thể thao lớn sắp diễn ra. Trong đó có những sự kiện nổi bật như World Cup bóng đá nữ 2023 với sự kiện lịch sử khi đội tuyển nữ Việt Nam có lần đầu tiên tham dự; bên cạnh đó là các giải đấu tầm cỡ khác như Sea Game 32 tại Campuchia, ASIAD 19 và các đại hội thể thao châu lục…
Thái Nguyên: Rộn ràng Khai hội đền Đuổm Xuân Quý Mão 2023

Thái Nguyên: Rộn ràng Khai hội đền Đuổm Xuân Quý Mão 2023

Tin địa phương - Mỹ Dung - 1 giờ trước
Ngày 27/1, tại huyện Phú Lương (Thái Nguyên) đã diễn ra khai mạc Lễ hội đền Đuổm Xuân Quý Mão 2023. Lễ hội đền Đuổm thu hút đông đảo Nhân dân, du khách thập phương.
Chương trình điểm tin, đọc báo của Báo Dân tộc và Phát triển ngày 12/1/2023

Chương trình điểm tin, đọc báo của Báo Dân tộc và Phát triển ngày 12/1/2023

Chương trình điểm tin, đọc báo tuần này thông tin về: Chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại tỉnh Thái Nguyên; Chủ tịch nước tham dự chương trình Tết Nhân ái Xuân Quý Mão 2023 tại huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang; Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc thăm, chúc Tết đồng bào DTTS tại các địa phương… cùng một số thông tin về công tác dân tộc, tôn giáo, văn hóa - xã hội nổi bật khác tại các địa phương trên cả nước. Phần đọc báo hôm nay sẽ giới thiệu bài viết: Người dân ở Đăk Pao thoát nghèo nhờ từ bỏ "ma men" của tác giả Tiêu Dao
Hà Giang: Chăm lo đời sống đồng bào DTTS

Hà Giang: Chăm lo đời sống đồng bào DTTS

Trang địa phương - PV - 1 giờ trước
Xác định thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc là nhiệm vụ quan trọng để đạt được mục tiêu phát triển KT-XH, bảo đảm an ninh - quốc phòng, Ban Dân tộc tỉnh Hà Giang đã chủ động tham mưu, cụ thể hóa, vận dụng linh hoạt các chính sách dân tộc vào thực tiễn địa phương, góp phần đẩy mạnh phát triển KT-XH, kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo, xây dựng đời sống văn hóa trong đồng bào các DTTS.
Bài thuốc từ cây thành ngành

Bài thuốc từ cây thành ngành

Vườn thuốc quanh ta - Như Ý - 5 giờ trước
Cây thành ngành còn có tên khác như: vàng la, cúc lương, cây ngành ngạnh, cây đỏ ngọn… có vị ngọt kèm theo chút chát và chua. Khi ngậm trong miệng sẽ có vị đắng nhẹ có công dụng giải độc cơ thể, thanh nhiệt, hỗ trợ trị xơ vữa động mạch, thiểu năng tuần hoàn não, tăng cường sức khỏe, cải thiện tim mạch... Sau đây là một số bài thuốc từ cây thành ngành mời bà con tham khảo.
Công bố Top 5 Quả bóng Vàng Việt Nam 2022

Công bố Top 5 Quả bóng Vàng Việt Nam 2022

Thể thao - Hoàng Minh - 5 giờ trước
Trong ngày đầu tiên khai Xuân 2023, Ban Tổ chức Quả bóng Vàng Việt Nam đã công bố Top 5 Quả bóng vàng Việt Nam 2022.
Tết Khuyến học Xuân Quý Mão 2023 tại xứ Thanh

Tết Khuyến học Xuân Quý Mão 2023 tại xứ Thanh

Giáo dục - Quỳnh Trâm - CTV - 7 giờ trước
Nhân dịp đầu Xuân Quý Mão 2023, tối 26/1 (tức mùng 5 Tết), Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa tổ chức Chương trình “Tết Khuyến học” xứ Thanh; trao học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên học giỏi; trao thưởng cho người lao động sáng tạo tiêu biểu và ra mắt Quỹ học bổng Nguyễn Chích.
Thủ tướng dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão

Thủ tướng dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão

Thời sự - PV - 7 giờ trước
Nhân Tết cổ truyền của dân tộc - Xuân Quý Mão 2023, sáng 27/1 (mùng 6 tháng Giêng), tại Khu di tích K9-Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và dự lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ".