Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Bình Phước: Nghị quyết 15 tạo động lực cho vùng DTTS phát triển

Minh Thu (thực hiện) - 16:23, 03/08/2022

Vừa qua, tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Bình Phước đã họp, thông qua Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025 (Chương trình MTQG) trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển đã có cuộc trao đổi với ông Lý Trọng Nhân, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước.

Ông Lý Trọng Nhân trình bày dự thảo Nghị quyết 15/NQ-HĐND tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ông Lý Trọng Nhân trình bày dự thảo Nghị quyết 15/NQ-HĐND tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

PV: Xin ông cho biết, Chương trình MTQG được tỉnh Bình Phước đón nhận và kỳ vọng như thế nào?

Ông Lý Trọng Nhân: Đây là chương trình rất lớn, lần đầu tiên Đảng, Nhà nước dành nguồn lực và sự quan tâm đặc biệt, kế thừa sự phát triển chính sách dân tộc trong giai đoạn trước đây để xây dựng một Chương trình MTQG dành riêng cho vùng đồng bào DTTS và miền núi. Sau khi Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh ký ban hành Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG, UBND tỉnh Bình Phước đã giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp cùng các sở, ban, ngành, các địa phương tích cực, nhanh chóng tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện các quy định, yêu cầu bảo đảm nội dung, tiến độ thực hiện.

Có thể nói, Chương trình MTQG là một chương trình đặc thù, không chỉ phát triển kinh tế - xã hội, mà còn tích hợp 118 chính sách dân tộc; bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, thay cho những nội dung trùng lặp, chồng chéo giữa Chương trình MTQG này với Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững, Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới và 21 chương trình mục tiêu đang thực hiện. Đây là một Chương trình có tính lịch sử, mang dấu ấn sâu sắc, quan trọng trong công tác dân tộc, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta, đáp ứng lòng mong mỏi của hơn 14 triệu đồng bào DTTS trên cả nước.

PV: Việc HĐND tỉnh Bình Phước thông qua Nghị quyết 15/2022/NQ-HĐND có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với sự phát triển vùng đồng bào DTTS của tỉnh trong những năm tới, thưa ông?

Ông Lý Trọng Nhân: Việc HĐND tỉnh Bình Phước thông qua Nghị quyết 15/2022/NQ-HĐND tạo bước ngoặt lớn, rất tích cực cho công tác dân tộc và chính sách dân tộc trong giai đoạn 2021 - 2030. Điều đó càng khẳng định sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào DTTS tỉnh Bình Phước. Đây cũng là niềm tự hào, là động lực to lớn đối với đồng bào DTTS tỉnh Bình Phước trong công cuộc giảm nghèo, phát triển kinh tế. Nghị quyết được ban hành đã thu gọn đầu mối quản lý, phân công nhiệm vụ rõ ràng; phát huy vai trò, chức năng của cơ quan công tác dân tộc; bảo đảm và nâng cao hiệu quả nguồn lực đầu tư; ưu tiên đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tập trung cho địa bàn đặc biệt khó khăn, nhóm dân tộc có khó khăn đặc thù của vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Tỉnh Bình Phước có 40 DTTS với 201.477 người, chiếm 19,67% dân số toàn tỉnh. Đồng bào tập trung chủ yếu ở địa bàn miền núi, vùng sâu, biên giới, có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng - an ninh.

Toàn tỉnh có 4.872 hộ nghèo, trong đó có 2.830 hộ nghèo DTTS, chiếm 58,09% trên tổng số hộ nghèo của tỉnh, đặt ra những thách thức giảm nghèo đối với hộ DTTS. Nếu không có chính sách kịp thời, đầu tư bài bản, thì dần dần người nghèo cơ bản chỉ còn là người DTTS. Vì vậy, việc thông qua Nghị quyết trên là rất kịp thời và phù hợp với thực tiễn hiện nay.

Tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, 100% đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết 15/NQ-HĐND.
Tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, 100% đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết 15/NQ-HĐND.

PV: Ông có thể nói rõ hơn về những quy định trong Nghị quyết 15/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Bình Phước?

Ông Lý Trọng Nhân: Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Bình Phước đã quy định rõ nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình áp dụng cho các năm ngân sách giai đoạn 2022 - 2025. Việc phân bổ vốn bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư công, ngân sách nhà nước và các quy định liên quan. Bảo đảm công khai, minh bạch, quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách; thực hiện phân cấp trong quản lý đầu tư theo quy định của pháp luật, tạo quyền chủ động cho các sở, ngành, địa phương, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Theo đó, tỉnh Bình Phước sẽ đầu tư trọng tâm, trọng điểm, bền vững,tập trung cho vùng khó khăn; phù hợp tình hình thực tế, khả năng cân đối của ngân sách Nhà nước. Tập trung đầu tư, hỗ trợ các xã, thôn khó khăn, giải quyết các vấn đề bức xúc nhất; ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, các nhóm DTTS còn gặp nhiều khó khăn; phân bổ vốn đầu tư Chương trình bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

Nghị quyết 15/NQ-HĐND của HĐND tỉnh tạo bước ngoặt lớn, rất tích cực cho công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Bình Phước trong giai đoạn 2021 - 2030
Nghị quyết 15/NQ-HĐND của HĐND tỉnh tạo bước ngoặt lớn, rất tích cực cho công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Bình Phước trong giai đoạn 2021 - 2030

PV: Với Nghị quyết 15/2022/NQ-HĐND, tỉnh Bình Phước sẽ triển khai Chương trình MTQG như thế nào, thưa ông?

Ông Lý Trọng Nhân: Căn cứ tình hình thực tế, khả năng cân đối ngân sách, ngân sách địa phương hằng năm, tỉnh Bình Phước sẽ bố trí đối ứng tối thiểu bằng 15% trên tổng ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình (trong đó, ngân sách tỉnh hằng năm bố trí đối ứng tối thiểu là 10%, ngân sách cấp huyện hằng năm bố trí đối ứng tối thiểu là 5%); thực hiện tích hợp, lồng ghép các nội dung chính sách để triển khai thực hiện hoàn thành các mục tiêu của Chương trình MTQG.

Để góp phần thực hiện tốt Chương trình MTQG, tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tỉnh đã thông qua Nghị quyết Kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025, Bình Phước được phân bổ 873.410 triệu đồng, trong đó vốn Trung ương là 793.410 triệu đồng, vốn ngân sách tỉnh là 80.000 triệu đồng (riêng năm 2022, là 156.060 triệu đồng) thực hiện các dự án: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết; đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS và miền núi; đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường PTDT nội trú, trường PTDT bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào DTTS; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của DTTS gắn với phát triển du lịch.

Tỉnh Bình Phước sẽ đầu tư trọng tâm, trọng điểm, bền vững,tập trung cho vùng khó khăn; phù hợp tình hình thực tế
Tỉnh Bình Phước sẽ đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, bền vững, tập trung cho vùng khó khăn; phù hợp tình hình thực tế

Sau khi Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Bình Phước chính thức có hiệu lực, các sở, ban, ngành, địa phương sẽ vào cuộc quyết liệt để triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình.

PV: Xin cảm ơn ông!

Tin nổi bật trang chủ
Ủy ban Dân tộc: Tháo gỡ vướng mắc trong xây dựng cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

Ủy ban Dân tộc: Tháo gỡ vướng mắc trong xây dựng cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày 12/8, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức cuộc họp bàn về một số nội dung vướng mắc trong xây dựng cơ chế, chính sách triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025. Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp, có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Vinh Tơr; lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc UBDT.
Thế giới ghi nhận thêm hơn 700 nghìn ca nhiễm COVID-19

Thế giới ghi nhận thêm hơn 700 nghìn ca nhiễm COVID-19

Nhìn ra thế giới - BĐT - 39 phút trước
Tính đến sáng 13/8, thế giới lần lượt ghi nhận tổng số 593.856.539 ca nhiễm và 6.451.157 trường hợp tử vong vì COVID-19. Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 726.119 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó châu Á đứng đầu với 437.758 trường hợp.
Chủ tịch nước ân giảm án tử hình xuống tù chung thân cho 21 bị án

Chủ tịch nước ân giảm án tử hình xuống tù chung thân cho 21 bị án

Tin tức - T.Hợp - 1 giờ trước
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định ân giảm án tử hình xuống tù chung thân cho 21 bị án, trong đó có 2 bị án là người nước ngoài.
Huỳnh Nguyễn Mai Phương đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022

Huỳnh Nguyễn Mai Phương đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022

Thể thao - Giải trí - PV - 2 giờ trước
Tối 12/8, Đêm chung kết Cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 - Miss World Vietnam 2022 đã diễn ra tại bán đảo Hải Giang, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 37 thí sinh lọt vào Vòng Chung kết đã trải qua 4 phần thi chính gồm: Áo dài dân tộc, Áo tắm, Trang phục dạ hội và Phần thi ứng xử.
Tỉnh Ninh Bình và Thủ đô Vientiane mở hướng hợp tác về du lịch

Tỉnh Ninh Bình và Thủ đô Vientiane mở hướng hợp tác về du lịch

Du lịch - PV - 3 giờ trước
Chiều 12/8, Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Vientiane nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, do đồng chí Anouphap Tounalom, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Vientiane làm Trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Bình.
Nghề dệt vải của dân tộc Dao họ Lào Cai được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Nghề dệt vải của dân tộc Dao họ Lào Cai được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Tìm trong di sản - Trọng Bảo - 3 giờ trước
Thông tin từ UBND huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công nhận nghề dệt của dân tộc Dao họ trên địa bàn huyện là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Trải nghiệm Trà Vinh

Trải nghiệm Trà Vinh

Trong bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp của Đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh Trà Vinh là một gam màu xanh mát bởi những cánh đồng lúa, vườn cây hoa trái, cùng hệ thống kênh, rạch và bãi biển trải dài thơ mộng. Đến với Trà Vinh, bạn còn được được thưởng lãm kiến trúc độc đáo của 150 ngôi chùa Khmer và những lễ hội mang đậm nét văn hóa dân tộc diễn ra quanh năm vô cùng hấp dẫn.
Sáng 13/8: Cả nước có 10.009.451 ca COVID-19 đã khỏi bệnh

Sáng 13/8: Cả nước có 10.009.451 ca COVID-19 đã khỏi bệnh

Tin tức - BĐT - 4 giờ trước
Đến sáng 13/8, tính từ đầu dịch, cả nước có 11.362.540 ca nhiễm COVID-19 trong đó có 10.009.451 bệnh nhân COVID-19 đã được công bố khỏi bệnh.
Thua Indonesia, U16 Việt Nam ngậm ngùi về nhì giải Đông Nam Á

Thua Indonesia, U16 Việt Nam ngậm ngùi về nhì giải Đông Nam Á

Thể thao - PV - 21:35, 12/08/2022
Ở trận chung kết U16 Đông Nam Á 2022 tối nay, U16 Việt Nam đã để thua chủ nhà U16 Indonesia với tỷ số 0-1.
Lào Cai: 1 người mất tích, 1 người bị thương nặng do mưa lũ

Lào Cai: 1 người mất tích, 1 người bị thương nặng do mưa lũ

Tin địa phương - Trọng Bảo - 21:17, 12/08/2022
Thông tin từ Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu Bão số 2, đêm 11 rạng sáng 12/8, trên địa bản tỉnh Lào Cai có mưa vừa, mưa to gây thiệt hại về người và tài sản hoa màu.
Đắk Lắk: Phát động chuyển đổi số tại xã vùng sâu

Đắk Lắk: Phát động chuyển đổi số tại xã vùng sâu

Khoa học - Công nghệ - Lê Hường - Thu Hằng - 21:15, 12/08/2022
Trong khuôn khổ thực hiện mô hình chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2022, sáng 12/8, tại Nhà văn hóa xã Phú Lộc, huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) đã diễn ra Lễ phát động thực hiện chuyển số.
Giải Marathon quốc tế “Chạy trên cung đường Hạnh phúc” năm 2022 sẽ diễn ra vào tháng 10

Giải Marathon quốc tế “Chạy trên cung đường Hạnh phúc” năm 2022 sẽ diễn ra vào tháng 10

Thể thao - Văn Hoa - 21:15, 12/08/2022
Theo Kế hoạch 204/KH-UBND ngày 8/8/2022 của UBND tỉnh Hà Giang, Giải Marathon quốc tế “Chạy trên cung đường Hạnh phúc” tỉnh Hà Giang lần thứ IV năm 2022 sẽ được tổ chức vào ngày 9/10.