Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Ủy ban Dân tộc với Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi: Hoàn thiện thể chế, cơ chế (Bài 1)

Thanh Huyền - 05:16, 22/05/2023

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) đang bước vào giai đoạn giữa kỳ của quá trình triển khai thực hiện giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025, với một khối lượng công việc đồ sộ. Để đạt được mục tiêu, ý nghĩa đặt ra của Chương trình, thì vai trò của Ủy ban Dân tộc - cơ quan được Chính phủ giao nhiệm vụ chủ trì là rất lớn.

Chương trình MTQG 1719 có tổng nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước lớn nhất hiện nay, địa bàn trải rộng, do nhiều bộ, ngành tham gia quản lý và tổ chức thực hiện. Vì vậy để tổ chức thực hiện các nội dung của Chương trình theo đúng thủ tục, trình tự và quy định của pháp luật đòi hỏi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương phải nghiên cứu, ban hành một số lượng lớn các văn bản quy định, hướng dẫn về cơ chế, chính sách phục vụ triển khai thực hiện Chương trình từ cấp Trung ương đến địa phương. Trong đó có vai trò quan trọng của Ủy ban Dân tộc trong công tác chủ trì, phối hợp, tham mưu, hướng dẫn. 

 Ủy ban Dân tộc phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Chương trình MTQG DTTS và miền núi (tháng 4/2023)
Ủy ban Dân tộc phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Chương trình MTQG 1719 (tháng 4/2023)

Thúc đẩy hoàn thiện thể chế

Căn cứ Nghị quyết số 88 và Nghị quyết số 120 của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã khẩn trương ban hành Nghị quyết số 12/NQ-CP và Quyết định số 1409/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai, phân công nhiệm vụ cho các bộ, ngành thực hiện Nghị quyết của Quốc hội. Ủy ban Dân tộc đã chủ trì xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1014/QĐ-TTg ngày 14/7/2020 thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình để chỉ đạo tổ chức thực hiện và đến ngày 8/7/2021, các quyết định về Quy chế hoạt động và chương trình công tác năm 2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG 1719 đã được Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương phê duyệt ban hành đầy đủ theo quy định.

Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG 1719 ở cấp Trung ương được kiện toàn, đặt tại Uỷ ban Dân tộc để giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương và trực tiếp giúp việc Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về tham mưu cơ chế, chính sách và trực tiếp quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình MTQG 1719 và các nhiệm vụ, giải pháp khác của Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Trên cơ sở đó, các địa phương đã tổ chức kiện toàn, thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG 1719 cấp tỉnh để triển khai thực hiện Chương trình.

Từ tháng 8/2021 đến nay, thực hiện Nghị quyết số 24/2021/QH15 của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1945/QĐ-TTg ngày 18/11/2021 thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025; Tổ công tác về Chương trình MTQG 1719 được thành lập do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc là Tổ trưởng; Văn phòng Điều phối MTQG 1719 được kiện toàn lại thực hiện nhiệm vụ giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương và trực tiếp giúp việc Tổ trưởng Tổ công tác về điều phối, tổ chức thực hiện Chương trình MTQG 1719.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh thăm mô hình phát triển kinh tế của đồng bào DTTS tỉnh Sơn La (tháng 12/2022)
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh thăm mô hình phát triển kinh tế của đồng bào DTTS tỉnh Sơn La (tháng 12/2022)

Quy chế phân công, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng

Việc xây dựng, ban hành quy chế phân công, phối hợp giữa cơ quan bộ, ngành, giữa Trung ương và địa phương trong thực hiện Chương trình được quan tâm đẩy mạnh. Ủy ban Dân tộc chủ động, tích cực phối hợp với các bộ, ngành triển khai các nhiệm vụ thuộc Chương trình MTQG 1719 theo như phân công tại quy chế hoạt động và kế hoạch tại chương trình công tác năm của Ban Chỉ đạo Trung ương, Tổ công tác. Công tác phối hợp tại địa phương có sự chủ động, kịp thời bám sát các nhiệm vụ theo chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Bên cạnh đó, Ủy ban Dân tộc đã chủ động phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các cơ quan chủ dự án, tiểu dự án thành phần trong công tác rà soát, tổng hợp, hoàn thiện kế hoạch phương án phân bổ vốn để đảm bảo sự hiệu quả, minh bạch, khách quan, tuân thủ đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Việc huy động, quản lý vốn vay, vốn ODA thực hiện Chương trình có vai trò tham mưu, chủ trì rất lớn của Ủy ban Dân tộc. Ngoài nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, các hoạt động huy động nguồn lực hỗ trợ bổ sung (bao gồm hỗ trợ tài chính và hỗ trợ kỹ thuật) từ các nhà tài trợ, đối tác phát triển cho Chương trình MTQG 1719 đang được tổ chức thực hiện như: Chuyển phát 2.000 điện thoại thông minh cho Người có uy tín; hỗ trợ phục vụ hoạt động chuyển đổi số trong tổ chức thực hiện Chương trình; xây dựng Cẩm nang số về hướng dẫn thực hiện Chương trình; tổ chức triển khai Dự án Hỗ trợ các xã ĐBKK thuộc Chương trình MTQG 1719 sử dụng ODA viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai Len.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG làm việc với UBND tỉnh Hòa Bình về thực hiện Chương trình MTQG DTTS và miền núi (tháng 12/2022)
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG làm việc với UBND tỉnh Hòa Bình về thực hiện Chương trình MTQG 1719 (tháng 12/2022)

Nhìn chung, cơ chế, chính sách, các văn bản quản lý, tổ chức thực hiện phân bổ, giải ngân vốn thực hiện Chương trình đã khắc phục được tình trạng phân bổ dàn trải nguồn lực tài chính, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách nhà nước; việc phân bổ bảo đảm sự ưu tiên dành nguồn lực ngân sách để tập trung đầu tư, hỗ trợ những nơi khó khăn hơn nhằm tạo chuyển biến trong thực hiện chính sách hỗ trợ.

Tại buổi làm việc giữa Đoàn Giám sát của Quốc hội việc triển khai các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình MTQG với Ủy ban Dân tộc về triển khai Chương trình MTQG 1719 mới đây, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Cao Thị Xuân thay mặt Đoàn Giám sát đánh giá cao vai trò thúc đẩy thực hiện Chương trình MTQG 1719 của Ủy ban Dân tộc và cho rằng, văn bản về bộ bộ máy tổ chức, chỉ đạo thực hiện cũng như các văn bản hướng dẫn đã được xây dựng, ban hành bám sát chỉ đạo của Chính phủ (Nghị định, Quyết định, văn bản chỉ đạo).

Bà Cao Thị Xuân cũng đánh giá, trước những bất cập về văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện Chương trình, Ủy ban Dân tộc đã có nhiều nỗ lực, sáng kiến trong chỉ đạo, hỗ trợ thực hiện, chủ động trao đổi với các bộ, ngành, cơ quan liên quan cũng như kết nối các nguồn hỗ trợ kỹ thuật từ bên ngoài để tháo gỡ các khó khăn cho các địa phương trong tổ chức thực hiện Chương trình. Trao đổi, hỗ trợ các bộ ngành, chủ dự án thành phần, các địa phương; chủ động hướng dẫn, giải thích những điểm nghẽn về cơ chế, chính sách của Trung ương liên quan đến việc thực hiện của mỗi dự án, với từng nội dung cụ thể.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin nổi bật trang chủ
Đội văn nghệ thôn bản - Đánh thức vai trò của những chủ nhân văn hóa: Chính sách mới, kỳ vọng mới (Bài 2)

Đội văn nghệ thôn bản - Đánh thức vai trò của những chủ nhân văn hóa: Chính sách mới, kỳ vọng mới (Bài 2)

Bằng tình yêu và trách nhiệm với văn hóa dân tộc, các đội văn nghệ thôn, bản chính là những "viên gạch" góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng sân chơi lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân... Tuy vậy, để duy trì, lan tỏa hơn nữa cho các hoạt động này, việc xây dựng và triển khai các chính sách hỗ trợ cho các đội văn nghệ thôn bản, đặc biệt là ở vùng đồng bào DTTS và miền núi khó khăn là rất quan trọng...
Bưởi Phước Bình được cấp mã số xuất khẩu sang Hoa Kỳ

Bưởi Phước Bình được cấp mã số xuất khẩu sang Hoa Kỳ

Kinh tế - PV - 1 giờ trước
Một tín hiệu rất đáng mừng đối với ngành nông nghiệp Ninh Thuận, đó là bưởi Phước Bình của huyện miền núi Bác Ái đã được Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ phê duyệt và cấp mã số vùng trồng đủ điều kiện xuất khẩu sang thị trường nước này trong thời gian tới.
“Nàng tiên cá” và bài học về tôn trọng khán giả

“Nàng tiên cá” và bài học về tôn trọng khán giả

Giải trí - PV - 1 giờ trước
Bộ phim “Nàng tiên cá” gây sốt khắp thế giới ngay từ khi chưa ra mắt nhưng không phải vì câu chuyện, sức hấp dẫn của bộ phim, mà vì những lùm xùm chung quanh sự lựa chọn diễn viên chính.
Thanh tra, giám sát tất cả các khâu của Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023

Thanh tra, giám sát tất cả các khâu của Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023

Giáo dục - PV - 1 giờ trước
Ngành giáo dục các địa phương tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh được tham dự Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023; không để thí sinh phải bỏ thi vì khó khăn về kinh tế, điều kiện đi lại hoặc do chịu ảnh hưởng của dịch bệnh.
Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng: Hứa hẹn màn ra mắt hoành tráng

Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng: Hứa hẹn màn ra mắt hoành tráng

Sắc màu 54 - PV - 1 giờ trước
Ngày 8/6, tại khu vực bãi bắn của Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2023, các thành viên hai đội Pháp và Canada đang tích cực chuẩn bị cho màn thi đấu diễn ra vào tối 10/6 với chủ đề “Tình yêu không biên giới”.
Ấn tượng cuộc thi Hướng dẫn viên du lịch giỏi tỉnh Sơn La năm 2023

Ấn tượng cuộc thi Hướng dẫn viên du lịch giỏi tỉnh Sơn La năm 2023

Media - Thùy Anh - Đức Cường - 1 giờ trước
Cuộc thi Hướng dẫn viên du lịch giỏi tỉnh Sơn La năm 2023 là 1 trong 10 hoạt động được tổ chức tại Ngày hội Du lịch văn hóa Sơn La “Điểm đến thiên khu vực hàng đầu thế giới năm 2023”. Cuộc thi thu hút sự tham gia của 27 thí sinh đến từ các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh với các tiết mục đặc sắc, hấp dẫn, kỹ năng hướng dẫn du lịch chuyên nghiệp, lôi cuốn người xem.
Lào Cai tập trung chuyển đổi số phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu

Lào Cai tập trung chuyển đổi số phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu

Ngày 7/6, tỉnh Lào Cai đã đưa Trung tâm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính vào vận hành tại Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành. Đây là hoạt động nằm trong dự án Cửa khẩu số mà tỉnh Lào Cai đang tập trung xây dựng.
Nhân thêm tình yêu biển, đảo

Nhân thêm tình yêu biển, đảo

Media - Hoàng Thái - 1 giờ trước
Tại xã Bảo Ninh (thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), Ban Thanh niên Quân đội, Cục Chính trị Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, Tỉnh Đoàn Quảng Bình, UBND thành phố Đồng Hới cùng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài Quân đội vừa phối hợp tổ chức Chương trình “Tuổi trẻ với biển, đảo quê hương và phát động “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè” năm 2023”. Chương trình có nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực, góp phần khơi dậy truyền thống yêu nước, yêu biển, đảo trong mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân.
“Tinh hoa ẩm thực Sơn La” đậm đà phong vị Tây Bắc

“Tinh hoa ẩm thực Sơn La” đậm đà phong vị Tây Bắc

Media - Thùy Anh - Nguyễn Vân - Dương Quân - 1 giờ trước
Nằm trong khuôn khổ chương trình Ngày hội Du lịch Văn hoá Tỉnh Sơn La được tổ chức tại huyện Mộc Châu, cuộc thi “Tinh hoa ẩm thực Sơn La năm 2023” diễn ra tại phố đi bộ Mộc Châu, có 13 đội thi đến từ các khách sạn, nhà hàng, câu lạc bộ đầu bếp, hợp tác xã, bản du lịch cộng đồng, homestay trên địa bàn tỉnh Sơn La, là dịp để các đầu bếp có cơ hội học tập, trao đổi kinh nghiệm và giới thiệu món ăn ngon truyền thống của địa phương tới đông đảo khách du lịch đến với Sơn La trong dịp này.
Nghệ nhân ưu tú Rơ Châm Tih đưa nhạc cụ dân tộc ra thế giới

Nghệ nhân ưu tú Rơ Châm Tih đưa nhạc cụ dân tộc ra thế giới

Media - Ngọc Thu - 1 giờ trước
Rơ Châm Tih, sinh năm 1973, ở làng Jút 1, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, Gia Lai nổi tiếng khắp buôn làng Tây Nguyên với tài chế tác nhạc cụ dân tộc độc đáo cùng niềm đam truyền cảm hứng âm nhạc truyền thống cho mọi người.
Quảng Trị: Giải pháp tăng cường tiếng Việt cho trẻ em người DTTS ở Hướng Hóa

Quảng Trị: Giải pháp tăng cường tiếng Việt cho trẻ em người DTTS ở Hướng Hóa

Giáo dục - PV - 1 giờ trước
Bám sát Công văn số 2534 ngày 28/11/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em người DTTS dựa trên cơ sở tiếng mẹ đẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non; Kế hoạch số 504 ngày 6/10/2022 của UBND huyện Hướng Hóa về kế hoạch giai đoạn 2 thực hiện Đề án “Tăng cường chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ em mầm non và học sinh tiểu học vùng DTTS giai đoạn 2016- 2020, định hướng đến 2025” trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ trên địa bàn huyện Hướng Hóa, Phòng GD&ĐT Hướng Hóa triển khai nhiều giải pháp thực hiện.
Bắc Giang: Tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch mùa vải thiều

Bắc Giang: Tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch mùa vải thiều

Chính sách dân tộc - Vân Khánh - 1 giờ trước
Nhằm thu hút khách đến với tỉnh Bắc Giang nhiều hơn, nhất là trong mùa vải thiều năm nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang, UBND huyện Lục Ngạn phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch.