Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Ủy ban Dân tộc với Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi: Hoàn thiện thể chế, cơ chế (Bài 1)

Thanh Huyền - 05:16, 22/05/2023

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) đang bước vào giai đoạn giữa kỳ của quá trình triển khai thực hiện giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025, với một khối lượng công việc đồ sộ. Để đạt được mục tiêu, ý nghĩa đặt ra của Chương trình, thì vai trò của Ủy ban Dân tộc - cơ quan được Chính phủ giao nhiệm vụ chủ trì là rất lớn.

Chương trình MTQG 1719 có tổng nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước lớn nhất hiện nay, địa bàn trải rộng, do nhiều bộ, ngành tham gia quản lý và tổ chức thực hiện. Vì vậy để tổ chức thực hiện các nội dung của Chương trình theo đúng thủ tục, trình tự và quy định của pháp luật đòi hỏi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương phải nghiên cứu, ban hành một số lượng lớn các văn bản quy định, hướng dẫn về cơ chế, chính sách phục vụ triển khai thực hiện Chương trình từ cấp Trung ương đến địa phương. Trong đó có vai trò quan trọng của Ủy ban Dân tộc trong công tác chủ trì, phối hợp, tham mưu, hướng dẫn. 

 Ủy ban Dân tộc phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Chương trình MTQG DTTS và miền núi (tháng 4/2023)
Ủy ban Dân tộc phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Chương trình MTQG 1719 (tháng 4/2023)

Thúc đẩy hoàn thiện thể chế

Căn cứ Nghị quyết số 88 và Nghị quyết số 120 của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã khẩn trương ban hành Nghị quyết số 12/NQ-CP và Quyết định số 1409/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai, phân công nhiệm vụ cho các bộ, ngành thực hiện Nghị quyết của Quốc hội. Ủy ban Dân tộc đã chủ trì xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1014/QĐ-TTg ngày 14/7/2020 thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình để chỉ đạo tổ chức thực hiện và đến ngày 8/7/2021, các quyết định về Quy chế hoạt động và chương trình công tác năm 2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG 1719 đã được Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương phê duyệt ban hành đầy đủ theo quy định.

Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG 1719 ở cấp Trung ương được kiện toàn, đặt tại Uỷ ban Dân tộc để giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương và trực tiếp giúp việc Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về tham mưu cơ chế, chính sách và trực tiếp quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình MTQG 1719 và các nhiệm vụ, giải pháp khác của Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Trên cơ sở đó, các địa phương đã tổ chức kiện toàn, thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG 1719 cấp tỉnh để triển khai thực hiện Chương trình.

Từ tháng 8/2021 đến nay, thực hiện Nghị quyết số 24/2021/QH15 của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1945/QĐ-TTg ngày 18/11/2021 thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025; Tổ công tác về Chương trình MTQG 1719 được thành lập do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc là Tổ trưởng; Văn phòng Điều phối MTQG 1719 được kiện toàn lại thực hiện nhiệm vụ giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương và trực tiếp giúp việc Tổ trưởng Tổ công tác về điều phối, tổ chức thực hiện Chương trình MTQG 1719.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh thăm mô hình phát triển kinh tế của đồng bào DTTS tỉnh Sơn La (tháng 12/2022)
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh thăm mô hình phát triển kinh tế của đồng bào DTTS tỉnh Sơn La (tháng 12/2022)

Quy chế phân công, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng

Việc xây dựng, ban hành quy chế phân công, phối hợp giữa cơ quan bộ, ngành, giữa Trung ương và địa phương trong thực hiện Chương trình được quan tâm đẩy mạnh. Ủy ban Dân tộc chủ động, tích cực phối hợp với các bộ, ngành triển khai các nhiệm vụ thuộc Chương trình MTQG 1719 theo như phân công tại quy chế hoạt động và kế hoạch tại chương trình công tác năm của Ban Chỉ đạo Trung ương, Tổ công tác. Công tác phối hợp tại địa phương có sự chủ động, kịp thời bám sát các nhiệm vụ theo chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Bên cạnh đó, Ủy ban Dân tộc đã chủ động phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các cơ quan chủ dự án, tiểu dự án thành phần trong công tác rà soát, tổng hợp, hoàn thiện kế hoạch phương án phân bổ vốn để đảm bảo sự hiệu quả, minh bạch, khách quan, tuân thủ đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Việc huy động, quản lý vốn vay, vốn ODA thực hiện Chương trình có vai trò tham mưu, chủ trì rất lớn của Ủy ban Dân tộc. Ngoài nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, các hoạt động huy động nguồn lực hỗ trợ bổ sung (bao gồm hỗ trợ tài chính và hỗ trợ kỹ thuật) từ các nhà tài trợ, đối tác phát triển cho Chương trình MTQG 1719 đang được tổ chức thực hiện như: Chuyển phát 2.000 điện thoại thông minh cho Người có uy tín; hỗ trợ phục vụ hoạt động chuyển đổi số trong tổ chức thực hiện Chương trình; xây dựng Cẩm nang số về hướng dẫn thực hiện Chương trình; tổ chức triển khai Dự án Hỗ trợ các xã ĐBKK thuộc Chương trình MTQG 1719 sử dụng ODA viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai Len.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG làm việc với UBND tỉnh Hòa Bình về thực hiện Chương trình MTQG DTTS và miền núi (tháng 12/2022)
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG làm việc với UBND tỉnh Hòa Bình về thực hiện Chương trình MTQG 1719 (tháng 12/2022)

Nhìn chung, cơ chế, chính sách, các văn bản quản lý, tổ chức thực hiện phân bổ, giải ngân vốn thực hiện Chương trình đã khắc phục được tình trạng phân bổ dàn trải nguồn lực tài chính, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách nhà nước; việc phân bổ bảo đảm sự ưu tiên dành nguồn lực ngân sách để tập trung đầu tư, hỗ trợ những nơi khó khăn hơn nhằm tạo chuyển biến trong thực hiện chính sách hỗ trợ.

Tại buổi làm việc giữa Đoàn Giám sát của Quốc hội việc triển khai các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình MTQG với Ủy ban Dân tộc về triển khai Chương trình MTQG 1719 mới đây, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Cao Thị Xuân thay mặt Đoàn Giám sát đánh giá cao vai trò thúc đẩy thực hiện Chương trình MTQG 1719 của Ủy ban Dân tộc và cho rằng, văn bản về bộ bộ máy tổ chức, chỉ đạo thực hiện cũng như các văn bản hướng dẫn đã được xây dựng, ban hành bám sát chỉ đạo của Chính phủ (Nghị định, Quyết định, văn bản chỉ đạo).

Bà Cao Thị Xuân cũng đánh giá, trước những bất cập về văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện Chương trình, Ủy ban Dân tộc đã có nhiều nỗ lực, sáng kiến trong chỉ đạo, hỗ trợ thực hiện, chủ động trao đổi với các bộ, ngành, cơ quan liên quan cũng như kết nối các nguồn hỗ trợ kỹ thuật từ bên ngoài để tháo gỡ các khó khăn cho các địa phương trong tổ chức thực hiện Chương trình. Trao đổi, hỗ trợ các bộ ngành, chủ dự án thành phần, các địa phương; chủ động hướng dẫn, giải thích những điểm nghẽn về cơ chế, chính sách của Trung ương liên quan đến việc thực hiện của mỗi dự án, với từng nội dung cụ thể.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Đầu tư ứng trước cho đồng bào DTTS - Cách làm hay ở Bình Thuận

Đầu tư ứng trước cho đồng bào DTTS - Cách làm hay ở Bình Thuận

Thông qua Trung tâm Dịch vụ miền núi, Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận đã triển khai chính sách đầu tư ứng trước, trợ cước vận chuyển giống, vật tư..., đồng thời thu mua nông sản cho bà con đồng bào DTTS với giá ổn định hơn so với thị trường. Chính sách này không chỉ giúp bà con có điều kiện để sản xuất, hạn chế tình trạng vay mượn vốn từ bên ngoài với lãi suất cao mà quan trọng hơn là đã khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Tin nổi bật trang chủ
Dân tộc Lào

Dân tộc Lào

Media - Hồng Phúc - Đặng Việt Hùng - 22:06, 02/10/2023
Dân tộc Lào còn có tên gọi là Thay, Thay Duồn, Thay Nhuồn, Phu Thay, Phu Lào. Theo số liệu Điều tra thực trạng kinh tế - xã hội 53 DTTS năm 2019, người Lào ở Việt Nam có 17.532 người. Trong đó, nam là 8.991 người, nữ là 8.541 người.
Chế biến sâu, nâng “chất” giá trị dược liệu

Chế biến sâu, nâng “chất” giá trị dược liệu

Media - Trọng Bảo - 22:02, 02/10/2023
Những năm gần đây, nhu cầu sử dụng các sản phẩm dược liệu chăm sóc sức khỏe có xu hướng gia tăng. Nhiều sản phẩm dược liệu vùng cao được người dùng đánh giá là tốt cho sức khỏe. Nắm bắt được tiềm năng này, tại Lào Cai, đã xuất hiện nhiều mô hình liên kết giữa người dân và doanh nghiệp để thực hiện việc chế biến sâu dược liệu. Đặc biệt, các doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư dây chuyền, hệ thống máy móc, công nghệ, nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng, phù hợp với thị hiếu của người dùng; góp phần nâng cao giá trị cây dược liệu, cải thiện thu nhập cho người dân vùng cao…
Xóa bỏ hủ tục lạc hậu trong đồng bào DTTS ở Thanh Hóa: Hiệu quả từ giải pháp tuyên truyền vận động theo phương châm

Xóa bỏ hủ tục lạc hậu trong đồng bào DTTS ở Thanh Hóa: Hiệu quả từ giải pháp tuyên truyền vận động theo phương châm "Mưa dầm thấm lâu"

Xã hội - Quỳnh Trâm - 22:01, 02/10/2023
Với giải pháp thực hiện tuyên truyền, vận động theo phương châm "mưa dầm thấm lâu" nhằm đẩy lùi hủ tục lạc hậu ra khỏi vùng đồng bào DTTS và miền núi; Đặc biệt là quá trình triển khai Đề án “Tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào Mông tỉnh Thanh Hoá ”, những năm gần đây, việc cưới xin, việc tang ở vùng đồng bào Mông đã được tổ chức gọn nhẹ, tiết kiệm. Bên cạnh đó, ý thức về vệ sinh môi trường của người dân đã được nâng lên rõ rệt, đồng bào đã di dời chuồng trại ra xa nhà; cải tạo, làm mới nhà vệ sinh, nhà tắm...
Ngày hội Văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ Nhất tỉnh Lai Châu sẽ diễn ra vào đầu tháng 11

Ngày hội Văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ Nhất tỉnh Lai Châu sẽ diễn ra vào đầu tháng 11

Tin tức - Thanh Nguyên - 20:33, 02/10/2023
Từ ngày 3 - 5/11, tại Lai Châu sẽ diễn ra Ngày hội Văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ Nhất và Tuần Du lịch - Văn hóa tỉnh Lai Châu năm 2023.
Người có uy tín tỉnh Hòa Bình: Tích cực trao truyền văn hóa dân tộc cho thế hệ sau

Người có uy tín tỉnh Hòa Bình: Tích cực trao truyền văn hóa dân tộc cho thế hệ sau

Người có uy tín - Văn Hoa - 20:04, 02/10/2023
Thời gian qua, đội ngũ Người có uy tín trên địa bàn tỉnh Hòa Bình luôn phát huy vai trò của mình trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các phong trào, cuộc vận động phát động tại địa phương...Trong đó phải kể đến vai trò của Người có uy tín trong nỗ lực gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc và trao truyền lại cho các thế hệ sau.
Mường Lò - Tinh hoa miền di sản

Mường Lò - Tinh hoa miền di sản

Bất cứ ai đến với Nghĩa Lộ - Mường Lò thời điểm này sẽ được thăng hoa cảm xúc trước vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên và những thảm vàng lúa chín; được chiêm ngưỡng vẻ đẹp duyên dáng yêu kiều của các cô gái Thái; được hòa mình trong vòng những Xòe bất tận để cảm nhận tự trái tim những giá trị văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, với bao cung bậc cảm xúc đắm say và giá trị nhân văn sâu sắc đã và đang trường tồn, lan tỏa của Nghệ thuật Xòe Thái - tinh hoa miền di sản Mường Lò, Nghĩa Lộ.
Tổ chức triển lãm “Thành xưa, phố cũ”

Tổ chức triển lãm “Thành xưa, phố cũ”

Sắc màu 54 - T.Hợp - 20:00, 02/10/2023
Chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2023), Trung tâm Lưu trữ quốc gia I, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội tổ chức Triển lãm “Thành xưa, phố cũ”.
Tin trong ngày - 2/10/2023

Tin trong ngày - 2/10/2023

Media - BDT - 20:00, 02/10/2023
Bản tin hôm nay, 02/10 có những thông tin đáng chú ý sau: Khai mạc Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII. Bộ Y tế phát động Tuần lễ làm mẹ an toàn năm 2023. Bám làng tận tâm “gieo chữ”. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Già làng Thông Minh Tìm tận tuỵ với làng Chăm Palei Mali

Già làng Thông Minh Tìm tận tuỵ với làng Chăm Palei Mali

Người có uy tín - Hà Thanh Tú - 19:53, 02/10/2023
Không lâu nữa, ngày 13-14 tháng 10 năm 2023, Lễ hội Pô Sah Inư truyền thống hàng năm của đồng bào Chăm Bình Thuận sẽ diễn ra tại tháp Pô Sah Inư (phường Phú Hài, TP Phan Thiết). Để chuẩn bị cho lễ hội truyền thống của dân tộc, thời gian này, ông Thông Minh Tìm, Người có uy tín của làng Chăm Palei Mưli lại càng bận rộn, tất bật.
“Dị Nhân” làm giàu trong thung lũng Tà Vờn

“Dị Nhân” làm giàu trong thung lũng Tà Vờn

Phóng sự - Phạm Tiến - 19:05, 02/10/2023
Mặc cho dân bản buông lời dị nghị: “khùng”; “dị nhân”, trong thung lũng Tà Vờn vợ chồng ông Tình, bà Minh vẫn âm thầm trồng trọt, nuôi bò…Thời gian thấm thoắt trôi, vợ chồng ông bà đã có gần chục con bò và cơ man là lạc, tiêu, bưởi, đu đủ….Từ hộ khó, gia đình ông Tình đã trở thành hộ giàu ở xã vùng cao Hóa Phúc, huyện Minh Hóa (Quảng Bình).
Bắc Ninh: Phát hiện, xử lý gần 230 vụ vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh

Bắc Ninh: Phát hiện, xử lý gần 230 vụ vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh

Trang địa phương - Xuân Hải - 18:54, 02/10/2023
Theo báo cáo của Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Bắc Ninh, trong 9 tháng năm 2023, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện gần 230 vụ vi phạm các quy định trong lĩnh vực kinh doanh. Trong đó, có 103 vụ vận chuyển, buôn bán hàng lậu; 51 vụ về hàng giả và quyền sở hữu trí tuệ; 16 vụ hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ; 13 vụ về lĩnh vực giá đầu cơ, găm hàng; 07 vụ về lĩnh vực an toàn thực phẩm…