Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Kỳ vọng trước mùa Xuân

Minh Thu - 11:54, 10/02/2024

Kết thúc năm 2023, cơ quan công tác dân tộc các địa phương đã hoàn thành tốt công tác dân tộc, trọng tâm là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình MTQG 1719). Bên thềm năm mới Giáp Thìn 2024, Lãnh đạo Ban Dân tộc các địa phương đã có những chia sẻ với Báo Dân tộc và Phát triển về vai trò trong công tác tham mưu và triển khai công tác dân tộc. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

 Ông Bế Văn Hùng, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng
Ông Bế Văn Hùng, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng

Ông Bế Văn Hùng, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng:

Với vai trò là cơ quan Thường trực tham mưu với UBND tỉnh Cao Bằng về triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719, Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng đã cụ thể hóa xây dựng kế hoạch, chương trình công tác các năm và kế hoạch thực hiện của Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG của tỉnh. Đơn vị đã phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, báo cáo đánh giá việc triển khai thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh, kiến nghị UBND tỉnh đề xuất cụ thể với Trung ương các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách vùng DTTS và miền núi của tỉnh Cao Bằng. Tham mưu cho UBND tỉnh phân bổ vốn giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022, 2023 của Chương trình MTQG 1719 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Đến nay, tỉnh Cao Bằng đã tập trung đầu tư, hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 1.661 hộ và đầu tư 45 công trình nước sinh hoạt tập trung tại các huyện. Thực hiện 8 dự án sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết. Nâng cấp cải tạo, sửa chữa 6 trường phổ thông dân tộc nội trú, 35 trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh bán trú. Thẩm định 30 dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2024, Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng đề ra các nhiệm vụ trọng tâm: Quyết liệt trong chỉ đạo các sở, ban, ngành, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án, công trình thuộc các chương trình MTQG. Tập trung chỉ đạo các ngành tiếp tục rà soát nội dung các văn bản quy định, hướng dẫn việc thực hiện Chương trình MTQG 1719 để kịp thời sửa đổi, bổ sung (đối với các văn bản do cấp tỉnh ban hành) hoặc kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương sửa đổi, bổ sung sớm ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện để tổ chức thực hiện. Đồng thời, chỉ đạo các huyện, thành phố nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong việc tổ chức triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án, nhất là trách nhiệm người đứng đầu.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình MTQG 1719 ở các cấp, các ngành. Kịp thời khen thưởng những tổ chức, cá nhân làm tốt, đồng thời có biện pháp phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, lãng phí, xử lý nghiêm các vi phạm trong quá trình thực hiện Chương trình.

 Ông Hồ Xuân Trăng, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế
Ông Hồ Xuân Trăng, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế

Ông Hồ Xuân Trăng, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế:

Với vai trò là cơ quan tham mưu công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh, trong năm 2023, Ban Dân tộc đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trên địa bàn, ban hành các chính sách của địa phương để hỗ trợ cho đồng bào phát triển.

Đến nay, các chương trình, chính sách đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là Chương trình MTQG 1719 đã được triển khai nhanh, hiệu quả, với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện của địa phương, tình hình kinh tế – xã hội và đời sống vùng đồng bào DTTS và miền núi có những chuyển biến tích cực. Cụ thể: 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã được nhựa hóa, cứng hóa; trong năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào DTTS và miền núi giảm 3%, đạt mục tiêu đề ra; 100% trạm y tế, trường, lớp học được xây dựng kiên cố; 99,98% học sinh học mẫu giáo 5 tuổi đến trường; xây dựng 23 công trình đường vào khu sản xuất, đường dân sinh phục vụ việc đi lại, sản xuất, lưu thông hàng hóa; 2 công trình nhà sinh hoạt cộng đồng; 3 công trình hệ thống nước sạch; 100% đại diện hộ gia đình được cung cấp các kiến thức về bình đẳng giới...

Cùng với đó, bản sắc văn hóa của đồng bào DTTS được giữ gìn và phát huy. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở vùng đồng bào DTTS và miền núi cơ bản được giữ vững và ổn định. Đồng bào các dân tộc chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

Trong năm 2024, Ban Dân tộc Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh. Tập trung tháo gỡ vướng mắc, triển khai thực hiện các dự án quan trọng; các nội dung hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng hưởng lợi về nhà ở, chuyển đổi nghề, đào tạo nghề, chú trọng hỗ trợ phát triển sản xuất, khởi sự kinh doanh... Từ đó, góp phần giảm nghèo bền vững ở vùng đồng bào DTTS và miền núi; đảm bảo giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn năm 2024.

Nông dân chăm sóc vườn hoa đón chào Xuân mới
Nông dân chăm sóc vườn hoa đón chào Xuân mới
Bà H’Yâo Knul, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk
Bà H’Yâo Knul, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk

Bà H’Yâo Knul, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk:

Trong năm 2023, Ban Dân tộc làm tốt chức năng tham mưu cho UBND tỉnh Đắk Lắk về công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc; chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan trong công tác theo dõi, tổng hợp, xây dựng và giao nhiệm vụ kế hoạch, tham mưu các văn bản hướng dẫn giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đắk Lắk tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai chính sách dân tộc. Cụ thể, đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định 152/QĐ-UBND về phê duyệt danh sách Người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2027; Phối hợp cùng các sở, ngành tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện lập, trình HĐND tỉnh thông qua nghị quyết, làm cơ sở để UBND tỉnh giao chỉ tiêu, kế hoạch vốn đầu tư phát triển, phân bổ dự toán kinh phí sự nghiệp năm 2023. Kết quả, tính đến ngày 30/11/2023, tỉnh Đắk Lắk đã giải ngân đạt 24,7% kế hoạch; ước thực hiện đạt 62,36% kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào DTTS giảm 3,5%, đạt kế hoạch đề ra.

Năm 2024, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn địa phương triển khai các hoạt động đầu tư của Chương trình MTQG 1719 đảm bảo kịp thời, đúng kế hoạch; tập trung nghiên cứu các văn bản tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách để nâng cao hiệu quả đầu tư của Chương trình; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình MTQG 1719.

Đồng thời, quan tâm, đổi mới, sắp xếp và nâng cao chất lượng hoạt động bộ máy quản lý Nhà nước về công tác dân tộc các cấp. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án, khắc phục những hạn chế yếu kém, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chính sách dân tộc. Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ IV năm 2024.

Bà Quách Kiều Mai, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau
Bà Quách Kiều Mai, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau

Bà Quách Kiều Mai, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau:

Với vai trò cơ quan tham mưu, giúp việc UBND tỉnh Cà Mau trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện chính sách dân tộc, năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau đã tham mưu, đề xuất và trình UBND, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ban hành kịp thời các văn bản thuộc lĩnh vực ngành quản lý, phụ trách. Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định phân bổ, phân khai kế hoạch vốn thực hiện Chương trình MTQG 1719 theo quy định. Ngoài ra, Ban Dân tộc cũng chủ động rà soát và kịp thời xây dựng, ban hành các kế hoạch để triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra trong năm 2023. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu tổ chức kịp thời các hoạt động lễ, Tết truyền thống của đồng bào DTTS. Đồng thời, có những hỗ trợ thiết thực đối với đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Nguyên tiêu của đồng bào dân tộc Hoa và Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, Lễ Sen Dolta của đồng bào dân tộc Khmer. Qua đó, đã tạo nguồn cổ vũ, động viên tinh thần rất lớn cho đồng bào DTTS tiếp tục hăng hái lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống. Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS năm 2023 giảm 2,57% so với năm 2022.

Phát huy kết quả đạt được, trong năm 2024, cơ quan công tác dân tộc sẽ tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Cà Mau tăng cường công tác quản lý Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn. Triển khai thực hiện hiệu quả đối với các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc Chương trình MTQG 1719 và các chương trình, chính sách khác thực hiện tại vùng DTTS. Tham mưu tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ IV năm 2024 đảm bảo trang trọng, thiết thực và đúng thời gian quy định...

Ông Nguyễn Văn Khang, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai
Ông Nguyễn Văn Khang, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

Ông Nguyễn Văn Khang, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai:

Trong năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai đã chủ động tham mưu UBND tỉnh kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách có liên quan về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương. Thực hiện tốt các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Thực hiện Chương trình MTQG 1719, Ban Dân tộc đã tham mưu cho UBND tỉnh Đồng Nai ban hành kế hoạch về thực hiện Chương trình; Báo cáo đánh giá giữa kỳ; Báo cáo về việc triển khai các nghị quyết của Quốc hội về Chương trình; Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình MTQG 1719 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đồng thời, tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1839/QĐ-UBND ngày 04/8/2023 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG 1719 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 309/QĐ-UBND ngày 28/02/2023 về công nhận Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023 - 2027...

Mùa vàng ở huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng
Mùa vàng ở huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

Có thể nói, công tác tham mưu thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc luôn được Ban Dân tộc quan tâm, chỉ đạo kịp thời. Cơ quan làm công tác đã bám sát chương trình công tác, bám sát cơ sở, tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc, phản ánh kịp thời tình hình vùng đồng bào DTTS và miền núi. Đội ngũ cán bộ, công chức hệ thống cơ quan công tác dân tộc đã có nhiều nỗ lực để tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc, chính sách dân tộc, góp phần bảo đảm tình hình an ninh chính trị vùng đồng bào DTTS, đồng bào yên tâm lao động sản xuất.

Phát huy kết quả đạt được năm 2023, trong năm 2024, Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai sẽ đẩy mạnh công tác tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục thực hiện Chương trình MTQG 1719 với các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục thực hiện các dự án, tiểu dự án của Chương trình; Tiếp tục tổ chức thực hiện Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 20/5/2022 ban hành Chương trình công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022 - 2025; Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Triển khai thực hiện kế hoạch thực hiện công tác đối với đồng bào Chăm, Hoa, Khmer trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2026. Tham mưu cho UBND tỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ IV năm 2024…

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Quảng Nam: Chuẩn bị chu đáo cho Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ IV

Quảng Nam: Chuẩn bị chu đáo cho Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ IV

Nhằm chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ IV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Anh Tuấn đã chỉ đạo các đơn vị tập trung xây dựng kế hoạch và triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác tổ chức Đại hội.
Tin nổi bật trang chủ
Quảng Nam: Củ sâm nặng 0,36 kg sẽ được chào bán tại Phiên chợ Sâm Ngọc Linh tháng 3

Quảng Nam: Củ sâm nặng 0,36 kg sẽ được chào bán tại Phiên chợ Sâm Ngọc Linh tháng 3

Sản phẩm - Thị trường - T.Nhân - 21:28, 29/02/2024
Theo UBND huyện Nam Trà My (Quảng Nam), từ ngày 1 đến ngày 3/3, phiên chợ sâm Ngọc Linh và hàng dược liệu, nông sản đặc trưng của huyện sẽ mở cửa trở lại để đón du khách tham quan, mua sắm.
Đặc sắc Lễ hội Nàng Hai

Đặc sắc Lễ hội Nàng Hai

Sắc màu 54 - Tào Đạt - 20:48, 29/02/2024
Lễ hội Nàng Hai (hay còn gọi là Mẹ Trăng) của người Tày ở tỉnh Cao Bằng là một trong những lễ hội dân gian truyền thống, mang đậm tín ngưỡng phồn thực của người Việt cổ. Lễ hội này được sáng tạo từ chính cuộc sống sinh hoạt và lao động sản xuất của người nông dân miền núi.
Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch phòng, chống ma túy năm 2024

Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch phòng, chống ma túy năm 2024

Chính sách dân tộc - Mạnh Cường - 20:36, 29/02/2024
Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ký ban hành Kế hoạch phòng, chống ma túy năm 2024, với nội dung trọng tâm: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền; tạo sự chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm của cán bộ và đồng bào DTTS và miền núi trong công tác phòng, chống ma túy; ngăn chặn không để tệ nạn ma túy xâm nhập vào vùng đồng bào DTTS và miền núi...
Quảng Nam: Bảo đảm các điều kiện sinh hoạt và học tập cho học sinh nội trú, bán trú vùng đồng bào DTTS và miền núi

Quảng Nam: Bảo đảm các điều kiện sinh hoạt và học tập cho học sinh nội trú, bán trú vùng đồng bào DTTS và miền núi

Chính sách dân tộc - T.Nhân - H.Trường - 20:32, 29/02/2024
Nhằm tạo điều kiện cho học sinh miền núi yên tâm học tập, UBND tỉnh Quảng Nam đã có công văn yêu cầu tăng cường bảo đảm các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt và học tập cho trẻ em mầm non, học sinh nội trú, bán trú, học sinh vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Giờ Trái đất năm 2024: “Tiết kiệm điện - Thành thói quen”

Giờ Trái đất năm 2024: “Tiết kiệm điện - Thành thói quen”

Tin tức - Tào Đạt - 20:30, 29/02/2024
Sự kiện tắt đèn trong vòng 1 giờ hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2024 sẽ diễn ra từ 20h30 đến 21h30, thứ Bảy, ngày 23/3/2024.
Tin trong ngày - 29/2/2024

Tin trong ngày - 29/2/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 29/2, có những thông tin đáng chú ý sau: Đà Lạt được nhận giải thưởng Thành phố lễ hội của châu Á. Chiêm ngưỡng tòa thành độc nhất vô nhị tại xứ Thanh. Những lá đơn “đặc biệt” ở Hàm Yên. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Lạng Sơn: Bảo đảm an ninh trật tự mùa lễ hội

Lạng Sơn: Bảo đảm an ninh trật tự mùa lễ hội

Xã hội - Thiên An - 20:28, 29/02/2024
Trong tháng Giêng, tại tỉnh Lạng Sơn có khoảng 300 lễ hội, trong đó có những Lễ hội thu hút số lượng lớn người tham dự, như Lễ hội chùa Bắc Nga, Đền mẫu Đồng Đăng, Hội chùa Tam Thanh, Lễ hội Đền Kỳ Cùng Tà Phủ… Cũng tại thời điểm này, lượng người và phương tiện tham gia giao thông tại Lạng Sơn tăng đột biến. Ngay sau Tết Nguyên đán, lực lượng chức năng đã chủ động tăng cường quân số, trang thiết bị và các biện pháp nhằm bảo đảm giao thông và an ninh trật tự trên địa bàn.
Gia Lai phát động Tháng Thanh niên hướng về cộng động

Gia Lai phát động Tháng Thanh niên hướng về cộng động

Tin tức - Ngọc Thu - 20:25, 29/02/2024
Ngày 29/2, tại thị xã An Khê, Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức Lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2024, với chủ đề “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”. Dự lễ có lãnh đạo tỉnh, cùng hơn 400 đoàn viên, thanh niên, học sinh trên địa bàn thị xã An Khê.
Bắc Giang: Tập trung nguồn lực, phấn đấu hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2024

Bắc Giang: Tập trung nguồn lực, phấn đấu hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2024

Xã hội - Mỹ Dung - 20:22, 29/02/2024
Ngày 29/2, Ban Chỉ đạo vận động, hỗ trợ xây dựng xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hỗ trợ gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp cần được sửa chữa, xây mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (gọi tắt là BCĐ 714) triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ.
Bắc Giang: Xử lý hơn 200 vụ vi phạm gian lận thương mại và hàng giả

Bắc Giang: Xử lý hơn 200 vụ vi phạm gian lận thương mại và hàng giả

Pháp luật - Thiên An - 20:20, 29/02/2024
Thực hiện kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2024 (từ ngày 20/11/2023 đến hết ngày 29/2/2024), lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Bắc Giang đã phát hiện, lập biên bản xử lý hơn 200 vụ vi phạm, với tổng số tiền xử phạt hơn 1,8 tỷ đồng.
Toàn tỉnh Hà Giang trồng được hơn 566.000 cây xanh dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024

Toàn tỉnh Hà Giang trồng được hơn 566.000 cây xanh dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024

Tin tức - Vũ Mừng - 20:18, 29/02/2024
Thực hiện Chương trình Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn năm 2024, từ ngày 15/2 (tức mùng 6 Tết) đến 27/2, tỉnh Hà Giang đã thực hiện trồng được hơn 566.000 cây xanh, đạt 181% so với cùng kỳ năm 2023 và đạt 26,5% so với kế hoạch trồng cây phân tán theo Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh năm 2024; trong đó nhóm cây lâm nghiệp chiếm 84%, còn lại là nhóm cây ăn quả, cây cảnh quan.