Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Chính phủ ban hành Chương trình hành động phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc

Hà Anh - 13:10, 23/06/2024

Ngày 19/6, Chính phủ ban hành Nghị quyết 94/NQ-CP Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Đồng bào các dân tộc tại buôn Kri, xã Ea Sol, huyện Ea H’leo tỉnh Đăk Lăk chung vui trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ngày 10/11/2023. Ảnh: TTXVN
Đồng bào các dân tộc tại buôn Kri, xã Ea Sol, huyện Ea H’leo tỉnh Đăk Lăk chung vui trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ngày 10/11/2023. Ảnh: TTXVN

Một trong những mục đích của Chương trình hành động là xác định các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu, cụ thể để Chính phủ và các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (các bộ, ngành, địa phương) tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo đúng mục tiêu của Nghị quyết số 43-NQ/TW.

Nghị quyết nêu rõ: Để thực hiện thắng lợi mục tiêu của Nghị quyết số 43-NQ/TW, Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Cụ thể, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết số 43-NQ/TW: Các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với cấp ủy cùng cấp kịp thời nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, Chương trình hành động của Chính phủ đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý. Việc triển khai Nghị quyết số 43-NQ/TW phải gắn chặt với việc nghiên cứu, học tập, làm theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và nhân dân về vị trí, tầm quan trọng của việc phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc: Tiếp tục quán triệt quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết, về vị trí, tầm quan trọng phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn hiện nay; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, phát huy hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng, các loại hình văn hóa, nghệ thuật; kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, vận động với giáo dục truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, về đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước...

Hoàn thiện chủ trương, chính sách về đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển đất nước: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy nhà nước và hệ thống chính trị; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng, huy động mọi nguồn lực phục vụ phát triển đất nước.

Trong đó, tập trung vào nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: Xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh về số lượng và chất lượng; có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cao, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, thích ứng với sản xuất công nghiệp hiện đại; xây dựng giai cấp nông dân phát triển toàn diện, văn minh, tự lực, tự cường và có ý chí, khát vọng vươn lên, xây dựng nông thôn mới và công nghiệp hóa, đô thị hóa nông thôn; xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức ngày càng lớn mạnh, có cơ cấu hợp lý, chất lượng cao; xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng và chất lượng. Tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, ý chí, khát vọng cống hiến, nêu cao trách nhiệm đối với xã hội, đất nước...

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; tăng cường đoàn kết trong Đảng, giữ vững vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc: Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; sát cơ sở, nêu cao ý thức phục vụ gắn bó mật thiết với nhân dân, lấy kết quả công việc, sự hài lòng và uy tín của nhân dân làm tiêu chí đánh giá chất lượng cán bộ, công chức, viên chức...

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của Nhà nước trong phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân do Đảng lãnh đạo; xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả. Mọi hoạt động của cơ quan nhà nước, của cán bộ, công chức, viên chức phải phục vụ nhân dân; kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân, những vấn đề nhân dân quan tâm...

Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tiềm năng và sức sáng tạo của nhân dân: Tiếp tục xây dựng cơ chế, chính sách để phát huy mọi tiềm năng, nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân; triển khai hiệu quả Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; thực hiện đầy đủ phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng"; cụ thể hóa cơ chế "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ". Tập trung nghiên cứu, bổ sung quy định về trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện dân chủ ở cơ sở...

Tham gia đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội; đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, huy động mọi nguồn lực cho phát triển đất nước: Phối hợp đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực sự là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; bảo đảm hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động với các tổ chức thành viên; phát huy tốt mô hình tự quản của cộng đồng dân cư, nâng cao hiệu quả hòa giải, giám sát của nhân dân tại cộng đồng; chú trọng bồi dưỡng, hướng dẫn, phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng...

Tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chính quyền đề xuất, triển khai, duy trì các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng các mô hình, phong trào tự quản của nhân dân, nhất là lĩnh vực khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tạo việc làm, lao động, sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng cuộc sống. Đổi mới việc tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở để người dân tham gia.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Những hạt nhân đoàn kết trong đồng bào DTTS ở Yên Bái

Những hạt nhân đoàn kết trong đồng bào DTTS ở Yên Bái

Công tác Dân tộc - Minh Thu - 23:24, 12/07/2024
Toàn tỉnh Yên Bái hiện có 870 Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Đây là những hạt nhân đoàn kết, gương mẫu, đi đầu trong công cuộc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc... góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Lào Cai phấn đấu hết năm 2025 hoàn thành việc hỗ trợ làm nhà ở cho người có công

Lào Cai phấn đấu hết năm 2025 hoàn thành việc hỗ trợ làm nhà ở cho người có công

Xã hội - Trọng Bảo - 23:20, 12/07/2024
Tỉnh ủy Lào Cai vừa ban hành Nghị quyết số 50-NQ/TU về việc hỗ trợ làm nhà cho hộ người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.
Điện Biên: Bắt giữ đối tượng vận chuyển 112 nghìn viên ma túy tổng hợp

Điện Biên: Bắt giữ đối tượng vận chuyển 112 nghìn viên ma túy tổng hợp

Pháp luật - Tào Đạt - Thúy Hồng - 23:16, 12/07/2024
Ngày 12/7, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên thông tin, Phòng Phòng chống ma túy và Tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang vừa bắt giữ một đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.
Quảng Bình: Khởi công xây dựng nhà

Quảng Bình: Khởi công xây dựng nhà "Đại đoàn kết - Mái ấm tình thương" cho hộ nghèo tại xã Dân Hóa

Nhịp cầu nhân ái - Thùy Linh - 23:13, 12/07/2024
Hội Liên hiệp Phụ nữ Tp. Đồng Hới vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Minh Hóa và Ngân hàng MB chi nhánh Quảng Bình tổ chức Khởi công xây dựng nhà "Đại đoàn kết - Mái ấm tình thương” cho gia đình chị Hồ Thị Xóc, ở bản Y Leng, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.
6 tháng đầu năm, toàn quốc xảy ra 12.350 vụ tai nạn giao thông

6 tháng đầu năm, toàn quốc xảy ra 12.350 vụ tai nạn giao thông

Thời sự - Minh Thu - 23:10, 12/07/2024
Đó là thông tin được công bố tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) quý II/2024 được tổ chức ngày 12/7 tại Hà Nội.
Tin trong ngày - 12/7/2024

Tin trong ngày - 12/7/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 12/7, có những thông tin đáng chú ý sau: Ngày 12/7, cảnh báo mưa lớn cục bộ gây lũ quét, sạt lở ở nhiều khu vực. Phẫu thuật cứu sống bệnh nhân người DTTS trong tình trạng nguy kịch. Hút khách bằng nhạc điệu dân gian Chăm bên tháp cổ nghìn tuổi. Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Nữ du khách tử vong khi chơi mô tô nước trên hồ Thác Bà

Nữ du khách tử vong khi chơi mô tô nước trên hồ Thác Bà

Tin tức - T.H - 22:55, 12/07/2024
Trên địa bàn thôn Hồng Bàng, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái vừa xảy ra vụ tai nạn chơi mô tô nước ở khu vực Hồ Thác Bà khiến một cô gái tử vong.
Xác lập hai kỷ lục tại Lễ hội Sen Hà Nội 2024

Xác lập hai kỷ lục tại Lễ hội Sen Hà Nội 2024

Sắc màu 54 - T.H - 22:53, 12/07/2024
Lễ hội Sen Hà Nội 2024 khai mạc vào 20 giờ ngày 12/7 tại không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ (ngõ 612, Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội). Theo đó, lễ hội xác lập hai kỷ lục.
Quản lý chất thải rắn hướng tới nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam

Quản lý chất thải rắn hướng tới nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam

Môi trường sống - Mỹ Dung - 22:49, 12/07/2024
Ngày 12/7, tại tỉnh Quảng Ninh, Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường phối hợp với tổ chức Hanns Seidel Foundation (Cộng hòa Liên bang Đức) tổ chức Hội thảo "Quản lý chất thải rắn hướng tới nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam: Chính sách và thực thi".
Huyện miền núi Cẩm Thủy (Thanh Hóa): Vận động người dân nhận lương hưu và trợ cấp BHXH qua tài khoản

Huyện miền núi Cẩm Thủy (Thanh Hóa): Vận động người dân nhận lương hưu và trợ cấp BHXH qua tài khoản

Tin tức - PV - 22:47, 12/07/2024
Để thuận tiện cho người dân khi nhận lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng, từ tháng 7/2024, Bảo hiểm xã hội huyện miền núi Cẩm Thủy đã phân công cán bộ viên chức đến các điểm chi trả để tuyên truyền, vận động người dân nhận lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản cá nhân.
Tin trong ngày - 12/7/2024

Tin trong ngày - 12/7/2024

Media - BDT - 20:00, 12/07/2024
Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 12/7, có những thông tin đáng chú ý sau: Ngày 12/7, cảnh báo mưa lớn cục bộ gây lũ quét, sạt lở ở nhiều khu vực. Phẫu thuật cứu sống bệnh nhân người DTTS trong tình trạng nguy kịch. Hút khách bằng nhạc điệu dân gian Chăm bên tháp cổ nghìn tuổi. Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.