Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Vùng DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo tỉnh Quảng Ninh: Nhiều kỳ vọng cho một giai đoạn phát triển mới

Tuấn Trình - 18:00, 27/10/2021

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Nghị quyết số 06 -NQ/TU ngày 17/5/2021 “Về phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030” (gọi tắt là Nghị quyết số 06) dự kiến đầu tư 4.000 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương. Nhân dịp này, ông Vũ Kiên Cường, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển về một số nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng được đề cập trong Nghị quyết.

Ông Vũ Kiên Cường - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh
Ông Vũ Kiên Cường - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh

Ông Vũ Kiên Cường cho biết: Nghị quyết số 06 được đánh giá là giải pháp quan trọng để phát triển bền vững kinh tế - xã hội (KT-XH) gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo của tỉnh Quảng Ninh trong tương lai. 

Với mục tiêu nhằm thực hiện tăng trưởng bao trùm, hướng tới sự phát triển bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau mà cụ thể là: Đẩy mạnh phát triển KT-XH nhanh, bền vững vùng đồng bào DTTS, miền núi , biên giới, hải đảo; bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, thu hẹp nhanh khoảng cách giàu nghèo, chênh lệch vùng, miền; cải thiện rõ rệt và nâng cao chất lượng đời sống của Nhân dân.

Nghị quyết xác định rõ mục tiêu cụ thể đến năm 2025, định hướng đến năm 2030: Thu nhập bình quân đầu người vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo của tỉnh tăng tối thiểu 2 lần so với năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình 3%/năm; không còn nhà ở tạm, nhà dột nát; cơ bản giải quyết dứt điểm nhu cầu cấp thiết về nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào DTTS nghèo, khó khăn. Đến hết năm 2022 không còn thôn, bản đặc biệt khó khăn theo tiêu chí mới...

So với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, tỉnh Quảng Ninh đã mở rộng phạm vi, địa bàn thụ hưởng Chương trình đến các xã, thôn, bản biên giới, hải đảo và gắn nhiệm vụ phát triển KT-XH với bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh trong vùng. Các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ đều xây dựng phấn đấu cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đặt ra trong Chương trình mục tiêu quốc gia, phù hợp với thực tiễn của tỉnh.

Ông có thể thông tin rõ hơn về nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện được đề cập tại Nghị quyết 06?

Tại Nghị quyết, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nêu rõ 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. Bao gồm: Tập trung phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trọng tâm là đào tạo nghề cho lao động trẻ để chuyển đổi cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế nông thôn gắn với tạo việc làm, tăng thu nhập và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS và người công tác tại vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

 Phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư; tổ chức lại sản xuất vùng DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo, gia tăng giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ gắn với phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, lấy công nghiệp, dịch vụ thúc đẩy nông nghiệp, lấy đô thị dẫn dắt nông thôn.

Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo.

 Phát triển hạ tầng KT-XH đồng bộ, hiện đại, liên thông, tổng thể vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo.

 Thực hiện tốt chính sách an sinh, nâng cao phúc lợi xã hội ở vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo; chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người DTTS và phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em; thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em.

 Tăng cường xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc ở vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo.

 Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, trách nhiệm của hệ thống chính trị.

Quảng Ninh đã dành sự quan tâm đặc biệt đến vấn đề thông tin cho đồng bào DTTS và cũng đã triển khai nhiều chương trình, dự án nhằm mang thông tin đến với đồng bào
Quảng Ninh đã dành sự quan tâm đặc biệt đến vấn đề cung cấp thông tin cho đồng bào DTTS và cũng đã triển khai nhiều chương trình, dự án nhằm mang thông tin đến với đồng bào

Giải pháp về phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo của tỉnh Quảng Ninh có phải là nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu, thưa ông?

Như chúng ta biết, đối với vùng DTTS và miền núi, đào tạo nhân lực chất lượng cao là nhân tố cơ bản quyết định sự phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi; quyết định đến học vấn, trình độ chuyên môn kỹ thuật của nguồn nhân lực... Vì vậy, để đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, trong những năm qua, Quảng Ninh đã tập trung nhiều giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

 Theo đó, tỉnh đã chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông; đẩy mạnh đào tạo nghề, đào tạo và thu hút lao động chất lượng cao; gắn chặt với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, là nhân tố quyết định sự thành công trước mắt và chiến lược của Quảng Ninh.

Nghị quyết số 06 xác định phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo, là 1 trong 3 khâu đột phá chiến lược, nhóm giải pháp về phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo của tỉnh Quảng Ninh, là nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu.

Bảo đảm an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe cho đồng bào DTTS luôn được Quảng Ninh quan tâm
Bảo đảm an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe cho đồng bào DTTS luôn được Quảng Ninh quan tâm

Để đạt được mục tiêu của Nghị quyết 06 đề ra, vai trò, trách nhiệm của Ban Dân tộc tỉnh  được thể hiện như thế nào, thưa ông?

Những mục tiêu của Nghị quyết 06 đưa ra rất rõ ràng và cụ thể, để đạt được mục tiêu này cần có sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Trong đó, Ban Dân tộc với vai trò là cơ quan tham mưu được UBND tỉnh giao chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tham mưu triển khai Nghị quyết 06 của Tỉnh ủy và Nghị quyết 16 của HĐND tỉnh; đồng thời cũng là cơ quan thường trực thực hiện “Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”. Theo đó, Ban Dân tộc sẽ tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan để tham mưu cho tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Trước mắt ngay trong những tháng còn lại của năm 2021, Ban Dân tộc tiếp tục phối hợp với các cơ quan, sở ban ngành, các địa phương, tập trung khảo sát, kiểm tra đánh giá bước đầu công tác tuyên truyền, quán triệt triển khai Nghị quyết 06 và việc xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền và các ban ngành đoàn thể cấp huyện, cấp xã; Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ cơ sở về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 06 và Chương trình mục tiêu Quốc gia; Triển khai ngay các nội dung, nhiệm vụ thuộc kế hoạch năm 2021 đã được UBND tỉnh cụ thể hóa và khảo sát xây dựng kế hoạch thực hiện các Nghị quyết cho năm 2022 đảm bảo sát, đúng và tính khả thi cao.

Có thể đánh giá, các Nghị quyết của cấp ủy, của HĐND các cấp tỉnh Quảng Ninh, cùng với những đề án, kế hoạch thực hiện... được đưa ra ngay từ những tháng, quý đầu của nhiệm kỳ khóa mới, đều là những quyết sách quan trọng để góp phần thúc đẩy phát triển bền vững vùng DTTS, miền núi và hải đảo; thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, chính quyền đến vùng đồng bào DTTS.

Tin cùng chuyên mục
Nhiều quy định “lệch pha” giữa Luật Lâm nghiệp và Luật Đất đai

Nhiều quy định “lệch pha” giữa Luật Lâm nghiệp và Luật Đất đai

Luật Lâm nghiệp được Quốc hội thông qua vào tháng 11/2017 có hiệu lực từ 1/1/2019, với kỳ vọng giúp người DTTS sống dựa vào rừng được hưởng nhiều lợi ích. Tuy nhiên, theo quy định hiện hành, Luật Lâm nghiệp lại đang có một số vấn đề về khái niệm, nội dung “lệch pha” so với Luật Đất đai 2013. Do đó, cần điều chỉnh hài hòa giữa hai luật này.
Tin nổi bật trang chủ
Phát triển nguồn nhân lực ở vùng DTTS và miền núi: Nhân tố quyết định trong công tác giảm nghèo

Phát triển nguồn nhân lực ở vùng DTTS và miền núi: Nhân tố quyết định trong công tác giảm nghèo

Triển khai thực hiện Nghị quyết 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ, nguồn nhân lực các DTTS đã có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. Tuy nhiên, nhìn từ thực tế, vẫn còn nhiều hạn chế, đội ngũ lao động DTTS chủ yếu tập trung trong lĩnh vực nông nghiệp, tỷ lệ lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật còn thấp, số lượng, cơ cấu và chất lượng đội ngũ cán bộ DTTS chưa theo kịp sự phát triển và yêu cầu thực tiễn…
Nông dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi làm giàu trên đồng đất quê hương

Nông dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi làm giàu trên đồng đất quê hương

Media - BDT - 22:45, 03/12/2021
Trong những năm gần đây, sản xuất nông nghiệp ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã có bước tiến dài, mở ra cơ hội làm giàu cho người nông dân. Thay vì sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, giá trị kinh tế cây trồng thấp như trước đây; thì nay bà con đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng có giá trị cao, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, liên kết chặt chẽ giữa các nông hộ, hội viên, thành viên để sản xuất tập trung và tiêu thụ sản phẩm.
Chủ tịch Quốc hội chủ trì họp xem xét cơ chế, chính sách đặc thù phòng, chống dịch Covid-19

Chủ tịch Quốc hội chủ trì họp xem xét cơ chế, chính sách đặc thù phòng, chống dịch Covid-19

Thời sự - PV - 22:39, 03/12/2021
Chiều 3/12, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp làm việc với Thường trực Ủy ban Xã hội và các cơ quan liên quan về việc Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc biệt, đặc cách, đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 để thực hiện Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch Covid-19.
Ban Bí thư Trung ương Đảng bổ nhiệm nhân sự mới

Ban Bí thư Trung ương Đảng bổ nhiệm nhân sự mới

Tin tức - PV - 20:44, 03/12/2021
Chiều 3/12, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.
Lạ lùng giống lúa của đồng bào dân tộc M'nông ở tỉnh Đắk Lắk, phải cúng thần linh trước khi tuốt bằng tay

Lạ lùng giống lúa của đồng bào dân tộc M'nông ở tỉnh Đắk Lắk, phải cúng thần linh trước khi tuốt bằng tay

Bạn của nhà nông - PV - 20:41, 03/12/2021
Vào những ngày cuối tháng 11 này, hạt lúa trên những quả đồi ở xã Krông Nô (huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) đã to tròn, chắc nịch, vàng ươm. Nhưng kỳ lạ là đồng bào dân tộc M’nông nơi đây không dùng liềm hay máy để gặt lúa mà phải tuốt bằng đôi tay trần. Và trước khi thu hoạch lúa phải cúng thần linh.
Tiếp thu ý kiến, hoàn thiện chính sách trong đề nghị 6 luật sửa đổi

Tiếp thu ý kiến, hoàn thiện chính sách trong đề nghị 6 luật sửa đổi

Thời sự - PV - 20:16, 03/12/2021
Chính phủ yêu cầu các bộ liên quan tiếp thu ý kiến các Thành viên Chính phủ, hoàn thiện các chính sách trong đề nghị xây dựng: Luật Giá (sửa đổi); Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi); Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); Luật Lưu trữ (sửa đổi); Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).
Nông dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi làm giàu trên đồng đất quê hương

Nông dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi làm giàu trên đồng đất quê hương

Trong những năm gần đây, sản xuất nông nghiệp ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã có bước tiến dài, mở ra cơ hội làm giàu cho người nông dân. Thay vì sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, giá trị kinh tế cây trồng thấp như trước đây; thì nay bà con đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng có giá trị cao, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, liên kết chặt chẽ giữa các nông hộ, hội viên, thành viên để sản xuất tập trung và tiêu thụ sản phẩm.
Trao tặng quà cho học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn tại huyện Bắc Sơn

Trao tặng quà cho học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn tại huyện Bắc Sơn

Tin tức - Văn Hoa - Hồng Phúc - 19:19, 03/12/2021
Chiều 3/12, Đoàn thanh niên Ủy ban Dân tộc (UBDT) phối hợp với Đoàn thanh niên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, tổ chức trao tặng quà cho học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn ở các xã Vạn Thủy, Tân Tri, Long Đống, huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn).
Tây Nguyên: Đến nay lượng vắc xin được phân bố đảm bảo tiêm cho 76% học sinh

Tây Nguyên: Đến nay lượng vắc xin được phân bố đảm bảo tiêm cho 76% học sinh

Sức khỏe - Lê Hường - Phan Trọng - 19:15, 03/12/2021
Trước diễn biến của đại dịch Covid-19 ngày càng phức tạp, số ca nhiễm trong cộng đồng tăng, tỉnh Đắk Nông nhanh chóng triển khai tiêm vắc xin phòng, chống Covid-19 cho trẻ từ 12 - 17tuổi, với mong muốn bảo vệ sức khỏe, bảo đảm an toàn cho các em khi trở lại trường học.
Tây Nam bộ: Đẩy nhanh bao phủ vắc xin Covid-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi

Tây Nam bộ: Đẩy nhanh bao phủ vắc xin Covid-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi

Sức khỏe - N.Tâm - H.Diễm - 19:06, 03/12/2021
Trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, tỷ lệ trẻ F0 có chiều hướng gia tăng, các địa phương khu vực Tây Nam bộ đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ tiêm ngừa vắc xin Covid-19 cho người dưới 18 tuổi.
Ngày 3/12: Việt Nam có 13.670 ca COVID-19 và 1.149 ca khỏi bệnh

Ngày 3/12: Việt Nam có 13.670 ca COVID-19 và 1.149 ca khỏi bệnh

Tin tức - BĐT - 18:15, 03/12/2021
Ngày 3/12, Việt Nam có thêm 13.679 ca mắc mới COVID-19 tại 59 tỉnh, thành phố, trong đó có 8.628 ca trong cộng đồng. Trong ngày, cả nước có 1.149 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh.
Đắk Nông: Chú trọng phát triển đảng viên người dân tộc thiểu số

Đắk Nông: Chú trọng phát triển đảng viên người dân tộc thiểu số

Công tác Dân tộc - Phan Trọng - Lê Hường - 17:25, 03/12/2021
Thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, tạo chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng tổ chức Đảng, bộ máy chính quyền vững mạnh từ cơ sở, tỉnh Đắk Nông chú trọng công tác xây dựng, phát triển đảng viên, đặc biệt là đảng viên người dân tộc thiểu số (DTTS)...