Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Vùng DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo tỉnh Quảng Ninh: Nhiều kỳ vọng cho một giai đoạn phát triển mới

Tuấn Trình - 18:00, 27/10/2021

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Nghị quyết số 06 -NQ/TU ngày 17/5/2021 “Về phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030” (gọi tắt là Nghị quyết số 06) dự kiến đầu tư 4.000 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương. Nhân dịp này, ông Vũ Kiên Cường, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển về một số nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng được đề cập trong Nghị quyết.

Ông Vũ Kiên Cường - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh
Ông Vũ Kiên Cường - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh

Ông Vũ Kiên Cường cho biết: Nghị quyết số 06 được đánh giá là giải pháp quan trọng để phát triển bền vững kinh tế - xã hội (KT-XH) gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo của tỉnh Quảng Ninh trong tương lai. 

Với mục tiêu nhằm thực hiện tăng trưởng bao trùm, hướng tới sự phát triển bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau mà cụ thể là: Đẩy mạnh phát triển KT-XH nhanh, bền vững vùng đồng bào DTTS, miền núi , biên giới, hải đảo; bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, thu hẹp nhanh khoảng cách giàu nghèo, chênh lệch vùng, miền; cải thiện rõ rệt và nâng cao chất lượng đời sống của Nhân dân.

Nghị quyết xác định rõ mục tiêu cụ thể đến năm 2025, định hướng đến năm 2030: Thu nhập bình quân đầu người vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo của tỉnh tăng tối thiểu 2 lần so với năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình 3%/năm; không còn nhà ở tạm, nhà dột nát; cơ bản giải quyết dứt điểm nhu cầu cấp thiết về nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào DTTS nghèo, khó khăn. Đến hết năm 2022 không còn thôn, bản đặc biệt khó khăn theo tiêu chí mới...

So với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, tỉnh Quảng Ninh đã mở rộng phạm vi, địa bàn thụ hưởng Chương trình đến các xã, thôn, bản biên giới, hải đảo và gắn nhiệm vụ phát triển KT-XH với bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh trong vùng. Các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ đều xây dựng phấn đấu cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đặt ra trong Chương trình mục tiêu quốc gia, phù hợp với thực tiễn của tỉnh.

Ông có thể thông tin rõ hơn về nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện được đề cập tại Nghị quyết 06?

Tại Nghị quyết, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nêu rõ 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. Bao gồm: Tập trung phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trọng tâm là đào tạo nghề cho lao động trẻ để chuyển đổi cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế nông thôn gắn với tạo việc làm, tăng thu nhập và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS và người công tác tại vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

 Phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư; tổ chức lại sản xuất vùng DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo, gia tăng giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ gắn với phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, lấy công nghiệp, dịch vụ thúc đẩy nông nghiệp, lấy đô thị dẫn dắt nông thôn.

Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo.

 Phát triển hạ tầng KT-XH đồng bộ, hiện đại, liên thông, tổng thể vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo.

 Thực hiện tốt chính sách an sinh, nâng cao phúc lợi xã hội ở vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo; chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người DTTS và phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em; thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em.

 Tăng cường xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc ở vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo.

 Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, trách nhiệm của hệ thống chính trị.

Quảng Ninh đã dành sự quan tâm đặc biệt đến vấn đề thông tin cho đồng bào DTTS và cũng đã triển khai nhiều chương trình, dự án nhằm mang thông tin đến với đồng bào
Quảng Ninh đã dành sự quan tâm đặc biệt đến vấn đề cung cấp thông tin cho đồng bào DTTS và cũng đã triển khai nhiều chương trình, dự án nhằm mang thông tin đến với đồng bào

Giải pháp về phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo của tỉnh Quảng Ninh có phải là nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu, thưa ông?

Như chúng ta biết, đối với vùng DTTS và miền núi, đào tạo nhân lực chất lượng cao là nhân tố cơ bản quyết định sự phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi; quyết định đến học vấn, trình độ chuyên môn kỹ thuật của nguồn nhân lực... Vì vậy, để đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, trong những năm qua, Quảng Ninh đã tập trung nhiều giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

 Theo đó, tỉnh đã chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông; đẩy mạnh đào tạo nghề, đào tạo và thu hút lao động chất lượng cao; gắn chặt với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, là nhân tố quyết định sự thành công trước mắt và chiến lược của Quảng Ninh.

Nghị quyết số 06 xác định phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo, là 1 trong 3 khâu đột phá chiến lược, nhóm giải pháp về phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo của tỉnh Quảng Ninh, là nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu.

Bảo đảm an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe cho đồng bào DTTS luôn được Quảng Ninh quan tâm
Bảo đảm an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe cho đồng bào DTTS luôn được Quảng Ninh quan tâm

Để đạt được mục tiêu của Nghị quyết 06 đề ra, vai trò, trách nhiệm của Ban Dân tộc tỉnh  được thể hiện như thế nào, thưa ông?

Những mục tiêu của Nghị quyết 06 đưa ra rất rõ ràng và cụ thể, để đạt được mục tiêu này cần có sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Trong đó, Ban Dân tộc với vai trò là cơ quan tham mưu được UBND tỉnh giao chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tham mưu triển khai Nghị quyết 06 của Tỉnh ủy và Nghị quyết 16 của HĐND tỉnh; đồng thời cũng là cơ quan thường trực thực hiện “Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”. Theo đó, Ban Dân tộc sẽ tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan để tham mưu cho tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Trước mắt ngay trong những tháng còn lại của năm 2021, Ban Dân tộc tiếp tục phối hợp với các cơ quan, sở ban ngành, các địa phương, tập trung khảo sát, kiểm tra đánh giá bước đầu công tác tuyên truyền, quán triệt triển khai Nghị quyết 06 và việc xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền và các ban ngành đoàn thể cấp huyện, cấp xã; Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ cơ sở về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 06 và Chương trình mục tiêu Quốc gia; Triển khai ngay các nội dung, nhiệm vụ thuộc kế hoạch năm 2021 đã được UBND tỉnh cụ thể hóa và khảo sát xây dựng kế hoạch thực hiện các Nghị quyết cho năm 2022 đảm bảo sát, đúng và tính khả thi cao.

Có thể đánh giá, các Nghị quyết của cấp ủy, của HĐND các cấp tỉnh Quảng Ninh, cùng với những đề án, kế hoạch thực hiện... được đưa ra ngay từ những tháng, quý đầu của nhiệm kỳ khóa mới, đều là những quyết sách quan trọng để góp phần thúc đẩy phát triển bền vững vùng DTTS, miền núi và hải đảo; thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, chính quyền đến vùng đồng bào DTTS.

Tin nổi bật trang chủ
Bước tiến trong xây dựng nông thôn mới ở vùng khó Nam Trà My

Bước tiến trong xây dựng nông thôn mới ở vùng khó Nam Trà My

Trang địa phương - Minh Ngọc - Văn Thọ - 1 phút trước
Trong những năm qua, công tác xây dựng nông thôn mới tại huyện vùng cao Nam Trà My (Quảng Nam) luôn có sự đồng hành, hỗ trợ tích cực từ các cấp, các ngành, đặc biệt là Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH). Cùng với nguồn vốn vay chính sách cũng như ý thức tự vươn lên của đồng bào mà nhiều hộ gia đình nghèo nay đã thoát nghèo, hộ trung bình trở nên khá giả, góp phần cùng địa phương sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước - Nơi gửi gắm niềm tin của đồng bào, phật tử: Những Người có uy tín khoác áo cà sa (Bài 2)

Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước - Nơi gửi gắm niềm tin của đồng bào, phật tử: Những Người có uy tín khoác áo cà sa (Bài 2)

Dân tộc- Tôn giáo - Như Tâm - 17 phút trước
Đối với đồng bào Khmer, chùa là nơi sinh hoạt văn hóa tinh thần, các vị sư sãi là tấm gương đạo đức để phật tử noi theo. Những giáo huấn, răn dạy phật tử, Nhân dân chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của địa phương tại các chùa, luôn được phật tử, người dân nghe theo và thực hiện nghiêm túc. Do vậy, trong các phum sóc, các vị sư sãi luôn được người dân bầu chọn, tôn vinh là Người có uy tín. Ghi nhận tại tỉnh Trà Vinh.
Sách về xứ đạo: Khai mở văn hóa đọc (Bài 2)

Sách về xứ đạo: Khai mở văn hóa đọc (Bài 2)

Dân tộc- Tôn giáo - Phạm Việt Thắng - 35 phút trước
Ra đời từ năm 2018, thư viện giáo xứ Phú Linh (xã Diễn Tân, huyện Diễn Châu, Nghệ An) đã trở thành điểm đến thú vị và góp phần khai mở văn hóa đọc cho giới trẻ vùng nông thôn.
Làng kiểu mẫu dưới đỉnh núi U Sầu: Người Ca Dong dựng làng kiểu mẫu (Bài 2)

Làng kiểu mẫu dưới đỉnh núi U Sầu: Người Ca Dong dựng làng kiểu mẫu (Bài 2)

Trên đường phát triển - Minh Ngọc - Phạm Nữ - 1 giờ trước
Ở Ra Manh, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi bây giờ, không còn là “điểm nóng”, nhiều gia đình Ca Dong đã phát triển kinh tế, gương mẫu tích cực tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng mô hình nhà sạch, vườn đẹp, phong trào “5 không 3 sạch”…tại địa phương.
Báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tin tức - Ngọc Ánh - 1 giờ trước
Chiều 30/9, tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Tọa đàm "Báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch - Thực tiễn và giải pháp." Buổi Tọa đàm có sự tham gia của 25 Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố miền Bắc, 20 Liên chi hội và 40 Chi hội trực thuộc Trung ương.
Dân tộc Giáy

Dân tộc Giáy

Dân tộc Giáy hay Nhắng, Dắng, Pâu Thìn, Pù Nà, Cùi Chu hay Xạ đều là một, nhưng phổ biến gọi là dân tộc Giáy. Tiếng Giáy thuộc ngữ chi Thái trong hệ ngôn ngữ Tai - Ka đai. Người Giáy cư chú chủ yếu ở Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu và Yên Bái với tổng số hơn 57.000 người. Hiện nay, do yêu cầu đời sống và làm việc, người Giáy cư trú tại 39 trên tổng số 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ thay đổi từ năm 2025

Kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ thay đổi từ năm 2025

Giáo dục - T.Hợp - 1 giờ trước
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đưa ra định hướng tổ chức thi tốt nghiệp THPT trong giai đoạn 2023 - 2024 và đổi mới kỳ thi vào năm 2025.
Thế giới ghi nhận hơn 6,5 triệu ca tử vong vì COVID-19

Thế giới ghi nhận hơn 6,5 triệu ca tử vong vì COVID-19

Nhìn ra thế giới - BĐT - 2 giờ trước
Số liệu thống kê cụ thể trên worldometers.info, tính đến sáng ngày 1/10, thế giới lần lượt ghi nhận tổng số 622.747.900 ca nhiễm và 6.548.385 trường hợp tử vong vì COVID-19. Trong 24 giờ qua, thế giới có thêm 330.187 ca nhiễm mới, trong đó, châu Âu đứng đầu với 161.221 ca.
Đánh bại Saudi Arabia 3 - 1, Việt Nam tiến gần tấm vé tứ kết

Đánh bại Saudi Arabia 3 - 1, Việt Nam tiến gần tấm vé tứ kết

Thể thao - Giải trí - PV - 2 giờ trước
Giành chiến thắng trước Saudi Arabia ở lượt trận thứ 2 bảng D VCK futsal châu Á 2022 diễn ra ở Kuwait. Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng đang chiếm ưu thế trong việc giành quyền vào tứ kết.
Chúc mừng Quốc khánh Trung Quốc

Chúc mừng Quốc khánh Trung Quốc

Tin tức - PV - 3 giờ trước
Nhân dịp Quốc khánh Trung Quốc, lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam gửi điện chúc mừng tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc.
Quan tâm chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi

Quan tâm chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi

Tin tức - PV - 4 giờ trước
Ngày Quốc tế Người cao tuổi được Liên hợp quốc tổ chức vào ngày 1/10 hằng năm nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chăm sóc người cao tuổi. Ngày Quốc tế người cao tuổi năm 2022 có chủ đề: "Quan tâm chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi - Chủ động thích ứng với già hóa dân số". Việt Nam hưởng ứng Ngày Quốc tế người cao tuổi nhằm phát huy tinh thần "Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" của người cao tuổi.