Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS

Hạnh Nguyên - 21:26, 20/08/2020

Đến thời điểm này, Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng thực hiện đạt, vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015 - 2020; đặc biệt là chăm lo phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng có đông đồng bào DTTS. Trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Báo Dân tộc và Phát triển đã phỏng vấn ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng xung quanh nội dung này.

Ông Lâm Văn Mẫn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng và các chức sắc tại Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Sóc Trăng lần thứ III, năm 2019)
Ông Lâm Văn Mẫn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng và các chức sắc tại Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Sóc Trăng lần thứ III, năm 2019)

Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, tỉnh Sóc Trăng đã đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Ông có thể chia sẻ một số kết quả nổi bật nhất?

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã nỗ lực, phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. 

Kết quả nổi bật là, trong 24 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra, có 20 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016 - 2020 là 6,15%/năm; các chính sách, chương trình, đề án hỗ trợ phát triển nông nghiệp theo hướng liên kết theo chuỗi giá trị được triển khai thực hiện, góp phần nâng giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 185 triệu đồng/ha. Xây dựng nông thôn mới (NTM) đạt được nhiều kết quả nổi bật; đến nay, có 49/80 xã đạt chuẩn NTM, chiếm tỷ lệ 61,25%; huyện Mỹ Xuyên đạt chuẩn NTM và thị xã Ngã Năm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm... được quan tâm thực hiện. Tỉnh đã hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ gia đình có công với cách mạng khó khăn về nhà ở. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ, toàn diện; tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng lên.

Những năm qua, lĩnh vực công tác dân tộc, chính sách dân tộc được tỉnh triển khai thực hiện như thế nào, thưa ông?

Trong nhiệm kỳ qua, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 14/2/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ đối với công tác ở vùng đồng bào DTTS; cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 10/1/2018 của Ban Bí thư về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới; quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng KT-XH vùng có đông đồng bào DTTS, lồng ghép các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Hằng năm, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS giảm 3 - 4%. Đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo DTTS giảm xuống còn 7%.

Cơ sở vật chất văn hóa, giáo dục tiếp tục được quan tâm đầu tư. Các giá trị văn hóa truyền thống và phong tục, tập quán tốt đẹp của đồng bào DTTS được giữ gìn và phát huy. Công tác chăm sóc sức khỏe trong đồng bào DTTS được quan tâm thực hiện. Năm 2020, tỉnh đã cấp phát trên 340.000 lượt thẻ bảo hiểm y tế cho đồng bào DTTS với kinh phí trên 273 tỷ đồng, nâng tổng số đến nay toàn tỉnh có 94,67% dân số tham gia bảo hiểm y tế. 

Để thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc, phát triển kinh tế vùng đồng bào DTTS của tỉnh, một trong những yếu tố quyết định là quan tâm đến công tác cán bộ DTTS; đặc biệt là đội ngũ cán bộ người DTTS tham gia cấp ủy các cấp. Ông có thể chia sẻ thêm về vấn đề này? 

Trong quá trình quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí đội ngũ cán bộ cốt cán, tỉnh đặc biệt chú trọng lựa chọn xây dựng đội ngũ cán bộ người DTTS tại chỗ. Mới đây, qua kiểm tra kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương đã nhận định: Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng đã quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ DTTS có phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Kết quả Đại hội đảng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025: Tổng số cấp ủy cơ sở là 3.413 đồng chí; trong đó, người DTTS là 402 đồng chí, tỷ lệ 11,78% (dân tộc Khmer 307, tỷ lệ 9%; dân tộc Hoa 94, tỷ lệ 2,75%; dân tộc khác 1, tỷ lệ 0,03%); cấp ủy cấp trên cơ sở 511 đồng chí; trong đó, người DTTS 50 đồng chí, tỷ lệ 9,78% (dân tộc Khmer 35, tỷ lệ 6,85%; dân tộc Hoa 15, tỷ lệ 2,93%). Tổng số cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh là 106 đồng chí; trong đó, cán bộ dân tộc 20 đồng chí, tỷ lệ 19% (dân tộc Khmer 15 đồng chí, dân tộc Hoa 5 đồng chí). 

Dự kiến, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ tổ chức vào đầu tháng 10 tới. Ông có thể chia sẻ một vài nội dung liên quan đến Đại hội?

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra 22 chỉ tiêu chủ yếu; tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) theo giá so sánh năm 2010 bình quân 5 năm (2021 - 2025) đạt 8,0%; thu nhập bình quân đầu người (theo giá hiện hành) đến cuối nhiệm kỳ đạt 75 triệu đồng/người/năm trở lên; cơ cấu GRDP khu vực I, II, III tương ứng là 33% - 26% - 37%; lũy kế đến cuối nhiệm kỳ có 72/80 xã được công nhận đạt chuẩn NTM (tỷ lệ 90%); có 6 huyện, thị xã đạt chuẩn NTM/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. 

Đến nay công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự, cơ sở vật chất phục vụ Đại hội đã cơ bản hoàn thành. Công tác hậu cần phục vụ được Tiểu ban phục vụ Đại hội khẩn trương chuẩn bị, sớm hoàn tất để sẵn sàng tổ chức Đại hội khi Bộ Chính trị cho phép tiến hành Đại hội.

Tin cùng chuyên mục
Khảo sát công tác phát hành báo cho Người có uy tín tại Hà Giang, Tuyên Quang

Khảo sát công tác phát hành báo cho Người có uy tín tại Hà Giang, Tuyên Quang

Từ ngày 19-22/10/2020, Đoàn công tác Báo Dân tộc và Phát triển do ông Nguyễn Văn Phong, Phó Tổng Biên tập làm Trưởng đoàn đã có chuyến khảo sát công tác phát hành Báo cho Người có uy tín tại hai tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang.
Tin nổi bật trang chủ
Khảo sát công tác phát hành báo cho Người có uy tín tại Hà Giang, Tuyên Quang

Khảo sát công tác phát hành báo cho Người có uy tín tại Hà Giang, Tuyên Quang

Công tác Dân tộc - Minh Thu - 16 phút trước
Từ ngày 19-22/10/2020, Đoàn công tác Báo Dân tộc và Phát triển do ông Nguyễn Văn Phong, Phó Tổng Biên tập làm Trưởng đoàn đã có chuyến khảo sát công tác phát hành Báo cho Người có uy tín tại hai tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang.
Dịch COVID-19: Nhiều nước ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất trong một ngày

Dịch COVID-19: Nhiều nước ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất trong một ngày

Tin tức - PV - 2 giờ trước
Trang thống kê trực tuyến worldometers.info tiếp tục cập nhật các số liệu mới nhất tính đến sáng 22/10 cho thấy, tổng số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới hiện là 41.420.059 ca, trong đó 1.134.863 ca tử vong và 30.829.452 ca đã được chữa khỏi.
Bão giật cấp 14, hướng vào miền Trung, sóng cao 6-8m, biển động dữ dội

Bão giật cấp 14, hướng vào miền Trung, sóng cao 6-8m, biển động dữ dội

Tin tức - PV - 2 giờ trước
Hồi 7 giờ ngày 22/10, vị trí tâm bão ở khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 116,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 14.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi thư tới cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi thư tới cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam

Tin tức - PV - 3 giờ trước
Sáng 22/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có thư gửi toàn thể cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Báo Tin tức (TTXVN) trân trọng giới thiệu thư của Thủ tướng Chính phủ.
Doanh nghiệp và thanh niên tìm tiếng nói chung trong giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa

Doanh nghiệp và thanh niên tìm tiếng nói chung trong giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa

Môi trường sống - PV - 6 giờ trước
“Thanh niên đưa ra ý tưởng, đẩy mạnh truyền thông tạo các phong trào lan tỏa các thông điệp giảm thiểu rác thải nhựa; Doanh nghiệp đã bắt đầu hành động và cần các cầu nối để các hoạt động có sự tham gia ngày càng nhiều hơn của cộng đồng doanh nghiệp và thanh niên- chủ nhân tương lai của đất nước”.
Lũ lớn, 2 vai đập Thủy điện Hố Hô vẫn an toàn

Lũ lớn, 2 vai đập Thủy điện Hố Hô vẫn an toàn

Đời sống - Xã hội - Vũ Lanh - 6 giờ trước
Vai đập được xem là điểm xung yếu nhất của công trình Thủy điện Hố Hô, nhưng đến thời điểm này vẫn đảm bảo an toàn dù mưa và lưu lượng nước lũ về hồ rất lớn trong những ngày gần đây.
10 quốc gia thành viên ASEAN tham dự triển lãm trang phục truyền thống

10 quốc gia thành viên ASEAN tham dự triển lãm trang phục truyền thống

Tin tức - PV - 6 giờ trước
Chiều 21/10, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Đại sứ quán các nước ASEAN tại Việt Nam tổ chức Triển lãm Trang phục truyền thống các nước ASEAN.
Chi nhánh NHCSXH TP. Hà Nội: Phổ biến ứng dụng giáo dục tài chính trên điện thoại

Chi nhánh NHCSXH TP. Hà Nội: Phổ biến ứng dụng giáo dục tài chính trên điện thoại

Khoa học - Công nghệ - Thu Hiền – Mai Hương - 7 giờ trước
Sau khi thử nghiệm thành công tại một số tỉnh thành phố, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Việt Nam đã triển khai ứng dụng giáo dục tài chính trên điện thoại trên phạm vi toàn quốc từ tháng 9/2020. Chi nhánh NHCSXH Hà Nội đã triển khai tập huấn hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng trên điện thoại di động tới tất cả cán bộ, nhân viên để triển khai trên toàn thành phố.
Người dân cần cẩn trọng với điện trong thời tiết mưa lũ phức tạp

Người dân cần cẩn trọng với điện trong thời tiết mưa lũ phức tạp

Đời sống - Xã hội - PV - 7 giờ trước
Tổng cục Khí tượng Thủy văn nhận định từ nay đến hết năm 2020, thời tiết còn diễn biến phức tạp. Cụ thể, khu vực Bắc Bộ, từ nay đến ngày 31/10 sẽ chịu tác động của khoảng 3 đến 4 đợt không khí lạnh. Ngày 15 - 17/10, Bắc Bộ có mưa diện rộng. Tháng 11 miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của 4 đến 6 đợt không khí lạnh. Tháng 12 xuất hiện đợt rét đậm, rét hại đầu tiên của mùa đông.
Già làng Bá Kiêu làm dân vận khéo

Già làng Bá Kiêu làm dân vận khéo

Người có uy tín - Thành Nhân - 7 giờ trước
Từng làm Bí thư Ðảng ủy xã Vĩnh An, huyện Tây Sơn (Bình Định) 2 nhiệm kỳ, năm 2012 nghỉ hưu, già làng Đinh Đen, tên thường gọi là Bá Kiêu luôn hăng hái tham gia công tác dân vận, hòa giải tại cơ sở, bảo tồn văn hóa truyền thống, góp phần giúp bà con vùng cao nơi đây có cuộc sống bình yên, no ấm.