Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Tháo gỡ vướng mắc từ cơ chế thực hiện các Chương trình MTQG: Lúng túng sử dụng, quản lý tài sản công (Bài cuối)

Sỹ Hào - 12:06, 18/11/2023

Tài sản hình thành từ các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất được hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước (NSNN) nên phải quản lý theo quy định đối với tài sản công. Tuy nhiên, các dự án có sự tham gia đóng góp của các đối tượng ngoài Nhà nước. Vì vậy, khi triển khai, các địa phương rất lúng túng trong thực hiện các quy định về cơ chế sử dụng NSNN và quản lý tài sản công sau khi dự án kết thúc.

Điều chỉnh cơ chế tạo động lực, thu hút sự tham gia của đối tượng ngoài nhà nước vào thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các địa bàn nghèo, vùng đồng bào DTTS và miền núi. (Ảnh minh họa)
Điều chỉnh cơ chế tạo động lực, thu hút sự tham gia của đối tượng ngoài Nhà nước vào thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các địa bàn nghèo, vùng đồng bào DTTS và miền núi. (Ảnh minh họa)

Lúng túng thực hiện quy định đấu thầu

Trong Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg, hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị được quy định tại Nội dung số 01, thuộc Tiểu dự án 2 – Dự án 3. Bên cạnh người dân thì đối tượng thụ hưởng còn có doanh nghiệp, hợp tác xã (với điều kiện có 70% tổng số lao động trở lên là người DTTS).

Tương tự, trong Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 theo Quyết định số 90/QĐ-TTg, tại Dự án 2 “Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo”, ngoài người dân thì còn có nhóm hợp tác, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp,… Trong Hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc thù trong quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình MTQG (gọi tắt là Dự thảo Nghị quyết) gửi các bên liên quan ngày 31/10/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) xác định đây là những đối tượng ngoài nhà nước (còn gọi là chủ trì liên kết, người dân).

Theo quy định tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 38/2023/NĐ-CP, ngày 24/6/2023) của Chính phủ, hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình MTQG là việc sử dụng NSNN hỗ trợ một phần vốn cho các đối tượng của chương trình. Việc hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhiệm vụ là phương thức hỗ trợ thông qua đặt hàng, giao nhiệm vụ hoặc đấu thầu lựa chọn cơ quan, đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện hoạt động hỗ trợ người dân sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ.

 Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của chủ thể liên kết, người dân sau khi được chuyển giao tài sản hình thành từ dự án hỗ trợ phát triển sản xuất. (Ảnh minh họa)
Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của chủ thể liên kết, người dân chuyển giao tài sản hình thành từ dự án hỗ trợ phát triển sản xuất. (Ảnh minh họa)

Trong quá trình thực hiện, Bộ KH&ĐT nhận được kiến nghị của địa phương, là chưa hướng dẫn được việc mua sắm hàng hóa (vật tư, trang thiết bị, dịch vụ, giống cây trồng, vật nuôi,…) từ nguồn vốn hỗ trợ NSNN cho các đối tượng ngoài nhà nước (các chủ trì liên lết, người dân) do chưa có quy định cụ thể về thẩm quyền, quy trình thực hiện.

“Ngoài ra, các hàng hóa để thực hiện hoạt động hỗ trợ sản xuất ngoài vốn hỗ trợ từ NSNN còn được đầu tư từ vốn tự có của chủ trì liên kết, người dân. Việc bắt buộc phải áp dụng quy định về mua sắm tài sản này, sẽ làm hạn chế thu hút các chủ trì liên kết tham gia thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm cho người dân thuộc đối tượng hỗ trợ các Chương trình MTQG”, Dự thảo Nghị quyết đánh giá.

Vì vậy, Dự thảo Nghị quyết đề xuất, đối với các địa phương áp dụng cơ chế giao đối tượng ngoài nhà nước tự thực hiện việc mua sắm hàng hóa phục vụ hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thì chủ trì liên kết, người dân tự thực hiện và tự quyết định theo nguyên tắc bảo đảm công khai, minh bạch, phù hợp với dự án. 

Trên cơ sở đề nghị của chủ trì liên kết, người dân, cơ quan quản lý dự án thực hiện thanh quyết toán phần vốn hỗ trợ từ NSNN theo tiến độ. Quốc hội giao Chính phủ quy định chi tiết điều kiện, quy trình, thủ tục thanh toán phần hỗ trợ từ NSNN cho chủ trì liên kết, người dân để thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất.

Xây dựng nông thôn mới ở địa bàn miền núi cần trợ lực từ các Chương trình MTQG. (Ảnh minh họa)
Xây dựng nông thôn mới ở địa bàn miền núi cần trợ lực từ các Chương trình MTQG. (Ảnh minh họa)

Khó khăn theo dõi giá trị tài sản công

Theo đánh giá của Bộ KH&ĐT, việc điều chính cơ chế này là sự bổ sung quy định để các địa phương có cơ sở pháp lý rõ ràng trong việc sử dụng NSNN trong các Chương trình MTQG, chưa được làm rõ trong Luật Đấu thầu, Luật NSNN. Đồng thời, cơ chế này sẽ tạo động lực, thu hút sự tham gia của đối tượng ngoài nhà nước vào thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các địa bàn nghèo, vùng đồng bào DTTS và miền núi, qua đó đạt hiệu quả cao hơn trong thực hiện các Chương trình MTQG.

Trong Dự thảo Nghị quyết, Bộ KH&ĐT cũng cho biết, tài sản hình thành từ các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình MTQG được hỗ trợ từ NSNN nên phải quản lý theo quy định đối với tài sản công. Tuy nhiên, các dự án có đầu tư vốn của đối tượng ngoài nhà nước nên các địa phương gặp khó khăn trong theo dõi phần giá trị tài sản được hỗ trợ từ NSNN trong và sau khi kết thúc vòng đời của dự án. Hơn nữa, các tài sản hình thành từ dự án được giao cho chủ trì liên kết, người dân quản lý, sử dụng nên không phù hợp với quy trình, quy định quản lý hiện hành.

Vì vậy, Dự thảo Nghị quyết đề xuất cơ chế chuyển giao quyền quản lý, sử dụng và sở hữu tài sản cho chủ trì liên kết, người dân, đồng thời quy định tài sản hình thành khi kết thúc dự án không phải là tài sản công. Việc điều chỉnh cơ chế được quy định cụ thể, chi tiết đối với từng loại tài sản được hình thành từ các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình MTQG.

“Chính sách chuyển giao tài sản sau khi kết thúc dự án sẽ bảo đảm được sự tiếp nối chính sách hỗ trợ của Nhà nước tới hộ nghèo, hộ đồng bào DTTS, hộ dân vùng nông thôn tiếp tục duy trì hoạt động phát triển sản xuất. Đây được xem là chính sách hỗ trợ an sinh, tạo sinh kế ổn định cho các đối tượng yếu thế”, Dự thảo Nghị quyết nhận định.

Dự thảo Nghị quyết cũng đánh giá, việc duy trì, phát triển sản xuất sau khi Nhà nước chuyển giao tài sản hình thành từ dự án có thể không đạt như kỳ vọng nếu như người dân không mong muốn thoát nghèo, chủ động tạo sinh kế. Do đó, Dự thảo Nghị quyết đề xuất cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đối tượng thụ hưởng, từ đó thực hiện thắng lợi chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về giảm nghèo bền vững, nhất là vùng đồng bào DTTS và miền núi, tiến tới hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, tăng hiệu quả các Chương trình MTQG, Dự thảo Nghị quyết cũng đề xuất bổ sung quy định sử dụng vốn đầu tư công nguồn ngân sách tự cân đối của địa phương ủy thác qua hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người DTTS thực hiện một số hoạt động phát triển sản xuất, tạo việc làm, ổn định sinh kế trong triển khai nội dung, các dự án thành phần của các Chương trình MTQG.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin nổi bật trang chủ
Thành phố Lạng Sơn: Biểu dương, tôn vinh Người có uy tín trong cộng đồng

Thành phố Lạng Sơn: Biểu dương, tôn vinh Người có uy tín trong cộng đồng

Người có uy tín với cộng đồng - Nguyệt Anh - 18:00, 06/12/2023
UBND thành phố Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) vừa tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của Người có uy tín trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, giai đoạn 2021 – 2023.
TP. Cẩm Phả (Quảng Ninh) : Sửa chữa nhà ở cho Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

TP. Cẩm Phả (Quảng Ninh) : Sửa chữa nhà ở cho Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Người có uy tín với cộng đồng - Nguyệt Anh - 17:58, 06/12/2023
Mới đây, phường Mông Dương, TP. Cẩm Phả tổ chức bàn giao công trình sửa chữa nhà ở cho ông Bàn Sinh Vượng, ở tổ 6, khu 10 - Bến Ván, là Người có uy tín trong đồng bào DTTS có hoàn cảnh khó khăn.
Mở hướng thoát nghèo từ cây quế

Mở hướng thoát nghèo từ cây quế

Nhờ phát huy thế mạnh từ cây quế mà tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn chỉ còn 20,6% (năm 2022), giảm hơn 12% so với năm 2020. Nhiều hộ gia đình có thu nhập khá từ 50 - 100 triệu đồng/năm, chủ yếu là từ bán quế.
Sóc Trăng: Chuyển biến tích cực từ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo sinh kế cho đồng bào vùng DTTS

Sóc Trăng: Chuyển biến tích cực từ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo sinh kế cho đồng bào vùng DTTS

Xã hội - Như Tâm - CTV - 17:51, 06/12/2023
Là tỉnh có hơn 35% đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó dân tộc Khmer chiếm hơn 30% dân số của tỉnh, thời gian qua, Sóc Trăng đã tập trung đẩy nhanh việc triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án... hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh.
Phát huy vai trò các tổ truyền thông trong công tác phòng, chống tảo hôn ở Lào Cai

Phát huy vai trò các tổ truyền thông trong công tác phòng, chống tảo hôn ở Lào Cai

Thời gian qua, với nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ; tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã giảm rõ rệt. Có được kết quả này, bên cạnh việc triển khai các chính sách của Nhà nước về phòng, chống tảo hôn, thì vai trò của các tổ truyền thông cộng đồng là rất quan trọng.
Bản tin Dân tộc – Tôn giáo - 5/12/2023

Bản tin Dân tộc – Tôn giáo - 5/12/2023

Bản tin Dân tộc - Tôn giáo của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 5/12, có những thông tin đáng chú ý sau: Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng tiếp thân mật Đoàn nữ tu Dòng Thánh Phao-lô thành Charters. Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Điện Biên - Tây Bắc tại TP. Hồ Chí Minh. Sống tốt đời đẹp đạo để góp phần xây dựng quê hương đất nước. Cùng các tin tức thời sự khác.
HTX Đông Hải nâng cao thu nhập cho diêm dân

HTX Đông Hải nâng cao thu nhập cho diêm dân

Kinh tế - Phương Nghi - 17:40, 06/12/2023
Với mô hình sản xuất muối sạch chất lượng cao, HTX sản xuất & dịch vụ chế biến muối công nghệ cao Đông Hải (HTX) xã Long Điền Đông (huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) đã giúp các thành viên và diêm dân yên tâm sản xuất muối, nâng cao thu nhập.
Chư Păh (Gia Lai): Rộn ràng Phiên chợ giao lưu, kết nối, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào DTTS

Chư Păh (Gia Lai): Rộn ràng Phiên chợ giao lưu, kết nối, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào DTTS

Trong 2 ngày (5 - 6/12/2023), tại làng Kép 2, xã Ia Mơ Nông (huyện Chư Păh, Gia Lai) diễn ra Phiên chợ giao lưu, kết nối, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2023.
Phát triển bền vững du lịch cộng đồng các tỉnh Tây Bắc: Diện mạo mới trên các bản làng (Bài 3)

Phát triển bền vững du lịch cộng đồng các tỉnh Tây Bắc: Diện mạo mới trên các bản làng (Bài 3)

Phát triển du lịch cộng đồng ở vùng đồng bào DTTS các tỉnh vùng Tây Bắc không chỉ đánh thức sức sống tiềm tàng của nhiều tài nguyên du lịch, mà còn tạo sinh kế bền vững cho người dân nơi đây. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS và miền núi khu vực Tây Bắc bền vững.
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023

Khoa học - Công nghệ - Hoàng Quý - 17:33, 06/12/2023
Sáng 6/12, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023.
Lào Cai: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Lào Cai: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Tin tức - Trọng Bảo - 17:28, 06/12/2023
Ngày 6/12, Tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và 5 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 7/1/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; biểu dương mô hình, điển hình “Dân vận khéo”.