Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Quảng Nam: Xây dựng đội ngũ cán bộ người DTTS ngang tầm nhiệm vụ

Minh Thu (thực hiện) - 20:23, 10/10/2022

Trong những năm qua, cấp ủy Đảng các cấp và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các mục tiêu và giải pháp của Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 15/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về công tác cán bộ người DTTS giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2025. Sau một thời gian triển khai, công tác này đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển đã có cuộc phỏng vấn ông A Lăng Mai - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam về nội dung này.

Ông A Lăng Mai chủ trì Hội nghị cơ quan Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam
Ông A Lăng Mai chủ trì Hội nghị cơ quan Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam

P.V: Thưa ông, thời gian qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU của Tỉnh ủy Quảng Nam về công tác cán bộ người DTTS giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, ông đánh giá như thế nào về vấn đề này?

Ông A Lăng Mai: Triển khai thực hiện nghị quyết số 16-NQ/TU của ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về công tác cán bộ người DTTS giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2025, tại các địa phương, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết đề ra, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở các huyện miền núi và vùng đồng bào DTTS.

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS có bước trưởng thành về mọi mặt. Tinh thần, trách nhiệm, lề lối làm việc, kỹ năng lãnh đạo, xử lý tình huống được nâng lên. Hầu hết cán bộ có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức tốt, lối sống giản dị, gương mẫu, có ý thức tổ chức kỷ luật, luôn tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tỷ lệ người DTTS tham gia công tác trong hệ thống chính trị và được bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị, địa phương ngày càng cao.

Công tác tuyển dụng được quan tâm. Công tác quy hoạch cán bộ người DTTS được chú trọng, bảo đảm yêu cầu về tỷ lệ và cơ cấu. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, điều động, luân chuyển ngày càng đi vào nề nếp, góp phần tích cực trong việc tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý người DTTS có chất lượng. Chính sách đối với cán bộ người DTTS được thực hiện đầy đủ, kịp thời, tạo động lực để cán bộ người DTTS yên tâm công tác.

Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng làm Trưởng đoàn làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bhalêê, huyện Tây Giang về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ người DTTS (tháng 7/2021). (Ảnh: N.Đ)
Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng làm Trưởng đoàn làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bhalêê, huyện Tây Giang về công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ người DTTS (tháng 7/2021). (Ảnh: N.Đ)

P.V: Xin ông cho biết một số tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU của Tỉnh ủy Quảng Nam về công tác cán bộ người DTTS giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2025?

Ông A Lăng Mai: Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU của Tỉnh ủy Quảng Nam về công tác cán bộ người DTTS vẫn còn một số hạn chế, như: Năng lực của đội ngũ cán bộ người DTTS chưa đồng đều, có mặt chưa đáp ứng yêu cầu; tỷ lệ cán bộ người DTTS giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, cấp huyện còn ít; một số cơ quan, đơn vị cấp tỉnh chưa có cán bộ, công chức người DTTS; chưa có cơ chế tuyển dụng riêng công chức, viên chức người DTTS, ảnh hưởng đến nguồn cán bộ kế cận; việc sắp xếp, bố trí công tác cho sinh viên hệ cử tuyển chưa kịp thời, có mặt còn bị động; không thực hiện được chủ trương các sở, ban, ngành cấp tỉnh tiếp nhận và hướng dẫn để đào tạo cán bộ người DTTS theo lĩnh vực, ngành, nghề mà địa phương có nhu cầu, sau đó bố trí về lại huyện công tác.

P.V: Trong giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Quảng Nam đặt ra mục tiêu cụ thể như thế nào đối với công tác cán bộ người DTTS, thưa ông?

Ông A Lăng Mai: Mục tiêu chung cần hướng đến của Tỉnh ủy Quảng Nam tại Nghị quyết số 21/NQ-TU ngày 10/2/2022 là xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ người DTTS, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý ở 6 huyện miền núi của tỉnh và các xã có đông DTTS có tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Trong đó, đến năm 2025, phải duy trì tỷ lệ 9,43% cán bộ người DTTS tham gia cấp ủy tỉnh; trên 3% tổng số cán bộ, công chức, viên chức người DTTS giữ các chức danh giám đốc, phó giám đốc các sở, ban, ngành và tương đương; phấn đấu đạt 30% trở lên công chức người DTTS công tác tại Ban Dân tộc tỉnh.

Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị “tự soi, tự sửa” trong cán bộ đảng viên
Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị “tự soi, tự sửa” trong cán bộ đảng viên

Tại các huyện miền núi, phấn đấu 50% cán bộ người DTTS tham gia cấp ủy cấp huyện; 50% cán bộ, công chức của huyện là người DTTS. Có từ 35% trở lên cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng người DTTS. Có cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp huyện người DTTS; có 50% công chức người DTTS công tác tại Phòng Dân tộc cấp huyện… Đến năm 2030, tỷ lệ cán bộ người DTTS tham gia cấp ủy các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đạt từ 10% trở lên trên tổng số Tỉnh ủy viên (ở cấp tỉnh); từ 50% trở lên trên tổng số cấp ủy cấp huyện; duy trì tỷ lệ cán bộ là người DTTS tham gia cấp ủy cấp xã như nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tỷ lệ cán bộ người DTTS tham gia Ban Thường vụ cấp ủy các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

P.V: Để đạt được những mục tiêu trên, Tỉnh ủy Quảng Nam sẽ triển khai nội dung cụ thể như thế nào, thưa ông?

Ông A Lăng Mai: Để đạt được những mục tiêu tại Nghị quyết số 21/NQ-TU ngày 10/2/2022 của Tỉnh ủy đề ra, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Đảng đoàn, Ban Cán sự đảng; thủ trưởng các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan, các huyện miền núi, các huyện có các xã có đông đồng bào DTTS cần tổ chức nghiên cứu, quán triệt và xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phù hợp với tình hình, đặc điểm của ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong đó chú trọng tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên người DTTS.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ như: Công tác tuyển dụng, công tác quy hoạch, công tác đào tạo, bồi dưỡng, công tác bố trí, sử dụng cán bộ người DTTS, điều động, luân chuyển cán bộ và triển khai thực hiện có hiệu quả các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức người DTTS.

Thời gian qua, công tác cán bộ người DTTS ở tỉnh Quảng Nam đã đạt được một số kết quả. (Ảnh minh họa)
Thời gian qua, công tác cán bộ người DTTS ở tỉnh Quảng Nam đã đạt được một số kết quả quan trọng (Ảnh minh họa)

Đặc biệt, mới đây, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 10/2/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng đội ngũ cán bộ người DTTS giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh phê duyệt lộ trình tuyển dụng công chức, viên chức người DTTS trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

Xây dựng kế hoạch, ưu tiên biên chế để tuyển dụng công chức, viên chức người DTTS; quy hoạch cán bộ người DTTS vào các chức danh lãnh đạo, quản lý; tiếp nhận và phân công cán bộ hướng dẫn, đào tạo cán bộ, công chức, viên chức người DTTS được các huyện cử đi đào tạo, bồi dưỡng theo lĩnh vực, ngành, nghề mà địa phương có nhu cầu; quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để cán bộ, công chức, viên chức người DTTS được đào tạo và trưởng thành.

Đồng thời, rà soát thực trạng, xác định chỉ tiêu, lộ trình tuyển dụng công chức, viên chức người DTTS tại các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện giai đoạn 2022 - 2025 (bảo đảm đến năm 2025, các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh phấn đấu có cán bộ, công chức, viên chức là người DTTS; nâng dần tỷ lệ viên chức là người DTTS trong các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp huyện; phấn đấu 50% cán bộ, công chức của các huyện Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang, Bắc Trà My, Nam Trà My, Phước Sơn là người DTTS).

P.V: Xin cảm ơn ông!

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Bắc Giang: Phê duyệt mức hỗ trợ Dự án 1, Chương trình MTQG 1719

Bắc Giang: Phê duyệt mức hỗ trợ Dự án 1, Chương trình MTQG 1719

UBND huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang vừa ban hành văn bản phê duyệt mức hỗ trợ đất ở, chuyển đổi nghề và nước sinh hoạt phân tán. Đây là nội dung thuộc Dự án 1, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719).
Tin nổi bật trang chủ
Lễ cúng cây chè Shan tuyết cổ thụ ở Suối Giàng: Sự tri ân sản vật đã đem lại cuộc sống ấm no

Lễ cúng cây chè Shan tuyết cổ thụ ở Suối Giàng: Sự tri ân sản vật đã đem lại cuộc sống ấm no

Lễ cúng cây chè Shan tuyết cổ thụ ở xã Suối Giàng (huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) là sự tri ân, cảm tạ trời đất, cây chè đã giúp người dân Suối Giàng có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc và cầu mong một năm mới mưa thuận, gió hòa, chè ra nhiều búp… Nghi thức tâm linh này này mang trong mình khát vọng vươn lên để có một cuộc sống ấm no của đồng bào dân tộc Mông sinh sống tại mảnh đất này.
Lạng Giang (Bắc Giang): Tập huấn, bồi dưỡng, truyền dạy văn hóa phi vật thể Nghi Lễ hát Then của đồng bào Nùng

Lạng Giang (Bắc Giang): Tập huấn, bồi dưỡng, truyền dạy văn hóa phi vật thể Nghi Lễ hát Then của đồng bào Nùng

Sắc màu 54 - Trí Phương - 4 giờ trước
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lạng Giang (Bắc Giang) vừa tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, truyền dạy văn hóa phi vật thể: Nghi Lễ hát Then của đồng bào Nùng. Hơn 200 đại biểu là nghệ nhân, trưởng thôn, Người có uy tín, người DTTS và thành viên các câu lạc bộ hát Then trên địa bàn xã Hương Sơn tham gia lớp tập huấn.
Ý nghĩa từ chương trình “Ngày Chủ nhật Yêu thương”

Ý nghĩa từ chương trình “Ngày Chủ nhật Yêu thương”

Nhịp cầu nhân ái - Mỹ Dung - 4 giờ trước
Nhân dịp Tết Trung thu cổ truyền, ngày 23/9, tại Tp. Hạ Long (Quảng Ninh), Vụ Xã hội thuộc Văn phòng Quốc hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Công ty TNHH Home Credit Việt Nam, Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Phổi Hà Nội đã phối hợp tổ chức chương trình Ngày Chủ nhật Yêu thương cho các em nhỏ thuộc Cơ sở bảo trợ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh Quảng Ninh.
Mang trung thu đến với trẻ em vùng cao huyện Mù Căng Chải

Mang trung thu đến với trẻ em vùng cao huyện Mù Căng Chải

Trang địa phương - Đà Giang - 16 giờ trước
Với mong muốn mang đến cho trẻ em vùng cao xã Lao Chải, huyện Mù Căng Chải một tết trung thu ấm áp, ngày 23/09, Công đoàn Tạp chí Kinh doanh và Biên mậu Việt Nam, Nhóm thiện nguyện Hoa Hồng tại TP. Hồ Chí Minh và Cộng đồng thiện nguyện Triệu Trái Tim đã chuẩn bị nhiều phần quà ý nghĩa trao tặng cho điểm trường mầm non Lẻ Dào Cu Nha và Tà Gênh.
Asiad 19: Lễ khai mạc kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ và nghệ thuật

Asiad 19: Lễ khai mạc kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ và nghệ thuật

Thể thao - L.Minh - 16 giờ trước
Tối 23/9, tại Sân vận động Olympic Hàng Châu, Trung Quốc đã diễn ra Lễ khai mạc Đại hội thể thao lớn nhất châu Á lần thứ 19 - Asiad 19.
Khai mạc Lễ hội Thành Tuyên năm 2023

Khai mạc Lễ hội Thành Tuyên năm 2023

Thời sự - Văn Hoa - 16 giờ trước
Tối 23/9, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (Tp. Tuyên Quang), UBND tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức khai mạc Lễ hội Thành Tuyên năm 2023.
Tin trong ngày - 22/9/2023

Tin trong ngày - 22/9/2023

Bản tin hôm nay, ngày 22/9, có những thông tin đáng chú ý sau: Giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc. Lễ hội trà Shan tuyết lớn nhất miền Bắc. Hủy hoại cây rừng bằng thuốc độc ở huyện Bác Ái (Ninh Thuận). Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Xây dựng, phát triển Sa Pa phải đi đôi với bảo tồn

Xây dựng, phát triển Sa Pa phải đi đôi với bảo tồn

Thời sự - Trọng Bảo - 16 giờ trước
Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Lễ kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa, do UBND tỉnh Lào Cai tổ chức tối ngày 23/9. Tham dự Lễ kỷ niệm có các Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga; lãnh đạo một số Bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Lào Cai, thị xã Sa Pa qua các thời kỳ; cùng đông đảo Nhân dân, du khách trong và ngoài nước.
Ngộ độc thực phẩm tại các điểm du lịch và bài toán giữ gìn thương hiệu

Ngộ độc thực phẩm tại các điểm du lịch và bài toán giữ gìn thương hiệu

Sự kiện - Bình luận - Hương Trà - 20:42, 23/09/2023
Liên quan đến vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng tại thành phố du lịch nổi tiếng - Hội An, tỉnh Quảng Nam, đã có gần 150 du khách phải nhập viện, điều trị, trong đó có 30 khách nước ngoài. Chủ cơ sở sản xuất bánh mì Phượng đã có thư xin lỗi gửi đến khách hàng. Từ vụ việc đáng tiếc này cho thấy, không đơn thuần là việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, mà còn là vấn đề bảo vệ, giữ vững thương hiệu du lịch mà các cơ quan, tổ chức, cá nhân đã và đang dày công xây dựng.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dự Lễ chào cờ tại Cột cờ Lũng Pô

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dự Lễ chào cờ tại Cột cờ Lũng Pô

Thời sự - Trọng Bảo - 20:39, 23/09/2023
Chiều 23/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác đã dự Lễ chào cờ tại Cột cờ Lũng Pô, thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Mú Sung; Đồn Biên phòng Trịnh Tường huyện Bát Xát. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc.
Độc đáo lễ cúng cây chè Tổ ở Suối Giàng

Độc đáo lễ cúng cây chè Tổ ở Suối Giàng

Media - Vàng Ni - Tào Đạt - 20:34, 23/09/2023
Lễ cùng cây chè Tổ ở xã Suối Giàng (huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) là sự tri ân, cảm tạ trời đất, cây chè đã giúp người dân Suối Giàng có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc và cầu mong một năm mới mưa thuận, gió hòa, chè ra nhiều búp… Nghi thức tâm linh này cũng mang trong mình ước muốn về một cuộc sống ấm no của đồng bào dân tộc Mông sinh sống tại mảnh đất này.
Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phổ biến pháp luật cho đồng bào Biên giới biển

Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phổ biến pháp luật cho đồng bào Biên giới biển

Pháp luật - Lê Vũ - Văn Long - 19:21, 23/09/2023
Sáng 23/9, tại thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, (Sóc Trăng), Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng, UBND huyện Trần Đề và các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật có liên quan về công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển và phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố, thảm họa tràn dầu, hóa chất độc xạ.