Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Nho Quan (Ninh Bình): Thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Xuân Thắng - 18:09, 26/11/2021

Trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Nho Quan (Ninh Bình) đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo; tăng cường vận động đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo đoàn kết, gìn giữ truyền thống văn hóa, tích cực phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội vùng đồng bào có đạo và gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện.

Biểu diễn cồng chiêng của dân tộc Mường tại Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc huyện Nho Quan năm 2019
Biểu diễn cồng chiêng của dân tộc Mường tại Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc huyện Nho Quan năm 2019

Mỗi dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo ở Nho Quan có những nét sinh hoạt văn hóa, phong tục, tập quán riêng, song đều có truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước; đây là cơ sở quan trọng góp phần ổn định chính trị, an ninh quốc phòng để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn huyện.

Ông Bùi Văn Thể, Trưởng phòng Dân tộc huyện Nho Quan cho biết: Quán triệt quan điểm của Đảng về công tác dân tộc, các cấp, các ngành trong huyện Nho Quan đã thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các chính sách dân tộc như: Phát triển kinh tế vùng dân tộc thiểu số; tăng cường lãnh đạo đối với công tác giảm nghèo; chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; đầu tư xây dựng các công trình thiết yếu phục vụ đời sống, sản xuất; tuyên truyền, động viên đồng bào dân tộc thiểu số phát huy tinh thần tự lực, tiềm năng sẵn có của địa phương để phát triển sản xuất, giải quyết kịp thời những phát sinh về công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn.

Có thể nói, việc triển khai thực hiện tốt các chương trình, dự án, chính sách của Trung ương và của tỉnh đối với vùng dân tộc thiểu số đã tạo động lực mới, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của địa phương và đã đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội, bộ mặt nông thôn vùng dân tộc có nhiều đổi mới, số hộ nghèo giảm nhanh, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số không ngừng được cải thiện.

Tuy nhiên, ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo của huyện cũng còn rất nhiều khó khăn: Điều kiện sản xuất chủ yếu phụ thuộc vào thiên nhiên, tập quán canh tác còn mang tính quảng canh, do vậy thu nhập bình quân đầu người thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao; bên cạnh đó, trình độ và nhận thức của Nhân dân chưa đồng đều, một bộ phận người dân chưa thật sự chủ động, tình hình an ninh trật tự ở một số địa bàn có lúc, có nơi còn tiềm ẩn phức tạp, dễ bị kẻ xấu lợi dụng, dễ gây mất ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội…

Để nâng cao nhận thức, ý thức cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo trong việc phát huy tinh thần đoàn kết, giữ gìn truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc, sống tốt đời, đẹp đạo, tích cực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần thì công tác tuyên truyền, vận động phải được làm thường xuyên, liên tục và phải xác định đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.

Chủ động xây dựng các chương trình chuyên đề tuyên truyền, vận động để đồng bào vùng dân tộc hiểu và thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; đồng thời làm thay đổi căn bản nhận thức của Nhân dân trong quá trình phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần từng bước giảm nghèo bền vững. Trong đó phát huy vai trò, trách nhiệm của các già làng, trưởng bản, người có uy tíntrong cộng đồng.

Đặc biệt, các cấp, ngành huyện Nho Quan tập trung triển khai thực hiện tốt chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (đến nay toàn huyện có 26/26 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 01 xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu), hỗ trợ phát triển đa dạng sinh kế ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo; tăng thu nhập cho người dân, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn 4,92%. Chỉ đạo làm tốt công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; góp phần bảo vệ môi trường, tạo tiền đề phát triển kinh tế nhưng vẫn giữ gìn được bản sắc văn hóa dân tộc.

Thực hiện tốt các chương trình phát triển văn hóa, bảo tồn, gìn giữ văn hóa vùng đồng bào dân tộc, tuyên truyền, vận động từ bỏ các hủ tục lạc hậu, khôi phục ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc; tạo môi trường đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng xã hội.

Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh chương trình hỗ trợ phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc đã tạo điều kiện để các con em vùng đồng bào dân được cử tuyển đi học các trường đại học và có kế hoạch sử dụng sau khi tốt nghiệp để trở lại phục vụ địa phương.

Đảm bảo an ninh vùng dân tộc, các cụm giáp danh, giúp người dân vùng đồng bào dân tộc yên tâm sản xuất và giao lưu văn hóa… cũng là một nhiệm vụ then chốt làm thay đổi căn bản về nhận thức của người dân trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa vùng đồng bào dân tộc của huyện.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng và phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo nhằm cổ vũ, động viên đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, tăng cường, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Đồng thời, đấu tranh,phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc,tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ, chia rẽ, phá hoạikhối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nho Quan là huyện miền núi nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Ninh Bình; dân số trên 150 nghìn người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 17,3% dân số toàn huyện, (với 15 dân tộc cùng sinh sống, tập trung chủ yếu ở 8 xã vùng có điều kiện kinh tế khó khăn và đặc biệt khó khăn của huyện). Huyện Nho Quan có 02 tôn giáo chính là Phật giáo và Công giáo

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Bảo vệ

Bảo vệ "tính thiêng" trong thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Sắc màu 54 - Trương Vui - 1 phút trước
Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại 7 năm qua. Việc khai thác và tiếp lửa di sản văn hóa này là một việc nên làm, và cần được khuyến khích. Tuy nhiên, làm sao để bảo tồn, quảng bá nghi thức cho phù hợp với đời sống đương đại, mà không làm mất đi giá trị linh thiêng vốn có, vẫn là câu chuyện trăn trở của các nhà quản lý văn hóa, chuyên gia và những người thực hành di sản.
Ngân hàng Chính sách xã hội: Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp từ phong trào hiến máu tình nguyện

Ngân hàng Chính sách xã hội: Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp từ phong trào hiến máu tình nguyện

Xã hội - Việt Hải - Phan Anh - 10 phút trước
Nhân Kỷ niệm 21 năm thành lập Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) (04/10/2002 - 04/10/2023), NHCSXH phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với tinh thần “Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, lan tỏa phong trào nhân đạo, hiến máu cứu người.
Quảng Nam: Xử phạt Cơ sở bánh mì Phượng gần 100 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 3 tháng

Quảng Nam: Xử phạt Cơ sở bánh mì Phượng gần 100 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 3 tháng

Pháp luật - T.Nhân - N.Quỳnh - 14 phút trước
Ngày 3/10, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh bánh mì Phượng (số 2B Phan Châu Trinh, phường Minh An, Tp. Hội An, tỉnh Quảng Nam). Ngoài việc bị tạm đình chỉ hoạt động 3 tháng, cơ sở kinh doanh bánh mì Phượng 2 (Tp. Hội An, Quảng Nam) còn bị phạt hành chính 96 triệu đồng và phải hoàn trả kinh phí cho các cá nhân, tổ chức bị ngộ độc thực phẩm được khám và điều trị tại các cơ sở y tế…
Đắk Lắk: Củng cố hồ sơ xử lý người bị cụt bàn tay, không có Giấy phép lái xe vẫn điều khiển xe ô tô

Đắk Lắk: Củng cố hồ sơ xử lý người bị cụt bàn tay, không có Giấy phép lái xe vẫn điều khiển xe ô tô

Pháp luật - Hoàng Thùy - 1 giờ trước
Ngày 3/10, lãnh đạo Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý 1 trường hợp bị cụt bàn tay, không có Giấy phép lái xe, nhưng vẫn điều khiển xe ô tô.
Giữ bình yên cho vùng biên giới Long An

Giữ bình yên cho vùng biên giới Long An

Pháp luật - Minh Luận – Đinh Quân - 1 giờ trước
Cuộc chiến phòng, chống các loại tội phạm trên tuyến biên giới luôn là trận chiến đầy cam go và nguy hiểm. Nhưng với bản lĩnh chính trị vững vàng, sự mưu trí, dũng cảm, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây (Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An) đã đấu tranh, triệt phá thành công nhiều chuyên án, bắt giữ nhiều đối tượng tội phạm nguy hiểm, kiểm soát bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia...
Mường Lò - Tinh hoa miền di sản

Mường Lò - Tinh hoa miền di sản

Bất cứ ai đến với Nghĩa Lộ - Mường Lò thời điểm này sẽ được thăng hoa cảm xúc trước vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên và những thảm vàng lúa chín; được chiêm ngưỡng vẻ đẹp duyên dáng yêu kiều của các cô gái Thái; được hòa mình trong vòng những Xòe bất tận để cảm nhận tự trái tim những giá trị văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, với bao cung bậc cảm xúc đắm say và giá trị nhân văn sâu sắc đã và đang trường tồn, lan tỏa của Nghệ thuật Xòe Thái - tinh hoa miền di sản Mường Lò, Nghĩa Lộ.
Lần đầu tiên, gần 100 nhà báo cùng chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù

Lần đầu tiên, gần 100 nhà báo cùng chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù

Media - Vàng Ni - 2 giờ trước
Tà Chì Nhù là ngọn núi cao thứ 7 tại Việt Nam, với độ cao 2.979m, là "nóc nhà" của Yên Bái và là một trong những điểm săn mây đẹp nhất tại miền Bắc. Đây cũng là một trong những đỉnh núi khó leo nhất tại Việt Nam.
Kon Tum: Xử phạt 15 triệu đồng cơ sở tàng trữ trái phép quần áo, quân tư trang quân đội

Kon Tum: Xử phạt 15 triệu đồng cơ sở tàng trữ trái phép quần áo, quân tư trang quân đội

Pháp luật - Ngọc Chí - 2 giờ trước
Ngày 3/10, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 2 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum) đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 1 hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Đăk Tô, về hành vi tàng trữ trái phép quần áo, quân tư trang Quân đội Nhân dân Việt Nam, với mức xử phạt là 15 triệu đồng.
Bài thuốc chữa bệnh từ cây quả nổ

Bài thuốc chữa bệnh từ cây quả nổ

Vườn thuốc quanh ta - Như Ý - 2 giờ trước
Quả nổ còn có tên gọi khác là nổ, sâm đất, sâm tanh tách, tanh tách, tiêu khát thảo, tam tiêu thảo.… Cây quả nổ có tác dụng lợi tiểu, thanh nhiệt, giải độc và bồi bổ. Trong y học cổ truyền thường sử dụng dược liệu này để giảm nóng sốt và điều trị các chứng bệnh về đường tiết niệu như sỏi bàng quang, sỏi thận, viêm nhiễm niệu đạo,…Sau đây là một số bài thuốc chữa bệnh từ quả nổ mời các bạn tham khảo.
Vụ tận dụng nghĩa trang làm nơi xử lý rác ở Kon Tum: Các đơn vị

Vụ tận dụng nghĩa trang làm nơi xử lý rác ở Kon Tum: Các đơn vị "né" trách nhiệm

Bạn đọc - Ngọc Chí - 3 giờ trước
Sau khi Báo Dân tộc và Phát triển có bài “Kon Tum: Tận dụng Nghĩa trang làm nơi xử lý rác”, phản ánh việc Nghĩa trang Nhân dân Tp. Kon Tum bị biến thành nơi tập kết rác, các đơn vị có liên quan đã tiến hành thu gom rác đưa đi nơi khác xử lý và đốt phần rác còn lại tại bãi tập kết ở Nghĩa trang. Tuy nhiên, các đơn vị chức năng vẫn cho rằng đó không phải là “rác”, nhằm "né" tránh trách nhiệm.
TPHCM: Đã có kết quả giải mã gene ca mắc bệnh đậu mùa khỉ nội địa

TPHCM: Đã có kết quả giải mã gene ca mắc bệnh đậu mùa khỉ nội địa

Sức khỏe - T.Hợp - 4 giờ trước
Ngày 3/10, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết kết quả giải mã gene của ca bệnh Đậu mùa Khỉ “nội địa” đầu tiên được phát hiện tại thành phố là kiểu gene giống với các chủng virus monkeypox mới được phát hiện gần đây tại các quốc gia như Nhật Bản, Bồ Đào Nha và Hàn Quốc.