Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

“Đoàn kết, năng động, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022”

Thanh Huyền - 06:42, 10/08/2022

Đó là ý kiến phát biểu chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Hầu A Lềnh tại Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2022 vừa tổ chức tại trụ sở UBDT. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Lê Sơn Hải, Hoàng Thị Hạnh, Y Thông, Y Vinh Tơr; Thủ trưởng các vụ, đơn vị thuộc UBDT.

Đối với các nhiệm vụ được giao tham mưu, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đề nghị các vụ, đơn vị khẩn trương hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lương.
Đối với các nhiệm vụ được giao tham mưu, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đề nghị các vụ, đơn vị khẩn trương hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lương.

Theo dự thảo báo cáo của UBDT, trong tháng 7, công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo UBDT đảm bảo thực hiện nghiêm quy chế làm việc; phương thức chỉ đạo, điều hành tiếp tục được đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát và quyết liệt. Ngày 8/7, tại trụ sở UBDT, Ban Cán sự Đảng UBDT đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm đồng chí Y Vinh Tơr, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Đắk Lắk giữ chức vụ Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT. Như vậy, đến nay tập thể lãnh đạo UBDT đã được kiện toàn, đủ số lượng chức danh Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm; UBDT đã rà soát, điều chỉnh, bổ sung phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Uỷ ban.

Trong chỉ đạo điều hành, tập thể lãnh đạo UBDT tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đảm bảo nguyên tắc “Tập trung – Dân chủ”; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; bám sát chức năng, nhiệm vụ của Uỷ ban và các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 để triển khai thực hiện nhiệm vụ tháng 7 theo đúng kế hoạch công tác đã đề ra, đồng thời chỉ đạo, điều hành xử lý tốt các công việc phát sinh, đột xuất.

Trong tháng 7, UBDT đã triển khai xây dựng Kế hoạch chi tiết và dự toán ngân sách Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022, năm 2023; Kế hoạch ngân sách năm 2023 và 3 năm (2023 – 2025) của UBDT; giải ngân đầu tư công; xây dựng Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc; trình Chính phủ Nghị định sửa đổi Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/2/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của UBDT, Nghị định 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 về công tác dân tộc; Đề án “Tổ chức Lễ tuyên dương Người có uy tín tiêu biểu toàn quốc” và Đề án “Tổ chức lễ tuyên dương Nhân sĩ trí thức và Doanh nhân tiêu biểu vùng DTTS lần thứ II” …

Lãnh đạo UBDT thường xuyên làm việc định kỳ với các vụ, đơn vị phụ trách và chủ động yêu cầu vụ, đơn vị làm việc để báo cáo về các nhiệm vụ quan trọng, giải quyết kịp thời đề xuất, kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của vụ, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao...

Trong tháng 7, UBDT đã tiếp nhận, xử lý: 1010 văn bản và phát hành 256 văn bản. Các văn bản đến đều được Bộ trưởng, Chủ nhiệm; lãnh đạo Uỷ ban xử lý, chỉ đạo kịp thời, giao việc có nội dung, tiến độ, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp cụ thể. 

Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 và những tháng cuối năm 2022, UBDT tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các cuộc hội ý, giao ban, hội nghị; tăng cường tổ chức các cuộc họp, làm việc theo chuyên đề để giải quyết các việc khó khăn, tồn đọng. Triển khai thực hiện công tác quy hoạch cán bộ. Tăng cường chuyển đổi số trong công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Uỷ ban.

Tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, địa phương về thực hiện công tác dân tộc thông qua kế hoạch phối hợp công tác năm 2022 đã ký với các bộ, ngành; chủ động trao đổi, làm việc với các bộ, ngành, địa phương về các vấn đề liên quan đến công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia. Khẩn trương hoàn thành xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2023; quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

Tổ chức triển khai các nhiệm vụ của Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, như: phối hợp với các Bộ, cơ quan Trung ương hướng dẫn, chỉ đạo địa phương tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đề án và Chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo tiến độ, kế hoạch giải ngân và hiệu quả đầu tư; phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trong công tác quản lý, tổ chức triển khai các chương trình, chính sách khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Rà soát, hoàn thiện, ban hành các quy chế, quy định và ban hành chức năng, nhiệm vụ của các vụ, đơn vị ngay sau khi có Nghị định thay thế Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/2/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của UBDT; triển khai Nghị định sửa đổi Nghị định 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 về công tác dân tộc. Xây dựng các đề án, chính sách dân tộc theo kế hoạch công tác năm 2022 đảm bảo chất lượng, tiến độ. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế và thu hút, huy động các nguồn vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài phục vụ phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. Tăng cường nắm địa bàn, kịp thời phát hiện, tham mưu giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong vùng DTTS và miền núi.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội nghị
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, lãnh đạo các vụ, đơn vị liên quan đã báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước 7 tháng đầu năm 2022; việc xây dựng kế hoạch ngân sách năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030; kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao tại các thông báo kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT.

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh nhấn mạnh năm 2022 là năm đầu tiên triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 và những nhiệm vụ có tính chiến lược cho cả giai đoạn, cùng nhiều nhiệm vụ phát sinh. Bộ trưởng, Chủ nhiệm khẳng định, 7 tháng đầu năm 2022, UBDT đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, với nhiều đổi mới.

Với khối lương công việc lớn, cùng với việc chỉ ra những khó khăn, tồn tại, thách thức ở phía trước, Bộ trưởng, Chủ nhiệm yêu cầu các vụ, đơn vị phải có sự linh hoạt, năng động, sáng tạo, đúng pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất với Nhân dân, trách nhiệm với đồng chí đồng đội và trách nhiệm với chính bản thân mình.

Bên cạnh đó, các vụ, đơn vị phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, tăng cường công tác nghiên cứu, phát động các phong trào thi đua tìm hiểu, nắm chắc các văn bản liên quan đến công tác dân tộc, đến vùng đồng bào DTTS và đặc thù của từng dân tộc. Chấp hành nghiêm nền nếp, quy chế quy định, chấp hành kỷ cương, chế độ hội họp.

Đối với các nhiệm vụ được giao tham mưu, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị các vụ, đơn vị khẩn trương hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lương. 

Tin cùng chuyên mục
Phụ nữ Việt Nam - Lào - Campuchia hợp tác vì phát triển xanh bền vững

Phụ nữ Việt Nam - Lào - Campuchia hợp tác vì phát triển xanh bền vững

Sáng 28/9, Diễn đàn với chủ đề “Phụ nữ Việt Nam - Lào - Campuchia hội nhập, hợp tác vì phát triển xanh và bền vững trong một thế giới có COVID-19” là sự kiện do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam, Hội LHPN Lào và Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển với sự hỗ trợ của UNWomen Việt Nam tổ chức khai mạc tại điểm cầu Thủ đô Hà Nội, kết hợp trực tuyến với Viêng chăn, Phnôm Pênh và các đại biểu tham dự trực tuyến tại gần 500 tài khoản trực tuyến tại các tỉnh, thành phố của 3 nước.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Thái Lan

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Thái Lan

Thời sự - PV - 21:36, 28/09/2022
Chiều tối 28/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại tướng Singsuk Singpai - Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Thái Lan, cùng Đoàn Ủy ban Thường trực Thượng viện về các Tổ chức độc lập theo Hiến pháp Vương quốc Thái Lan đang có chuyến thăm, làm việc để tìm hiểu về công tác phòng, chống và kiểm soát tham nhũng tại Việt Nam.
Chiến thắng tuyệt đối cho đội tuyển Futsal Việt Nam trong trận ra quân

Chiến thắng tuyệt đối cho đội tuyển Futsal Việt Nam trong trận ra quân

Thể thao - Hoàng Minh - 21:16, 28/09/2022
Trong lượt trận mở màn bảng D giải Futsal vô địch châu Á, đội tuyển Futsal Việt Nam đã vượt qua đội tuyển Fusal Hàn Quốc với tỷ số áp đảo 5-0. Qua đó khẳng định sức mạnh của Futsal Việt Nam tại giải đấu lần này.
Thừa thiên Huế: Bộ đội giúp nhân dân dọn dẹp, sửa lại nhà sau bão

Thừa thiên Huế: Bộ đội giúp nhân dân dọn dẹp, sửa lại nhà sau bão

Tin tức - Nguyệt Anh (T/h) - 20:05, 28/09/2022
Ngay sau khi cơn bão số 4 (bão Noru) vừa tan, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng của tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động phương tiện, nhân lực về cơ sở giúp người dân khắc phục thiệt hại về nhà cửa, cây cối...
Xử lý nước sinh hoạt sau mưa lũ

Xử lý nước sinh hoạt sau mưa lũ

Media - Lam Anh - 20:02, 28/09/2022
Xử lý nguồn nước cho người dân tại các vùng xảy ra mưa lũ và vệ sinh môi trường phải đặt lên hàng đầu để đảm bảo sinh hoạt và phòng chống dịch bệnh. Vì vậy, ngay khi nước rút, cần thực hiện các biện pháp xử lý nước và môi trường để tránh ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe, thực hiện nguyên tắc “nước rút đến đâu làm vệ sinh đến đó”. Xin trân trọng giới thiệu tới độc giả cách xử lý nước và vệ sinh môi trường trước, trong và sau bão lụt.
Thanh Hóa: Cụ bà 73 tuổi tàng trữ 16 viên đạn K59

Thanh Hóa: Cụ bà 73 tuổi tàng trữ 16 viên đạn K59

Pháp luật - Quỳnh Trâm - 20:00, 28/09/2022
Thông tin từ UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, ông Đỗ Minh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Lê Thị Oanh (SN 1949, trú tại xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa) vì đã tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Bản người Mông làm du lịch

Bản người Mông làm du lịch

Bản văn hóa Sin Suối Hồ được UBND tỉnh Lai Châu công nhận là bản du lịch cộng đồng vào năm 2015, có lịch sử hơn 300 năm. Chỉ cách thành phố Lai Châu khoảng 30km, nhưng phải mất gần 3 giờ đồng hồ từ tỉnh lộ 130 mới lên đến nơi. Nơi đây có 142 hộ với hơn 700 nhân khẩu là đồng bào dân tộc Mông sinh sống gắn với những câu chuyện cổ tích đời thường, không phải ở đâu cũng gặp.
Sẽ có nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II, năm 2022

Sẽ có nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II, năm 2022

Sắc màu 54 - Văn Hoa - 19:59, 28/09/2022
Ngày 28/9, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Họp báo Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II tại tỉnh Thái Nguyên, năm 2022, với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Dao - Bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển”.
Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang: Triển khai các nội dung, hợp phần thuộc Chương trình MTQG

Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang: Triển khai các nội dung, hợp phần thuộc Chương trình MTQG

Khoa học - Công nghệ - Trần Quyên - Minh Thu - 19:55, 28/09/2022
Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang vừa phối hợp với Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, các sở, ngành trên địa bàn tổ chức 6 lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật trong sản xuất nông lâm nghiệp thuộc Tiểu dự án 4 - Dự án 5, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025 (Chương trình MTQG).
Lào Cai: Tiếp xúc cử tri chuyên đề với Người có uy tín

Lào Cai: Tiếp xúc cử tri chuyên đề với Người có uy tín

Người có uy tín - Trọng Bảo - 19:53, 28/09/2022
Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, sáng ngày 28/9, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đã có buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề với Người có uy tín trong tỉnh.
Phụ nữ Việt Nam - Lào - Campuchia hợp tác vì phát triển xanh bền vững

Phụ nữ Việt Nam - Lào - Campuchia hợp tác vì phát triển xanh bền vững

Tin tức - Thúy Hồng - 19:49, 28/09/2022
Sáng 28/9, Diễn đàn với chủ đề “Phụ nữ Việt Nam - Lào - Campuchia hội nhập, hợp tác vì phát triển xanh và bền vững trong một thế giới có COVID-19” là sự kiện do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam, Hội LHPN Lào và Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển với sự hỗ trợ của UNWomen Việt Nam tổ chức khai mạc tại điểm cầu Thủ đô Hà Nội, kết hợp trực tuyến với Viêng chăn, Phnôm Pênh và các đại biểu tham dự trực tuyến tại gần 500 tài khoản trực tuyến tại các tỉnh, thành phố của 3 nước.
Cảnh cáo Giám đốc CDC tỉnh Hòa Bình liên quan đến vụ Việt Á

Cảnh cáo Giám đốc CDC tỉnh Hòa Bình liên quan đến vụ Việt Á

Pháp luật - Quỳnh Trâm - 19:44, 28/09/2022
Ông Kiều Đình Vì - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hòa Bình đã bị kỷ luật Cảnh cáo vì liên quan tới sai phạm trong đấu thầu, mua sắm thiết bị vật tư y tế với Công ty Việt Á.