Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Cội nguồn sức mạnh của Đảng

PV - 12:47, 03/02/2021

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời từ Nhân dân, đấu tranh để mang lại lợi ích cho toàn thể dân tộc Việt Nam. Đảng hoạt động tuân theo ý nguyện của Nhân dân, trong sự giám sát của Nhân dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, nói chuyện với bà con thôn Kon Rơ Bang 2, xã Vinh Quang, TP. Kon Tum tại nhà rông của thôn, tháng 4/2017 - (Ảnh: Trí Dũng)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, nói chuyện với bà con thôn Kon Rơ Bang 2, xã Vinh Quang, TP. Kon Tum tại nhà rông của thôn, tháng 4/2017 - (Ảnh: Trí Dũng)

Đảng ra đời từ Nhân dân, gánh vác trách nhiệm lịch sử

Đảng Cộng sản Việt Nam bao gồm những thành viên ưu tú nhất, xuất sắc nhất, trung thành nhất, là đại diện tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam đồng thời cũng là người đại diện của toàn thể Nhân dân Việt Nam, đại diện cho các quyền lợi của dân tộc Việt Nam. Sứ mệnh của Đảng là lãnh đạo quần chúng đấu tranh vì cuộc sống hạnh phúc của chính họ.

Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân nhưng Đảng cũng ở trong xã hội. Cơ sở xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là giai cấp công nhân mà còn là đông đảo Nhân dân lao động và toàn thể dân tộc. Đây cũng là điểm sáng tạo độc đáo của Hồ Chí Minh và của Đảng trong công tác xây dựng Đảng; không trái với những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin về xây dựng một Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân, nhưng đã được vận dụng sáng tạo phù hợp với những điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam.

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được nêu qua nhiều kỳ Đại hội gần đây của Đảng đã khẳng định: “Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của cả dân tộc”. Mục tiêu phấn đấu của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, có vị thế xứng đáng trong các mối quan hệ quốc tế trong khu vực và trên toàn thế giới. Mục tiêu đó bảo đảm lợi ích của giai cấp công nhân cũng đồng thời thống nhất với lợi ích của Nhân dân lao động, của cả dân tộc. Mục tiêu đó cũng là “chất gắn kết” để Đảng tập hợp, đoàn kết toàn dân tạo nên sức mạnh tổng hợp cho cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới.

Ngay từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã gánh vác trách nhiệm to lớn là lãnh đạo cuộc đấu tranh gìành độc lập cho dân tộc, giành tự do cho Nhân dân, xây dựng một xã hội tốt đẹp cho con người, vì con người. Tất cả những chủ trương, đường lối, chiến lược, sách lược và mọi hành động của Đảng trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền của Đảng đều nhằm thực hiện khát vọng cháy bỏng nhất của toàn thể Nhân dân đang còn chịu ách nô lệ thực dân - độc lập dân tộc.

Khi đã giành được chính quyền, Đảng trở thành Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhân dân xây dựng và bảo vệ đất nước. Đảng không xác định cho mình một khu vực lợi quyền riêng mà mọi hành động của Đảng đều tuân theo và nhằm thực hiện những ý nguyện của toàn dân. “Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng” (1). Khi đã trở thành Đảng cầm quyền, mục đích lý tưởng của Đảng là giải phóng nhân dân khỏi áp bức bóc lột, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc cho Nhân dân.

“Người đày tớ trung thành” và chịu sự giám sát của nhân dân

Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn đạt điều này một cách khác: Đảng là người lãnh đạo nhưng đồng thời cũng “là người đày tớ thật trung thành của Nhân dân”. Trong Di chúc, trước lúc đi xa người còn nhấn mạnh: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của Nhân dân” (2). Đây cũng là điều phân biệt rõ nét sự khác biệt cơ bản giữa sự cầm quyền của một đảng cộng sản chân chính. Đảng là một bộ phận của Nhân dân, phân biệt với bộ phận còn lại ở tính cách mạng, tính tiên phong, tính tổ chức của mình. Đảng là người lãnh đạo Nhân dân đấu tranh giành lấy những quyền lợi của mình và là người bảo vệ kiên quyết nhất những lợi ích của Nhân dân. Khi được Nhân dân trao cho trách nhiệm, chức quyền, mọi cán bộ, nhân viên nhà nước chỉ là người đại diện cho Nhân dân, phải “như người lính vâng lệnh quốc dân ra mặt trận”. Vì lẽ đó, Đảng chính là “người đày tớ” trung thành nhất của Nhân dân. Những điều này nêu bật tính Nhân dân của Đảng, cũng như nhấn mạnh mốí quan hệ khăng khít, biện chứng, Đảng - Dân, Dân - Đảng là cội nguồn sức mạnh của Đảng.

Khi đã trở thành Đảng cầm quyền, đối tượng lãnh đạo của Đảng không thay đổi nhưng điều kiện hoạt động của Đảng đã thay đổi về cơ bản. Điều này đặt ra vấn đề trong công tác xây dựng Đảng để Đảng không bị tha hóa bởi quyền lực, cán bộ đảng viên không bị biến chất khi đã nắm giữ những cương vị quyền lực, để Đảng không đứng trên xã hội, đứng ngoài quần chúng.

Từ những ngày đầu xây dựng chính quyền cách mạng của Nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh việc phải đấu tranh loại trừ những hiện tượng mất dân chủ, độc đoán chuyên quyền, đặc quyền đặc lợi của những ông “quan cách mạng”. Đấu tranh thắng lợi với những căn bệnh, những kẻ thù vô hình đó không phải là điều đơn giản. Những kẻ thù đó nhiều khi nằm trong chính những đồng chí của mình, thậm chí nằm trong chính bản thân mình. Điều này đòi hỏi Đảng phải thường xuyên chỉnh đốn tổ chức, rèn luyện cả về phẩm chất và năng lực của toàn Đảng cũng như của từng đảng viên.

Một điều quan trọng khác là Đảng phải thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của mình để ngày càng gắn bó với dân hơn, tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc: Đảng lãnh đạo nhưng dân là chủ. Đảng cầm quyền nhưng mọi quyền lực đều thuộc về Nhân dân. Đảng dựa vào dân, dân tin Đảng là nhân tố bảo đảm sự đúng đắn của đường lối và bảo đảm việc hoàn thành các nhiệm vụ mục tiêu của cách mạng. Đây là quan hệ biện chứng giữa chủ thể lãnh đạo và đối tượng lãnh đạo.

Quyền lãnh đạo của Đảng dựa trên sự tín nhiệm của Nhân dân. Quyền lực của Đảng được nhân dân trao cho mà có. Đó là sự ủy thác của Nhân dân. Sự tín nhiệm đó có được từ sự đúng đắn của đường lối, chính sách ở tầm vĩ mô, từ sự gương mẫu hy sinh, phấn đấu của mỗi cán bộ đảng viên trên từng cương vị của mình. Hai nguyên tắc quan trọng được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cao và nhiều lần nhấn mạnh trong việc bảo đảm sự tín nhiệm của Nhân dân với cán bộ, đảng viên là: “Lời nói phải đi đôi với việc làm” và “Lãnh đạo nêu gương, đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

Là Đảng cầm quyền, nhưng Đảng và bộ máy Nhà nước do Đảng lãnh đạo chịu sự kiểm tra giám sát của Nhân dân trong những công việc của mình. Điều này giúp sự lãnh đạo của Đảng càng thêm đúng đắn, sáng suốt, đội ngũ của Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, ngang tầm với nhiệm vụ.

“Đảng phải giữ vững chế độ dân chủ tập trung. Phải luôn luôn chỉnh đốn tổ chức, loại bỏ những phần tử xấu ra khỏi Đảng. Phải bồi dưỡng, lựa chọn và dùng cán bộ một cách đúng đắn” (3). Những quan điểm này đã được Đảng và Hồ Chí Minh nhấn mạnh xuyên suốt những giai đoạn cách mạng, được thể hiện trong Hiến pháp, pháp luật, chỉ thị, nghị quyết, trong lý luận và trong thực tiễn.

Để bảo đảm cho Đảng hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, thực hiện vai trò lãnh đạo toàn dân xây dựng một xã hội tốt đẹp, cần nhấn mạnh phải xây dựng Đảng trong mối liên hệ chặt chẽ với quần chúng. Về điều này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn chúng ta: Muốn gắn bó với quần chúng thì phải tin tưởng vào khả năng và lực lượng của quần chúng, phải chăm lo đến đời sống và lợi ích của Nhân dân, nêu cao tinh thần phục vụ và tinh thần trách nhiệm trước Nhân dân. Cán bộ, đảng viên phải “Luôn luôn giữ vững tác phong khiêm tốn, chất phác và hòa mình với quần chúng thành một khối” (4), phải gương mẫu trước quần chúng từ lời nói đến việc làm, phải thật sự tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân. Làm được như vậy mới tuyên truyền và động viên được quần chúng hăng hái thực hiện những chính sách và nghị quyết của Đảng. Mặt khác, thông qua những phong trào cách mạng của quần chúng mà rèn luyện, xây dựng Đảng, phát triển cũng như sàng lọc đội ngũ cán bộ, đảng viên.

* * *

Trong diễn văn bế mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chỉ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Đại hội biểu thị sự thống nhất ý chí và quyết tâm mạnh mẽ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong thời kỳ mới, thực hiện bằng được mục tiêu phát triển tổng quát đã nêu trong Báo cáo chính trị - Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Lời khẳng định đó và mục tiêu phát triển tổng quát đó thể hiện rõ tính nhân dân của Đảng, thể hiện rõ tinh thần vì nước vì dân của Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Tinh thần này kế thừa vững chắc từ truyền thống của Đảng và được nâng lên tầm cao mới.

-------------

[1] Hồ Chí Minh (2011) - Toàn tập - Nxb CTQG, Hà Nội, tập 5, tr. 280

[2] Hồ Chí Minh (2011) - Toàn tập - Sđd, tập 15, tr. 622

[3] Hồ Chí Minh (2011) - Toàn tập - Sđd, tập 8, tr. 280

[4]Hồ Chí Minh (2011) - Toàn tập - Sđd, tập 12, tr. 627

Tin cùng chuyên mục
“Vị thế và cơ hội của Báo Dân tộc và Phát triển là rất lớn”

“Vị thế và cơ hội của Báo Dân tộc và Phát triển là rất lớn”

Đó là khẳng định của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Hầu A Lềnh tại buổi làm việc với Báo Dân tộc và Phát triển chiều ngày 6/5/2021. Cùng dự buổi làm việc có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh; đại diện lãnh đạo một số Vụ, đơn vị trực thuộc UBDT.
Tin nổi bật trang chủ
“Vị thế và cơ hội của Báo Dân tộc và Phát triển là rất lớn”

“Vị thế và cơ hội của Báo Dân tộc và Phát triển là rất lớn”

Đó là khẳng định của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Hầu A Lềnh tại buổi làm việc với Báo Dân tộc và Phát triển chiều ngày 6/5/2021. Cùng dự buổi làm việc có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh; đại diện lãnh đạo một số Vụ, đơn vị trực thuộc UBDT.
Tối 6/5: Thêm 60 ca mắc COVID-19, có 56 ca ghi nhận trong nước

Tối 6/5: Thêm 60 ca mắc COVID-19, có 56 ca ghi nhận trong nước

Tin tức - PV - 3 giờ trước
Bản tin tối ngày 6/5 của Bộ Y tế cho biết có thêm 60 ca mắc COVID-19, trong đó 56 ca ghi nhận trong nước và 4 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Việt Nam hiện có 3.090 bệnh nhân. Đến chiều nay thế giới đã ghi nhận hơn 155,9 triệu bệnh nhân.
Xử lý cán bộ sai phạm ở Mường Tè (Lai Châu): Sai lầm trong công tác cán bộ hay “nâng đỡ không trong sáng”? (Bài 2)

Xử lý cán bộ sai phạm ở Mường Tè (Lai Châu): Sai lầm trong công tác cán bộ hay “nâng đỡ không trong sáng”? (Bài 2)

Bạn đọc - Sỹ Hào - 4 giờ trước
Báo Dân tộc và Phát triển ra ngày 23/4/2021 đăng tải bài viết: “Xử lý cán bộ sai phạm ở Mường Tè (Lai Châu) – Tiền hậu bất nhất”. Bài viết phản ánh, các cơ quan chức năng của Mường Tè dù đã có kết luận về những sai phạm của bà Lý Thị Yên, Hiệu trưởng Trường Mầm non Vàng San nhưng lại xử lý rất nửa vời. Trong khi đó, những sai phạm của bà Yên, nhất là sai phạm trong công tác quản lý tài chính, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước.
Khẩn trương hoàn thành các phần việc trọng tâm chuẩn bị cho ngày bầu cử

Khẩn trương hoàn thành các phần việc trọng tâm chuẩn bị cho ngày bầu cử

Thời sự - Thành An - 4 giờ trước
Các phần việc chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đang được các địa phương thực hiện nghiêm túc, quyết liệt. Trong đó, trọng tâm vẫn là tập huấn nghiệp vụ bầu cử; rà soát, tháo gỡ sớm những vướng mắc, khó khăn ở cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; nắm chắc tình hình, đảm bảo an ninh trật tự…
Chống dịch từ biên cương

Chống dịch từ biên cương

Xã hội - Thanh Hải - 4 giờ trước
Vượt qua bao khó khăn, thiếu thốn, hàng chục ngàn cán bộ, chiến sĩ ngày đêm chắc tay súng, vững đôi chân nơi miền biên giới. Chống dịch từ biên cương đã là một mệnh lệnh, một yêu cầu, một phương pháp rất hiệu quả trong suốt những tháng ngày có dịch.
Trao học bổng cho học sinh, sinh viên đồng bào dân tộc thiểu số và con em Bộ đội Biên phòng

Trao học bổng cho học sinh, sinh viên đồng bào dân tộc thiểu số và con em Bộ đội Biên phòng

Tin tức - PV - 5 giờ trước
Ngày 6/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” tổ chức buổi lễ trao học bổng năm học 2020 - 2021 cho học sinh, sinh viên đồng bào dân tộc thiểu số và con em Bộ đội Biên phòng đang học tập trên địa bàn.
Hạnh phúc của Nhân dân – Điểm nhấn của dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII

Hạnh phúc của Nhân dân – Điểm nhấn của dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII

Yếu tố “hạnh phúc của nhân dân” đã được nhấn mạnh trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Chủ trương này làm sâu sắc hơn giá trị lớn lao của 6 chữ “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”. 6 chữ này là khát vọng cháy bỏng cả dân tộc luôn hướng đến và cũng là mục tiêu mà Đảng, Nhà nước Việt Nam không ngừng nỗ lực để đạt được, để mỗi người dân được thụ hưởng đầy đủ các quyền cơ bản của con người, quyền công dân.
Khi bản sắc văn hóa “đẻ” ra tiền

Khi bản sắc văn hóa “đẻ” ra tiền

Sắc màu 54 - Văn Hoa - 5 giờ trước
Những năm gần đây, lượng khách du lịch đến với bản Sà Rèn, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) ngày càng tăng, đem đến nguồn thu nhập lớn cho người dân địa phương. Để đạt được kết quả đó, chính quyền địa phương và người dân đề cao việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, một trong những yếu tố then chốt để thu hút khách du lịch...
Trên những nẻo đường đến với đồng bào

Trên những nẻo đường đến với đồng bào

Dân tộc - Miền núi - Thu Thảo – Việt Dũng - 5 giờ trước
Trên hành trình đưa chính sách của Đảng, Nhà nước đến với đồng bào, những cán bộ làm công tác dân tộc xứ Thanh đã in dấu chân mình trên khắp các nẻo đường, góp phần làm thay đổi diện mạo vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh. Giờ đây, trường học khang trang, đường giao thông thông suốt đến tất cả các huyện, thậm chí đến tận các xã vùng cao, điện thắp sáng bản làng, phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, học tập, vui chơi của Nhân dân và các em học sinh. Những mâm cơm của đồng bào đã đầy đặn hơn, chất lượng hơn nhờ kinh tế ngày một phát triển…
Bắc Giang: Quản lý, giám sát nghiêm ngặt mã vùng của vải thiều

Bắc Giang: Quản lý, giám sát nghiêm ngặt mã vùng của vải thiều

Kinh tế - Nghĩa Hiệp - 5 giờ trước
Những năm gần đây, vải thiều là một trong những sản phẩm nông sản chủ lực xuất khẩu ra thị trường quốc tế của tỉnh Bắc Giang. Để duy trì chất lượng, thương hiệu đáp ứng yêu cầu xuất khẩu, kể cả những thị trường khó tính, tỉnh Bắc Giang đã giám sát nghiêm ngặt các mã vùng trồng, đảm bảo cây vải được chăm sóc, thu hoạch theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
Có một bản người Dao mộc mạc, yên bình

Có một bản người Dao mộc mạc, yên bình

Sắc màu 54 - PV - 5 giờ trước
Từ thị xã Sa Pa (Lào Cai) đi theo hướng Đông Bắc 12 km sẽ đến xã Tả Phìn. Đây là nơi sinh sống của đồng bào các dân tộc Mông, Dao, Tày, Giáy và dân tộc Kinh. Xã có 6 thôn, bản, trong đó bản Tả Phìn với khoảng 245 hộ đồng bào Dao đang lưu giữ nhiều nét văn hoá truyền thống đặc sắc.
Một số chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 5/2021

Một số chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 5/2021

Tin tức - T.Hợp - 5 giờ trước
Quy định mới về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự; quản lý trong cơ sở giáo dục; tăng mức hỗ trợ học nghề với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp; giảm 50% mức thu phí trong chăn nuôi;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2021.