Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Chủ tịch tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn: Xem xét điều chỉnh một số nội dung, cơ chế để nâng cao hiệu quả Chương trình MTQG 1719

Như Tâm - 06:27, 14/12/2023

Trà Vinh là tỉnh có tỷ lệ đồng bào Khmer cao nhất nước, sau 3 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719), đã góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo vùng đồng đồng bào dân tộc Khmer của tỉnh Trà vinh. Tuy nhiên, hiện tại, tất cả các xã trên địa bàn tỉnh đã về đích nông thôn mới, nên đối tượng thụ hưởng bị thu hẹp. Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh đã có cuộc trao đổi thông tin với báo Dân tộc và Phát triển về tình hình thực tế triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719 ở tỉnh Trà Vinh

Ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh
Ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh

Xin ông cho biết về tình hình và kết quả bước đầu triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719 trên địa bàn tỉnh Trà Vình?

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh: Triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719, tỉnh Trà Vinh thực hiện 9/10 Dự án với 10/14 Tiểu dự án thành phần. Theo đó, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các quyết định giao kế hoạch vốn nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình giai đoạn, hàng năm và Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh; đồng thời, chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh thực hiện, hướng dẫn thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc Chương trình do sở, ngành phụ trách. 

Ngoài ra, để thực hiện Chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia và Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh có ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo; các huyện, thị xã, thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện; các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã thành lập Ban quản lý và Ban phát triển ấp/khóm thực hiện Chương trình.

Từ khi triển khai thực hiện Chương trình đến nay, tỉnh Trà Vinh đã tập trung thực hiện và đạt được nhiều kết quả nổi bật trên nhiều lĩnh vực. Tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS chuyển biến rõ rệt, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, tỉnh không còn xã đặc biệt khó khăn, 59 xã vùng đồng bào DTTS đều đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo chung của 59 xã vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh giảm 3,56% so với đầu kỳ.

 Cơ sở hạ tầng được đầu tư mới và duy tu, bảo dưỡng. Đã có 115 công trình mới và 54 công trình duy tu là giao thông thiết yếu phục vụ phát triển sản xuất và dân sinh; Xây mới 01 chợ và sửa chữa, nâng cấp 05 chợ trong vùng đồng bào DTTS; Hỗ trợ đất ở cho 17 hộ, hỗ trợ nhà ở cho 214 hộ, hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 699 người, hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 54 hộ và xây dựng 03 công trình nước sinh hoạt tập trung. Đầu tư nâng cấp 8/8 trường phổ thông dân tộc nội trú trong vùng đồng bào DTTS.... Kết quả thực hiện Chương trình đến nay đã giải ngân 202.020/465.434 triệu đồng, đạt 43,40% so với kế hoạch vốn Trung ương phân bổ.

Để người dân được sớm thụ hưởng các chính sách, tỉnh Trà Vinh đã triển khai những giải pháp gì để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG 1719 trong thời gian tới thưa ông?

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh: Để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, tỉnh Trà Vinh thực hiện một số giải pháp trọng tâm như sau: Tập trung hoàn thiện các cơ chế, chính sách, văn bản về quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện Chương trình trên địa bàn theo quy định.

 Tiếp tục, chỉ đạo Ban Dân tộc tỉnh thực hiện tốt chức năng điều phối, thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành. Đẩy mạnh công tác truyền thông, thông tin, nâng cao năng lực nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào DTTS về Chương trình, góp phần tạo sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, khơi dậy ý chí tự lực vươn lên của người nghèo, của đồng bào các DTTS, tiếp nhận và sử dụng chính sách và nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng.

Tăng cường công tác chỉ đạo kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình. Ngoài ra, để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719 trên địa bàn tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức nhiều Đoàn đi kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, thông báo kết luận yêu cầu Ban Dân tộc tỉnh (cơ quan thường trực Chương trình), các sở, ngành tỉnh liên quan, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường theo dõi, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc Chương trình MTQG 1719 trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Chương trình MTQG 1719 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, nhiều công trình giao thông thiết yếu được đầu tư mới và duy tu, bảo dưỡng
Thực hiện Chương trình MTQG 1719 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, nhiều công trình giao thông thiết yếu được đầu tư mới và duy tu, bảo dưỡng

 Là tỉnh có tỷ lệ đồng bào dân tộc Khmer cao nhất nước, nhưng đến nay đã có 100% xã đã đạt nông thôn mới, ông có thể thông tin rõ hơn một số kết quả nổi bật trong vùng đồng bào Khmer hiện nay?

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó, có mục tiêu về giảm tỷ lệ hộ nghèo, xây dựng xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025, tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, đạt nhiều kết quả nổi bật, tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào DTTS giảm rõ rệt, ước đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo chung của 59 xã vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh còn 1,58% so với tổng số hộ dân cư vùng DTTS; duy trì 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào DTTS được nâng lên; đồng bào DTTS được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ y tế, giáo dục, thông tin phù hợp với phong tục, tập quán, văn hóa tốt đẹp của đồng bào...

Tuy nhiên, việc thực hiện đạt mục tiêu nông thôn mới, đi liền với việc giải ngân vốn thực hiện Chương trình MTQG 1719 sẽ không thực hiện được, do địa bàn thu hẹp, đối tượng thụ hưởng giảm, so với số liệu khảo sát lúc xây dựng Chương trình từ năm 2019. 

Điển hình là các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần của Chương trình như: Dự án 01 (Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt); Dự án 03 (Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị); Nội dung đào tạo đại học, sau đại học thuộc Dự án 5 (Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực); Dự án 8 (Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em); Tiểu dự án 02 (Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS) thuộc Dự án 10 (Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình), dẫn đến thừa vốn từ ngân sách Trung ương phân bổ là 155 tỷ 582,10 triệu đồng (trong đó, vốn thừa năm 2022 là 34 tỷ 359,60 triệu đồng; vốn thừa năm 2023 là 121 tỷ 517,82 triệu đồng).

Được biết, dù các xã vùng đồng bào DTTS đã đạt NTM, tuy nhiên còn rất nhiều phum, sóc còn khó khăn, Trà Vinh có kiến nghị gì để giải quyết thực tế này đối với việc sử dụng nguồn vốn Chương trình MTQG 1719 ?

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh: Đây chính là thực tế đang diễn ra ở nhiều địa phương trên địa bàn cả nước. Trên thực tế, khi xây dựng đề chính sách cho những xã vùng khó khăn được khảo sát và triển khai từ năm 2019. Tuy nhiên, khi thực hiện Chương trình MTQG 1719 năm 2024 và năm 2025, hiện nay các xã này đã được công nhận nông thôn mới sẽ thôi hưởng các chính sách áp dụng đối với các xã khu vực III, trong khi các xã này vẫn còn ấp có đông đồng bào dân tộc đời sống còn khó khăn..Nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình trong thời gian tới, tỉnh Trà Vinh có một số kiến nghị đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ như sau:

Xem xét điều chỉnh chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giai đoạn 2021 - 2025 vùng đồng bào DTTS và miền núi từ 3% xuống còn lại 1%/năm tại Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Lý do: Theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ cuối năm 2021, tổng số hộ nghèo của 59 xã vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Trà Vinh là 8.644 hộ nghèo, chiếm 5,14% so với tổng số hộ dân cư vùng DTTS, trong đó, có 2.063 hộ nghèo không có khả năng lao động; sau khi trừ số hộ nghèo không có khả năng lao động, số hộ nghèo còn lại của 59 xã vùng đồng bào DTTS là 6.581 hộ, chiếm 3,91% so với tổng số dân cư vùng DTTS. 

Do đó, theo mục tiêu được giao tại Quyết định số 652/QĐ-TTg là giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm vùng đồng bào DTTS và miền núi 3%, tỉnh Trà Vinh thực hiện không đạt trong năm 2022 (chỉ giảm được 1,31%) và dự báo khả năng cũng sẽ không đạt mục tiêu này trong những năm tiếp theo của giai đoạn 2022 - 2025.

Tỉnh cũng kiến nghị, cần xem xét tăng mức hỗ trợ đất ở, nhà ở tại Quyết định số 04/2023/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ nhằm đảm bảo thực hiện phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Xin cảm ơn ông! 

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr kiểm tra việc sắp sếp đơn vị hành chính tại Đắk Lắk

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr kiểm tra việc sắp sếp đơn vị hành chính tại Đắk Lắk

Ngày 13/6, Đoàn công tác Trung ương do Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr làm trưởng đoàn đã làm việc về sắp xếp đơn vị hành chính tại tỉnh Đắk Lắk. Tham gia đoàn công tác còn có đại diện lãnh đạo một số vụ, đơn vị của Ủy ban Dân tộc và đại diện một số bộ, ngành.
Tin nổi bật trang chủ
Những Người có uy tín làm giàu không chỉ cho mình

Những Người có uy tín làm giàu không chỉ cho mình

Trong vùng đồng bào DTTS, Người có uy tín có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, họ là những tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế tại địa phương. Nhờ đó đã tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho bản thân, gia đình, là điểm tựa giúp đồng bào DTTS giảm nghèo bền vững.
Sốc nhiệt

Sốc nhiệt

Media - BDT - 2 giờ trước
Sốc nhiệt là tình trạng tăng thân nhiệt quá mức (40 - 41 độ C) khi nhiệt độ môi trường gia tăng, cơ thể không có khả năng tiêu tan, tản mát nhiệt nội sinh. Vậy cần làm gì khi bị sốc nhiệt? Những việc nên và không nên làm khi bị sốc nhiệt…
Huyện ủy Đăk Hà (Kon Tum) chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến việc gom mua đất sản xuất của đồng bào DTTS

Huyện ủy Đăk Hà (Kon Tum) chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến việc gom mua đất sản xuất của đồng bào DTTS

Pháp luật - Ngọc Chí - 3 giờ trước
Huyện ủy Đăk Hà vừa có báo cáo gửi Ban Nội chính Tỉnh ủy Kon Tum báo cáo về tình trạng gom mua đất sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại xã Đăk Pxi và tình hình, công tác lãnh đạo, chỉ đạo xử lý của huyện thời gian qua, biện pháp trong thời gian tới. Trước đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy Kon Tum có Văn bản đề nghị Huyện ủy Đăk Hà chỉ đạo kiểm tra, làm rõ nội dung Báo Dân tộc và Phát triển phản ánh.
Hơn 70 gian hàng tham gia Phiên chợ

Hơn 70 gian hàng tham gia Phiên chợ "Nông sản, đặc sản vùng miền” tại Hà Nội

Sản phẩm - Thị trường - Minh Nhật - 3 giờ trước
Phiên chợ "Nông sản, đặc sản vùng miền" diễn ra từ ngày 13-16/6/2024 tại 489 Hoàng Quốc Việt, TP. Hà Nội. Phiên chợ nhằm tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại hỗ trợ quảng bá, giới thiệu tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm nông đặc sản tiêu biểu của các địa phương với chủ đề “Tuần lễ quảng bá các sản phẩm nông sản, trái cây chất lượng cao”.
Ảnh hưởng La Nina, khả năng xuất hiện bão, mưa lũ dồn dập vào cuối năm 2024

Ảnh hưởng La Nina, khả năng xuất hiện bão, mưa lũ dồn dập vào cuối năm 2024

Xã hội - Minh Nhật - 3 giờ trước
Ngày 13/6, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, với việc El Nino chuyển sang trạng thái trung tính rồi chuyển dần sang trạng thái La Nina thì hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng tập trung từ tháng 7-9 tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và từ tháng 10-12 tại khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Người dân và chính quyền địa phương cần đề phòng nguy cơ mưa, bão, lũ dồn dập ở khu vực miền Trung trong thời kỳ cuối năm.
Hơn 100.000 lượt du khách đến khám phá, trải nghiệm Tuần lễ Festival nghệ thuật Quốc tế Huế 2024

Hơn 100.000 lượt du khách đến khám phá, trải nghiệm Tuần lễ Festival nghệ thuật Quốc tế Huế 2024

Tin tức - Tào Đạt - Huyền Trang - 3 giờ trước
Thống kê của Sở Du lịch Thừa Thiên Huế cho thấy, trong 7 ngày diễn ra Tuần lễ Festival Nghệ thuật quốc tế Huế 2024 (từ ngày 6/6 - 12/6) địa phương đón hơn 100.000 lượt khách đến tham quan, du lịch. Doanh thu du lịch dịp này đạt 159 tỷ đồng.
Tin trong ngày - 13/6/2024

Tin trong ngày - 13/6/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 13/6, có những thông tin đáng chú ý sau: Việt Nam là 1 trong 10 điểm đến hàng đầu ở khu vực Đông Á. Trên 3.000 cuốn sách giáo khoa Khmer ngữ được bàn giao cho các chùa Nam tông Khmer. Thủy triều đỏ xuất hiện tại Kiên Giang: Cảnh báo nguy hiểm!. Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Vườn Sâm Lai Châu đầu tiên được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn hữu cơ

Vườn Sâm Lai Châu đầu tiên được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn hữu cơ

Kinh tế - Minh Nhật - 3 giờ trước
Công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Thái Minh (Thái Minh farm) vừa được trao Chứng nhận mã số cơ sở trồng Sâm Lai Châu và Chứng nhận vườn Sâm đạt tiêu chuẩn hữu cơ.
Thủy triều đỏ xuất hiện, cảnh báo nguy hiểm

Thủy triều đỏ xuất hiện, cảnh báo nguy hiểm

Tin tức - T.H - 3 giờ trước
Lần đầu tiên vùng biển Thổ Châu (TP. Phú Quốc, Kiên Giang) xuất hiện hiện tượng giống thủy triều đỏ.
Kon Tum: Xử phạt 25 triệu đồng hành vi bán các loại thuốc đông y không có nguồn gốc, xuất xứ

Kon Tum: Xử phạt 25 triệu đồng hành vi bán các loại thuốc đông y không có nguồn gốc, xuất xứ

Pháp luật - Ngọc Chí - 3 giờ trước
Ngày 13/6, ông Võ Trung Mạnh - Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Hà Thị Lự (sinh năm 1987, thường trú tại xã An Đỗ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) đã có hành vi bán các loại thuốc đông y nhưng không có chứng chỉ hành nghề dược; không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của thuốc. Tổng mức tiền phạt là 25 triệu đồng.
Chế độ dinh dưỡng cho người bị ung thư tuyến giáp

Chế độ dinh dưỡng cho người bị ung thư tuyến giáp

Sức khỏe - Như Ý - 3 giờ trước
Ung thư tuyến giáp là loại ung thư phổ biến nhất trong ung thư của các tuyến nội tiết. Đối với người bệnh ung thư tuyến giáp, ngoài các phương pháp điều trị thông thường cho tình trạng tuyến giáp, việc thực hiện chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, ưu tiên thực phẩm lành mạnh, không hút thuốc, tập thể dục thường xuyên… là rất quan trọng. Những biện pháp này có tác động tích cực, giúp người bệnh phục hồi sức khỏe và làm giảm khả năng ung thư tái phát.
Bộ Y tế chỉ đạo khẩn phòng bệnh não mô cầu

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn phòng bệnh não mô cầu

Tin tức - Minh Thu - 3 giờ trước
Ngày 13/6, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã có công văn gửi Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo, tổ chức triển khai tăng cường phòng, chống bệnh do não mô cầu.