Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Chính sách dân tộc: Những kết quả đáng ghi nhận

PV - 15:42, 28/08/2021

Khi sự phát triển hài hòa giữa các dân tộc được coi là một trong những động lực cơ bản cho sự phát triển bền vững, thì việc giải quyết tốt vấn đề dân tộc trở thành một nhiệm vụ chiến lược đối với tỉnh Gia Lai nói riêng và cả nước nói chung.

Hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây bắp cho đồng bào DTTS. (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)
Hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây bắp cho đồng bào DTTS. (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)

Nhiều giải pháp hữu hiệu

Gia Lai có 44 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm 46,23% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, việc thực hiện chính sách dân tộc, chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các DTTS được các cấp ủy đảng, ban, ngành và các đoàn thể chính trị - xã hội đặc biệt quan tâm với nhiều giải pháp hiệu quả.

Theo đó, tỉnh đã phân công các sở, ban, ngành kết nghĩa với các xã đặc biệt khó khăn và “điểm nóng” về an ninh chính trị. Các phòng, ban cấp huyện kết nghĩa với các thôn, làng để hỗ trợ xây dựng làng nông thôn mới. Đảng viên phụ trách giúp đỡ từng hộ nghèo; kết nghĩa giữa hộ người Kinh với hộ DTTS để hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Tỉnh chủ trương gắn thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 và giảm nghèo bền vững. Đặc biệt, MTTQ các cấp đã phát động và triển khai thực hiện bước đầu có hiệu quả cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Với những cách làm hay và mô hình hiệu quả, Gia Lai đã bước đầu thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS. Công tác giảm nghèo được quan tâm chỉ đạo, đạt nhiều kết quả quan trọng. Năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS chiếm 40,1% thì đến năm 2020 đã giảm còn dưới 6,25%.

Đến nay, 100% xã trong tỉnh có đường ô tô đến trung tâm xã; 84,07% tuyến đường trục thôn, làng và đường liên thôn, làng được cứng hóa; 66,54% tuyến đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa; 60,51% tuyến đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm. Toàn tỉnh có 88 xã và 97 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới; trên 90% thôn, làng đồng bào DTTS được định canh, định cư ổn định.

Các vấn đề đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào DTTS cơ bản được giải quyết. Tỉnh đã có chính sách đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ học sinh, sinh viên DTTS vượt qua khó khăn, tiếp tục được học tập. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe, tuyên truyền, vận động kế hoạch hóa gia đình được chú trọng. Chính sách bảo tồn và phát triển văn hóa của các DTTS được quan tâm; các lễ hội truyền thống mang bản sắc văn hóa được duy trì, tôn vinh. Các nguồn đầu tư, trợ giá, trợ cước, chính sách hỗ trợ đói giáp hạt, hỗ trợ cho đồng bào bị thiên tai, lũ lụt đảm bảo đúng đối tượng đã góp phần giúp người dân từng bước vượt qua khó khăn.

Đội ngũ cán bộ người DTTS trong tỉnh đã qua đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị, quản lý nhà nước, nhất là cán bộ chủ chốt ở cơ sở đã phát huy tốt hơn năng lực thực tiễn, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thời điểm cuối năm 2020, đội ngũ cán bộ DTTS trong toàn tỉnh có 5.301 người, chiếm 15,78% tổng số cán bộ. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, số lượng cán bộ là người DTTS giữ cương vị lãnh đạo ở các cơ quan Đảng, nhà nước, các đoàn thể từ tỉnh đến cấp xã đều tăng.

Tỷ lệ cán bộ DTTS tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh là 12 đồng chí, chiếm 22,64%; cấp huyện có 139 đồng chí, chiếm 20,65%; cấp cơ sở là 1.077 đồng chí, chiếm 20,2%. Công tác phát triển đảng viên trong vùng đồng bào DTTS được chú trọng. Đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có 956 tổ chức cơ sở Đảng, 3.310 chi bộ trực thuộc; 14.907 đảng viên là người DTTS, chiếm 24,4% tổng số đảng viên toàn tỉnh.

Bà Đinh Thị Drinh ở tổ dân phố Plei Nghe (thị trấn Kông Chro) truyền dạy nghề dệt thổ cẩm cho thế hệ trẻ (ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)
Bà Đinh Thị Drinh ở tổ dân phố Plei Nghe (thị trấn Kông Chro) truyền dạy nghề dệt thổ cẩm cho thế hệ trẻ (ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)

Tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện chính sách dân tộc ở Gia Lai vẫn còn những khó khăn nhất định, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào DTTS. Nguồn lực để triển khai thực hiện các chính sách dân tộc còn hạn chế. Một số chương trình, chính sách dân tộc đã được phê duyệt, nhưng nguồn lực đầu tư phân bổ chưa đáp ứng yêu cầu. Khoảng cách chênh lệch về phát triển kinh tế - xã hội và thụ hưởng các dịch vụ cơ bản giữa vùng DTTS và đô thị còn khá lớn. Kết quả giảm nghèo chưa bền vững, số hộ nghèo, hộ cận nghèo người DTTS còn chiếm tỷ lệ khá cao.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, thiết nghĩ, chúng ta cần tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí và tầm quan trọng của công tác dân tộc, đoàn kết dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc trong tình hình mới cho cán bộ, đảng viên và người dân. Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

Tập trung phát triển y tế, giáo dục - đào tạo, dạy nghề, tạo việc làm cho đồng bào vùng DTTS. Tăng cường đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa, thể thao và du lịch, đặc biệt là những sản phẩm đặc trưng của vùng DTTS. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa cộng đồng; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tổ chức các hoạt động quảng bá, giới thiệu các lễ hội truyền thống, văn hóa, những giá trị tâm linh, tín ngưỡng, tôn giáo đặc trưng của tỉnh gắn với các loại hình du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng… Vận động người dân xóa bỏ các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan, thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, đảm bảo ổn định để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Quan tâm xây dựng, bảo đảm vùng có đông đồng bào DTTS cần có tỷ lệ, số lượng cán bộ, công chức là người DTTS phù hợp, đồng thời cán bộ lãnh đạo chủ chốt là người DTTS. Tiếp tục thực hiện tốt chế độ, chính sách cho học sinh, sinh viên DTTS và chính sách để thu hút sinh viên, nhất là sinh viên giỏi và sinh viên người DTTS về công tác ở vùng đồng bào DTTS. Quan tâm chăm lo chế độ, chính sách cho cán bộ vùng đồng bào DTTS để an tâm công tác.

Gắn kết chặt chẽ công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc với công tác tôn giáo và thực hiện chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước. Tăng cường bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng DTTS. Đổi mới và đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho đồng bào các dân tộc, nhất là phát huy tốt vai trò của già làng, người có uy tín trong đồng bào DTTS và chức sắc, chức việc trong các tôn giáo. Coi trọng tính đặc thù, đặc điểm, tâm lý, phong tục, tập quán của đồng bào các DTTS khi giải quyết các vụ việc về an ninh nông thôn, tín ngưỡng, tôn giáo...

Tăng cường bám, nắm tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng nhân dân để kịp thời phát hiện, khắc phục những sơ hở, thiếu sót, không để kẻ địch tuyên truyền, xuyên tạc, kích động, gây chia rẽ, làm mất đoàn kết. Thực hiện tốt công tác dân tộc và chính sách dân tộc, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc./.

Tin nổi bật trang chủ
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Vinh Tơr gặp mặt Đoàn đại biểu Người có uy tín tỉnh Lào Cai

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Vinh Tơr gặp mặt Đoàn đại biểu Người có uy tín tỉnh Lào Cai

Ngày 8/8, tại Hà Nội, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Y Vinh Tơr đã thân mật tiếp đón Đoàn đại biểu Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Lào Cai. Cùng tiếp đoàn còn có lãnh đạo một số vụ, đơn vị trực thuộc UBDT.
Bộ Y tế: Không được coi đồng tính, song tính, chuyển giới là bệnh

Bộ Y tế: Không được coi đồng tính, song tính, chuyển giới là bệnh

Sức khỏe - T.Hợp - 2 giờ trước
Bộ Y tế vừa có Công văn số 4132/BYT-PC gửi sở y tế các tỉnh, thành phố; các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Y tế các bộ, ngành về việc chấn chỉnh công tác khám, chữa bệnh đối với người đồng tính, song tính và chuyển giới.
Nhìn lại 10 năm thực hiện chính sách cho Người có uy tín: Lộ diện nhiều bất cập (Bài 8)

Nhìn lại 10 năm thực hiện chính sách cho Người có uy tín: Lộ diện nhiều bất cập (Bài 8)

Người có uy tín - Hồng Minh - 3 giờ trước
Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào DTTS, trong đó có nội dung yêu cầu: “Đề cao và phát huy tốt vai trò của già làng, trưởng bản, Người có uy tín trong đồng bào”; Quyết định số 2561/QĐ-TTg ngày 21/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường vai trò của Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS, cũng nêu rõ: Tăng cường vận động phát huy vai trò và thực hiện chế độ chính sách đối với Người có uy tín, góp phần thực hiện tốt công tác dân tộc; Báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng tiếp tục khẳng định: “Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, Người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số” ... cho thấy, vai trò của Người có uy tín luôn được đề cao, là “cánh tay nối dài” giữa Nhân dân với Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều vướng mắc về thể chế, chính sách, chế độ đãi ngộ đối với đội ngũ này.
Tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện tín dụng chính sách tại vùng khó khăn: “Siết” điều kiện, giảm lãi suất vay vốn (Bài 4)

Tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện tín dụng chính sách tại vùng khó khăn: “Siết” điều kiện, giảm lãi suất vay vốn (Bài 4)

Chính sách dân tộc - Tùng Nguyên - 3 giờ trước
Bộ Tài chính đề xuất giảm lãi suất và sửa đổi điều kiện bảo đảm vốn vay. Những sửa đổi này là nhằm đưa chính sách về đúng bản chất “tín dụng ưu đãi”, đồng thời tạo hành lang pháp lý để bảo toàn dòng vốn.
Sông Công (Thái Nguyên): Nguy cơ tai nạn giao thông cao vì dân phải đi ngược chiều!

Sông Công (Thái Nguyên): Nguy cơ tai nạn giao thông cao vì dân phải đi ngược chiều!

Tiếng nói từ cơ sở - Thiên An - Mỹ Dung - 3 giờ trước
Theo phản ánh của người dân thuộc tổ 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, các hộ dân sống tại đây vô cùng bất an, khi gần chục năm nay, họ vẫn phải đi đường cấm lối lên cao tốc - khu vực nút giao Sông Công và đi ngược chiều mỗi khi ra Quốc lộ 3.
Tích cực chuẩn bị cho Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” là Di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại

Tích cực chuẩn bị cho Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” là Di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại

Sự kiện - Bình luận - Văn Hoa - 3 giờ trước
Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” là Di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại, dự kiến diễn ra cuối tháng 9/2022 tại Thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. Tại sự kiện, sẽ diễn ra màn đại Xòe đoàn kết với 2.022 người tham gia. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bà Lê Thị Thanh Bình, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái về công tác chuẩn bị cho sự kiện đặc biệt này.
Dân tộc Cơ Ho

Dân tộc Cơ Ho

Dân tộc Cơ Ho với số dân trên 200.000 người, cư trú chủ yếu ở tỉnh Lâm Đồng. Người Cơ Ho có các nhóm địa phương: Xrê (Sờ Rê), Nộp (Tu nốp), Cơ Dòn, Chil, Lát (Lách), Tơ Ring (Tring). Hiện nay, đồng bào Cơ Ho cũng đã biết tận dụng và phát huy lợi thế du lịch văn hóa để cải thiện sinh kế. Qua đó làm phong phú sản phẩm du lịch của địa phương và góp phần bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng Cơ Ho. Vì thế đời sống của đồng bào ngày càng ấm no, phát triển.
Xăng dầu giảm, giá hàng hóa có bớt “nóng”?

Xăng dầu giảm, giá hàng hóa có bớt “nóng”?

Kinh tế - Tùng Nguyên - 3 giờ trước
Hiện giá xăng dầu đã bước đầu giảm nhưng giá cả của nhiều mặt hàng thiết yếu phục vụ người dân vẫn ở mức cao gây ảnh hưởng đến cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường và cuộc sống của người dân. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tăng cường ổn định thị trường và an sinh xã hội, nhưng liệu giá cả các mặt hành thiết yếu từ nay đến cuối năm có bớt “nóng”?
Khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 13, Khóa IX mở rộng

Khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 13, Khóa IX mở rộng

Tin tức - Văn Hoa - Hương Diệp - 3 giờ trước
Ngày 8/8, tại tỉnh Ninh Bình, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 13, Khóa IX mở rộng, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã chính thức khai mạc.
Thông cáo báo chí về chương trình Phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thông cáo báo chí về chương trình Phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thời sự - PV - 3 giờ trước
Theo dự kiến, phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc vào ngày 09/8/2022 và dự kiến bế mạc vào ngày 11/8/2022. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự, phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.
Cà Mau: Ban hành Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia

Cà Mau: Ban hành Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia

Chính sách dân tộc - H.Nguyên - 3 giờ trước
Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải đã ký và ban hành Nghị quyết Số: 06/2022/NQ-HĐND về quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ 2021 - 2025.
3 họa sĩ Việt mang tranh đi dự triển lãm quốc tế

3 họa sĩ Việt mang tranh đi dự triển lãm quốc tế

Tin tức - Nguyệt Anh - 5 giờ trước
Trong số 200 họa sĩ tham gia triển lãm quốc tế nghệ thuật thị giác diễn ra tại Thái Lan, Việt Nam có 3 họa sĩ gồm Lý Khắc Nhu, Lý Chánh Vân và Việt Kim Quyên.