Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Chính sách dân tộc: Những kết quả đáng ghi nhận

PV - 15:42, 28/08/2021

Khi sự phát triển hài hòa giữa các dân tộc được coi là một trong những động lực cơ bản cho sự phát triển bền vững, thì việc giải quyết tốt vấn đề dân tộc trở thành một nhiệm vụ chiến lược đối với tỉnh Gia Lai nói riêng và cả nước nói chung.

Hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây bắp cho đồng bào DTTS. (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)
Hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây bắp cho đồng bào DTTS. (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)

Nhiều giải pháp hữu hiệu

Gia Lai có 44 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm 46,23% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, việc thực hiện chính sách dân tộc, chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các DTTS được các cấp ủy đảng, ban, ngành và các đoàn thể chính trị - xã hội đặc biệt quan tâm với nhiều giải pháp hiệu quả.

Theo đó, tỉnh đã phân công các sở, ban, ngành kết nghĩa với các xã đặc biệt khó khăn và “điểm nóng” về an ninh chính trị. Các phòng, ban cấp huyện kết nghĩa với các thôn, làng để hỗ trợ xây dựng làng nông thôn mới. Đảng viên phụ trách giúp đỡ từng hộ nghèo; kết nghĩa giữa hộ người Kinh với hộ DTTS để hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Tỉnh chủ trương gắn thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 và giảm nghèo bền vững. Đặc biệt, MTTQ các cấp đã phát động và triển khai thực hiện bước đầu có hiệu quả cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Với những cách làm hay và mô hình hiệu quả, Gia Lai đã bước đầu thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS. Công tác giảm nghèo được quan tâm chỉ đạo, đạt nhiều kết quả quan trọng. Năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS chiếm 40,1% thì đến năm 2020 đã giảm còn dưới 6,25%.

Đến nay, 100% xã trong tỉnh có đường ô tô đến trung tâm xã; 84,07% tuyến đường trục thôn, làng và đường liên thôn, làng được cứng hóa; 66,54% tuyến đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa; 60,51% tuyến đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm. Toàn tỉnh có 88 xã và 97 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới; trên 90% thôn, làng đồng bào DTTS được định canh, định cư ổn định.

Các vấn đề đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào DTTS cơ bản được giải quyết. Tỉnh đã có chính sách đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ học sinh, sinh viên DTTS vượt qua khó khăn, tiếp tục được học tập. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe, tuyên truyền, vận động kế hoạch hóa gia đình được chú trọng. Chính sách bảo tồn và phát triển văn hóa của các DTTS được quan tâm; các lễ hội truyền thống mang bản sắc văn hóa được duy trì, tôn vinh. Các nguồn đầu tư, trợ giá, trợ cước, chính sách hỗ trợ đói giáp hạt, hỗ trợ cho đồng bào bị thiên tai, lũ lụt đảm bảo đúng đối tượng đã góp phần giúp người dân từng bước vượt qua khó khăn.

Đội ngũ cán bộ người DTTS trong tỉnh đã qua đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị, quản lý nhà nước, nhất là cán bộ chủ chốt ở cơ sở đã phát huy tốt hơn năng lực thực tiễn, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thời điểm cuối năm 2020, đội ngũ cán bộ DTTS trong toàn tỉnh có 5.301 người, chiếm 15,78% tổng số cán bộ. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, số lượng cán bộ là người DTTS giữ cương vị lãnh đạo ở các cơ quan Đảng, nhà nước, các đoàn thể từ tỉnh đến cấp xã đều tăng.

Tỷ lệ cán bộ DTTS tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh là 12 đồng chí, chiếm 22,64%; cấp huyện có 139 đồng chí, chiếm 20,65%; cấp cơ sở là 1.077 đồng chí, chiếm 20,2%. Công tác phát triển đảng viên trong vùng đồng bào DTTS được chú trọng. Đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có 956 tổ chức cơ sở Đảng, 3.310 chi bộ trực thuộc; 14.907 đảng viên là người DTTS, chiếm 24,4% tổng số đảng viên toàn tỉnh.

Bà Đinh Thị Drinh ở tổ dân phố Plei Nghe (thị trấn Kông Chro) truyền dạy nghề dệt thổ cẩm cho thế hệ trẻ (ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)
Bà Đinh Thị Drinh ở tổ dân phố Plei Nghe (thị trấn Kông Chro) truyền dạy nghề dệt thổ cẩm cho thế hệ trẻ (ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)

Tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện chính sách dân tộc ở Gia Lai vẫn còn những khó khăn nhất định, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào DTTS. Nguồn lực để triển khai thực hiện các chính sách dân tộc còn hạn chế. Một số chương trình, chính sách dân tộc đã được phê duyệt, nhưng nguồn lực đầu tư phân bổ chưa đáp ứng yêu cầu. Khoảng cách chênh lệch về phát triển kinh tế - xã hội và thụ hưởng các dịch vụ cơ bản giữa vùng DTTS và đô thị còn khá lớn. Kết quả giảm nghèo chưa bền vững, số hộ nghèo, hộ cận nghèo người DTTS còn chiếm tỷ lệ khá cao.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, thiết nghĩ, chúng ta cần tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí và tầm quan trọng của công tác dân tộc, đoàn kết dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc trong tình hình mới cho cán bộ, đảng viên và người dân. Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

Tập trung phát triển y tế, giáo dục - đào tạo, dạy nghề, tạo việc làm cho đồng bào vùng DTTS. Tăng cường đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa, thể thao và du lịch, đặc biệt là những sản phẩm đặc trưng của vùng DTTS. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa cộng đồng; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tổ chức các hoạt động quảng bá, giới thiệu các lễ hội truyền thống, văn hóa, những giá trị tâm linh, tín ngưỡng, tôn giáo đặc trưng của tỉnh gắn với các loại hình du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng… Vận động người dân xóa bỏ các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan, thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, đảm bảo ổn định để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Quan tâm xây dựng, bảo đảm vùng có đông đồng bào DTTS cần có tỷ lệ, số lượng cán bộ, công chức là người DTTS phù hợp, đồng thời cán bộ lãnh đạo chủ chốt là người DTTS. Tiếp tục thực hiện tốt chế độ, chính sách cho học sinh, sinh viên DTTS và chính sách để thu hút sinh viên, nhất là sinh viên giỏi và sinh viên người DTTS về công tác ở vùng đồng bào DTTS. Quan tâm chăm lo chế độ, chính sách cho cán bộ vùng đồng bào DTTS để an tâm công tác.

Gắn kết chặt chẽ công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc với công tác tôn giáo và thực hiện chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước. Tăng cường bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng DTTS. Đổi mới và đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho đồng bào các dân tộc, nhất là phát huy tốt vai trò của già làng, người có uy tín trong đồng bào DTTS và chức sắc, chức việc trong các tôn giáo. Coi trọng tính đặc thù, đặc điểm, tâm lý, phong tục, tập quán của đồng bào các DTTS khi giải quyết các vụ việc về an ninh nông thôn, tín ngưỡng, tôn giáo...

Tăng cường bám, nắm tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng nhân dân để kịp thời phát hiện, khắc phục những sơ hở, thiếu sót, không để kẻ địch tuyên truyền, xuyên tạc, kích động, gây chia rẽ, làm mất đoàn kết. Thực hiện tốt công tác dân tộc và chính sách dân tộc, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc./.

Tin cùng chuyên mục
Gia Lai: Phát huy hiệu quả chính sách dân tộc

Gia Lai: Phát huy hiệu quả chính sách dân tộc

Những năm qua, nhờ việc triển khai hiệu quả các chính sách dân tộc mà nhiều thôn, làng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có sự khởi sắc, đời sống người dân ngày càng được nâng cao, góp phần xóa đói giảm nghèo và thúc đẩy kinh tế-xã hội (KT-XH) phát triển.
Tin nổi bật trang chủ
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Bảo hiểm nông nghiệp dù khó cũng phải làm

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Bảo hiểm nông nghiệp dù khó cũng phải làm

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, sáng 25/10, Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi). Phát biểu tại phiên thảo luận tổ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng cần thiết sửa đổi, bổ sung Luật để tháo gỡ các điểm nghẽn, các vướng mắc để thúc đẩy thị trường bảo hiểm phát triển nhanh hơn, bền vững hơn. Quan tâm đến bảo hiểm trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Dù khó cũng phải làm để tạo được bệ đỡ cho người nông dân.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp tổng kết sơ bộ kết quả tuần họp đầu tiên tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp tổng kết sơ bộ kết quả tuần họp đầu tiên tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Thời sự - PV - 20:59, 25/10/2021
Chiều 25/10, tại Nhà Quốc hội, ngay sau khi kết thúc phiên họp toàn thể của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đã chủ trì cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với các cơ quan hữu quan để tổng kết sơ bộ tuần họp đầu tiên theo hình thức trực tuyến của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.
Chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung

Chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung

Tin tức - T.Hợp - 20:10, 25/10/2021
Ngày 25/10, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Công điện số 1426 /CĐ-TTg về việc chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung.
Thông cáo báo chí số 6 Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Thông cáo báo chí số 6 Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Tin tức - PV - 19:35, 25/10/2021
Thứ Hai, ngày 25/10/2021, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 6 theo hình thức trực tuyến tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Khẩn trương hoàn thiện chiến lược ứng phó dịch COVID-19 trong tình hình mới

Khẩn trương hoàn thiện chiến lược ứng phó dịch COVID-19 trong tình hình mới

Tin tức - PV - 19:00, 25/10/2021
Chiều 25/10, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống COVID-19 đã làm việc với các bộ, ngành thành viên Ban Chỉ đạo về dự thảo Chiến lược tổng thể ứng phó hiệu quả đại dịch COVID-19 trong tình hình mới.
Ngày 25/10: Việt Nam có 3.639 ca mắc COVID-19 và 1.323 ca khỏi bệnh

Ngày 25/10: Việt Nam có 3.639 ca mắc COVID-19 và 1.323 ca khỏi bệnh

Tin tức - BĐT - 18:45, 25/10/2021
Ngày 25/10: Việt Nam có 3.639 ca mắc mới COVID-19 trong đó có 1.573 ca trong cộng đồng. Trong ngày, cả nước có 1.323 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.
Đổi thay ở Mường Nhé

Đổi thay ở Mường Nhé

Về mảnh đất ngã ba biên giới Mường Nhé (Điện Biên) hôm nay không còn cảnh nghèo đói, lạc hậu, thay vào đó là những bản làng ấm no hiện hữu. Qua đó, khẳng định chủ trương, chính sách đầu tư đúng đắn của Đảng, Nhà nước và sự nỗ lực vươn lên của đồng bào nơi đây.
Đắk Lắk: Phòng, chống dịch Covid-19 trong vùng đồng bào DTTS bằng những hoạt động, việc làm cụ thể

Đắk Lắk: Phòng, chống dịch Covid-19 trong vùng đồng bào DTTS bằng những hoạt động, việc làm cụ thể

Trang địa phương - Lê Hường (thực hiện -CĐ) - 18:40, 25/10/2021
Thời gian qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk diễn biến phức tạp, nhiều buôn đồng bào DTTS xuất hiện các chùm ca bệnh đông bệnh nhân, mức độ lây lan nhanh, nguy hiểm. Với chức năng của ngành công tác dân tộc, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều hoạt động, việc làm cụ thể nhằm nâng cao cảnh giác phòng dịch và hỗ trợ đồng bào DTTS. Báo Dân tộc và Phát triển có cuộc trao đổi thông tin với bà H’Yao Knul, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk về vấn đề này.
Lập trung tâm điều hành triển khai hóa đơn điện tử

Lập trung tâm điều hành triển khai hóa đơn điện tử

Tin tức - PV - 18:30, 25/10/2021
Để triển khai hóa đơn điện tử từ tháng 11/2021, ngày 25/10, Tổng cục Thuế đã công bố khai trương hệ thống trung tâm điều hành triển khai hóa đơn điện tử đặt tại Tổng cục Thuế và 6 cục thuế triển khai đợt 1 là Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Quảng Ninh, Phú Thọ và Bình Định.
ASEAN cần sự đồng hành của cộng đồng DN trong phục hồi kinh tế

ASEAN cần sự đồng hành của cộng đồng DN trong phục hồi kinh tế

Tin tức - PV - 18:15, 25/10/2021
Cộng đồng doanh nghiệp cần tiếp tục chung tay với chính phủ các nước ASEAN trong việc đẩy lùi đại dịch, thúc đẩy phục hồi kinh tế bởi lẽ ASEAN rất cần sự năng động, chủ động, sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp trong việc thích ứng với tình trạng bình thường mới.
Lào Cai: Tỉnh lộ 158 sạt lở nghiêm trọng, giao thông bị ách tắc

Lào Cai: Tỉnh lộ 158 sạt lở nghiêm trọng, giao thông bị ách tắc

Xã hội - T.Hợp - 17:17, 25/10/2021
Chiều 25/10, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bát Xát (Lào Cai) cho biết, hàng nghìn mét khối đá tảng rất lớn sạt lở từ trên cao 10m, đã vùi lấp hơn 70m đường tỉnh lộ 158, nối thị trấn Bát Xát với các xã phía bắc của huyện, làm ách tắc giao thông tại đây.
Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

Tin tức - Cát Tường - 17:04, 25/10/2021
Văn phòng Chính phủ vừa có Công điện 7776/CĐ-VPCP ngày 25/10/2021 về việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.