Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang: Chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành tổ chức thực hiện Chương trình MTQG

Minh Thu (thực hiện) - 08:12, 04/10/2022

9 tháng đầu năm 2022, mặc dù dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, nhưng tập thể Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang đã tập trung đổi mới, linh hoạt, sâu sát và quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành; triển khai thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là việc triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 -2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025 (Chương trình MTQG). Xung quanh nội dung này, phóng viên (PV) Báo Dân tộc và Phát triển đã có cuộc trao đổi với ông Vi Thanh Quyền - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang.

Ông Vi Thanh Quyền - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang
Ông Vi Thanh Quyền - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang

PV: Thưa ông, trong 9 tháng đầu năm 2022, công tác dân tộc, chính sách dân tộc đã được Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang triển khai như thế nào?

Ông Vi Thanh Quyền: Đối với công tác dân tộc, năm 2022 là năm thứ hai triển khai thực hiện Chương trình MTQG. Tuy nhiên, Trung ương chậm giao vốn, một số bộ, ngành Trung ương chậm ban hành Thông tư hướng dẫn, đã gây ra những khó khăn, vướng mắc trong công tác triển khai thực hiện Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Bám sát các văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương, Nghị quyết, chỉ đạo của Tỉnh ủy, quyết định, kế hoạch của UBND tỉnh Bắc Giang; thực hiện quy chế làm việc, chương trình công tác đề ra và nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2022, Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang đã triển khai thực hiện kịp thời, có chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc. Chủ động ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện công tác dân tộc, chương trình, dự án chính sách dân tộc thuộc phạm vi quản lý, trong đó đã tập trung thực hiện hoàn thành tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Đại diện Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam hướng dẫn người dân kỹ thuật thâm canh rừng gỗ lớn thuộc Tiểu dự án 4 - Dự án 5, Chương trình MTQG tại xã Giáo Liêm, huyện Sơn Động (tháng 9/2022)
Đại diện Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam hướng dẫn người dân kỹ thuật thâm canh rừng gỗ lớn thuộc Tiểu dự án 4 - Dự án 5, Chương trình MTQG tại xã Giáo Liêm, huyện Sơn Động (tháng 9/2022)

PV: Xin ông cho biết một số kết quả cụ thể việc thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong 9 tháng đầu năm 2022?

Ông Vi Thanh Quyền: Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang thường xuyên nắm bắt tình hình an ninh - trật tự trên vùng DTTS và miền núi, nhất là các điểm nóng, phức tạp, tranh chấp đất đai kéo dài. Thông qua nắm bắt, đã kịp thời phối hợp với các huyện, đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ, giải quyết hạ nhiệt các điểm nóng, phức tạp. Phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, chính sách dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, kết hợp tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân vùng DTTS tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Tập trung tham mưu chỉ đạo công tác triển khai Chương trình MTQG. Ngay trong quý I/2022, Ban Dân tộc đã chủ động chủ trì, phối hợp tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình MTQG và là một trong những địa phương ban hành được Nghị quyết nguyên tắc phân bổ vốn sớm nhất cả nước.

Đến tháng 6/2022, trong hoàn cảnh một số bộ, ngành Trung ương chưa có Thông tư hướng dẫn thực hiện, nhưng để kịp thời trình HĐND tỉnh tại kỳ họp tháng 7/2022 giao vốn thực hiện và để phù hợp với thực tiễn của tỉnh, Ban Dân tộc đã trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025; và chủ động hướng dẫn các huyện, các đơn vị chủ trì xây dựng đề án, kế hoạch để triển khai thực hiện ngay sau khi HĐND tỉnh có nghị quyết giao vốn.

Bên cạnh đó, Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc đang còn hiệu lực, như: Chính sách đối với Người có uy tín theo Quyết định 12/2018/QĐ-TTg; chính sách đặc thù hỗ trợ xây dựng 25 công trình cầu, ngầm dân sinh trên địa bàn vùng DTTS và miền núi của tỉnh; thực hiện hoàn thành các lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ xã, thôn, bản công tác ở vùng DTTS và miền núi; triển khai thực hiện tốt công tác nâng cao kiến thức kỹ năng, hỗ trợ làm du lịch cộng đồng cho các thôn, bản vùng DTTS và miền núi...

Song song với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác thi đua khen thưởng được quan tâm thực hiện. Thông qua các phong trào đã lựa chọn 3 tập thể, 6 cá nhân là các tập thể, cá nhân người DTTS điển hình trong sản xuất, giữ gìn văn hóa vùng đồng bào DTTS; có 1 tập thể và 1 cá nhân thuộc Ban Dân tộc được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tặng Bằng khen do có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Bắc Giang thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 và phong trào “Nụ cười công sở”.

Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang tặng Giấy khen cho Người có uy tín trong đồng bào DTTS huyện Lục Ngạn, tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện chính sách đối với Người có uy tín trên địa bàn huyện Lục Ngạn (ngày 27/9/2022)
Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang tặng Giấy khen cho Người có uy tín trong đồng bào DTTS huyện Lục Ngạn, tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện chính sách đối với Người có uy tín trên địa bàn huyện Lục Ngạn (ngày 27/9/2022)

PV: Trong quá trình triển khai thực hiện chính sách dân tộc, địa phương nhận thấy còn những tồn tại, hạn chế như thế nào? Đơn vị có những giải pháp gì trong thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022, thưa ông?

Ông Vi Thanh Quyền: Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện công tác dân tộc vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập, khó khăn, như: Trung ương chậm phân bổ vốn, các văn bản hướng dẫn thực hiện của các bộ, ngành chậm ban hành, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần của Chương trình MTQG tại địa phương; công tác tham mưu của một số cán bộ cơ quan công tác dân tộc cấp huyện, xã còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu...

Từ những kết quả đạt được và những hạn chế, bất cập trên, nhằm bảo đảm thực hiện hiệu quả công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong thời gian tới, Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành với phương châm sâu sát, quyết liệt; thực hiện tốt cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số phục vụ chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc.

Quan tâm đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng bằng nhiều hình thức, nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác dân tộc để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện liên quan trong việc tổ chức thực hiện chương trình, dự án, chính sách dân tộc được giao; chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành tổ chức thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc Chương trình MTQG, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch và giải ngân trong năm 2022.

Cầu Đồng Thủm, xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động mới được khánh thành giúp việc đi lại, làm ăn của người dân dễ dàng, thuận lợi
Cầu Đồng Thủm, xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động mới được khánh thành giúp việc đi lại, làm ăn của người dân dễ dàng, thuận lợi

Bên cạnh đó, Ban Dân tộc tỉnh sẽ phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến mục đích, ý nghĩa, nội dung của Chương trình MTQG đến cán bộ đảng viên, Nhân dân với nhiều hình thức; từ đó tạo sự đồng thuận, tích cực tham gia và giám sát quá trình thực hiện, huy động tối đa sự tham gia của cộng đồng để tổ chức thực hiện có hiệu quả các dự án trên địa bàn vùng DTTS và miền núi.

Phối hợp thực hiện tốt việc huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế và xã hội vùng DTTS và miền núi; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tranh thủ sự hỗ trợ về nguồn lực và kỹ thuật, triển khai, tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc tại vùng DTTS và miền núi. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Chương trình MTQG bảo đảm kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và ngăn chặn những việc làm sai quy định, gây lãng phí, thất thoát trong quá trình tổ chức thực hiện.

PV: Xin cảm ơn ông!

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Hiện thực hóa khát vọng đưa Khánh Hòa trở thành thành phố hình mẫu trong phát triển bền vững

Hiện thực hóa khát vọng đưa Khánh Hòa trở thành thành phố hình mẫu trong phát triển bền vững

Trang địa phương - Hoàng Thanh (thực hiện) - 1 giờ trước
Khánh Hòa đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; đến năm 2045 trở thành thành phố đáng sống, là hình mẫu của sự gắn kết giữa phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng – an ninh. Vậy, Khánh Hòa đã, đang và sẽ có những giải pháp nào để hiện thực hóa khát vọng của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân của tỉnh? Báo Dân tộc và Phát triển đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Khánh Hòa để có cái nhìn toàn diện hơn về vấn đề này.
Tư duy đổi mới phát triển của những HTX kiểu mới ở miền núi Quảng Nam

Tư duy đổi mới phát triển của những HTX kiểu mới ở miền núi Quảng Nam

Kinh tế - Tiêu Dao - 1 giờ trước
Các hợp tác xã (HTX) ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam đã góp phần không nhỏ trong việc chuyển dịch lao động và tăng thu nhập cho nông dân miền núi, đồng bào DTTS của Quảng Nam.
Nét đặc sắc ở Chợ Giáng sinh được bình chọn thú vị nhất thế giới

Nét đặc sắc ở Chợ Giáng sinh được bình chọn thú vị nhất thế giới

Nhìn ra thế giới - PV - 1 giờ trước
Chợ Giáng sinh thú vị nhất thế giới - "Les Plaisirs d'Hiver" ở thủ đô Brussels của Bỉ, mở cửa từ ngày 25/11 đến ngày 1/1/2023, dự kiến sẽ thu hút 2,4 triệu lượt khách.
Bản làng miền núi Thanh Hóa đổi thay từ xây dựng nông thôn mới

Bản làng miền núi Thanh Hóa đổi thay từ xây dựng nông thôn mới

Kinh tế - PV - 1 giờ trước
Bằng sự nỗ lực của người dân địa phương, cùng với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, nhiều bản làng vùng cao Thanh Hóa thay da đổi thịt nhờ xây dựng thành công bản nông thôn mới (NTM).
Nỗ lực giảm thiểu tình trạng tảo hôn

Nỗ lực giảm thiểu tình trạng tảo hôn

Xã hội - Trọng Bảo - 2 giờ trước
Mường Khương (tỉnh Lào Cai) là huyện vùng cao với gần 90% là đồng bào DTTS. Thời gian qua, huyện đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt trong thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS” theo Quyết định số 498/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Chương trình điểm tin, đọc báo của Báo Dân tộc và Phát triển ngày 26/11/2022

Chương trình điểm tin, đọc báo của Báo Dân tộc và Phát triển ngày 26/11/2022

Chương trình điểm tin, đọc báo tuần này thông tin về Hội thảo với các tổ chức quốc tế, đối tác phát triển để thông tin chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch hợp tác, huy động nguồn lực, thu hút đầu tư trong thực hiện Chương trình MTQG DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025; Hội nghị đánh giá 1 năm thực hiện Chương trình MTQG DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh tiếp Trưởng Đại diện thường trú Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam; cùng một số thông tin về dân tộc, tôn giáo nổi bật khác tại các địa phương trên cả nước. Phần đọc báo hôm nay sẽ giới thiệu bài viết: Người đào ao ở lưng chừng núi của tác giả Phạm Việt Thắng
Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tin tức - BĐT - 3 giờ trước
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Kết luận số 45-KL/TW, ngày 17/11/2022, Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII về Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Báo Điện tử Dân tộc và Phát triển trân trọng giới thiệu toàn văn Kết luận.
World Cup 2022: Hòa Tây Ban Nha, Đức thoát hiểm ngoạn mục

World Cup 2022: Hòa Tây Ban Nha, Đức thoát hiểm ngoạn mục

Thể thao - Giải trí - Hoàng Quý - 3 giờ trước
Trong lượt trận thứ 2 bảng E World Cup 2022, Đức đã có ngày thi đấu quật cường trước Tây Ban Nha, qua đó giữ lại cho mình cơ hội tranh tấm vé vào vòng 1/8
Kết quả thi đấu vòng bảng World Cup 2022 ngày 27/11

Kết quả thi đấu vòng bảng World Cup 2022 ngày 27/11

Thể thao - Giải trí - BĐT - 3 giờ trước
Cập nhật nhanh kết quả bóng đá World Cup 2022 diễn ra từ 21/11 tới 18/12 tại Qatar.
Thế giới ghi nhận hơn 646 triệu ca nhiễm COVID-19

Thế giới ghi nhận hơn 646 triệu ca nhiễm COVID-19

Nhìn ra thế giới - PV - 3 giờ trước
Số liệu thống kê cụ thể trên worldometers.info, tính đến sáng ngày 28/11, thế giới lần lượt ghi nhận tổng số 646.118.182 ca nhiễm và 6.636.160 trường hợp tử vong vì COVID-19. Trong 24 giờ qua, thế giới có thêm 239.949 ca nhiễm mới, trong đó, châu Á đứng đầu với 181.475 ca.
World Cup 2022: Croatia hủy diệt Canada, độc chiếm ngôi đầu bảng

World Cup 2022: Croatia hủy diệt Canada, độc chiếm ngôi đầu bảng

Thể thao - Giải trí - Hoàng Quý - 4 giờ trước
Lượt trận thứ 2 bảng F World Cup 2022, Canada đã thất thủ trước Croatia với tỉ số 1-4. Croatia vươn lên dẫn đầu bảng F với 4 điểm và hiệu số bàn thắng - bại là +3 cùng với cơ hội đi tiếp vô cùng rộng mở.