Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Ban Dân tộc Bắc Kạn: Nhân rộng mô hình ngăn chặn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Minh Thu (thực hiện) - 19:04, 22/11/2022

Thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2015 - 2025”, trong những năm qua, Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn triển khai quyết liệt và đã đạt được một số kết quả bước đầu. Phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển có cuộc phỏng vấn ông Bế Ngọc Thuấn - Phó trưởng Ban Dân tộc Bắc Kạn xung quanh vấn đề này.

Ông Bế Ngọc Thuấn - Phó trưởng Ban Dân tộc Bắc Kạn
Ông Bế Ngọc Thuấn - Phó trưởng Ban Dân tộc Bắc Kạn

PV: Thưa ông, thời gian qua, Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều giải pháp cụ thể để triển khai Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống (HNCHT) trong vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2015 - 2025”, ông cho biết một số kết quả của Đề án?

Ông Bế Ngọc Thuấn: Thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và HNCHT trong vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2015 - 2025”, thời gian qua, Ban Dân tộc là cơ quan Thường trực, tham mưu giúp UBND tỉnh Bắc Kạn triển khai thực hiện Đề án đã có nhiều giải pháp cụ thể và thu được một số kết quả khá khả quan. Tình trạng tảo hôn trên địa bàn tỉnh giảm hằng năm (tỷ lệ tảo hôn 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh chiếm 4,23% so với năm 2016 tỷ lệ tảo hôn chiếm 6,92%), các trường hợp HNCHT gần như không còn xảy ra. Đây cùng là tín hiệu đáng mừng, chứng tỏ nhận thức của đồng bào DTTS về tác hại của nạn tảo hôn và HNCHT được nâng lên rõ rệt.

PV: Tuy đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhưng thực trạng tảo hôn và HNCHT trên địa bàn tỉnh Bắc kạn vẫn còn diễn biến phức tạp, ông cho biết nguyên nhân và một số giải pháp để giảm thiểu tình trạng này?

Ông Bế Ngọc Thuấn: Thực trạng tảo hôn và HNCHT trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn vẫn còn diến biến phức tạp. Nguyên nhân chủ yếu: Do tình hình KT-XH vùng đồng bào DTTS còn gặp nhiều khó khăn; đời sống vật chất tinh thần của đồng bào còn nhiều thiếu thốn, vẫn còn trường hợp mù chữ, nhận thức của một số đồng bào còn hạn chế. Mặt khác, ý thức chấp hành pháp luật của người dân chưa cao; sự can thiệp, vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội chưa mạnh mẽ, thiếu kiên quyết…

Cuộc thi “Rung chuông vàng” thuộc Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và HNCHT trong vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2015 - 2025” thu hút đông đảo học sinh vùng DTTS tỉnh Bắc Kạn tham gia
Cuộc thi “Rung chuông vàng” thuộc Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và HNCHT trong vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2015 - 2025” thu hút đông đảo học sinh vùng DTTS tỉnh Bắc Kạn tham gia

Để giảm thiểu tình trạng này, cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể, tạo chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị về công tác phòng, chống tảo hôn và HNCHT, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Đưa mục tiêu, nhiệm vụ về hôn nhân và gia đình, về phòng, chống tảo hôn vào nghị quyết của các cấp ủy đảng, chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của chính quyền và các đoàn thể tại địa phương.

Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn, HNCHT trong vùng DTTS giai đoạn 2015 - 2025” của Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng và triển khai hiệu quả Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025; trong đó triển khai hiệu quả tiểu dự án: giảm thiểu tình trạng tảo hôn và HNCHT trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức chấp pháp luật về hôn nhân và gia đình trong đồng bào DTTS; tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình. Khen thưởng, biểu dương kịp thời các cơ quan, đơn vị, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tảo hôn; tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, kịp thời đề ra các giải pháp chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả việc ngăn chặn tình trạng tảo hôn, HNCHT.

Cuộc thi “Rung chuông vàng” thuộc Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và HNCHT trong vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2015 - 2025” thu hút đông đảo học sinh vùng DTTS tỉnh Bắc Kạn tham gia
Cuộc thi “Rung chuông vàng” thuộc Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và HNCHT trong vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2015 - 2025” thu hút đông đảo học sinh vùng DTTS tỉnh Bắc Kạn tham gia

PV: Một trong những giải pháp quan trọng trong phòng chống tảo hôn và HNCHT là công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đồng bào DTTS về những hệ luỵ, tác hại của vấn đề này. Thời gian qua, Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn đã triển khai công tác này như thế nào, thưa ông?

Ông Bế Ngọc Thuấn: Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn đã chú trọng tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, sự chủ động của cơ quan làm công tác dân tộc, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương trong việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án. Lựa chọn phương pháp biên soạn tài liệu đơn giản, dễ hiểu, trọng tâm; hình thức tuyên truyền đặc thù, gắn với những tình huống phát sinh trong đời sống hàng ngày, phù hợp tập quán, văn hóa của đồng bào DTTS.

Phát huy vai trò đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, Người có uy tín, các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Trẻ em và các văn bản liên quan. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển KT-XH, tạo việc làm, nâng cao trình độ dân trí, ổn định và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân, từng bước xóa bỏ các phong tục tập quán lạc hậu, qua đó góp phần phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng tảo hôn và HNCHT trong đồng bào DTTS.

Truyền thông về bình đẳng giới, tảo hôn và HNCHT tại mô hình điểm của Trường Tiểu học và THCS Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm
Truyền thông về bình đẳng giới, tảo hôn và HNCHT tại mô hình điểm của Trường Tiểu học và THCS Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm

PV: Được biết, Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn đang triển khai mô hình điểm ngăn chặn tảo hôn và HNCHT tại một số địa phương. Sau thời gian triển khai mô hình thí điểm, ông có chia sẻ, đánh giá như thế nào về hiệu quả mô hình? Dự kiến các mô hình sẽ được nhân rộng như thế nào, thưa ông?

Ông Bế Ngọc Thuấn: Việc thành lập và triển khai thực hiện mô hình điểm ở địa phương đối với một số DTTS ở khu vực nơi có tỷ lệ tảo hôn và HNCHT cao đã góp phần thực hiện có hiệu quả việc tuyên truyền phổ biến, vận động đồng bào thực hiện chính sách pháp luật về hôn nhân và gia đình. Từ đó có sự thay đổi trong hành vi, góp phần giảm thiểu tình trạng tảo hôn và HNCHT ở địa phương. Đặc biệt, việc thành lập Nhóm nòng cốt là Bí thư chi bộ, trưởng thôn, Người có uy tín… đã phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động kịp thời khi có phát sinh các trường hợp có thể dẫn đến tảo hôn, đây là điểm mới, đem lại hiệu quả cao cho mô hình.

Thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, Ban Dân tộc đề xuất, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt xây dựng các mô hình tại các địa phương và triển khai thực hiện duy trì, nhân rộng, nâng cao hiệu quả mô hình điểm dự án: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và HNCHT trong vùng DTTS giai đoạn 2021 - 2025.

Ban Dân tộc phối hợp với Tỉnh Đoàn Bắc Kạn tổ chức tuyên truyền Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và HNCHT trong vùng DTTS tỉnh Băc Kạn" cho học sinh xã Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm
Ban Dân tộc phối hợp với Tỉnh Đoàn Bắc Kạn tổ chức tuyên truyền Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và HNCHT trong vùng DTTS tỉnh Băc Kạn" cho học sinh xã Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm

PV: Xin ông cho biết một số khó khăn, vướng mắc và những đề xuất, kiến nghị của tỉnh Bắc Kạn trong triển khai thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và HNCHT trong vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2015 - 2025”?

Ông Bế Ngọc Thuấn: Tuy đã đạt được một số kết quả, song tình trạng tảo hôn vẫn diễn biến phức tạp, vẫn xảy ra trên địa bàn các huyện, trong đó tập trung nhiều tại các thôn vùng cao, vùng đồng bào DTTS, vùng có tỷ lệ hộ nghèo cao. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về tác hại, hậu quả của tảo hôn và HNCHT đã được triển khai nhưng chưa thường xuyên, chưa rộng khắp. Ở một số nơi, chính quyền địa phương còn lúng túng trong việc xử lý, vận động, thuyết phục các cặp tảo hôn chấm dứt quan hệ hôn nhân trái pháp luật.

Hiện nay, tỉnh Bắc Kạn đang tiếp tục thực hiện các nội dung hoạt động của Đề án giai đoạn 2021 - 2025 (theo Quyết định số 498/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ). Đồng thời đang triển khai và thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 9 về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và HNCHT trong vùng đồng bào DTTS và miền núi thuộc Chương trình MTQG.

Tuy nhiên, tại Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Ủy ban Dân tộc về việc hướng dẫn thực hiện một số Dự án Chương trình MTQG, chưa hướng dẫn cụ thể có hay không thực hiện việc tích hợp thực hiện Quyết định 498/QĐ-TTg giai đoạn 2021 - 2025 (giai đoạn II ) vào Tiểu dự án 2, Dự án 9 thuộc Chương trình MTQG. Do vậy, tại địa phương còn nhiều lúng túng, khi đồng thời triển khai 2 chương trình có cùng nội dung, thời gian giống nhau. Đề nghị Ủy ban Dân tộc có hướng dẫn cụ thể bằng văn bản, để UBND tỉnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả mục tiêu và các hoạt động của Đề án, dự án.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Phú Yên: Tiếp vốn cho vùng đồng bào DTTS và miền núi

Phú Yên: Tiếp vốn cho vùng đồng bào DTTS và miền núi

Sau một thời gian tích cực triển khai, những đồng vốn đầu tiên của chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân DTTS và miền núi năm 2022 theo Nghị định 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ đã đến tay người dân. Qua đó giúp họ phát triển sản xuất, ổn định đời sống.
Chuyển Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thành Đại học Bách khoa Hà Nội

Chuyển Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thành Đại học Bách khoa Hà Nội

Giáo dục - T.Hợp - 21:05, 05/12/2022
Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định số 1512/QĐ-TTg về việc chuyển Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thành Đại học Bách khoa Hà Nội. Theo đó, Đại học Bách khoa Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ thuộc Bộ GD&ĐT, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.
Thành phố Thái Nguyên: Chuyển đổi số để phát triển nhanh và bền vững

Thành phố Thái Nguyên: Chuyển đổi số để phát triển nhanh và bền vững

Khoa học - Công nghệ - Hoàng Phúc - 19:33, 05/12/2022
Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thực hiện chuyển đổi số (CĐS) đối với công cuộc phát triển kinh tế - xã hội trong xây dựng đô thị văn minh, hiện đại. Thời gian qua, TP. Thái Nguyên đã nỗ lực triển khai thực hiện đồng bộ Chương trình chuyển đổi số. Từ đó, đời sống của người dân và doanh nghiệp được nâng cao, từng bước đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Cam Ranh (Khánh Hòa): Nỗ lực xóa nhà tạm cho đồng bào DTTS

Cam Ranh (Khánh Hòa): Nỗ lực xóa nhà tạm cho đồng bào DTTS

Xã hội - Hồng Bích - 19:32, 05/12/2022
Những năm qua, TP. Cam Ranh đã nỗ lực bố trí vốn ngân sách và kêu gọi xã hội hóa thực hiện hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho đồng bào DTTS. Nhờ vậy, trong giai đoạn 2016 - 2022, thành phố đã xóa được 153 căn nhà tạm, góp phần ổn định cuộc sống cho người dân.
Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh tiếp các lãnh đạo địa phương của 3 nước Lào, Campuchia, Hàn Quốc

Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh tiếp các lãnh đạo địa phương của 3 nước Lào, Campuchia, Hàn Quốc

Tin tức - Phương Thảo - 19:27, 05/12/2022
Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu vừa tiếp các lãnh đạo địa phương của Lào, Campuchia và Hàn Quốc nhân dịp tổ chức Chương trình Đối thoại Hữu nghị TP. Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2022.
Đắk Nông: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá gần 600 tỷ đồng

Đắk Nông: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá gần 600 tỷ đồng

Pháp luật - Hoàng Thùy - 19:10, 05/12/2022
Ngày 5/12, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, sau thời gian ngắn xác lập chuyên án, lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông đã đấu tranh, triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet.
Video bàn thắng trận Anh và Senegal tại World Cup 2022

Video bàn thắng trận Anh và Senegal tại World Cup 2022

Đội tuyển Anh giành chiến thắng 3-0 trước đội tuyển Senegal tại vòng 1/8 để tiến vào tứ kết World Cup 2022 gặp đương kim vô địch Pháp. Sau đây là Video bàn thắng trận Anh và Senegal tại World Cup 2022 mời các bạn theo dõi.
Thủ tướng tiếp đoàn Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN và các doanh nghiệp Hoa Kỳ

Thủ tướng tiếp đoàn Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN và các doanh nghiệp Hoa Kỳ

Thời sự - PV - 19:10, 05/12/2022
Chiều 5/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Michael Michalak, Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Giám đốc điều hành khu vực của Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN (USABC), cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh tiếp Cố vấn Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật - Việt

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh tiếp Cố vấn Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật - Việt

Tin tức - Thiên An - Mỹ Dung - 19:09, 05/12/2022
Ngày 5/12, tại Tp. Hạ Long, ông Nguyễn Xuân Ký - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đã có buổi tiếp xã giao ông Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật - Việt, cố vấn đặc biệt Trường Đại học Hạ Long.
Lịch thi đấu vòng 1/8 World Cup 2022 ngày 6/12/2022

Lịch thi đấu vòng 1/8 World Cup 2022 ngày 6/12/2022

Thể thao - Giải trí - B. Ngân - 18:37, 05/12/2022
Ngày 6/12/2022, vòng 1/8 World Cup 2022 diễn ra 2 trận đấu giữa Brazil và Hàn Quốc; Ma-rốc và Tây Ban Nha. Sau đây là lịch thi đấu chi tiết của 2 trận đấu này mời bạn đọc theo dõi.
Tổng thống Hàn Quốc đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc theo nghi thức cao nhất

Tổng thống Hàn Quốc đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc theo nghi thức cao nhất

Thời sự - PV - 17:47, 05/12/2022
Chiều nay 5/12, tại Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, Tổng thống Yoon Suk Yeol chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc theo nghi thức cao nhất.
An Giang: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các DTTS gắn với phát triển du lịch

An Giang: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các DTTS gắn với phát triển du lịch

Sắc màu 54 - PV - 17:19, 05/12/2022
Nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân về việc bảo tồn và phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống các dân tộc, góp phần quan trọng hình thành bản sắc văn hóa Việt Nam, UBND tỉnh An Giang vừa ban hành Kế hoạch 695/KH-UBND triển khai đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các DTTS gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2023 - 2030” trên địa bàn tỉnh An Giang.