Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Ủy ban Dân tộc với Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi: Kết nối huy động vốn ODA (Bài 8)

Thúy Hồng-Văn Hoa - 21:16, 14/06/2023

Căn cứ phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi gia đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025 của Thủ tướng Chính phủ ( Chương trình MTQG 1719), ngoài nguồn ngân sách Trung ương bố trí cho Chương trình để thực hiện các dự án và hỗ trợ tăng vốn tín dụng chính sách... những năm qua, Ủy ban Dân tộc đã nỗ lực, chủ động phối hợp, với các bộ, ngành tham mưu Chính phủ thực hiện đồng bộ các giải pháp về huy động thu hút vốn đầu tư, vốn ODA... bổ sung cho Chương trình.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh trả lời chất vấn về Chương trình MTQG 1719 tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh trả lời chất vấn về Chương trình MTQG 1719 tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Tích cực huy động nguồn vốn

Thực hiện Khoản 4, Điều 2 của Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội khóa XIV phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG 1719, Quốc hội giao Chính phủ: “Trong quá trình điều hành, Chính phủ tiếp tục rà soát, cân đối, bố trí ngân sách trung ương bổ sung cho Chương trình theo hướng tăng chi đầu tư phát triển, hỗ trợ để tăng vốn tín dụng chính sách và có giải pháp huy động hợp lý các nguồn vốn ODA, vốn đầu tư của các thành phần kinh tế, vốn xã hội hóa cho Chương trình”.

Theo Nghị quyết 120 của Quốc hội, tổng vốn thực hiện Chương trình MTGQ 1719 giai đoạn 2021 - 2025, tối thiểu là 137.664 tỷ đồng; trong đó ngân sách trung ương 104.954 tỷ; ngân sách địa phương 10.016 tỷ; vốn tín dụng chính sách 19.727 tỷ; vốn huy động hợp pháp khác 2.967 tỷ.

Để cụ thể hóa các mục tiêu về nguồn vốn, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã thực hiện giải pháp đa dạng hóa nguồn vốn ODA để thực hiện. UBDT đã phối hợp cùng Ngân hàng Thế giới, Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức Hội thảo với các tổ chức quốc tế, đối tác phát triển để thông tin chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch hợp tác, huy động nguồn lực, thu hút đầu tư trong thực hiện Chương trình MTQG…

Song song với đó, UBDTđã phối hợp với một số bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện Kế hoạch, rà soát tiến độ thực hiện khung chính sách, tiến độ chuẩn bị từ phía Chính phủ, lịch trình phê duyệt Chương trình DPO (Chương trình chính sách phát triển cho Chương trình MTQG 1719 giai đoạn 2021 - 2030 sử dụng khoản viện trợ không hoàn lại 17,5 triệu USD từ Quỹ Đối tác Giáo dục toàn cầu (GPE) và khoản vay tối thiểu 150 triệu USD từ vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới).

Triển khai ký kết Thoả thuận tài trợ với Đại sứ Ai Len tại Việt Nam về việc Chính phủ Ai Len cam kết hỗ trợ 3 triệu Euro là khoản viện trợ không hoàn lại đầu tiên, để các xã thuộc Chương trình MTQG triển khai thực hiện ngay trong năm 2021.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh và ông John McCullagh - Đại sứ nước Cộng hòa Ai Len tại Việt Nam ký văn bản sửa đổi, bổ sung của Thỏa thuận tài trợ giữa Chính phủ Ai Len với Chính phủ Việt Nam về hỗ trợ phát triển cho các xã ĐBKK thuộc Chương trình MTQG (tháng 10/2021).
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh và ông John McCullagh - Đại sứ nước Cộng hòa Ai Len tại Việt Nam ký văn bản sửa đổi, bổ sung của Thỏa thuận tài trợ giữa Chính phủ Ai Len với Chính phủ Việt Nam về hỗ trợ phát triển cho các xã ĐBKK thuộc Chương trình MTQG (tháng 10/2021).

Đặc biệt, UBDT cũng đã chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài Chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các địa phương tổ chức xác định nhu cầu đầu tư, hoàn thành việc khảo sát, đánh giá và tổng hợp danh mục công trình của 10 địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất, tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ đề xuất thực hiện Dự án vay vốn từ Ngân hàng Thế giới cho hoạt động đầu tư phát triển hạ tầng thiết yếu liên xã; phát triển nhân lực vùng đồng bào DTTS và miền núi... trị giá 175 triệu USD (gồm 17,5 triệu USD viện trợ không hoàn lại từ Quỹ Đối tác Giáo dục toàn cầu - GPE và khoản vay tối thiểu 150 triệu USD từ vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới).

Nâng cao hiệu quả hỗ trợ cho người dân

Để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA, đặc biệt là đối với khoản viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai Len, UBDT đã phối hợp với các bộ, ngành..., xây dựng phương án phân bổ vốn và hướng dẫn các địa phương lựa chọn danh sách xã nhận viện trợ, danh mục công trình đầu tư từ nguồn vốn viện trợ không hoàn.

UBDT đã tích cực tổ chức triển khai Dự án “Hỗ trợ các xã ĐBKK thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030” sử dụng ODA viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai Len năm tài khóa 2020 (thực hiện năm 2021, 2022). UBDT đã ban hành Văn bản số 2104/UBDT-VPCTMTQG, đề nghị UBND các tỉnh nhận viện trợ bổ sung từ nguồn vốn Ai Len tập trung chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng như: phân bổ kế hoạch đầu tư vốn viện trợ đúng quy định, đúng mục đích, bảo đảm  hiệu quả đầu tư…

Theo Báo cáo từ Văn phòng Chương trình MTQG 1719, tổng nguồn vốn đã phân bổ từ nguồn vốn Ai Len là 82,788 tỷ đồng. Trong đó, phân bổ cho 5 tỉnh: Hà Giang 22 tỷ đồng; Hòa Bình 20,5 tỷ đồng; Quảng Trị 10,288 tỷ đồng; Kon Tum 19,7 tỷ đồng; Trà Vinh 10,3 tỷ đồng

Đánh giá về vai trò của bảo trong việc huy động các nguồn lực quốc tế để triển khai Chương trình MTQG 1719, ông John McCullagh - Đại sứ Nước Cộng hòa Ai Len tại Việt Nam nhận định: Đối với Chính phủ Ai Len, hỗ trợ cho vùng đồng bào DTTS của Việt Nam, chính là trọng tâm của sự phát triển; trong đó, UBDT là đối tác quan trọng. UBDT đã có sự phối hợp hiệu quả với Đại sứ Ai Len tại Việt Nam, với Chính phủ Ai Len; đặc biệt là những nỗ lực trong việc xây dựng Chương trình MTQG và triển khai Chương trình MTQG.

 Việc huy động hợp lý các nguồn vốn ODA sẽ giúp cho Việt Nam thực hiện thành công, hiệu quả Chương trình MTQG 1719, góp phần nâng cao đời sống cho vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Việc huy động hợp lý các nguồn vốn ODA sẽ giúp cho Việt Nam thực hiện thành công, hiệu quả Chương trình MTQG 1719, góp phần nâng cao đời sống cho vùng đồng bào DTTS và miền núi

Theo ông John McCullagh, Chương trình MTQG chính là điều kiện, là phương tiện để hai bên thực hiện các mục tiêu tốt hơn và nhanh hơn. Chính phủ Ai Len sẵn sàng đồng hành, giúp đỡ UBDT và Chính phủ Việt Nam trong thời gian tới.

Bên cạnh những kết quả tích cực, việc triển khai huy động vốn ODA vẫn còn vướng mắc. Trả lời tại phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, ngày 6/6 Bộ trưởng Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh cho biết: Riêng về vốn ODA, UBDT đã có một dự án để cùng với một số bộ ngành làm việc với Ngân hàng Thế giới nhằm huy động một khoản vốn khoảng gần 9.000 tỷ đồng. Dự án đã làm xong thủ tục là xây dựng các khung chính sách và tiến hành khảo sát các địa phương để tập trung đầu tư cho 75 tuyến đường cho các xã ĐBKK. Khung chính sách này đã được Ngân hàng Thế giới chấp thuận".

Tuy nhiên, năm 2022, việc đàm phán gặp nhiều vướng mắc do vốn chưa được giải ngân, áp lực về trần nợ công nên các bộ ngành có ý kiến cân nhắc dự án này vào thời điểm thích hợp. Vì vậy, dự án này đang tạm dừng. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cho biết, tới đây UBDT sẽ nghiên cứu, đàm phán lại và cố gắng thực hiện dự án này từ nay đến 2025.

Có thể thấy rằng, với vai trò là cơ quan chủ trì, UBDT đã tích cực trong việc tìm kiếm, huy động các nguồn vốn trong đó có các dự án ODA, bổ sung thêm nguồn lực để thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG 1719, góp phần cải thiện đời sống của Nhân dân, tạo được niềm tin của đồng bào các DTTS, vùng đặc biệt khó khăn đối với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước.

Thông tin thêm về các giải pháp huy động nguồn lực bổ sung cho Chương trình, ông Hà Việt Quân - Chánh Văn Phòng điều phối Chương trình MTQG 1719 cho hay, hiện nay, UBDT vẫn đang tích cực phối hợp với một số nhà tài trợ như Đại sứ quán Úc, ADB, JICA, Ai Len, UNDP... nhằm xúc tiến huy động các khoản hỗ trợ ngân sách và kỹ thuật cho triển khai thực hiện Chương trình, đặc biệt tích cực đẩy mạnh hợp tác với các đối tác quốc tế trong lĩnh vực công tác dân tộc.

Báo Dân tộc và Phát triển sẽ tiếp tục thông tin trong những bài báo tiếp theo.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Thanh Hóa: Biểu dương thanh niên, sinh viên tiêu biểu và gương khởi nghiệp trong vùng đồng bào DTTS và miền núi

Thanh Hóa: Biểu dương thanh niên, sinh viên tiêu biểu và gương khởi nghiệp trong vùng đồng bào DTTS và miền núi

Tỉnh đoàn Thanh Hóa vừa phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị Biểu dương thanh niên, sinh viên tiêu biểu và tấm gương khởi nghiệp thành công trong vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2024, tại Tp. Sầm Sơn. Tham dự Hội nghị có 300 cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tiêu biểu trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Tin nổi bật trang chủ
Viết từ nơi địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc: Quyết liệt đấu tranh đẩy lùi “tà đạo” (Bài 2)

Viết từ nơi địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc: Quyết liệt đấu tranh đẩy lùi “tà đạo” (Bài 2)

Với đặc thù là vùng đất biên giới, địa hình phức tạp, trình độ dân trí còn hạn chế... nơi địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc tiềm ẩn nhiều nguy cơ các thế lực thù địch thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình, các hoạt động tà đạo, tệ nạn xâm nhập. Do vậy, việc kiên quyết đấu tranh với tội phạm, các hoạt động sinh hoạt đạo trái pháp luật...luôn được hệ thống chính trị, nòng cốt là lực lượng công an chú trọng ngăn chặn bằng nhiều giải pháp. Đặc biệt, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đã nâng cao nhận thức cho đồng bào DTTS hiểu rõ cái xấu, không theo đạo lạ, chung tay giữ gìn bản làng bình yên.
Gia đình 7 đời làm nghề chạm bạc trên cao nguyên đá

Gia đình 7 đời làm nghề chạm bạc trên cao nguyên đá

Sắc màu 54 - Vũ Mừng - Sơn Tùng - 7 giờ trước
Trên vùng cao nguyên đá Đồng Văn (tỉnh Hà Giang), thôn Lao Xa, xã Sủng Là là cái nôi của nghề chạm bạc truyền thống của người Mông. Đã từ rất lâu, không chỉ riêng người Mông, mà bất cứ ai muốn mua được một món đồ trang sức bằng bạc ưng ý, đều lên đường đến Lao Xa…
Giá cà phê, hồ tiêu tăng cao kỷ lục

Giá cà phê, hồ tiêu tăng cao kỷ lục

Kinh tế - Minh Thu - 7 giờ trước
Nối tiếp sự tăng trưởng từ năm 2023, giá cà phê tiếp tục tăng từ đầu năm 2024 đến nay. Bên cạnh đó, giá hồ tiêu cũng tăng cao đã góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân các tỉnh Tây Nguyên, tạo cơ hội gia tăng giá trị sản phẩm, nâng cao tính bền vững của cà phê, hồ tiêu.
Thanh Hóa: Biểu dương thanh niên, sinh viên tiêu biểu và gương khởi nghiệp trong vùng đồng bào DTTS và miền núi

Thanh Hóa: Biểu dương thanh niên, sinh viên tiêu biểu và gương khởi nghiệp trong vùng đồng bào DTTS và miền núi

Công tác Dân tộc - Quỳnh Trâm - 7 giờ trước
Tỉnh đoàn Thanh Hóa vừa phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị Biểu dương thanh niên, sinh viên tiêu biểu và tấm gương khởi nghiệp thành công trong vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2024, tại Tp. Sầm Sơn. Tham dự Hội nghị có 300 cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tiêu biểu trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Khởi tố vụ án liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng tại Yên Bái

Khởi tố vụ án liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng tại Yên Bái

Tin tức - Trọng Bảo - 7 giờ trước
Thông tin từ UBND tỉnh Yên Bái cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Trần Mạnh Hùng - nhân viên cân băng liệu của Nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động” để điều tra làm rõ.
Khép lại chuỗi hoạt động đặc sắc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Nghệ An

Khép lại chuỗi hoạt động đặc sắc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Nghệ An

Sắc màu 54 - Minh Nhật - 7 giờ trước
Tối 23/4, tại Quảng trường Hậu phương hướng về tiền tuyến huyện Tân Kỳ đã diễn ra Lễ bế mạc các hoạt động Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Kỷ niệm 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn tỉnh Nghệ An.
Loại trái cây trồng khắp Việt Nam "chống được ung thư ruột"

Loại trái cây trồng khắp Việt Nam "chống được ung thư ruột"

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ung thư ruột - còn gọi là ung thư đại trực tràng - là loại ung thư phổ biến thứ ba trên toàn thế giới, chiếm khoảng 10% tổng số ca ung thư. Bên cạnh đó, nó là nguyên nhân gây tử vong do ung thư xếp hàng thứ hai. Mới đây, một nghiên cứu quốc tế công bố trên tạp chí khoa học Scientific Reports đã chỉ ra tác dụng bất ngờ của quả xoài đối với bệnh ung thư ruột
Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Thành phố Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Thành phố Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trang địa phương - Như Tâm - 7 giờ trước
Với chủ đề: “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển”, sáng 24/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP. Cần Thơ long trọng khai mạc Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đây là đơn vị được lựa chọn tổ chức Đại hội điểm MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đại biểu phía Trung ương có ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Huỳnh Đảm - Nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; cùng các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon - Phó Chính ủy, Bộ Tư lệnh Quân Khu 9.
Làng du lịch lớn nhất Hà Giang chuẩn bị cho phiên chợ trăm tuổi

Làng du lịch lớn nhất Hà Giang chuẩn bị cho phiên chợ trăm tuổi

Sắc màu 54 - Vũ Mừng - Minh Đức - 7 giờ trước
Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai năm 2024 đang cận kề. Cùng với sự chuẩn bị của Ban Tổ chức, những ngày qua, Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang cũng đang tập trung chuẩn bị các điều kiện để đón du khách đến tham dự sự kiện quan trọng này.
Hỗ trợ điều trị ngộ độc thực phẩm bằng rau củ trong vườn nhà

Hỗ trợ điều trị ngộ độc thực phẩm bằng rau củ trong vườn nhà

Sống khỏe - Như Ý - 8 giờ trước
Ngộ độc thực phẩm là một loại bệnh hay gặp trong mùa hè, bạn có thể nhiễm bệnh do ăn uống phải thực phẩm bị nhiễm độc, nhiễm khuẩn hoặc biến chất, chứa chất phụ gia hay chất bảo quản quá liều lượng, bị ôi thiu... Vậy phải làm thế nào để thải độc cho cơ thể khi chẳng may nạp chất độc vào người? Bạn hãy tham khảo cách trị ngộ độc thực phẩm bằng rau củ trong vườn nhà sau đây nhé.
Kon Rẫy (Kon Tum): Đường ĐH22 chậm tiến độ, người dân lo lắng

Kon Rẫy (Kon Tum): Đường ĐH22 chậm tiến độ, người dân lo lắng

Pháp luật - Ngọc Chí - 8 giờ trước
Đường ĐH22, nối từ thị trấn Đăk Rờ Ve đến xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy (Kon Tum) được khởi công từ tháng 9/2022 trong niềm vui mừng, phấn khởi của Nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở xã Đăk Pne. Thế nhưng, với sự chậm trễ của nhà thầu thi công, đến nay đường ĐH22 vẫn chưa hoàn thành dù đã hết thời hạn hợp đồng. Điều này làm cho người dân lo lắng khi mùa mưa sắp đến.
Khánh Hòa: Quyết liệt triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Khánh Hòa: Quyết liệt triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Trang địa phương - T.Nhân - 8 giờ trước
Nhằm lắng nghe những khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh, ngày 24/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Hòa Nam đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh. Tại cuộc họp, ông Trần Hòa Nam đề nghị các địa phương nhanh chóng tháo gỡ các khó khăn, quyết liệt triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.