Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Thừa Thiên Huế: Tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia 1719

Minh Thu - 19:04, 10/06/2023

Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) đã đi được gần nửa chặng đường. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chương trình tại nhiều địa phương cũng bộc lộ một số bất cập cần tháo gỡ. Về vấn đề này, phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển đã có cuộc trao đổi với ông Hồ Xuân Trăng - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ông Hồ Xuân Trăng, Trưởng Ban Dân tộc Thừa Thiên Huế
Ông Hồ Xuân Trăng - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế

PV: Thưa ông, đến nay, sau hơn 2 năm triển khai Chương trình MTQG 1719, tỉnh Thừa Thiên Huế đã đạt được những kết quả cụ thể gì?

Ông Hồ Xuân Trăng: Chương trình MTQG 1719 nhận được sự kỳ vọng rất lớn của các ngành, các cấp, đặc biệt là của người dân vùng đồng bào DTTS tỉnh Thừa Thiên Huế. Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Dân tộc tỉnh, cơ quan Thường trực Chương trình MTQG 1719 tỉnh Thừa Thiên Huế đã và đang tích cực tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh, tập trung đề ra các giải pháp chỉ đạo, triển khai Chương trình hiệu quả và đúng tiến độ.

Ban Dân tộc tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và các địa phương liên quan tổ chức các phiên họp Văn phòng điều phối chương trình MTQG 1719 để chuẩn bị nội dung, nhiệm vụ triển khai các Dự án, Tiểu dự án thành phần. Tổ chức các hội nghị, các lớp tập huấn hướng dẫn và kiểm tra, đôn đốc việc triển khai Chương trình ở địa phương, cơ sở. Đồng thời, thành lập các tổ công tác để trực tiếp phổ biến, nắm tình hình và hướng dẫn các địa phương về công tác lập kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình. Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025 và hằng năm, tham mưu triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch đã đề ra.

Mới đây nhất, Ban Dân tộc tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định định mức đất sản xuất để thực hiện Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất sản xuất theo Quyết định số 1719; Nghị quyết quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án dược liệu quý thuộc Chương trình MTQG 1719.

Bên cạnh đó, tỉnh đã tổ chức các Hội nghị trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện Chương trình cho cán bộ ở các sở, ngành cấp tỉnh và các địa phương vùng đồng bào DTTS và miền núi, tìm hướng giải quyết những khó khăn vướng mắc, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các sở, ban, ngành và địa phương trong thực hiện Chương trình.Hội nghị xác định các chỉ số giám sát đánh giá thực hiện Chương trình, phục vụ công tác thống kê các chỉ số của cấp huyện và cấp tỉnh, giúp quá trình giám sát, đánh giá sát với thực tế, phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ đó có những giải pháp tác động vào các dự án có liên quan từ nguồn lực Chương trình MTQG 1719 nhằm đạt các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra theo Kế hoạch số 302/KH-UBND ngày 18/8/2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về kế hoạch Thực hiện Chương trình MTQG 1719 trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Ban Dân tộc Thừa Thiên Huế kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án bố trí ổn định dân cư thuộc Dự án 2, Chương trình MTQG 1719 xã Thượng Long, huyện Nam Đông.
Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án bố trí ổn định dân cư thuộc Dự án 2, Chương trình MTQG 1719 xã Thượng Long, huyện Nam Đông

PV: Ông có đánh giá thế nào về sự vào cuộc của hệ thống chính trị, sự đồng thuận, chung tay góp sức của đồng bào các DTTS trên địa bàn trong tổ chức thực hiện Chương trình MTQG 1719 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian qua?

Ông Hồ Xuân Trăng: Thời gian qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, công tác triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719 đạt được nhiều kết quả tích cực. Để đạt được những kết quả đó, không thể không kể đến sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự vào cuộc của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các hội, đoàn thể các cấp trong tỉnh. Đặc biệt là sự nỗ lực, quyết tâm, luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao của tập thể Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế và cơ quan công tác dân tộc ở các cấp; sự cố gắng của chính quyền cơ sở trong việc phối hợp triển khai thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc nói chung, Chương trình MTQG 1719 nói riêng. Cùng với đó, là sự đồng thuận, chung tay góp sức của đồng bào các DTTS trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tỉnh Thừa Thiên Huế thường xuyên, chú trọng công tác triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719; kịp thời ban hành các nghị quyết, quyết định, kế hoạch để chỉ đạo, điều hành triển khai Chương trình. Thường xuyên, sâu sát với địa phương, cơ sở, nhất là vùng đồng bào DTTS các huyện: A Lưới và Nam Đông để chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành đoàn thể cơ sở tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác triển khai thực hiện Chương trình.

UBND tỉnh thường xuyên, sâu sát lãnh đạo, chỉ đạo Ban Dân tộc, các sở, ngành liên quan trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện, lồng ghép nguồn lực các Chương trình MTQG để bảo đảm hiệu quả, tối ưu nhất trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719. Từ đó, khơi dậy khát vọng, ý chí tự lực tự cường của đồng bào DTTS; nâng cao niềm tin của đồng bào các DTTS với Đảng, Nhà nước, góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Có thể thấy rằng, Đảng bộ, Chính quyền và các đoàn thể Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động chỉ đạo thực hiện tốt công tác triển khai thực hiện Chương trình; đã và đang phát huy tốt tiềm năng thế mạnh từng vùng gắn với lồng ghép các chương trình dự án. Từ đó, tạo cơ hội tốt cho đồng bào DTTS phấn đấu vươn lên phát triển kinh tế, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo chung của tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít cấp ủy đảng, chính quyền cấp cơ sở vẫn chưa dành sự quan tâm đúng mức đối với công tác dân tộc và triển khai chính sách dân tộc; một số hợp phần thực hiện Chương trình MTQG 1719 thực hiện chưa tốt.

Lãnh đạo huyện A Lưới thăm quan mô hình sinh kế của người dân trên địa bàn
Lãnh đạo huyện A Lưới thăm quan mô hình sinh kế của người dân trên địa bàn

PV: Hiện nay, sau gần nửa chặng đường triển khai Chương trình MTQG 1719, tại nhiều địa phương đã bộc lộ một số bất cập, cần tháo gỡ. Với tỉnh Thừa Thiên Huế, những bất cập đó là gì? Tỉnh có kiến nghị gì với Ban Chỉ đạo Trung ương để Chương trình MTQG 1719 đạt yêu cầu đề ra trong thời gian tới, thưa ông?

Ông Hồ Xuân Trăng: Sau gần nửa chặng đường triển khai Chương trình MTQG 1719, vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc từ Trung ương đến địa phương cần được tháo gỡ kịp thời để bảo đảm giải ngân đúng tiến độ. Cụ thể: Chưa triển khai được nguồn đầu tư phát triển thực hiện nội dung hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất. Bởi hiện nay chưa có hướng dẫn cơ chế đặc thù trong sử dụng vốn đầu tư phát triển thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình (Đang chờ Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 27/2022/NĐ-CP).

Tỉnh cũng chưa triển khai được Tiểu dự án 1 (Dự án 9) về hỗ trợ dân tộc còn gặp nhiều khó khăn do chưa có cơ chế hỗ trợ có thu hồi vốn qua kênh ủy thác của Ngân hàng chính sách xã hội (hiện, Ủy ban Dân tộc đang lấy ý kiến của các bộ, ngành, địa phương về dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2022/TT-UBDT). Chưa triển khai được nội dung thực hiện đối với nội dung hỗ trợ, thiết lập các điểm truy cập ứng dụng công nghệ thông tin thuộc Tiểu dự án 2 (Dự án 10) do Bộ Thông tin và Truyền thông chưa ban hành Thông tư hướng dẫn.

Bên cạnh đó, Các Dự án xây dựng Làng văn hoá các DTTS thuộc Dự án 6 phải xin ý kiến thẩm định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, vì vậy đến nay vẫn chưa triển khai được. Tiểu dự án 1, Dự án 3 về phát triển nông lâm nghiệp bền vững có nhiều nội dung hoạt động không phù hợp với địa phương

Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đó, tỉnh Thừa Thiên Huế kiến nghị Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG 1719 sớm tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định 27/2022/NĐ-CP quy định về tổ chức quản lý, thực hiện các Chương trình MTQG. Tham mưu ban hành các Thông tư sửa đổi, các văn bản hướng dẫn thực hiện cụ thể để các địa phương có căn cứ triển khai. Đồng thời, cần thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu thực hiện Chương trình MTQG 1719 tại địa phương.

PV: Xin cảm ơn ông!

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Bắc Giang: Phê duyệt mức hỗ trợ Dự án 1, Chương trình MTQG 1719

Bắc Giang: Phê duyệt mức hỗ trợ Dự án 1, Chương trình MTQG 1719

UBND huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang vừa ban hành văn bản phê duyệt mức hỗ trợ đất ở, chuyển đổi nghề và nước sinh hoạt phân tán. Đây là nội dung thuộc Dự án 1, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719).
Tin nổi bật trang chủ
Lễ cúng cây chè Shan tuyết cổ thụ ở Suối Giàng: Sự tri ân sản vật đã đem lại cuộc sống ấm no

Lễ cúng cây chè Shan tuyết cổ thụ ở Suối Giàng: Sự tri ân sản vật đã đem lại cuộc sống ấm no

Lễ cúng cây chè Shan tuyết cổ thụ ở xã Suối Giàng (huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) là sự tri ân, cảm tạ trời đất, cây chè đã giúp người dân Suối Giàng có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc và cầu mong một năm mới mưa thuận, gió hòa, chè ra nhiều búp… Nghi thức tâm linh này này mang trong mình khát vọng vươn lên để có một cuộc sống ấm no của đồng bào dân tộc Mông sinh sống tại mảnh đất này.
Lạng Giang (Bắc Giang): Tập huấn, bồi dưỡng, truyền dạy văn hóa phi vật thể Nghi Lễ hát Then của đồng bào Nùng

Lạng Giang (Bắc Giang): Tập huấn, bồi dưỡng, truyền dạy văn hóa phi vật thể Nghi Lễ hát Then của đồng bào Nùng

Sắc màu 54 - Trí Phương - 6 giờ trước
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lạng Giang (Bắc Giang) vừa tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, truyền dạy văn hóa phi vật thể: Nghi Lễ hát Then của đồng bào Nùng. Hơn 200 đại biểu là nghệ nhân, trưởng thôn, Người có uy tín, người DTTS và thành viên các câu lạc bộ hát Then trên địa bàn xã Hương Sơn tham gia lớp tập huấn.
Ý nghĩa từ chương trình “Ngày Chủ nhật Yêu thương”

Ý nghĩa từ chương trình “Ngày Chủ nhật Yêu thương”

Nhịp cầu nhân ái - Mỹ Dung - 6 giờ trước
Nhân dịp Tết Trung thu cổ truyền, ngày 23/9, tại Tp. Hạ Long (Quảng Ninh), Vụ Xã hội thuộc Văn phòng Quốc hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Công ty TNHH Home Credit Việt Nam, Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Phổi Hà Nội đã phối hợp tổ chức chương trình Ngày Chủ nhật Yêu thương cho các em nhỏ thuộc Cơ sở bảo trợ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh Quảng Ninh.
Mang trung thu đến với trẻ em vùng cao huyện Mù Căng Chải

Mang trung thu đến với trẻ em vùng cao huyện Mù Căng Chải

Trang địa phương - Đà Giang - 18 giờ trước
Với mong muốn mang đến cho trẻ em vùng cao xã Lao Chải, huyện Mù Căng Chải một tết trung thu ấm áp, ngày 23/09, Công đoàn Tạp chí Kinh doanh và Biên mậu Việt Nam, Nhóm thiện nguyện Hoa Hồng tại TP. Hồ Chí Minh và Cộng đồng thiện nguyện Triệu Trái Tim đã chuẩn bị nhiều phần quà ý nghĩa trao tặng cho điểm trường mầm non Lẻ Dào Cu Nha và Tà Gênh.
Asiad 19: Lễ khai mạc kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ và nghệ thuật

Asiad 19: Lễ khai mạc kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ và nghệ thuật

Thể thao - L.Minh - 18 giờ trước
Tối 23/9, tại Sân vận động Olympic Hàng Châu, Trung Quốc đã diễn ra Lễ khai mạc Đại hội thể thao lớn nhất châu Á lần thứ 19 - Asiad 19.
Khai mạc Lễ hội Thành Tuyên năm 2023

Khai mạc Lễ hội Thành Tuyên năm 2023

Thời sự - Văn Hoa - 18 giờ trước
Tối 23/9, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (Tp. Tuyên Quang), UBND tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức khai mạc Lễ hội Thành Tuyên năm 2023.
Tin trong ngày - 22/9/2023

Tin trong ngày - 22/9/2023

Bản tin hôm nay, ngày 22/9, có những thông tin đáng chú ý sau: Giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc. Lễ hội trà Shan tuyết lớn nhất miền Bắc. Hủy hoại cây rừng bằng thuốc độc ở huyện Bác Ái (Ninh Thuận). Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Xây dựng, phát triển Sa Pa phải đi đôi với bảo tồn

Xây dựng, phát triển Sa Pa phải đi đôi với bảo tồn

Thời sự - Trọng Bảo - 18 giờ trước
Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Lễ kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa, do UBND tỉnh Lào Cai tổ chức tối ngày 23/9. Tham dự Lễ kỷ niệm có các Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga; lãnh đạo một số Bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Lào Cai, thị xã Sa Pa qua các thời kỳ; cùng đông đảo Nhân dân, du khách trong và ngoài nước.
Ngộ độc thực phẩm tại các điểm du lịch và bài toán giữ gìn thương hiệu

Ngộ độc thực phẩm tại các điểm du lịch và bài toán giữ gìn thương hiệu

Sự kiện - Bình luận - Hương Trà - 20:42, 23/09/2023
Liên quan đến vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng tại thành phố du lịch nổi tiếng - Hội An, tỉnh Quảng Nam, đã có gần 150 du khách phải nhập viện, điều trị, trong đó có 30 khách nước ngoài. Chủ cơ sở sản xuất bánh mì Phượng đã có thư xin lỗi gửi đến khách hàng. Từ vụ việc đáng tiếc này cho thấy, không đơn thuần là việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, mà còn là vấn đề bảo vệ, giữ vững thương hiệu du lịch mà các cơ quan, tổ chức, cá nhân đã và đang dày công xây dựng.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dự Lễ chào cờ tại Cột cờ Lũng Pô

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dự Lễ chào cờ tại Cột cờ Lũng Pô

Thời sự - Trọng Bảo - 20:39, 23/09/2023
Chiều 23/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác đã dự Lễ chào cờ tại Cột cờ Lũng Pô, thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Mú Sung; Đồn Biên phòng Trịnh Tường huyện Bát Xát. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc.
Độc đáo lễ cúng cây chè Tổ ở Suối Giàng

Độc đáo lễ cúng cây chè Tổ ở Suối Giàng

Media - Vàng Ni - Tào Đạt - 20:34, 23/09/2023
Lễ cùng cây chè Tổ ở xã Suối Giàng (huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) là sự tri ân, cảm tạ trời đất, cây chè đã giúp người dân Suối Giàng có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc và cầu mong một năm mới mưa thuận, gió hòa, chè ra nhiều búp… Nghi thức tâm linh này cũng mang trong mình ước muốn về một cuộc sống ấm no của đồng bào dân tộc Mông sinh sống tại mảnh đất này.
Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phổ biến pháp luật cho đồng bào Biên giới biển

Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phổ biến pháp luật cho đồng bào Biên giới biển

Pháp luật - Lê Vũ - Văn Long - 19:21, 23/09/2023
Sáng 23/9, tại thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, (Sóc Trăng), Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng, UBND huyện Trần Đề và các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật có liên quan về công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển và phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố, thảm họa tràn dầu, hóa chất độc xạ.