Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Lai Châu: Tập trung giải quyết các vấn đề cấp thiết ở vùng đồng bào DTTS

Trọng Bảo - 19:10, 06/05/2022

Lai Châu là một trong những tỉnh nghèo nhất của cả nước, cơ sở hạ tầng còn thiếu và yếu, đời sống của đồng bào các dân tộc còn rất nhiều khó khăn. Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 (gọi tắt là Chương trình) đang được kỳ vọng giải quyết toàn diện, căn cơ nhiều vấn đề cấp thiết để thúc đẩy sự phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS ở vùng sâu, vùng xa trên địa bàn toàn tỉnh. Phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển đã có cuộc trao đổi với ông Trần Hữu Chí, Trưởng Ban Dân tộc Lai Châu về những thuận lợi, khó khăn, tinh thần quyết tâm để triển khai hiệu quả Chương trình.

Ông Trần Hữu Chí, Trưởng Ban Dân tộc Lai Châu
Ông Trần Hữu Chí, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Lai Châu trao đổi thông tin.

Thưa ông, Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển toàn diện, bền vững vùng đồng bào DTTS, vùng khó khăn. Tỉnh Lai Châu đã có những bước triển khai như thế nào để Chương trình đạt hiệu quả cao nhất?. 

Ông Trần Hữu Chí: Quyết 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đầu tư Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021-2025 là một quyết sách lớn; đã cụ thể hóa chủ trương hết sức đúng đắn, kịp thời của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào DTTS.

Chương trình được xây dựng trên cơ sở tích hợp các chính sách dành cho đồng bào DTTS nhiều năm qua, cùng với những chính sách mới, nhưng được thay đổi căn bản về cách tiếp cận trong phát triển kinh tế - xã hội dành cho địa bàn đặc thù này. Đó là chuyển dần từ các chính sách mang tính hỗ trợ sang đầu tư phát triển.

Trong gia đoạn I của Chương trình (2021-2025), tỉnh Lai Châu được phân bổ trên 4.400 tỷ đồng; trong đó, vốn đầu tư hơn 2.100 tỷ, vốn sự nghiệp là 2.267 tỷ đồng, giải quyết  những vấn đề cấp thiết của đồng bào. Để triển khai Chương trình đạt hiệu quả cao nhất,  tỉnh Lai Châu đã thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình (Ban hành Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình; thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo).

 Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã ban hành Nghị quyết về "Lãnh đạo thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu"; Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định “Nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách Trung ương và tỷ lệ đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng DTTS và MN trong giai đoạn 2021-2025".

Trên cơ cở các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành liên quan, tỉnh Lai Châu cũng đã tập trung, rà soát sơ bộ các nội dung đầu tư, hỗ trợ của Chương trình. Xây dựng kế hoạch trung hạn và hàng năm thực hiện Chương trình…

Ông có thể chia sẻ rõ hơn, về tiến độ triển khai Chương trình giai đoạn I của địa phương?

Ông Trần hữu Chí: Trong giai đoạn I, tỉnh thực hiện các nội dung như: Hoàn thành việc kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ công tác và cơ quan giúp việc các cấp; ban hành cơ chế, chính sách và các văn bản hướng dẫn; tổ chức triển khai thực hiện Chương trình cũng như kế hoạch liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo điểm. Đặc biệt là việc xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình hàng năm, kế hoạch cho cả giai đoạn.

Chủ trương của tỉnh trước mắt là,  tập trung giải quyết các vấn đề cấp thiết, bức xúc của người dân ở vùng đồng bào DTTS và MN, thực hiện các dự án, tiểu dự án có khả năng giải ngân nhanh chóng, hiệu quả...

Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội kỳ vọng góp phần thay đổi đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các DTTS Lai Châu
Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội kỳ vọng góp phần thay đổi đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các DTTS Lai Châu

Thưa ông, bước đầu triển khai Chương trình, tỉnh Lai Châu có gặp khó khăn gì. Giải pháp của tỉnh để tháo gỡ?

Ông Trần hữu Chí: Việc triển khai Chương trình, bước đầu Lai Châu cũng gặp một số khó khăn, lúng túng như, Quyết định số 1719/QĐ-TTg đã xác định phạm vi, đối tượng thụ hưởng, nội dung đầu tư hỗ trợ, song chưa quy định về định mức đầu tư, hỗ trợ cụ thể cho từng nội dung của dự án và tiểu dự của Chương trình.

Việc này được Thủ tướng Chính phủ giao cho các Bộ, ngành (cơ quan chủ dự án thành phần) chủ trì tham mưu thực hiện. Tuy nhiên, hiện nay mới chỉ có một số bộ, ngành có văn bản hướng dẫn... Đến thời điểm này, Chính phủ chưa giao kế hoạch thực hiện Chương trình giai đoạn 2021 - 2025 cũng như kế hoạch năm 2022…

Bên cạnh đó, với đặc thù Lai Châu có địa bàn rộng, địa hình hiểm trở, chia cắt phức tạp, thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt. Đồng bào DTTS ở nhiều vùng sâu, vùng xa sống phân tán, đi lại khó khăn, ít cơ hội tiếp xúc với các dịch vụ, phúc lợi xã hội và nền kinh tế thị trường. Đời sống kinh tế - xã hội ở một số địa bàn cơ sở còn kém phát triển, mang nặng tính tự cấp, tự túc, dựa nhiều vào tự nhiên; một bộ phận người nghèo vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước; nguồn ngân sách địa phương hạn hẹp và việc huy động nguồn lực tại chỗ của cộng đồng rất khó khăn...

Giải pháp của tỉnh là tranh thủ sự quan tâm của Trung ương, tiếp cận nhanh các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của các Bộ, ngành để cụ thể hóa ngay và kịp thời, trong việc xây dựng và hoàn thiện cơ chế quản lý chỉ đạo và triển khai thực hiện từ cấp tỉnh đến cơ sở. Chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch trung hạn 5 năm và hàng năm, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung, hoạt động thực hiện Chương trình.

Bên cạnh đó, chú trọng công tác tuyên truyền về ý nghĩa, mục tiêu, nội dung đầu tư của Chương trình sâu rộng đến các cấp, các ngành, các tầng lớp dân cư và người nghèo nhằm thay đổi và chuyển biến nhận thức trong giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách và nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, của cộng đồng để thoát nghèo.

Tỉnh Lai Châu có đề xuất, kiến nghị gì đến Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, thưa ông?

Ông Trần Hữu Chí: Tỉnh Lai Châu kiến nghị Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương sớm ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện chương trình MTQG; sớm giao kế hoạch vốn thực hiện Chương trình. Trong đó, bố trí bảo đảm nguồn vốn cho tỉnh theo lộ trình phân kỳ vốn, để thực hiện các mục tiêu đã đề ra đạt hiệu quả đúng như tinh thần Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội đã phê duyệt Đề án.

Trân trọng cảm ơn ông!

Tin cùng chuyên mục
Ban Dân tộc tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị tuyên truyền năm 2022

Ban Dân tộc tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị tuyên truyền năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-BDT ngày 28/3/2022 về tổ chức hội nghị tuyên truyền đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình năm 2022, từ ngày 9 - 12/5, Ban Dân tộc Sơn La đã tổ chức 2 hội nghị tuyên truyền cho các đại biểu là bí thư, phó bí thư, trưởng bản, phó trưởng bản các bản đặc biệt khó khăn thuộc các xã khu vực II, III trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Tin nổi bật trang chủ
Bức tranh “Hà Nội rong” được “chốt” giá 8.000 USD

Bức tranh “Hà Nội rong” được “chốt” giá 8.000 USD

Sắc màu 54 - Nguyệt Anh - 34 phút trước
Bức tranh “Hà Nội rong” của tác giả Đặng Thái Tuấn (SN 2000, Hà Nội), sinh viên năm thứ 4 ngành Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ Thuật Công nghiệp Hà Nội được định giá tới 8.000 đô la Mỹ (184,7 triệu đồng).
Quy trình cấp hộ chiếu phổ thông qua mạng Internet

Quy trình cấp hộ chiếu phổ thông qua mạng Internet

Xã hội - T.Hợp - 1 giờ trước
Cục Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp cùng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Hà Nội thí điểm cấp hộ chiếu "điện tử" từ 15/5/2022 . Người dân chỉ cần truy cập Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công an để làm thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông mà không cần đến tận nơi như hiện nay.
Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa: Tăng cường nhiều biện pháp bình ổn thị trường

Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa: Tăng cường nhiều biện pháp bình ổn thị trường

Sản phẩm - Thị trường - Quỳnh Trâm - 4 giờ trước
Nhằm ổn định thị trường, bình ổn giá, Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hoá tiếp tục theo dõi sát diễn biến giá hàng hóa, tăng cường công tác trinh sát, nắm bắt nguồn tin nâng cao chất lượng quản lý.
Giới thiệu văn hóa, ẩm thực Argentina tại Hà Nội

Giới thiệu văn hóa, ẩm thực Argentina tại Hà Nội

Nhìn ra thế giới - Nguyệt Anh - 4 giờ trước
Tuần lễ Argentina tại Hà Nội lần thứ VII sẽ diễn ra từ ngày 23 – 28/5/2022, tiếp tục đưa văn hóa, ẩm thực Argentina đến gần hơn với đất nước và người dân Việt Nam.
Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây vú sữa

Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây vú sữa

Bạn của nhà nông - Như Ý - 4 giờ trước
Cây vú sữa từ lâu đã là loại cây được nhiều người yêu thích. Không chỉ mang lại những giá trị kinh tế cao khi cho ra những trái chín thơm ngọt mà nó còn là loại thuốc chữa bệnh hiệu quả được nhiều người tin dùng. Hiện nay để trồng vú sữa mang lại hiệu quả kinh tế cao bà con nên tham khảo kỹ thuật trồng và chăm sóc cây vú sữa dưới đây.
Chương trình điểm tin, đọc báo của Báo Dân tộc và Phát triển ngày 15/5/2022

Chương trình điểm tin, đọc báo của Báo Dân tộc và Phát triển ngày 15/5/2022

Chương trình điểm tin, đọc báo tuần này thông tin về cuộc họp của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh với Vụ Hợp tác Quốc tế; chuyến công tác của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh khảo sát, lấy ý kiến, lắng nghe tâm tư của đồng bào các DTTS tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong (Nghệ An) về việc hoàn thiện Đề án “Xác định thành phần, tên gọi một số dân tộc và xây dựng danh mục các dân tộc Việt Nam” và một số tin tức nổi bật khác ở vùng đồng bào DTTS và miền núi. Phần đọc báo sẽ giới thiệu 2 bài viết: “Trên vùng mây trắng Chư Tan Kra” của tác giả Tiêu Dao- Bảo Anh và bài viết “Thổ cẩm kể chuyện” của tác giả Hồng Minh.
Triển lãm mỹ thuật kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Triển lãm mỹ thuật kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tin tức - Nguyệt Anh - 5 giờ trước
Từ ngày 11 đến 19/5, Hội Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh tổ chức Triển lãm mỹ thuật “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022).
Châu Á đứng đầu thế giới về số ca nhiễm mới COVID-19

Châu Á đứng đầu thế giới về số ca nhiễm mới COVID-19

Tin tức - PV - 5 giờ trước
Tính đến sáng 16/5, thế giới lần lượt ghi nhận tổng số 521.138.550 ca nhiễm và 6.288.134 trường hợp tử vong vì COVID-19. Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 304.634 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó châu Á đứng đầu với 152.818 trường hợp.
Hòa Phát lọt Top 2.000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới của Forbes

Hòa Phát lọt Top 2.000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới của Forbes

Doanh nhân dân tộc - Cát Tường - 5 giờ trước
Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách Global 2000 năm 2022 bao gồm 2.000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới. Trong số 5 đại diện của Việt Nam ở Global 2000, Tập đoàn Hòa Phát có doanh thu và lợi nhuận lớn nhất và là doanh nghiệp sản xuất duy nhất của Việt Nam góp mặt trong danh sách này.
Trồng 2.000 cây xanh tại các huyện biên giới tỉnh Đắk Lắk

Trồng 2.000 cây xanh tại các huyện biên giới tỉnh Đắk Lắk

Tin địa phương - NA - 6 giờ trước
Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2022), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh tổ chức trồng 2.000 cây xanh tại các huyện biên giới Buôn Đôn, Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk)
Có

Có "lá bùa hộ mệnh", đồng bào giã từ tàn hương, nước thánh…

Sức khỏe - Hiếu Anh - 6 giờ trước
Nếu như trước đây, người DTTS khi ốm đau chỉ biết mời thầy mo về nhà để cúng , thì nay nhờ có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cùng sự tuyên truyền của cán bộ, người dân đã biết đến trạm xá, bệnh viện để khám chữa bệnh.