Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Lai Châu: Tập trung giải quyết các vấn đề cấp thiết ở vùng đồng bào DTTS

Trọng Bảo - 19:10, 06/05/2022

Lai Châu là một trong những tỉnh nghèo nhất của cả nước, cơ sở hạ tầng còn thiếu và yếu, đời sống của đồng bào các dân tộc còn rất nhiều khó khăn. Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 (gọi tắt là Chương trình) đang được kỳ vọng giải quyết toàn diện, căn cơ nhiều vấn đề cấp thiết để thúc đẩy sự phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS ở vùng sâu, vùng xa trên địa bàn toàn tỉnh. Phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển đã có cuộc trao đổi với ông Trần Hữu Chí, Trưởng Ban Dân tộc Lai Châu về những thuận lợi, khó khăn, tinh thần quyết tâm để triển khai hiệu quả Chương trình.

Ông Trần Hữu Chí, Trưởng Ban Dân tộc Lai Châu
Ông Trần Hữu Chí, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Lai Châu trao đổi thông tin.

Thưa ông, Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển toàn diện, bền vững vùng đồng bào DTTS, vùng khó khăn. Tỉnh Lai Châu đã có những bước triển khai như thế nào để Chương trình đạt hiệu quả cao nhất?. 

Ông Trần Hữu Chí: Quyết 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đầu tư Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021-2025 là một quyết sách lớn; đã cụ thể hóa chủ trương hết sức đúng đắn, kịp thời của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào DTTS.

Chương trình được xây dựng trên cơ sở tích hợp các chính sách dành cho đồng bào DTTS nhiều năm qua, cùng với những chính sách mới, nhưng được thay đổi căn bản về cách tiếp cận trong phát triển kinh tế - xã hội dành cho địa bàn đặc thù này. Đó là chuyển dần từ các chính sách mang tính hỗ trợ sang đầu tư phát triển.

Trong gia đoạn I của Chương trình (2021-2025), tỉnh Lai Châu được phân bổ trên 4.400 tỷ đồng; trong đó, vốn đầu tư hơn 2.100 tỷ, vốn sự nghiệp là 2.267 tỷ đồng, giải quyết  những vấn đề cấp thiết của đồng bào. Để triển khai Chương trình đạt hiệu quả cao nhất,  tỉnh Lai Châu đã thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình (Ban hành Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình; thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo).

 Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã ban hành Nghị quyết về "Lãnh đạo thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu"; Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định “Nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách Trung ương và tỷ lệ đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng DTTS và MN trong giai đoạn 2021-2025".

Trên cơ cở các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành liên quan, tỉnh Lai Châu cũng đã tập trung, rà soát sơ bộ các nội dung đầu tư, hỗ trợ của Chương trình. Xây dựng kế hoạch trung hạn và hàng năm thực hiện Chương trình…

Ông có thể chia sẻ rõ hơn, về tiến độ triển khai Chương trình giai đoạn I của địa phương?

Ông Trần hữu Chí: Trong giai đoạn I, tỉnh thực hiện các nội dung như: Hoàn thành việc kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ công tác và cơ quan giúp việc các cấp; ban hành cơ chế, chính sách và các văn bản hướng dẫn; tổ chức triển khai thực hiện Chương trình cũng như kế hoạch liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo điểm. Đặc biệt là việc xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình hàng năm, kế hoạch cho cả giai đoạn.

Chủ trương của tỉnh trước mắt là,  tập trung giải quyết các vấn đề cấp thiết, bức xúc của người dân ở vùng đồng bào DTTS và MN, thực hiện các dự án, tiểu dự án có khả năng giải ngân nhanh chóng, hiệu quả...

Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội kỳ vọng góp phần thay đổi đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các DTTS Lai Châu
Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội kỳ vọng góp phần thay đổi đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các DTTS Lai Châu

Thưa ông, bước đầu triển khai Chương trình, tỉnh Lai Châu có gặp khó khăn gì. Giải pháp của tỉnh để tháo gỡ?

Ông Trần hữu Chí: Việc triển khai Chương trình, bước đầu Lai Châu cũng gặp một số khó khăn, lúng túng như, Quyết định số 1719/QĐ-TTg đã xác định phạm vi, đối tượng thụ hưởng, nội dung đầu tư hỗ trợ, song chưa quy định về định mức đầu tư, hỗ trợ cụ thể cho từng nội dung của dự án và tiểu dự của Chương trình.

Việc này được Thủ tướng Chính phủ giao cho các Bộ, ngành (cơ quan chủ dự án thành phần) chủ trì tham mưu thực hiện. Tuy nhiên, hiện nay mới chỉ có một số bộ, ngành có văn bản hướng dẫn... Đến thời điểm này, Chính phủ chưa giao kế hoạch thực hiện Chương trình giai đoạn 2021 - 2025 cũng như kế hoạch năm 2022…

Bên cạnh đó, với đặc thù Lai Châu có địa bàn rộng, địa hình hiểm trở, chia cắt phức tạp, thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt. Đồng bào DTTS ở nhiều vùng sâu, vùng xa sống phân tán, đi lại khó khăn, ít cơ hội tiếp xúc với các dịch vụ, phúc lợi xã hội và nền kinh tế thị trường. Đời sống kinh tế - xã hội ở một số địa bàn cơ sở còn kém phát triển, mang nặng tính tự cấp, tự túc, dựa nhiều vào tự nhiên; một bộ phận người nghèo vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước; nguồn ngân sách địa phương hạn hẹp và việc huy động nguồn lực tại chỗ của cộng đồng rất khó khăn...

Giải pháp của tỉnh là tranh thủ sự quan tâm của Trung ương, tiếp cận nhanh các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của các Bộ, ngành để cụ thể hóa ngay và kịp thời, trong việc xây dựng và hoàn thiện cơ chế quản lý chỉ đạo và triển khai thực hiện từ cấp tỉnh đến cơ sở. Chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch trung hạn 5 năm và hàng năm, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung, hoạt động thực hiện Chương trình.

Bên cạnh đó, chú trọng công tác tuyên truyền về ý nghĩa, mục tiêu, nội dung đầu tư của Chương trình sâu rộng đến các cấp, các ngành, các tầng lớp dân cư và người nghèo nhằm thay đổi và chuyển biến nhận thức trong giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách và nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, của cộng đồng để thoát nghèo.

Tỉnh Lai Châu có đề xuất, kiến nghị gì đến Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, thưa ông?

Ông Trần Hữu Chí: Tỉnh Lai Châu kiến nghị Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương sớm ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện chương trình MTQG; sớm giao kế hoạch vốn thực hiện Chương trình. Trong đó, bố trí bảo đảm nguồn vốn cho tỉnh theo lộ trình phân kỳ vốn, để thực hiện các mục tiêu đã đề ra đạt hiệu quả đúng như tinh thần Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội đã phê duyệt Đề án.

Trân trọng cảm ơn ông!

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin nổi bật trang chủ
Tạo bước chuyển biến mới có tính đột phá trong phát triển Vùng đồng bằng sông Hồng

Tạo bước chuyển biến mới có tính đột phá trong phát triển Vùng đồng bằng sông Hồng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự Đảng Chính phủ cần ráo riết chỉ đạo, khẩn trương xây dựng, ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết 30. Theo đó, chương trình hành động phải bám sát các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và nội dung của Nghị quyết, bảo đảm sát hợp với từng địa phương trong Vùng và tiểu vùng.
Nghệ thuật làm gốm của người Chăm được UNESCO ghi danh

Nghệ thuật làm gốm của người Chăm được UNESCO ghi danh

Sắc màu 54 - Nguyệt Anh - 23:52, 29/11/2022
Tối 29/11/2022 (giờ Việt Nam), di sản Nghệ thuật làm gốm của người Chăm đã được UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Thủ đô Canberra, bắt đầu thăm chính thức Australia

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Thủ đô Canberra, bắt đầu thăm chính thức Australia

Thời sự - PV - 23:33, 29/11/2022
Đúng 21 giờ 30 phút (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn công tác Quốc hội Việt Nam hạ cánh xuống sân bay quân sự Fairbairn, Thủ đô Canberra, bắt đầu chương trình thăm chính thức Australia từ ngày 29/11 đến ngày 3/12.
Hỗ trợ giáo viên mầm non, tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do COVID-19

Hỗ trợ giáo viên mầm non, tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do COVID-19

Văn bản chính sách mới - BĐT - 23:18, 29/11/2022
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 24/2022/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
Chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Chính sách dân tộc - PV - 20:39, 29/11/2022
Huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, có 10 xã, thị trấn, 118 bản, tổ dân phố. Trong đó, dân tộc Thái chiếm đa số (70,21% dân số của huyện); dân tộc Mông 14,57%... Những năm qua, huyện đã tích cực huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội; bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống vùng đồng bào DTTS. Nhờ đó, đời sống của người dân được nâng lên, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn vùng đồng bào DTTS.
Thúc đẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Thúc đẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Kinh tế - PV - 20:33, 29/11/2022
Với đặc thù trên 87% dân số là đồng bào DTTS với nhiều thôn đặc biệt khó khăn khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS và miền núi sẽ tạo sức bật để đẩy nhanh quá trình giảm nghèo bền vững tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
Thịt Trâu sấy - Nét đẹp văn hóa ẩm thực đồng bào Tày ở Bảo Yên

Thịt Trâu sấy - Nét đẹp văn hóa ẩm thực đồng bào Tày ở Bảo Yên

Trước kia, khi đời sống còn nhiều khó khăn, đồng bào các dân tộc ở huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai chỉ mổ trâu trong dịp lễ tết hay cúng bái, nên thịt trâu sấy cũng chỉ có nhiều trong những dịp đặc biệt. Nhưng giờ đây, thịt trâu sấy Bảo Yên đã có tên tuổi, được bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm, người dân ở khắp mọi nơi có thể tiếp cận dễ dàng. Là người tiên phong trong việc khôi phục và phát triển thịt trâu sấy tại địa phương, anh Hoàng Văn Sử, bản Pác Mạc, xã Vĩnh Yên luôn cố gắng giữ gìn và phát huy nét đặc trưng của món ăn truyền thống này.
Nhận thức đúng về tự do ngôn luận trong thời đại số

Nhận thức đúng về tự do ngôn luận trong thời đại số

Chống diễn biến hòa bình - PV - 20:30, 29/11/2022
Quyền tự do ngôn luận là một trong những quyền cơ bản của con người được ghi nhận trong Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền năm 1948 và Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966.
Chương trình “Chào tân sinh viên - Gắn kết văn hóa Thái” tại Hà Nội

Chương trình “Chào tân sinh viên - Gắn kết văn hóa Thái” tại Hà Nội

Tin tức - Lò Bun - 20:26, 29/11/2022
Mới đây, cộng đồng sinh viên dân tộc Thái tại Hà Nội đã tổ chức chương trình “Chào tân sinh viên - Gắn kết văn hóa Thái”. Chương trình tổ chức với mong muốn tạo sự gắn kết, gìn giữ, phát huy bản sắc dân tộc Thái, cổ vũ khích lệ tinh thần học tập của con em dân tộc Thái từ khắp nơi về Hà Nội học tập.
Đề xuất giải pháp hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc

Đề xuất giải pháp hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc

Tin tức - Tuấn Ninh - 20:23, 29/11/2022
Ngày 29/11, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ của UBDT đã chủ trì buổi nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ. Tham dự buổi nghiệm thu có các thành viên Hội đồng và một số nhà khoa học.
Chăm lo Tết cho người lao động khó khăn nhân dịp Tết Quý Mão 2023

Chăm lo Tết cho người lao động khó khăn nhân dịp Tết Quý Mão 2023

Xã hội - Phương Thảo - 20:12, 29/11/2022
Công đoàn TP. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức nhiều chương trình chăm lo cho người lao động khó khăn nhân dịp Tết Quý Mão 2023, với nguồn kinh phí dự kiến khoảng 140 tỷ đồng.
Đam Rông (Lâm Đồng): Hơn 10 tỷ đồng xây dựng khu bảo tồn văn hóa dân tộc

Đam Rông (Lâm Đồng): Hơn 10 tỷ đồng xây dựng khu bảo tồn văn hóa dân tộc

Tìm trong di sản - Văn Yên - 20:07, 29/11/2022
UBND huyện Đam Rông (Lâm Đồng) vừa có quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Khu bảo tồn văn hóa dân tộc trên địa bàn xã Đạ Tông.