Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Bốn trọng tâm chỉ đạo điều hành và 59 nhiệm vụ, giải pháp của Chính phủ

PV - 08:43, 28/12/2017

Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2018 đã đề ra 4 trọng tâm trong chỉ đạo điều hành và 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm với 59 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong năm 2018.

Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2018. Ảnh VGP/Quang Hiếu Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2018. Ảnh VGP/Quang Hiếu

 

Đổi mới cả về phương pháp, hình thức và nội dung

Nghị quyết của Chính phủ được xây dựng trên cơ sở cụ thể hóa Kết luận của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán NSNN năm 2018; quán triệt tư tưởng chỉ đạo tại các Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, hội nhập kinh tế quốc tế, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước (DNNN), phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế; cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công; đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập; công tác y tế, dân số trong tình hình mới…; đồng thời căn cứ thực trạng tình hình, kết quả thực hiện năm 2017 và bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch 5 năm 2016-2020.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo xây dựng dự thảo Nghị quyết trên tinh thần đổi mới cả về phương pháp, hình thức và nội dung; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện với yêu cầu bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, ngắn gọn (khoảng 15 trang); có mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể gắn với các nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực; giảm thiểu những nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các Bộ, cơ quan, địa phương; đồng thời chú trọng công tác tổ chức triển khai, theo dõi, đánh giá, kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết...

4 trọng tâm chỉ đạo điều hành

Năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Phát huy kết quả đạt được của năm 2017, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 đã được Trung ương Đảng, Quốc hội thông qua, Chính phủ xác định phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” và các trọng tâm chỉ đạo điều hành như sau:

Một là, tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Hai là, thực hiện quyết liệt cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở tất cả các ngành, các cấp.

Ba là, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Đồng thời, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội; thực hành dân chủ và công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước.

GDP tăng 6,7%; thành lập mới khoảng 135 nghìn DN,...

Căn cứ mục tiêu và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 theo Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đề ra một số chỉ tiêu cụ thể trong các ngành, lĩnh vực để phấn đấu thực hiện như sau:

- Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 6,7% (Quốc hội giao 6,5% đến 6,7%), trong đó: Khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,0% (nông nghiệp 2,25%, lâm nghiệp 6,5%, thủy sản 5%); khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,7% (công nghiệp 7,3%, xây dựng 9,2%); khu vực dịch vụ 7,4%.

- Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 8% đến 10% (Quốc hội giao tăng 7%-8%); trong đó xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 36-37 tỷ USD.

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ khoảng 10%; khách du lịch quốc tế đến Việt Nam 15 triệu lượt.

- Xây dựng nông thôn mới: Có 52 huyện và 37% xã đạt chuẩn nông thôn mới.

- Thành lập mới khoảng 135 nghìn doanh nghiệp.

- Các chỉ tiêu về  chất lượng tăng trưởng, gồm: Tỷ trọng vốn đầu tư tư nhân trong tổng đầu tư toàn xã hội khoảng 41%; Hệ số hiệu quả sử dụng vốn đầu tư (ICOR) đạt khoảng 6,2%; Năng suất lao động tăng 5,9%; Tỷ lệ đóng góp năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) trên 43,5%.

- Các chỉ tiêu về tài chính - NSNN, gồm: Tăng thu NSNN 3% so với dự toán Quốc hội giao; Tỷ lệ nợ đọng thuế dưới 5% tổng thu; Chi đầu tư phát triển đạt 26% tổng chi NSNN, giải ngân chi đầu tư công đạt 100% dự toán Quốc hội giao; Tỷ trọng chi thường xuyên trong tổng chi NSNN khoảng 64,1%. Dư nợ công khoảng 63,9%; nợ Chính phủ khoảng 52,5%; nợ nước ngoài của quốc gia 47,6% GDP.

- Các chỉ tiêu cải cách hành chính, tinh giản bộ máy, biên chế và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, gồm: Đơn giản hóa, cắt giảm 50% danh mục hàng hóa, sản phẩm kiểm tra chuyên ngành; Cắt giảm, đơn giản hóa 50% điều kiện đầu tư kinh doanh; Năng lực cạnh tranh và môi trường kinh doanh đạt mức ASEAN-4; Giảm 2,5% số lượng đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2017; Giảm 1,7% biên chế công chức và giảm tối thiểu 2,5% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với số giao năm 2015.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giới thiệu dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2018. Ảnh VGP/Quang Hiếu Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giới thiệu dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2018. Ảnh VGP/Quang Hiếu

59 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể

Đồng thời, Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương xây dựng hệ thống chỉ tiêu cụ thể phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, lĩnh vực công tác được giao.

Dự thảo Nghị quyết đưa ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm với 59 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như sau:

Một là, tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững (gồm 11 nhiệm vụ, giải pháp).

- Điều hành đồng bộ, hiệu quả các chính sách vĩ mô; phấn đấu giảm lãi suất cho vay; nâng cao chất lượng tín dụng, tập trung cho các lĩnh vực ưu tiên; ổn định thị trường ngoại tệ, tăng dự trữ ngoại hối..

- Tăng cường kỷ luật tài chính - NSNN; tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại, chuyển giá, trốn lậu thuế; triệt để tiết kiệm chi NSNN. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả tài sản công, nợ công. Đẩy nhanh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm; chấn chỉnh những bất cập trong các dự án BOT.

- Thúc đẩy xuất khẩu, đơn giản hóa thủ tục hành chính xuất nhập khẩu, nhất là kiểm tra chuyên ngành. Phát triển mạnh thị trường trong nước; xây dựng hệ thống phân phối đồng bộ và hiệu quả. Tiếp tục điều chỉnh theo lộ trình giá điện, dịch vụ giáo dục, y tế. Phát triển thị trường bất động sản ổn định, bền vững.

- Tập trung cải cách thủ tục hành chính; tạo chuyển biến mạnh mẽ về môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh; thường xuyên đối thoại, kịp thời xử lý những phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, người dân. Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Hai là, tập trung thực hiện quyết liệt và đồng bộ 3 đột phá chiến lược (gồm 5 nhiệm vụ, giải pháp).

- Đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống pháp luật gắn với hiệu lực hiệu quả tổ chức thực thi theo tinh thần thượng tôn pháp luật. Khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản.

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin và truyền thông, tận dụng cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

- Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiệu quả; khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia. Tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng yếu (cao tốc Bắc - Nam, Cảng hàng không Long Thành…)

Ba là, tạo chuyển biến rõ nét và thực chất trong cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế (gồm 11 nhiệm vụ, giải pháp).

- Tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả các Nghị quyết Trung ương, Quốc hội về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng. Phê duyệt, tổ chức thực hiện đồng bộ các đề án cơ cấu lại ngành, lĩnh vực; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, giám sát thực hiện. Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp trong năm 2018.

- Thực hiện quyết liệt cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu theo Nghị quyết và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng.

- Đẩy mạnh cơ cấu lại NSNN và nợ công theo Nghị quyết 07 của Bộ Chính trị; cơ cấu lại đầu tư công gắn với cơ cấu lại NSNN và bảo đảm bền vững an toàn nợ công. Thu hút có chọn lọc các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

- Đẩy mạnh cổ phần hóa và thoái vốn theo nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch. Tạo chuyển biến căn bản trong việc xử lý các doanh nghiệp, dự án thua lỗ. Thành lập Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập gắn với thúc đẩy xã hội hóa.

- Đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; công nghiệp phục vụ nông nghiệp; công nghiệp hỗ trợ gắn với liên kết chuỗi giá trị của các tập đoàn đa quốc gia; các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao, công nghệ thông tin, truyền thông, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, logistics, du lịch...

- Rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng, nâng cao hiệu quả điều phối liên kết vùng; phát huy mạnh mẽ vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm, các trung tâm kinh tế lớn.

Bốn là, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội (gồm 9 nhiệm vụ, giải pháp).

- Thực hiện đầy đủ, toàn diện các chính sách người có công, giảm nghèo, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển nhà ở xã hội. Tập trung giảm nghèo bền vững, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

- Thực hiện hiệu quả các Nghị quyết Trung ương về công tác y tế, dân số trong tình hình mới; đổi mới hoạt động y tế cơ sở; chấn chỉnh công tác quản lý dược; chống lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Rà soát quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục, đào tạo gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý. Tăng cường xã hội hóa giáo dục, khuyến khích thành lập mới các trường tư thục chất lượng cao.

- Thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đặt doanh nghiệp vào vị trí trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia; chủ động khai thác hiệu quả cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, phát triển kinh tế số.

- Chú trọng xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc; phát triển thể dục thể thao. Thực hiện tốt các chính sách về dân tộc, tôn giáo, chăm sóc, bảo vệ người già và trẻ em.

Năm là, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu (gồm 3 nhiệm vụ, giải pháp).

- Quản lý chặt chẽ, khắc phục tình trạng lãng phí tài nguyên đất, đất để hoang hóa hoặc sử dụng sai mục đích. Xử lý triệt để tình trạng khai thác và phá rừng bất hợp pháp, khai thác tài nguyên, khoáng sản, cát, đá, sỏi,... trái phép.

- Tập trung bảo vệ môi trường; kiểm soát đặc biệt đối với các cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao. Có cơ chế đột phá huy động nguồn lực, thu hút đầu tư, xã hội hóa cho công tác bảo vệ môi trường.

- Tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo, chủ động phòng chống, giảm nhẹ thiên tai; rà soát quy hoạch, bố trí lại dân cư; chuyển đổi cơ cấu sản xuất, mùa vụ, ngành nghề thích ứng với biến đổi khí hậu, nhất là tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Sáu là, thúc đẩy mạnh mẽ cải cách hành chính; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng Chính phủ  điện tử phục vụ người dân gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo (gồm 8 nhiệm vụ, giải pháp).

- Thực hiện hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 6 về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập; quản lý chặt chẽ biên chế công chức, biên chế sự nghiệp.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xử lý nghiêm và kịp thời theo quy định của pháp luật các tổ chức và cá nhân có vi phạm trong thực thi công vụ.

- Tập trung xây dựng Chính phủ điện tử, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông và các dịch vụ công trực tuyến; tăng cường bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng; xử lý nghiêm minh theo tinh thần không có vùng cấm, xử lý đúng pháp luật. Làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Bảy là, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, cứu hộ, cứu nạn; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế (gồm 8 nhiệm vụ giải pháp)

- Tiếp tục xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc; xây dựng lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại.

- Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống tội phạm, nhất là các tội phạm nguy hiểm, có tổ chức, chống người thi hành công vụ; làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn. Tập trung bảo đảm an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ.

- Nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế; thực hiện các sáng kiến do Việt Nam đề xuất và được thông qua trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Triển khai hiệu quả các hiệp định thương mại tự do; phòng ngừa, giảm thiểu tranh chấp quốc tế.

Tám là, đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông (gồm 2 nhiệm vụ, giải pháp). Phê duyệt và tổ chức thực hiện đề án quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về báo chí; chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác, góp phần tạo đồng thuận xã hội.

Chín là, tăng cường công tác phối hợp giữa Chính phủ và các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc VN và các đoàn thể, quyết tâm thực hiện thành công nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp đề ra (gồm 2 nhiệm vụ, giải pháp).

Đồng thời, Chính phủ giao cho các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện 242 nhiệm vụ cụ thể.

Tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ đề ra

Chính phủ, đề nghị các Bộ trưởng, Tư lệnh ngành, Chủ tịch UBND cấp tỉnh trực tiêp chịu trách nhiệm chỉ đạo quán triệt, nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn được giao. Khẩn trương xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch hành động cụ thể của từng Bộ ngành, địa phương.

Chính phủ yêu cầu các Bộ ngành, địa phương tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra; vận dụng sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn; thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện.

Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong chỉ đạo điều hành; tham mưu, đề xuất các giải pháp, biện pháp cụ thể về những vấn đề mới phát sinh, kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để thống nhất giải quyết.

Chính phủ, đề nghị các cấp, các ngành làm tốt công tác thông tin truyền thông, phổ biến rộng rãi Nghị quyết đến từng cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân trên các vùng miền của đất nước và thực hiện nhiệm vụ báo cáo, tổng kết, đánh giá thực hiện Nghị quyết theo quy định./.

Theo chính phủ

Tin cùng chuyên mục
Xây dựng Văn Chấn xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc

Xây dựng Văn Chấn xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc

Sáng 30/9, huyện Văn Chấn (tỉnh Yên Bái) đã tổ chức gặp mặt Kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ huyện (30/9/1947 - 30/9/2022). Tới dự buổi gặp mặt có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh; lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Yên Bái, các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện Văn Chấn qua các thời kỳ, đại biểu lão thành cách mạng…
Tin nổi bật trang chủ
Lung linh Mường Lò: Những vòng Xòe bất tận... (Bài 2)

Lung linh Mường Lò: Những vòng Xòe bất tận... (Bài 2)

Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh "Nghệ thuật Xòe Thái" là di sản văn hóa Phi vật thể đại diện của nhân loại, là sự kiện được cộng đồng dân tộc Thái và Nhân dân khắp cả nước đón chờ đã diễn ra đêm 24/9. Mặc dù đêm diễn ra sự kiện, thời tiết có mưa nặng hạt, nhưng không ngăn được sợi dây gắn kết cộng đồng và tình yêu Xòe trong của cộng đồng người Thái. Ngọn lửa đêm vẫn rực cháy, những bàn tay nắm chặt nhau tạo nên những vòng Xòe bất tận...
Các cấp hội phụ nữ có rất nhiều sáng kiến vì cộng đồng, xã hội

Các cấp hội phụ nữ có rất nhiều sáng kiến vì cộng đồng, xã hội

Tin tức - PV - 2 giờ trước
Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khi dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027" (Đề án 938) và Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025" (Đề án 939), do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức tại Hà Nội, sáng 30/9.
Dân tộc Giáy

Dân tộc Giáy

Media - Kim Anh – Tố Oanh - 3 giờ trước
Dân tộc Giáy hay Nhắng, Dắng, Pâu Thìn, Pù Nà, Cùi Chu hay Xạ đều là một, nhưng phổ biến gọi là dân tộc Giáy. Tiếng Giáy thuộc ngữ chi Thái trong hệ ngôn ngữ Tai - Ka đai. Người Giáy cư chú chủ yếu ở Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu và Yên Bái với tổng số hơn 57.000 người. Hiện nay, do yêu cầu đời sống và làm việc, người Giáy cư trú tại 39 trên tổng số 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam.
“Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường”

“Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường”

Xã hội - Văn Hoa - Minh Đức - 4 giờ trước
Nhằm góp phần giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa, ngăn chặn nạn bạo lực học đường, định hướng xây dựng tình bạn đẹp cho học sinh, chiều 29/9, tại Trường PTDT Nội trú huyện Mèo Vạc, Huyện đoàn Mèo Vạc (Hà Giang) phối hợp Viện Công nghệ Giáo dục và Phát triển nguồn nhân lực tổ chức Diễn đàn "Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường" năm học 2022 - 2023.
Bình Phước: Tuyên dương già làng, Người có uy tín tiêu biểu

Bình Phước: Tuyên dương già làng, Người có uy tín tiêu biểu

Người có uy tín - Phương Thảo - Lê Hoàng - 4 giờ trước
Tỉnh Bình Phước vừa tổ chức Hội nghị biểu dương già làng, Người có uy tín tiêu biểu có nhiều đóng góp trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trên địa bàn tỉnh năm 2022.
Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu trong 9 tháng giảm 39,4% so với cùng kỳ năm trước

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu trong 9 tháng giảm 39,4% so với cùng kỳ năm trước

Kinh tế - Trọng Bảo - 4 giờ trước
Thông tin từ UBND tỉnh Lào Cai cho biết, giá trị xuất nhập khẩu 9 tháng năm 2022 trên địa bàn đạt gần 1,7 tỷ USD, giảm 39,4% so với cùng kỳ 2021.
Dân tộc Giáy

Dân tộc Giáy

Dân tộc Giáy hay Nhắng, Dắng, Pâu Thìn, Pù Nà, Cùi Chu hay Xạ đều là một, nhưng phổ biến gọi là dân tộc Giáy. Tiếng Giáy thuộc ngữ chi Thái trong hệ ngôn ngữ Tai - Ka đai. Người Giáy cư chú chủ yếu ở Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu và Yên Bái với tổng số hơn 57.000 người. Hiện nay, do yêu cầu đời sống và làm việc, người Giáy cư trú tại 39 trên tổng số 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam.
Tín dụng chính sách giúp người dân vùng cao Lang Chánh thoát nghèo, bền vững

Tín dụng chính sách giúp người dân vùng cao Lang Chánh thoát nghèo, bền vững

Chính sách dân tộc - Ngọc Thỏa - Quỳnh Trâm - 4 giờ trước
Nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp hàng nghìn hộ nghèo huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) thoát nghèo bền vững và vươn lên làm giàu chính đáng.
Xây dựng Văn Chấn xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc

Xây dựng Văn Chấn xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc

Tin tức - Trọng Bảo - 4 giờ trước
Sáng 30/9, huyện Văn Chấn (tỉnh Yên Bái) đã tổ chức gặp mặt Kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ huyện (30/9/1947 - 30/9/2022). Tới dự buổi gặp mặt có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh; lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Yên Bái, các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện Văn Chấn qua các thời kỳ, đại biểu lão thành cách mạng…
Quảng Ninh: Biểu dương gần 100 Người có uy tín tiêu biểu của tỉnh

Quảng Ninh: Biểu dương gần 100 Người có uy tín tiêu biểu của tỉnh

Người có uy tín - Thiên An - Mỹ Dung - 4 giờ trước
Sáng 30/9, tại Tp. Hạ Long, Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị biểu dương Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV (2021 - 2022). Gần 100 đại biểu Người có uy tín tiêu biểu của tỉnh tham gia Hội nghị.
Mèo Vạc: Thêm những căn nhà tình thương nơi vùng cao biên giới

Mèo Vạc: Thêm những căn nhà tình thương nơi vùng cao biên giới

Nhịp cầu nhân ái - Văn Hoa - Minh Đức - 4 giờ trước
Vừa qua, Lãnh đạo Công an huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang) đã đến động viên, bàn giao nhà ở cho các hộ nghèo, người DTTS đặc biệt khó khăn của xã Niêm Tòng và Niêm Sơn.
Kỷ niệm 50 năm một chặng đường hữu nghị, son sắt Việt Nam - Ấn Độ

Kỷ niệm 50 năm một chặng đường hữu nghị, son sắt Việt Nam - Ấn Độ

Tin tức - N.Tâm - H.Diễm - 4 giờ trước
Tối 29/9, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TP. Cần Thơ phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức buổi họp mặt nhằm thắt chặt mối quan hệ hợp tác, hữu nghị truyền thống giữa hai nước nhân dịp Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ (7/1/1972 - 7/1/2022). Đây là dịp hai nước ôn lại chặng đường cùng nhau xây dựng và vun đắp cho mối quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp, thủy chung son sắt giữa hai quốc.