Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Sóc Trăng: Nâng cao hiểu biết cho người dân về bảo vệ chủ quyền biên giới

Văn Long - Như Tâm - 08:16, 16/11/2023

Quán triệt quan điểm của Đảng về xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, những năm qua, tỉnh Sóc Trăng đã tích cực tuyên truyền nhiều nhiều nội dung, kiến thức pháp luật đến với người dân, đặc biệt là vùng đồng bào Khmer. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong về nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân chấp hành các quy định pháp luật của Nhà nước, tích cực chung tay cùng với các đơn vị và lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Sóc Trăng, xây dựng quê hương và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới của Tổ quốc.

BĐBP tỉnh Sóc Trăng tuyên truyền kiến thức pháp luật đến sinh ku vực biên giới biển tỉnh
BĐBP tỉnh Sóc Trăng tổ chức tuyên truyền, đưa kiến thức pháp luật đến các em học sinh ở khu vực biên giới biển

Đưa kiến thức pháp luật đến với đồng bào

Sóc Trăng là tỉnh nằm ở cuối lưu vực sông Hậu, có bờ biển dài hơn 72km, vùng biển rộng khoảng 30.000 km2, trong đó khu vực biên giới biển rộng khoảng 6.200km2, có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh cũng như phát triển kinh tế- xã hội. 

Đặc biệt, người dân sinh sống khu vực ven biển từ huyện Cù Lao Dung đến TX.Vĩnh Châu, đa phần là đồng bào Khmer, trình độ dân trí không đồng đều, đời sống còn nhiều khó khăn. Do đó, việc nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia luôn được BĐBP tỉnh chú trọng thực hiện trong những năm qua. Đặc biệt, năm 2023, BĐBP tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh triển khai các hoạt động tuyên truyền sâu rộng, đưa chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến với đồng bào DTTS khu vực biên giới (KVBG).

Kết quả, đã tổ chức tuyên truyền được 24 cuộc có 3.032 lượt người dự nghe, nội dung chủ yếu là tuyên truyền, vận động Nhân dân các dân tộc trên địa bàn chấp hành và thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về dân tộc; các chủ trương của địa phương và Hiệp định quy định biên giới; Tuyên truyền, giáo dục quần chúng Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, chống âm mưu chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá ta.

Trung tá Phạm Nguyễn Thế Phong, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng cho biết, chúng tôi tập trung vào một số nội dung như: Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; Nghị định 71/2015/NĐ -CP ngày 03/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chỉ thị 28/CT-TTG ngày 10/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc; Nghị quyết 05-NQ/TU của Tỉnh ủy Sóc Trăng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ đối với công tác vùng đồng bào dân tộc Khmer”.

Đồng thời, lực lượng chú trọng tuyên truyền về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng...

Ông Thạch Thanh Tùng, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng tham gia cùng BĐBP tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030
Ông Thạch Thanh Tùng, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng tham gia cùng BĐBP tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030

Xây dựng thế trận an ninh Nhân dân KVBG

Bằng nhiều hình thức tuyên truyền khác nhau, “các tuyên truyền viên” quân hàm xanh đã chú trọng đổi mới về hình thức, phương pháp. Ngoài tổ chức tuyên truyền tập trung theo truyền thống,  còn tổ chức tuyên truyền thông qua hình thức sân khấu hóa; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; qua các hoạt động của đồng bào nhân các dịp lễ, tết cổ truyền; tuyên truyền nhỏ lẻ đến từng cá nhân, hộ gia đình; lồng ghép qua các buổi sinh hoạt, họp lệ của các tổ chức đảng, đoàn thể và tranh thủ các vị chức sắc có uy tín trong dân tộc, tôn giáo…Nội dung tuyên truyền phù hợp phong tục, tập quán, nhận thức của đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Ông Thạch Thanh Tùng, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng ghi nhận, qua công tác tuyên truyền, đã góp phần nâng cao nhận thức của đồng bào các dân tộc về đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của việc xây dựng phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo trong đồng bào dân tộc; hiểu rõ âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại đối tượng, từ đó nêu cao ý thức cảnh giác tích cực tham gia phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển của tỉnh.

Điển hình như từ ngày 01 đến 3/11, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng, tổ chức Hội nghị Tuyên truyền trong công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại trên KVBG biển, có khoảng 700 đại biểu, là cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và cán bộ, Nhân dân thuộc thị xã Vĩnh Châu, huyện Trần Đề và huyện Cù Lao Dung tham gia.

Với nhiều hoạt động, hình thức trong tuyên truyền, vận động các cán bộ, Nhân dân địa phương và các ngành, các lực lượng cũng đã hiểu rõ hơn về nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của mình trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh và thế trận an ninh Nhân dân ở khu vực biên giới. 

Từ các phong trào hoạt động, các tầng lớp Nhân dân cũng đã kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả những hành vi, hoạt động vi phạm quy chế biên giới, vi phạm chủ quyền an ninh vùng biển, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn biên giới biển của tỉnh Sóc Trăng.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin nổi bật trang chủ
Bước tiến mới của lĩnh vực công tác dân tộc: “Cú hích” từ Chương trình MTQG 1719 (Bài 5)

Bước tiến mới của lĩnh vực công tác dân tộc: “Cú hích” từ Chương trình MTQG 1719 (Bài 5)

Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội (KT – XH) vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 2025 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg sau thời gian thực hiện đã đạt được những kết quả tích cực. Quan trọng nhất, việc triển khai Chương trình đã góp phần đổi mới tư duy thực hiện chính sách cũng như cách tiếp cận chính sách đầu tư, hỗ trợ của đồng đồng bào các DTTS.
Bước tiến mới của lĩnh vực công tác dân tộc: Tiếp tục thể chế hóa Nghị quyết số 88/2019/QH14 (Bài cuối)

Bước tiến mới của lĩnh vực công tác dân tộc: Tiếp tục thể chế hóa Nghị quyết số 88/2019/QH14 (Bài cuối)

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định, đến năm 2030, Việt Nam sẽ trở thành nước đang phát triến, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Nghị quyết số 88/2019/QH14 cũng đặt những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể cho vùng đồng bào DTTS và miền núi đến năm 2030. Do đó, việc thể chế hóa các nhiệm vụ tại Nghị quyết số 88/2019/QH14 sẽ góp phần cùng với cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Hà Nội: Nhiều sự kiện hấp dẫn tại Ngày hội Du lịch Non nước Cao Bằng 2023

Hà Nội: Nhiều sự kiện hấp dẫn tại Ngày hội Du lịch Non nước Cao Bằng 2023

Media - Tuấn Ninh - 8 giờ trước
Ngày hội “Non nước Cao Bằng-Xứ sở thần tiên” năm 2023 chính thức được tổ chức tại Hà Nội. Ngày hội có nhiều hoạt động hấp dẫn như trình diễn các BST thời trang, trình diễn Lễ cấp sắc người Sán Chỉ, biểu diễn nghệ thuật dân gian, trưng bày sản phẩm du lịch, văn hóa, ẩm thực...
Quảng Nam: Công nhận 6 nghề truyền thống năm 2023

Quảng Nam: Công nhận 6 nghề truyền thống năm 2023

Kinh tế - T.Nhân-H.Trường - 8 giờ trước
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định về việc công nhận và cấp Bằng công nhận nghề truyền thống năm 2023.
Xúc tiến, quảng bá du lịch Lai Châu tại Bình Định

Xúc tiến, quảng bá du lịch Lai Châu tại Bình Định

Xã hội - T.Nhân - 8 giờ trước
Chiều 9/12, Chương trình tọa đàm xúc tiến, quảng bá du lịch Lai Châu đã diễn ra tại TP. Quy Nhơn (Bình Định). Sự kiện này do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tỉnh Lai Châu tổ chức, với mong muốn giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch Lai Châu tới du khách và Nhân dân tỉnh Bình Định và các tỉnh Nam Trung bộ.
Quảng Nam: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ quản lý các trường phổ thông vùng đồng bào DTTS và miền núi

Quảng Nam: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ quản lý các trường phổ thông vùng đồng bào DTTS và miền núi

Tin tức - T.Nhân-H.Trường - 8 giờ trước
Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Quảng Nam vừa phối hợp Trường Chính trị tỉnh vừa tổ chức hai Lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ quản lý các trường phổ thông vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh (đợt 2).
Vấn đề - Sự kiện (Tuần 48): Xoá bỏ vấn nạn bạo lực gia đình ở vùng đồng bào DTTS – Còn nhiều gian nan!

Vấn đề - Sự kiện (Tuần 48): Xoá bỏ vấn nạn bạo lực gia đình ở vùng đồng bào DTTS – Còn nhiều gian nan!

Thưa quý vị, bạo lực gia đình trong cả nước, đặc biệt là ở vùng đồng bào DTTS là câu chuyện chưa bao giờ cũ. Vấn nạn này đang đẩy một bộ phận phụ nữ DTTS ngày càng trở nên bị tách biệt, tụt hậu trong bối cảnh xã hội phát triển như hiện nay. Chương trình Vấn đề sự kiện của Báo Dân tộc và Phát triển hôm nay sẽ bàn về: Xóa bỏ vấn nạn bạo lực gia đình ở vùng đồng bào DTTS - -Còn nhiều gian nan!
Giải bóng đá toàn quốc 1983 tranh Cúp Gỗ Tài Anh vì cộng đồng 2023 hướng đến vùng đồng bào DTTS và miền núi

Giải bóng đá toàn quốc 1983 tranh Cúp Gỗ Tài Anh vì cộng đồng 2023 hướng đến vùng đồng bào DTTS và miền núi

Thể thao - Giải trí - Hoàng Quý - 8 giờ trước
Giải bóng đá toàn quốc 1983 tranh Cúp Gỗ Tài Anh vì cộng đồng 2023 (PIG Cup 5) quy tụ 14 đội FC 1983 trên toàn quốc, được chia thành 4 bảng thi đấu, tham gia tranh tài tại Sân bóng Ven Đê 3 số 360a Phú Viên, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội.
Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con DTTS vùng cao Hà Giang

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con DTTS vùng cao Hà Giang

Sức khỏe - Hà Linh - 8 giờ trước
Sáng 9/12, Câu lạc bộ (CLB) tình nguyện Bluose trắng và CLB mô tô thể thao (Hà Nội) tổ chức khám, tư vấn sức khoẻ, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà bà con DTTS xã Khâu Vai (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang).
Kon Tum: Hội thi Người thủ lĩnh tài năng năm 2023

Kon Tum: Hội thi Người thủ lĩnh tài năng năm 2023

Tin tức - Ngọc Chí - 8 giờ trước
Ngày 9/12, Hội LHPN tỉnh Kon Tum tổ chức Hội thi "Người thủ lĩnh tài năng" năm 2023, với mong muốn tạo điều kiện, cơ hội để các Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong tổ chức các hoạt động truyền thông tại cơ sở; đồng thời, qua đó tạo cơ hội cho các em cùng nhau chia sẻ các ý kiến, mong muốn và các sáng kiến của mình để nhà trường, gia đình, cộng đồng, các cấp, các ngành có trách nhiệm tạo lập môi trường sống an toàn, lành mạnh cho chính các em.
Vấn đề - Sự kiện (Tuần 48): Xoá bỏ vấn nạn bạo lực gia đình ở vùng đồng bào DTTS – Còn nhiều gian nan!

Vấn đề - Sự kiện (Tuần 48): Xoá bỏ vấn nạn bạo lực gia đình ở vùng đồng bào DTTS – Còn nhiều gian nan!

Media - BDT - 17:00, 09/12/2023
Thưa quý vị, bạo lực gia đình trong cả nước, đặc biệt là ở vùng đồng bào DTTS là câu chuyện chưa bao giờ cũ. Vấn nạn này đang đẩy một bộ phận phụ nữ DTTS ngày càng trở nên bị tách biệt, tụt hậu trong bối cảnh xã hội phát triển như hiện nay. Chương trình Vấn đề sự kiện của Báo Dân tộc và Phát triển hôm nay sẽ bàn về: Xóa bỏ vấn nạn bạo lực gia đình ở vùng đồng bào DTTS - -Còn nhiều gian nan!
Tiếp cận tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong công tác dân tộc: Chăm lo đời sống tinh thần cho đồng bào DTTS (Bài cuối)

Tiếp cận tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong công tác dân tộc: Chăm lo đời sống tinh thần cho đồng bào DTTS (Bài cuối)

Trong điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn, nhiều bản sắc văn hóa đang nguy cơ mai một, các thế lực thù địch không ngừng lôi kéo, kích động,… rất dễ dẫn tới những “khoảng trống” tinh thần trong một bộ phận người dân ở vùng đồng bào DTTS và miền núi. Do đó, việc giúp đồng bào ổn định đời sống tinh thần là vấn đề cần quan tâm khi tiếp cận tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong lĩnh vực công tác dân tộc.