Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Sự kiện - Bình luận

Phát huy hào khí Điện Biên!

PV - 11:30, 07/05/2021

Kỷ niệm 67 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là dịp chúng ta ôn lại trang sử hào hùng của dân tộc để tiếp thêm sức mạnh, ý chí quyết tâm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta mãi mãi coi đó là niềm tự hào, là nguồn sức mạnh cổ vũ chúng ta đi tới những thắng lợi mới.

Ngày 7/5/1954, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc hầm chỉ huy của tướng Đờ-cát – đã kết thúc thắng lợi chiến dịch Điện Biên Phủ. (Ảnh tư liệu TTXVN).
Ngày 7/5/1954, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc hầm chỉ huy của tướng Đờ-cát. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ đã toàn thắng. (Ảnh tư liệu TTXVN).

Cách đây 67 năm, ngày 7/5/1954, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc hầm chỉ huy của tướng Đờ-cát – kết thúc thắng lợi trận quyết chiến chiến lược kéo dài suốt 56 ngày đêm. Chiến thắng Điện Biên Phủ “lững lẫy năm châu, chấn động địa cầu” là một trong những đỉnh cao chói lọi, được ghi vào lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Đó là kết quả của 55 ngày đêm chiến đấu dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã đập tan toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 - 1954 với đỉnh cao là Chiến dịch Điện Biên Phủ là một trận quyết chiến chiến lược, một trận tiêu diệt sinh lực địch điển hình nhất, đưa đến việc ký kết Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương; đồng thời, tạo cơ sở và điều kiện để Nhân dân ta tiếp tục chiến đấu 21 năm tiến lên giành thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Chiến thắng Điện Biên Phủ đã giúp cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhiều bài học lịch sử quý báu. Đó là các bài học:

Một là, xây dựng Đảng ngang tầm với sứ mạng lãnh đạo cách mạng; giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Thực tiễn đã chứng tỏ, chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng của đường lối đấu tranh cách mạng đúng đắn của Đảng, là tiếp nối của đường lối giải phóng dân tộc, giành độc lập, thống nhất cho Tổ quốc, hạnh phúc cho Nhân dân. Đảng ta đã kiên trì đường lối “kháng chiến kiến quốc, nhất định thành công”, với tinh thần “thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. Đảng ta đã biết phát động chiến tranh, giải quyết chiến tranh và kết thúc chiến tranh. Bài học này đã được Đảng ta vận dụng thành công trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Vì thế, phải không ngừng nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đồng thời ra sức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, quản lý của các cấp chính quyền, vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Chủ động đấu tranh với các âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nhất là ở cơ sở vững mạnh để xây dựng Đảng ngang tầm với nhiệm vụ.

Hai là, có đường lối kháng chiến độc lập, tự chủ, đúng đắn, sáng tạo, quyết chiến quyết thắng.

Trong Chiến địch Điện Biên Phủ, ta luôn chủ động nắm chắc tình hình, phân tích đúng tình hình, đề ra chiến lược và sách lược, phương án tác chiến phù hợp, buộc địch đánh theo cách đánh của ta. Đường lối đúng đắn phải được xây dựng trên cơ sở kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và phân tích một cách khách quan, khoa học bối cảnh mới của tình hình quốc tế, khu vực và trong nước. Từ mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể và quan điểm, phương châm chỉ đạo của Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới để tiếp tục lãnh đạo, tổ chức cho toàn quân, toàn dân tham gia bổ sung, hoàn thiện đường lối, chính sách quân sự, quốc phòng làm nền tảng cho sự thống nhất ý chí, hành động cho cả dân tộc. Tích cực xây dựng yếu tố tinh thần chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn “gian không núng, chí không mòn”, xả thân vì Tổ quốc của cán bộ, chiến sĩ Điện Biên với tinh thần lạc quan cách mạng để góp phần làm nên chiến thắng.

Ba là, thực hiện đường lối vừa kháng chiến vừa kiến quốc, xây dựng căn cứ địa hậu phương vững chắc; đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, giữ vững sự ổn định chính trị đất nước để tạo nên cái “cốt” vật chất và tinh thần của sức mạnh chiến tranh nhân dân thời đại Hồ Chí Minh.

Bài học đó được thể hiện trong thực tế sinh động: Bên cạnh việc phát triển kinh tế, coi đó là hoạt động trung tâm nhằm huy động mọi nguồn lực từ con người đến của cải vật chất, tài nguyên thiên nhiên để nâng cao đời sống Nhân dân, tạo tiền đề quan trọng củng cố quân sự quốc phòng, cần chú trọng phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, bởi đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ đó sẽ bảo đảm an ninh kinh tế, sự ổn định xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, nhất là những đối tượng chính sách, các địa bàn chiến lược vùng sâu, vùng xa.

Bốn là, chăm lo xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc làm nền tảng, động lực phát huy sức mạnh chiến tranh Nhân dân; động viên tổ chức lực lượng toàn dân đánh giặc, lấy lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt.

Đây là vấn đề chiến lược có tầm quan trọng đặc biệt, là nhân tố bảo đảm sự sống còn của dân tộc trong quá trình phát triển và là cốt lõi của sức mạnh tổng hợp của chiến tranh Nhân dân Việt Nam. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, Đảng ta đã huy động sức mạnh của toàn quân và toàn dân, từ tiền tuyến đến hậu phương vào trận quyết chiến Điện Biên Phủ. Lần đầu tiên chúng ta đã tập trung gần 5 sư đoàn chủ lực mạnh vào một trận đánh. Hàng chục vạn dân công, thanh niên xung phong tham gia làm đường, vận tải tiếp tế, phục vụ chiến dịch, bảo đảm hậu cần cho mặt trận xa hậu phương 500 km, trong điều kiện đường xá khó khăn, phương tiện vận tải thô sơ, thiếu thốn, địch đánh phá ác liệt. Chính điều đó đã gắn với phong trào: “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, huy động cả nước ra trận, đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

Năm là, lấy nhỏ đánh lớn, phát huy sức mạnh của phương thức tiến hành chiến tranh cách mạng và nghệ thuật quân sự của chiến tranh toàn dân; củng cố nền quốc phòng toàn dân và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, quân đội nhân dân vững mạnh.

Theo đó, phải thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Từ thực tế của các cuộc kháng chiến, chúng ta càng nhận thức rõ kẻ thù của đất nước ta luôn là đế quốc và các thế lực có sức mạnh gấp nhiều lần, nhưng chúng ta vẫn chiến thắng, đó là triết lý "lấy nhỏ đánh lớn" của cha ông ta. Sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay hơn bao giờ hết là sự nghiệp của toàn dân, do dân và vì lợi ích của toàn dân. Sự nghiệp đó đòi hỏi tất yếu phải thực thi một cách toàn diện. Chỉ như vậy mới củng cố và tăng cường nền độc lập dân tộc, làm cho chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam thành công; tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đặc biệt coi trọng xây dựng về chính trị để thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là lực lượng nòng cốt bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.

Sáu là, đoàn kết liên minh với nhân dân Lào, Campuchia; thực hiện chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế, tranh thủ sự ủng hộ, đồng tình của quốc tế vì hòa bình, hợp tác và phát triển.

Cùng với chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, ta mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực khác với tinh thần Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, tham gia tích cực vào tiến trình hợp tác quốc tế và khu vực. Chủ động nắm chắc tình hình, đánh giá và dự báo đúng, kịp thời, tích cực, từ xa, giành thắng lợi. Phối hợp và đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại của Đảng, đối ngoại của Nhà nước và ngoại giao nhân dân. Tăng cường sự hiện diện của Việt Nam trên trường quốc tế, nhất là tại các cơ chế đa phương. Thực hiện tốt các thỏa thuận đã ký với các nước và các tổ chức quốc tế, khu vực.

Tiếp nối chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954, dân tộc ta đã viết tiếp bản anh hùng ca chói lọi trong thời đại Hồ Chí Minh, lập chiến công hiển hách, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội; giành được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới 35 năm qua, đưa đất nước lên một tầm cao mới, tạo thế và lực mới, chủ động và tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế ngày càng được mở rộng và có hiệu quả.

Trong bối cảnh hiện nay, tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động. Các nước lớn tiếp tục gia tăng can dự, cạnh tranh ảnh hưởng với mức độ, quy mô khác nhau ở các khu vực. Tình hình Biển Đông luôn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp, nguy cơ mất ổn định. Chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, xung đột sắc tộc, tôn giáo, hoạt động khủng bố vẫn diễn ra có thể gây mất ổn định ở khu vực và nhiều nơi trên thế giới. Các thế lực thù địch ở bên ngoài phối hợp với bọn phản động trong nước gia tăng thực hiện “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc…, đẩy mạnh “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để chống phá Đảng, Nhà nước và sự nghiệp đổi mới của Nhân dân ta. Tình hình đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân không ngừng cảnh giác, phát huy nội lực, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng; kết hợp sức mạnh thời đại, tạo dựng thời cơ, vượt qua thách thức để thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kỷ niệm 67 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là dịp chúng ta ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc để tiếp thêm sức mạnh, ý chí quyết tâm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Các thế hệ đi trước không cam chịu nô lệ đã phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, dũng cảm, sáng tạo đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, hoàn thành vẻ vang sự nghiệp giải phóng dân tộc. Các thế hệ ngày nay quyết tâm phát huy tinh thần Điện Biên Phủ, dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo trong sự nghiệp đổi mới, lập nên những kỳ tích mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Kỷ niệm 67 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta mãi mãi coi đó là niềm tự hào, là nguồn sức mạnh cổ vũ chúng ta đi tới thắng lợi mới.

Phát huy hào khí của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, chúng ta quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng để thực hiện khát vọng đến năm 2045 trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa./.

Tin cùng chuyên mục
Những chiến sĩ cầm bút trên mặt trận phòng chống dịch Covid-19

Những chiến sĩ cầm bút trên mặt trận phòng chống dịch Covid-19

“Nhà báo cũng là chiến sĩ tuyến đầu trên mặt trận phòng chống dịch Covid-19”. Đó là sự ghi nhận, lời động viên mà nhiều cán bộ, người dân dành cho những nhà báo xung kích trong “cuộc chiến” chống “giặc” Covid-19. Ít ai biết rằng, để có được những hình ảnh, thông tin chân thực về dịch Covid-19 và công tác phòng dịch của toàn dân, đội ngũ nhà báo đã phải lặn lội, xông pha trên khắp mọi nẻo đường.
Tin nổi bật trang chủ
Báo chí trên mặt trận chống âm mưu phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc

Báo chí trên mặt trận chống âm mưu phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc

Cuộc chiến trên mặt trận tư tưởng nói chung và chống âm mưu chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc nói chung, dẫu không tiếng súng nhưng chưa bao giờ thôi quyết liệt. Các cơ quan báo chí, các nhà báo đã và đang là những người lính xung kích không chỉ vạch trần mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, mà còn là cánh tay nối dài của Đảng và Nhà nước trong việc tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách phát triển vùng DTTS và miền núi đến tận mỗi người dân...
Lời ru nâng bước chân con

Lời ru nâng bước chân con

Sắc màu 54 - Duy Ly - 4 phút trước
Tuổi thơ của mỗi người luôn chứa đựng những hoài niệm khác nhau, thế nhưng lại có điểm chung đó là từng “ít nhất” một lần được nghe hát ru. Ai trong gia đình cũng có thể hát ru, nhưng nhiều và gần gũi hơn cả vẫn là lời ru của bà, của mẹ. Đối với tôi – người con của đồng bào Tày, lời ru của mẹ giống như một thứ “thuốc ngủ” thần kỳ, luôn sâu đậm trong suy nghĩ, có lẽ vì điều đó mà tới khi trưởng thành, có nhiều đêm khó ngủ, tôi vẫn ghé phòng mẹ ỉ ôi “mẹ ơi con khó ngủ quá, mẹ hát Ứ Noọng Noòn cho con nghe nhé!”.
Phụ huynh Việt tại Mỹ phát hành sách song ngữ quảng bá văn hóa truyền thống

Phụ huynh Việt tại Mỹ phát hành sách song ngữ quảng bá văn hóa truyền thống

Dân tộc hội nhập - PV - 11 phút trước
TinyWrist - một nhóm phụ huynh Việt Nam tại Mỹ vừa phát hành hai cuốn sách song ngữ Việt-Anh dành cho thiếu nhi, trong đó tác phẩm Màu của Tết đã lọt vào danh sách những cuốn sách về Tết đáng đọc của tạp chí Ditto.
Nghề báo như con chim chọn hạt…

Nghề báo như con chim chọn hạt…

Sự kiện - Bình luận - Hoàng Liên - 17 phút trước
Nghề báo - nghề vinh quang và vất vả, nhưng khi đã vào cuộc thì vô cùng cuốn hút, bởi đặc thù nghề nghiệp là được đi nhiều, biết nhiều, được nói lên chính kiến của mình, tự hào vì được góp phần công sức nhỏ bé cho đất nước.
Qua những miền đất khát!

Qua những miền đất khát!

Phóng sự - Ký sự - Nguyễn Thanh - 31 phút trước
Mùa nắng đã trở thành nỗi ám ảnh không chỉ đối với người dân vùng cao mà ngay cả khu vực đồng bằng, thậm chí vùng ven biển khi mà tình trạng thiếu nước diễn ra rất khắc nghiệt.
Phát hiện, thu giữ 8.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Phát hiện, thu giữ 8.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Tin tức - P. Ngọc (T/h) - 38 phút trước
Ngày 16/6, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Long An và BĐBP tỉnh Bình Phước đã phát hiện, thu giữ được 8.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh làm việc các Vụ, đơn vị

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh làm việc các Vụ, đơn vị

Từ ngày 18/4/2021 đến ngày 1/6/2021, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đã làm việc với 21 Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc để nắm bắt tình hình, kết quả, tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ những tháng đầu năm và phương hướng, giải pháp triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021 của các Vụ, đơn vị. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đã có những chỉ đạo kịp thời đối với các Vụ, đơn vị nhằm đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả công tác của các Vụ, đơn vị nói riêng, của UBDT nói chung.
Những chiến sĩ cầm bút trên mặt trận phòng chống dịch Covid-19

Những chiến sĩ cầm bút trên mặt trận phòng chống dịch Covid-19

Sự kiện - Bình luận - Thanh Huyền - 43 phút trước
“Nhà báo cũng là chiến sĩ tuyến đầu trên mặt trận phòng chống dịch Covid-19”. Đó là sự ghi nhận, lời động viên mà nhiều cán bộ, người dân dành cho những nhà báo xung kích trong “cuộc chiến” chống “giặc” Covid-19. Ít ai biết rằng, để có được những hình ảnh, thông tin chân thực về dịch Covid-19 và công tác phòng dịch của toàn dân, đội ngũ nhà báo đã phải lặn lội, xông pha trên khắp mọi nẻo đường.
Bàn giao ca bin lấy mẫu xét nghiệm nghiệm Covid-19

Bàn giao ca bin lấy mẫu xét nghiệm nghiệm Covid-19

Tin tức - Trọng Bảo - 1 giờ trước
Ngày 17/6, Trường Cao đẳng Lào Cai đã tổ chức bàn giao 2 ca bin lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho ngành y tế tỉnh để phục vụ công tác phòng chống dịch.
Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025

Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025

Tin tức - PV - 1 giờ trước
Phát triển Chính phủ số một cách tổng thể, toàn diện, phát huy kết quả đạt được, tập trung nguồn lực, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, có giải pháp, cách làm đột phá, mang tính khác biệt, để cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu phát triển Chính phủ điện tử vào năm 2021 và hình thành Chính phủ số vào năm 2025.
Bộ Y tế đồng ý cho đội tuyển Việt Nam cách ly y tế 7 ngày

Bộ Y tế đồng ý cho đội tuyển Việt Nam cách ly y tế 7 ngày

Tin tức - P. Ngọc (T/h) - 1 giờ trước
Sau khi kết thúc nhiệm vụ thi đấu tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 tại UAE, sau khi trở về nước các thành viên đội tuyển Việt Nam sẽ thực hiện cách ly y tế tập trung 7 ngày.
Thủ tướng khen 14 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch tại Bắc Giang

Thủ tướng khen 14 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch tại Bắc Giang

Tin tức - PV - 1 giờ trước
Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 10 tập thể và 04 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc, trực tiếp tham gia phòng, chống dịch COVID-19, góp phần ngăn chặn, kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.