Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Nhìn lại nhiệm vụ năm 2021 của Ủy ban Dân tộc: Tiền đề cho một giai đoạn phát triển mới

Thanh Huyền - 16:51, 06/01/2022

“Trong bối cảnh năm 2021 gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã đạt được nhiều thành tích. Với những kinh nghiệm trong triển khai nhiệm vụ, kết quả đạt được là cơ sở, tiền đề để UBDT thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2022”. Đó là đánh giá của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ của UBDT trong năm vừa qua.


Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh thăm hỏi, động viên cán bộ, Nhân dân xã Vân Sơn, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang nhân dịp dự Ngày hội Đại đoàn kết tại đây (tháng 11/2021).
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh thăm hỏi, động viên cán bộ, Nhân dân xã Vân Sơn, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang nhân dịp dự Ngày hội Đại đoàn kết tại đây (tháng 11/2021).

Đổi mới mạnh mẽ phương thức chỉ đạo điều hành

Đối với lĩnh vực công tác dân tộc, năm 2021 là năm kết thúc nhiều chương trình, chính sách cho vùng đồng bào DTTS và miền núi và cơ bản các chính sách đã tích hợp vào Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (gọi tắt là Chương trình MTQG). Được sự quan tâm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, việc thực hiện nhiệm vụ công tác của UBDT đã thu được nhiều kết quả. Lãnh đạo UBDT đã xác định những nhiệm vụ, lĩnh vực trọng tâm để chỉ đạo quyết liệt. Đổi mới mạnh mẽ phương thức chỉ đạo điều hành; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, sử dụng văn bản điện tử, hệ điều hành tác nghiệp nhằm cải tiến cách thức, lề lối làm việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý hướng đến thực hiện mục tiêu Chính phủ điện tử và chuyển đổi số…

Những kết quả nổi bật trong năm 2021 của UBDT đó là: Tổ chức tổng kết chương trình, chính sách giai đoạn 2016 - 2020; chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện những chính sách hiện hành... Đặc biệt là triển khai thực hiện Chương trình MTQG.

UBDT đã chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi và ban hành kế hoạch, phân công nhiệm vụ trong công tác chuẩn bị và triển khai thực hiện Chương trình MTQG giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025. Sau nhiều lần được UBDT tiếp thu, giải trình và hoàn thiện; trên cơ sở xem xét báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi về Chương trình do Hội đồng Thẩm định nhà nước trình, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 phê duyệt Chương trình MTQG giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025.

Ủy ban Dân tộc đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025. Quyết định là căn cứ để lập kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm nguồn NSNN của Chương trình MTQG cho các cấp, các ngành và đơn vị sử dụng vốn NSNN.

Cũng trong năm qua, UBDT đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trong việc xây dựng đề án chính sách liên quan đến vùng đồng bào DTTS và miền núi; tiếp tục triển khai thực hiện gần 10 chương trình phối hợp với các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị nhằm thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc.

Quán triệt sâu sắc sự chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Chính phủ, UBDT đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của các vụ, đơn vị và cơ quan công tác dân tộc các tỉnh, thành phố tập trung phòng, chống dịch bệnh. Chỉ đạo tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19; kiểm tra, giám sát, đôn đốc triển khai các gói cứu trợ của Nhà nước đến những người bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 ở vùng đồng bào DTTS, đề xuất chính sách đặc thù, không để đồng bào bị thiếu đói do bị ảnh hưởng dịch bệnh.

Đồng thời, UBDT đã tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình vùng DTTS và miền núi; thông tin kịp thời các vụ việc phát sinh trong lĩnh vực đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc biệt là tình hình thiệt hại do thiên tai, đói giáp hạt, dịch bệnh, các điểm nóng về an ninh trật tự...

Hứa hẹn một giai đoạn phát triển mới của vùng đồng bào DTTS và miền núi. Ảnh: Tư liệu
Hứa hẹn một giai đoạn phát triển mới của vùng đồng bào DTTS và miền núi. Ảnh: Tư liệu

Nhiệm vụ lớn, quyết tâm cao

Năm 2022 là năm thứ hai triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; cũng là năm thứ hai triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Đại hội Đảng bộ cơ quan UBDT. Đồng thời, cũng là năm triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, các kế hoạch của Chính phủ và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ của UBDT. Trong bối cảnh năm 2021 gặp nhiều khó khăn, nhưng với những kinh nghiệm trong triển khai, kết quả đạt được là cơ sở, tiền đề để UBDT thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2022.

UBDT sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai các nhiệm vụ của Đề án Tổng thể và Chương trình MTQG. Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan Trung ương hướng dẫn, chỉ đạo địa phương tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đề án và Chương trình MTQG đảm bảo tiến độ, kế hoạch giải ngân và hiệu quả đầu tư; Thực hiện tốt 6 nhiệm vụ đã đăng ký trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách hiện hành liên quan đến vùng DTTS và miền núi. Phối hợp với các bộ, ngành và địa phương trong công tác phòng, chống Covid-19. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế và thu hút, huy động các nguồn vốn ODA vay ưu đãi nước ngoài phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi…

Trong bối cảnh tình hình đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến khó lường trên phạm vi toàn cầu, trong khu vực, cũng như đất nước Việt Nam. Vùng đồng bào DTTS tiếp tục hứng chịu những khó khăn do dịch bệnh, thiên tai và những khó khăn nội tại chưa được giải quyết trong nhiều năm qua. Năm 2022, ngoài việc triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, UBDT được giao nhiệm vụ chủ trì triển khai thực hiện Chương trình MTQG, đòi hỏi công việc nhân lên gấp nhiều lần.

Xây dựng tinh thần phụng sự và cống hiến 

Ủy ban Dân tộc trao tặng chăn ấm cho học sinh nghèo hoàn cảnh khó khăn huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn (tháng 12/2021)
Ủy ban Dân tộc trao tặng chăn ấm cho học sinh nghèo hoàn cảnh khó khăn huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn (tháng 12/2021)

Trong thời gian tới, với điều kiện số lượng biên chế và tổ chức bộ máy không thay đổi, kinh nghiệm chưa có nhiều, điều kiện phối hợp với các bộ, ban, ngành, địa phương ở bước đầu. Trong khi nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi phải có quyết tâm rất cao, phương pháp thực hiện cụ thể, quyết liệt, năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ.

“Năm 2022, UBDT phải thực hiện nhiệm vụ trên phương diện mới, vì vậy phải đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; xây dựng tinh thần đoàn kết, gắn bó; phát huy dân chủ tối đa; phối hợp chặt chẽ. Khi đạt được 5 thành tố này mới hoàn thành nhiệm vụ... Đây là những yếu tố cốt lõi về mặt tư tưởng chỉ đạo để chúng ta thực hiện nhiệm vụ, cũng là bài toán để tháo gỡ khó khăn, tồn tại trong thời gian qua...”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh nhấn mạnh.

UBDT bước vào thực hiện nhiệm vụ trong năm mới với nhiều nhiệm vụ quan trọng trong tâm thế mới, quyết tâm cao. Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh, “Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động UBDT cần xây dựng tinh thần đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ, giúp đỡ nhau. Trách nhiệm của chúng ta là trách nhiệm trước đồng bào, trước Đảng, Chính phủ và trước Nhân dân. Phải có đức tính hy sinh, xây dựng tinh thần phụng sự và cống hiến đối với đồng bào”.

Tin cùng chuyên mục
Thực hiện công tác dân tộc ở tỉnh Thái Nguyên: Tự tin đón vận hội

Thực hiện công tác dân tộc ở tỉnh Thái Nguyên: Tự tin đón vận hội

Khép lại năm 2021, cùng với các thành tựu trong thực hiện mục tiêu “kép” của tỉnh, lĩnh vực công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn Thái Nguyên “cán đích” với những dấu ấn đột phá. Đây là nền tảng để Thái Nguyên triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 ngay trong năm mới này.
Tin nổi bật trang chủ
Đắk Nông: Chính sách hỗ trợ lãi suất giúp đồng bào thoát nghèo bền vững

Đắk Nông: Chính sách hỗ trợ lãi suất giúp đồng bào thoát nghèo bền vững

Kinh tế - Phan Trọng - 6 giờ trước
Những ngày cuối năm, không khí mùa vụ thu hoạch cà phê rộn ràng khắp Tây Nguyên. Một mùa cà phê thắng lợi cuối năm 2021, mang niềm vui đến thôn, bon nghèo có được cái Tết ấm áp đầy đủ.
Triển khai chức năng cảnh báo chống ùn tắc phương tiện tại cửa khẩu

Triển khai chức năng cảnh báo chống ùn tắc phương tiện tại cửa khẩu

Kinh tế - Cát Tường (t/h) - 6 giờ trước
Nhằm giảm tình trạng ùn tắc, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện hàng hóa xuất nhập khẩu được giao thương thuận lợi qua các cửa khẩu đường bộ, Tổng cục Hải quan cho biết, bắt đầu từ hôm nay, ngày 27/1, chức năng cảnh báo chống ùn tắc sẽ được chính thức triển khai trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.
Nguy cơ tuyệt chủng loài voi rừng tại các nước châu Phi

Nguy cơ tuyệt chủng loài voi rừng tại các nước châu Phi

Môi trường sống - Nguyệt Anh (T/h) - 7 giờ trước
Tại cuộc họp trực tuyến ngày 26/1 do "Sáng kiến bảo vệ voi" tổ chức, Bộ trưởng Môi trường các nước châu Phi cho biết, loài voi rừng châu Phi đang bị đe dọa tuyệt chủng do sự gia tăng các mối đe dọa liên quan đến biến đổi khí hậu, tình trạng mất môi trường sống, săn bắn trái phép và xung đột giữa các cộng đồng dân cư địa phương.
Hơn 500 nhà vườn tham gia Chợ hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” Tết Nhâm Dần 2022

Hơn 500 nhà vườn tham gia Chợ hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” Tết Nhâm Dần 2022

Sắc màu 54 - Nguyệt Anh (T/h) - 7 giờ trước
Tối 27/1, tại Bến Bình Đông, phường 13, quận 8 (Thành phố Hồ Chí Minh), Chợ hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” đã chính thức khai mạc. Đây là một trong 19 sự kiện văn hóa, nghệ thuật, lễ hội tiêu biểu thường niên tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Quốc hội trong bối cảnh đặc biệt kịp thời đưa ra những quyết sách hợp lòng dân

Quốc hội trong bối cảnh đặc biệt kịp thời đưa ra những quyết sách hợp lòng dân

Thời sự - PV - 7 giờ trước
Chiều 27/1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt, chúc Tết lãnh đạo Quốc hội, đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Quốc hội và khen thưởng đột xuất tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, phục vụ Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV.
Hấp dẫn những trò chơi ngày Tết của trẻ em người Mông

Hấp dẫn những trò chơi ngày Tết của trẻ em người Mông

Khác với đồng bào dân tộc khác trong cả nước, người Mông ở Mộc Châu ăn Tết vào tháng Chạp âm lịch. Tết của người Mông thường diễn ra trong 3 ngày nhưng trước đó cả tháng, khắp các bản làng đã nhộn nhịp không khí đón Xuân với những trò chơi mang đậm tính dân gian truyền thống.
Sáng 28/1: Cả nước có 1.945.611 ca COVID-19 đã khỏi bệnh

Sáng 28/1: Cả nước có 1.945.611 ca COVID-19 đã khỏi bệnh

Tin tức - BĐT - 7 giờ trước
Đến sáng 28/1, tính từ đầu dịch, cả nước có 2.203.208 ca nhiễm COVID-19 trong đó có 1.945.611 bệnh nhân COVID-19 đã được công bố khỏi bệnh.
Nâng cao chất lượng dạy học các môn tiếng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030

Nâng cao chất lượng dạy học các môn tiếng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030

Giáo dục dân tộc - Cát Tường (t/h) - 7 giờ trước
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 27/1/2022 phê duyệt Chương trình “Nâng cao chất lượng dạy học các môn tiếng dân tộc thiểu số trong chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2021 - 2030”.
Bóng đá nữ Việt Nam vào tứ kết ASIAN Cup

Bóng đá nữ Việt Nam vào tứ kết ASIAN Cup

Thể thao - Giải trí - PV - 22:23, 27/01/2022
Chiều 27/1, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Mai Đức Chung đã hòa 2-2 với đội tuyển nữ Myanmar, qua đó giành quyền vào tứ kết Women ASIAN Cup 2022, với tư cách 1 trong 2 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.
Khẩn trương ứng phó rét đậm, rét hại, băng giá và mưa tuyết

Khẩn trương ứng phó rét đậm, rét hại, băng giá và mưa tuyết

Môi trường sống - Ngân Anh (T/h) - 22:05, 27/01/2022
Ngày 27/1, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai vừa ra Công điện số 01/CĐ-VPTT đề nghị Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh-Kiên Giang chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại, dông lốc, băng giá, mưa tuyết và vùng áp thấp trên Biển Đông.
Ngày 27/1: Việt Nam có 15.727 ca mắc COVID-19 và 21.002 ca khỏi bệnh

Ngày 27/1: Việt Nam có 15.727 ca mắc COVID-19 và 21.002 ca khỏi bệnh

Tin tức - BĐT - 18:23, 27/01/2022
Ngày 27/1, Việt Nam có 15.727 ca mắc mới COVID-19 tại 63 tỉnh, thành phố trong đó có 10.627 ca trong cộng đồng. Trong ngày, cả nước có 21.002 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.