Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Nhiều thành tựu trong chuyển đổi số quốc gia, phát triển Chính phủ số

Khánh Linh - 10:33, 12/10/2023

Chuyển đổi số (CĐS) là xu thế tất yếu, đòi hỏi khách quan và được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước. Cùng với xu thế phát triển của các quốc gia trên thế giới, Việt Nam đã đẩy mạnh phát triển CĐS một cách đồng bộ với ba trụ cột chính là Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Thời gian qua, Việt Nam đã đẩy mạnh phát triển chuyển đổi số, xem đây là bước
Thời gian qua, Việt Nam đã đẩy mạnh phát triển chuyển đổi số

Những con số ấn tượng

Theo đó, thời gian qua, thực hiện Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ CĐS quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025, CĐS đã được triển khai đồng bộ, đúng hướng, đúng trọng tâm, trọng điểm từ Trung ương đến địa phương theo 3 trụ cột chính: Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

Trong đó, vấn đề hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, tạo môi trường pháp lý cho CĐS được chú trọng, là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện CĐS.

Về công tác chỉ đạo, điều hành, thể chế số, Chính phủ đã yêu cầu cụ thể từng bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai, thực hiện một số nội dung trọng tâm về phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, CĐS quốc gia. Cùng với đó, Ủy ban quốc gia về CĐS và Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ cũng thống nhất chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương nỗ lực hành động quyết liệt, hiệu quả để thúc đẩy tiến trình CĐS quốc gia.

Nhờ vậy, công tác CĐS bước đầu đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên nhiều mặt như: hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, tạo môi trường pháp lý thuận lợi; phát triển hạ tầng số, các nền tảng số, cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia, dịch vụ công trực tuyến, an toàn, an ninh thông tin... Từ đó góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy CĐS quốc gia, phát triển Chính phủ số.

Theo báo cáo tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về CĐS quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ diễn ra mới đây, Cổng Dịch vụ công quốc gia đã cung cấp 4.409 dịch vụ công trực tuyến với trên 7,77 triệu tài khoản, tăng hơn 3,8 lần so với cùng kỳ năm 2022, với hơn 17,49 triệu lượt thực hiện các dịch vụ tiện ích, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều dịch vụ công được người dân hưởng ứng tham gia thực hiện với tỷ lệ cao, tiết kiệm cho Nhà nước khoảng 2.505 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/8/2023, tổng số giao dịch thực hiện thông qua chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) trong tháng 8 năm 2023 là 41.864.961 giao dịch; trong 8 tháng đầu năm 2023, tổng số giao dịch thực hiện thông qua NDXP đạt 372.108.890 giao dịch.

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về Đề án 06 của Chính phủ và chuyển đổi số quốc gia đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong công tác chuyển đổi số (Ảnh: TL)
Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về Đề án 06 của Chính phủ và chuyển đổi số quốc gia đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong công tác chuyển đổi số (Ảnh: TL)

Cùng với đó, việc xây dựng các CSDL tạo nền tảng Chính phủ điện tử cũng đạt được nhiều kết quả tích cực: CSDL quốc gia về dân cư đã kết nối chính thức với 15 đơn vị bộ, ngành, 1 doanh nghiệp nhà nước (EVN), 3 doanh nghiệp viễn thông và 63 địa phương để phục vụ khai thác thông tin, 21 địa phương đã hoàn thành cấp tài khoản định danh điện tử; toàn quốc đã có 30.809.508 tài khoản giao dịch điện tử cá nhân với cơ quan BHXH; 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang triển khai xây dựng CSDL đất đai; CSDL quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức đã cơ bản hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu trên quy mô quốc gia với trên 95% các cơ quan, đơn vị…

Về nguồn nhân lực số, 63/63 tỉnh, thành phố đã thành lập các Tổ công nghệ số cộng đồng (CNSCĐ) đến từng thôn, tổ dân phố, khu dân cư, khóm, ấp dân cư với hơn 74.818 Tổ CNSCĐ và 351.159 thành viên, trong đó 52/63 tỉnh, thành phố hoàn thành 100% đến cấp xã…

Về nội dung kinh tế số, xã hội số, ước tính sơ bộ tỷ trọng kinh tế số/GDP trong Quý II năm 2023 đạt khoảng 14,96%. Đến hết ngày 11/8/2023, số lượt doanh nghiệp SME tiếp cận Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa CĐS là 925.268 doanh nghiệp; số lượng doanh nghiệp SME sử dụng nền tảng của Chương trình là 149.338 doanh nghiệp…

Thúc đẩy CĐS quốc gia

Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, công tác CĐS được xác định còn tồn tại nhiều bất cập, là rào cản cho sự phát triển xã hội số. Phần lớn các bộ, ngành chưa hoàn thành việc rà soát cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính về quản lý dân cư; việc chia sẻ, mở dữ liệu của các cơ quan nhà nước chưa phát huy hết hiệu quả; công tác an toàn, an ninh mạng nhiều nơi còn chưa được bảo đảm; kinh tế số vẫn còn hạn chế và kết nối giữa các nền tảng chưa đáp ứng yêu cầu; xã hội số còn nhiều vướng mắc…

Trong thời gian tới, để đạt được mục tiêu được đặt ra tại chương trình CĐS quốc gia, công cuộc CĐS cần khắc phục những hạn chế còn tồn động, đồng thời cần có quyết tâm và đột phá với cách làm mới, tiếp thu thành tựu thế giới và vận dụng phù hợp với bối cảnh thực tiễn tại nước ta.

Phát triển đồng bộ cả ba trụ cột là Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia số
Phát triển đồng bộ cả ba trụ cột là Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia số

Trong đó, nhiệm vụ CĐS phải tiến hành thường xuyên, liên tục ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương trên cơ sở huy động sự tham gia tích cực của toàn dân trong xây dựng CSDL quốc gia, xây dựng hạ tầng số phải đồng bộ để tạo cảm hứng cho người dân và doanh nghiệp thực hiện, đề cao vai trò của người đứng đầu trong thực hiện CĐS.

Đồng thời, tiếp tục triển khai các nội dung để hướng tới hoàn thành các mục tiêu trong Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về CĐS năm 2023, Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo CĐS của bộ, ngành, địa phương năm 2023 và Kế hoạch CĐS năm 2023 của bộ, ngành, địa phương. Tập trung ưu tiên CĐS các lĩnh vực có thế mạnh, tác động lớn đến phát triển kinh tế, xã hội.

Trong thời gian tới, ngành Thông tin và Truyền thông sẽ phải nỗ lực hơn nữa để tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt quá trình CĐS quốc gia, CĐS mọi mặt kinh tế - xã hội trên cơ sở tập hợp, phát huy sức mạnh của toàn xã hội. Từ đó tạo nền móng cho CĐS, phát triển đồng bộ cả ba trụ cột là Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới vào năm 2030.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Phát huy vai trò công tác vận động quần chúng ở cơ sở

Phát huy vai trò công tác vận động quần chúng ở cơ sở

Công tác vận động quần chúng ở cơ sở là công việc của toàn bộ hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, là quá trình hiện thực hóa, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội... đến từng người dân, từng hộ gia đình ở cơ sở nhằm phát huy sức mạnh đoàn kết Nhân dân. Nhờ triển khai thực hiện có hiệu quả công tác vận động quần chúng ở cơ sở đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của Nhân dân trong xây dựng và phát triển đất nước.
Tin nổi bật trang chủ
Bước tiến mới của lĩnh vực công tác dân tộc: “Cú hích” từ Chương trình MTQG 1719 (Bài 5)

Bước tiến mới của lĩnh vực công tác dân tộc: “Cú hích” từ Chương trình MTQG 1719 (Bài 5)

Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội (KT – XH) vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 2025 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg sau thời gian thực hiện đã đạt được những kết quả tích cực. Quan trọng nhất, việc triển khai Chương trình đã góp phần đổi mới tư duy thực hiện chính sách cũng như cách tiếp cận chính sách đầu tư, hỗ trợ của đồng đồng bào các DTTS.
Bước tiến mới của lĩnh vực công tác dân tộc: Tiếp tục thể chế hóa Nghị quyết số 88/2019/QH14 (Bài cuối)

Bước tiến mới của lĩnh vực công tác dân tộc: Tiếp tục thể chế hóa Nghị quyết số 88/2019/QH14 (Bài cuối)

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định, đến năm 2030, Việt Nam sẽ trở thành nước đang phát triến, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Nghị quyết số 88/2019/QH14 cũng đặt những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể cho vùng đồng bào DTTS và miền núi đến năm 2030. Do đó, việc thể chế hóa các nhiệm vụ tại Nghị quyết số 88/2019/QH14 sẽ góp phần cùng với cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Hà Nội: Nhiều sự kiện hấp dẫn tại Ngày hội Du lịch Non nước Cao Bằng 2023

Hà Nội: Nhiều sự kiện hấp dẫn tại Ngày hội Du lịch Non nước Cao Bằng 2023

Media - Tuấn Ninh - 8 giờ trước
Ngày hội “Non nước Cao Bằng-Xứ sở thần tiên” năm 2023 chính thức được tổ chức tại Hà Nội. Ngày hội có nhiều hoạt động hấp dẫn như trình diễn các BST thời trang, trình diễn Lễ cấp sắc người Sán Chỉ, biểu diễn nghệ thuật dân gian, trưng bày sản phẩm du lịch, văn hóa, ẩm thực...
Quảng Nam: Công nhận 6 nghề truyền thống năm 2023

Quảng Nam: Công nhận 6 nghề truyền thống năm 2023

Kinh tế - T.Nhân-H.Trường - 8 giờ trước
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định về việc công nhận và cấp Bằng công nhận nghề truyền thống năm 2023.
Xúc tiến, quảng bá du lịch Lai Châu tại Bình Định

Xúc tiến, quảng bá du lịch Lai Châu tại Bình Định

Xã hội - T.Nhân - 8 giờ trước
Chiều 9/12, Chương trình tọa đàm xúc tiến, quảng bá du lịch Lai Châu đã diễn ra tại TP. Quy Nhơn (Bình Định). Sự kiện này do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tỉnh Lai Châu tổ chức, với mong muốn giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch Lai Châu tới du khách và Nhân dân tỉnh Bình Định và các tỉnh Nam Trung bộ.
Quảng Nam: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ quản lý các trường phổ thông vùng đồng bào DTTS và miền núi

Quảng Nam: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ quản lý các trường phổ thông vùng đồng bào DTTS và miền núi

Tin tức - T.Nhân-H.Trường - 8 giờ trước
Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Quảng Nam vừa phối hợp Trường Chính trị tỉnh vừa tổ chức hai Lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ quản lý các trường phổ thông vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh (đợt 2).
Vấn đề - Sự kiện (Tuần 48): Xoá bỏ vấn nạn bạo lực gia đình ở vùng đồng bào DTTS – Còn nhiều gian nan!

Vấn đề - Sự kiện (Tuần 48): Xoá bỏ vấn nạn bạo lực gia đình ở vùng đồng bào DTTS – Còn nhiều gian nan!

Thưa quý vị, bạo lực gia đình trong cả nước, đặc biệt là ở vùng đồng bào DTTS là câu chuyện chưa bao giờ cũ. Vấn nạn này đang đẩy một bộ phận phụ nữ DTTS ngày càng trở nên bị tách biệt, tụt hậu trong bối cảnh xã hội phát triển như hiện nay. Chương trình Vấn đề sự kiện của Báo Dân tộc và Phát triển hôm nay sẽ bàn về: Xóa bỏ vấn nạn bạo lực gia đình ở vùng đồng bào DTTS - -Còn nhiều gian nan!
Giải bóng đá toàn quốc 1983 tranh Cúp Gỗ Tài Anh vì cộng đồng 2023 hướng đến vùng đồng bào DTTS và miền núi

Giải bóng đá toàn quốc 1983 tranh Cúp Gỗ Tài Anh vì cộng đồng 2023 hướng đến vùng đồng bào DTTS và miền núi

Thể thao - Giải trí - Hoàng Quý - 8 giờ trước
Giải bóng đá toàn quốc 1983 tranh Cúp Gỗ Tài Anh vì cộng đồng 2023 (PIG Cup 5) quy tụ 14 đội FC 1983 trên toàn quốc, được chia thành 4 bảng thi đấu, tham gia tranh tài tại Sân bóng Ven Đê 3 số 360a Phú Viên, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội.
Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con DTTS vùng cao Hà Giang

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con DTTS vùng cao Hà Giang

Sức khỏe - Hà Linh - 8 giờ trước
Sáng 9/12, Câu lạc bộ (CLB) tình nguyện Bluose trắng và CLB mô tô thể thao (Hà Nội) tổ chức khám, tư vấn sức khoẻ, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà bà con DTTS xã Khâu Vai (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang).
Kon Tum: Hội thi Người thủ lĩnh tài năng năm 2023

Kon Tum: Hội thi Người thủ lĩnh tài năng năm 2023

Tin tức - Ngọc Chí - 8 giờ trước
Ngày 9/12, Hội LHPN tỉnh Kon Tum tổ chức Hội thi "Người thủ lĩnh tài năng" năm 2023, với mong muốn tạo điều kiện, cơ hội để các Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong tổ chức các hoạt động truyền thông tại cơ sở; đồng thời, qua đó tạo cơ hội cho các em cùng nhau chia sẻ các ý kiến, mong muốn và các sáng kiến của mình để nhà trường, gia đình, cộng đồng, các cấp, các ngành có trách nhiệm tạo lập môi trường sống an toàn, lành mạnh cho chính các em.
Vấn đề - Sự kiện (Tuần 48): Xoá bỏ vấn nạn bạo lực gia đình ở vùng đồng bào DTTS – Còn nhiều gian nan!

Vấn đề - Sự kiện (Tuần 48): Xoá bỏ vấn nạn bạo lực gia đình ở vùng đồng bào DTTS – Còn nhiều gian nan!

Media - BDT - 17:00, 09/12/2023
Thưa quý vị, bạo lực gia đình trong cả nước, đặc biệt là ở vùng đồng bào DTTS là câu chuyện chưa bao giờ cũ. Vấn nạn này đang đẩy một bộ phận phụ nữ DTTS ngày càng trở nên bị tách biệt, tụt hậu trong bối cảnh xã hội phát triển như hiện nay. Chương trình Vấn đề sự kiện của Báo Dân tộc và Phát triển hôm nay sẽ bàn về: Xóa bỏ vấn nạn bạo lực gia đình ở vùng đồng bào DTTS - -Còn nhiều gian nan!
Tiếp cận tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong công tác dân tộc: Chăm lo đời sống tinh thần cho đồng bào DTTS (Bài cuối)

Tiếp cận tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong công tác dân tộc: Chăm lo đời sống tinh thần cho đồng bào DTTS (Bài cuối)

Trong điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn, nhiều bản sắc văn hóa đang nguy cơ mai một, các thế lực thù địch không ngừng lôi kéo, kích động,… rất dễ dẫn tới những “khoảng trống” tinh thần trong một bộ phận người dân ở vùng đồng bào DTTS và miền núi. Do đó, việc giúp đồng bào ổn định đời sống tinh thần là vấn đề cần quan tâm khi tiếp cận tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong lĩnh vực công tác dân tộc.