Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Kỷ niệm 82 năm Ngày lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước: Dấu mốc quan trọng trong lịch sử Đảng và cách mạng Việt Nam

PV - 08:26, 28/01/2023

Ngày 28/1/1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Chỉ sau một thời gian ngắn, Người đã có những quyết định sáng suốt, kịp thời chỉ đạo cách mạng Việt Nam: Xây dựng căn cứ địa cách mạng, thành lập Mặt trận Việt Minh, xây dựng và phát triển Khu giải phóng, thành lập lực lượng vũ trang chính quy đầu tiên... Những điểm nhấn này đã tạo nên bước phát triển quan trọng đối với phong trào cách mạng Việt Nam, tiến tới Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945 giành thắng lợi trọn vẹn.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Ðầu năm 1938, nguy cơ chiến tranh thế giới đang đến gần, lúc này lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đang học tập tại Viện nghiên cứu các vấn đề dân tộc và thuộc địa ở Moskva (Liên Xô), Người luôn theo dõi sát sao tình hình và chuẩn bị kế hoạch trở về nước. Ngày 6/6/1938, Người viết thư gửi một đồng chí trong Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản, xin giúp Người được trở về hoạt động. Ý kiến của Người đã được Quốc tế Cộng sản chấp thuận. Tháng 10/1938, Nguyễn Ái Quốc rời Liên Xô. Trong hơn một năm sau đó, Người đã đi qua căn cứ của Ðảng Cộng sản Trung Quốc ở Diên An, làm việc trong Bát lộ quân (đơn vị quân đội của Ðảng Cộng sản Trung Quốc) một thời gian, sau đó di chuyển về Vân Nam sát với biên giới Việt-Trung, tìm cách bắt liên lạc với tổ chức đảng trong nước.

Ðầu năm 1940, tại Côn Minh, Nguyễn Ái Quốc gặp đồng chí Phùng Chí Kiên - phụ trách Ban Công tác hải ngoại của Ðảng. Người đã nghe đồng chí Phùng Chí Kiên báo cáo về phong trào cách mạng trong nước và hoạt động của tổ chức Ðảng ở Côn Minh. Ðược tin Lâm Bá Kiệt (tức Phạm Văn Ðồng) và Dương Hoài Nam (tức Võ Nguyên Giáp) vừa trong nước sang Vân Nam (6/1940), đồng chí Phùng Chí Kiên đã bố trí để hai đồng chí gặp Người tại công viên Thúy Hồ (Côn Minh) và nghe báo cáo về tình hình trong nước.

Ðược tin Chính phủ Pháp đầu hàng phát-xít Ðức, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc triệu tập cuộc họp cán bộ ở Côn Minh để đánh giá tình hình và bàn việc chuẩn bị về nước. Người phân tích rõ mối quan hệ chặt chẽ giữa thực dân ở chính quốc và thực dân ở Ðông Dương, đồng thời nhận định: "Việc Pháp mất nước là một cơ hội rất thuận lợi cho cách mạng Việt Nam. Ta phải tìm mọi cách về nước ngay để tranh thủ thời cơ. Chậm trễ lúc này là có tội với cách mạng"(1). Trong lúc kế hoạch về nước của Nguyễn Ái Quốc còn đang gấp rút chuẩn bị, tháng 9/1940, sự xâm lược của Nhật và sự đầu hàng của Pháp trên toàn cõi Ðông Dương, nhân dân Việt Nam phải chịu ách áp bức "một cổ hai tròng". Nhiều cuộc khởi nghĩa đã nổ ra, như: Khởi nghĩa Bắc Sơn, Khởi nghĩa Nam Kỳ... Tất cả các cuộc khởi nghĩa đều thất bại và bị thực dân Pháp đàn áp dã man. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ và nhiều đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương Ðảng bị địch bắt, hệ thống tổ chức đảng bị địch phá vỡ... Tình hình đó càng thôi thúc lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng.

Lúc đầu, Nguyễn Ái Quốc có ý định về nước theo hướng Côn Minh-Lào Cai, cho nên đã phái đồng chí Bùi Ðức Minh, Hoàng Văn Lộc về Hà Khẩu để điều tra và nắm tình hình trong nước và đặt cơ sở liên lạc. Qua tìm hiểu thấy rằng, sau Khởi nghĩa Yên Bái, phong trào cách mạng bị khủng bố trắng chưa kịp hồi phục, cơ sở đảng chưa vững chắc, cầu Hồ Kiều nối liền biên giới Việt Nam-Trung Quốc đã bị đánh sập ngày 10/9/1940, vì vậy dự định về nước theo hướng Lào Cai không thể thực hiện được. Với tầm nhìn chiến lược của một lãnh tụ thiên tài, Nguyễn Ái Quốc đã quyết định chọn Cao Bằng là điểm dừng chân đầu tiên. Người đã phát hiện Cao Bằng là nơi hội tụ đủ "Thiên thời, địa lợi, nhân hòa". Từ những năm 1938-1939, Tỉnh ủy Cao Bằng đã chỉ đạo xây dựng căn cứ cách mạng ở vùng Lục Khu-Pác Bó (Hà Quảng), gồm các xã vùng biên giới Việt Nam-Trung Quốc. Ðây là những điều kiện thuận lợi bảo đảm cho việc xây dựng căn cứ địa và phát triển phong trào cách mạng. Việc chuẩn bị về nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc được bí mật chuẩn bị khẩn trương, hạ tuần tháng 12/1940, Nguyễn Ái Quốc cùng một số cán bộ chuyển về làng Tân Khư, thuộc Tĩnh Tây (tỉnh Quảng Tây) và đã gặp đồng chí Hoàng Văn Thụ thay mặt Trung ương Ðảng ra báo cáo tình hình trong nước và đề nghị Người nên về nước theo hướng Cao Bằng.

Ngày 28/1/1941 (mồng hai Tết Tân Tỵ), sau 30 năm xa Tổ quốc, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc cùng các đồng chí vượt qua mốc 108 biên giới Việt Nam-Trung Quốc về đến bản Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, Cao Bằng. Giây phút thiêng liêng đó cũng là điểm mốc thời gian mở ra giai đoạn phát triển mới cho cách mạng Việt Nam.

Trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc khẩn trương triệu tập và chủ trì Hội nghị Trung ương lần thứ tám (5/1941) của Ðảng. Hội nghị đã xác định nhiệm vụ giải phóng dân tộc là nhiệm vụ cấp bách nhất của cách mạng Việt Nam khi đó: "Trong lúc này quyền lợi của bộ phận, của giai cấp phải đặt dưới sự sinh tử, tồn vong của quốc gia, của dân tộc. Trong lúc này nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập, tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận, giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được"(2). Hội nghị đề ra nhiệm vụ xây dựng và củng cố hệ thống tổ chức Ðảng; kiện toàn cơ quan lãnh đạo cao nhất của Ðảng, bầu ra Ban Chấp hành Trung ương chính thức, Ban Thường vụ Trung ương. Ðồng chí Trường Chinh được bầu là Tổng Bí thư. Cũng trong Hội nghị, ngày 19/5/1941, theo sáng kiến của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Mặt trận Việt Minh ra đời với quyết tâm "1. Làm cho nước Việt Nam được hoàn toàn độc lập; 2. Làm cho dân Việt Nam được sung sướng tự do", Mặt trận Việt Minh đã giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc, tập hợp đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Hội nghị Trung ương 8 do Nguyễn Ái Quốc chủ trì (5/1941) nhận định: "Cuộc cách mạng Ðông Dương phải kết liễu bằng một cuộc khởi nghĩa võ trang..."(3). Dưới chỉ đạo trực tiếp của Người, trong những năm 1941-1944, những đội du kích, đội tự vệ được xây dựng ở nhiều xã, nhiều huyện thuộc tỉnh Cao Bằng. Những trung đội cứu quốc quân 1, 2, 3 - lực lượng vũ trang cách mạng được duy trì sau cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn tiếp tục được củng cố. Lực lượng này là nòng cốt hỗ trợ cho phong trào đấu tranh cách mạng của quần chúng đang dâng cao, đặc biệt trong các tỉnh thuộc khu giải phóng Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên.

Ðầu tháng 12/1944, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc giao nhiệm vụ cho đồng chí Võ Nguyên Giáp xúc tiến thành lập Ðội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân - tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Những kinh nghiệm xây dựng Mặt trận Việt Minh và lực lượng vũ trang ở Cao Bằng là cơ sở quan trọng để mở rộng lực lượng cách mạng thành Khu giải phóng gồm 6 tỉnh: Cao-Bắc- Lạng-Hà-Tuyên-Thái nối liền với nhau. Từ đó chủ trương "khởi nghĩa từng phần" để khi thời cơ đến, tiến hành tổng khởi nghĩa giành thắng lợi đã được hiện thực hóa.

Tại căn cứ địa Cao Bằng, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã chỉ đạo mở nhiều lớp huấn luyện chính trị-quân sự ngắn hạn để đào tạo cán bộ, tổ chức các đội du kích vũ trang đầu tiên. Người chỉ đạo biên soạn Mười điều kỷ luật và Chiến thuật cơ bản của du kích, làm tài liệu giáo dục, huấn luyện du kích. Ðồng thời Người còn trực tiếp chỉ đạo các đoàn thể cứu quốc của Cao Bằng tổng kết, rút kinh nghiệm, để mở rộng Mặt trận Việt Minh ra cả nước(4). Việc lựa chọn Cao Bằng làm điểm dừng chân và xây dựng căn cứ địa cách mạng thể hiện tầm nhìn chiến lược của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, trí tuệ và tư duy biện chứng của Người trong việc nhìn nhận mối quan hệ giữa phong trào cách mạng một địa phương với toàn quốc, giữa phong trào cách mạng một vùng với phong trào cả nước; đồng thời khẳng định tính đúng đắn, sáng tạo về phương pháp cách mạng và nhận thức sắc bén của Người về thời cuộc, về dự báo triển vọng phát triển của cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Ðảng ta đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, phát huy truyền thống đoàn kết và khát vọng đấu tranh giành độc lập, tự do của các tầng lớp nhân dân, tạo nên sức mạnh toàn dân tộc, làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945 - khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở châu Á, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử Việt Nam - Kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Sự kiện lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng là dấu mốc quan trọng trong lịch sử Ðảng và cách mạng Việt Nam. Những bài học từ khi Người trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam vẫn còn vẹn nguyên giá trị lịch sử và ý nghĩa sâu sắc trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Ðó là bài học về công tác xây dựng Ðảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng trước yêu cầu, nhiệm vụ mới; bài học về tập hợp, xây dựng lực lượng cách mạng trong một mặt trận đoàn kết dân tộc thống nhất rộng rãi...

-----------------------------

(1) Vũ Anh: Những ngày gần Bác (sách: Bác Hồ về nước, Nxb Hội Văn học-Nghệ thuật Cao Bằng, 1986, tr.15).

(2), (3) Ðảng Cộng sản Việt Nam - Văn kiện Ðảng Toàn tập - Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tập 7.

(4) Hồ Chí Minh - Tiểu sử và sự nghiệp, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1987, tr.105.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Ngư dân miền Tây Nam Bộ nỗ lực gỡ “thẻ vàng”: Hướng đến mục tiêu phát triển bền vững nghề cá (Bài 2)

Ngư dân miền Tây Nam Bộ nỗ lực gỡ “thẻ vàng”: Hướng đến mục tiêu phát triển bền vững nghề cá (Bài 2)

Có vùng biên giới biển liền nhau, ngoài hàng ngàn phương tiện trên địa bàn, tại hai tỉnh Cà Mau và Kiên Giang còn có rất nhiều phương tiện của các tỉnh khác về đây khai thác... Những năm qua, hai tỉnh đã nỗ lực triển khai công tác phối hợp chặt chẽ với nhau bằng nhiều hành động, giải pháp trong công tác phòng, chống khai thác IUU, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Tin nổi bật trang chủ
Chăm lo cho đồng bào DTTS tại Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Chăm lo cho đồng bào DTTS tại Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Sau thời gian triển khai khẩn trương, nghiêm túc về việc lấy ý kiến Nhân dân vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), ngày 20/3, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đã ký ban hành Báo cáo số 648/BC-MTTW-BTT về Kết quả lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), trong đó đề cập nội dung các chính chăm lo cho đồng bào DTTS.
Tin trong ngày - 21/3/2023

Tin trong ngày - 21/3/2023

Media - BDT - 31 phút trước
Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản Tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển. Bản tin hôm nay có những thông tin chính sau: Đoàn Thanh niên cần đối mới mạnh mẽ phương thức hoạt động trong bối cảnh chuyển đổi số; Cần Thơ xuất khẩu 18 tấn sầu riêng chính ngạch đầu tiên sang Trung Quốc; Hải quan Hải Phòng bắt giữ 7 tấn ngà voi nhập lậu; cùng các tin tức thời sự khác.
Tăng cường 52 đoàn tàu phục vụ khách dịp lễ 30/4-1/5

Tăng cường 52 đoàn tàu phục vụ khách dịp lễ 30/4-1/5

Xã hội - G.H - 2 giờ trước
Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, bên cạnh việc duy trì chạy hàng ngày các đôi tàu khách Thống Nhất, ngành đường sắt sẽ tăng cường 52 đoàn tàu trên các tuyến, đặc biệt là đến các tỉnh có lượng khách du lịch đông trong kỳ nghỉ lễ.
Thủ tướng Chính phủ chỉ thị tăng cường công tác truyền thông chính sách

Thủ tướng Chính phủ chỉ thị tăng cường công tác truyền thông chính sách

Tin tức - T.Hợp - 2 giờ trước
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách.
Đề xuất quản lý biển số theo mã định danh của chủ xe

Đề xuất quản lý biển số theo mã định danh của chủ xe

Pháp luật - BĐT - 3 giờ trước
Bộ Công an đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới, thay thế Thông tư số 58/2020/TT-BCA. Trong đó, đề xuất cấp và quản lý biển số xe máy, ôtô theo mã số định danh của chủ xe, hay còn gọi là "biển số định danh".
Phó Chủ tịch nước gặp mặt đoàn doanh nghiệp vừa và nhỏ tiêu biểu

Phó Chủ tịch nước gặp mặt đoàn doanh nghiệp vừa và nhỏ tiêu biểu

Tin tức - PV - 3 giờ trước
Sáng 21/3, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028.
Tin trong ngày - 21/3/2023

Tin trong ngày - 21/3/2023

Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản Tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển. Bản tin hôm nay có những thông tin chính sau: Đoàn Thanh niên cần đối mới mạnh mẽ phương thức hoạt động trong bối cảnh chuyển đổi số; Cần Thơ xuất khẩu 18 tấn sầu riêng chính ngạch đầu tiên sang Trung Quốc; Hải quan Hải Phòng bắt giữ 7 tấn ngà voi nhập lậu; cùng các tin tức thời sự khác.
Bắt tạm giam Giám đốc trung tâm sát hạch lái xe ở Hòa Bình

Bắt tạm giam Giám đốc trung tâm sát hạch lái xe ở Hòa Bình

Pháp luật - Quỳnh Trâm - 3 giờ trước
Thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hòa Bình cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Viết Tuấn - Giám đốc Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ ở xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn; ông Đỗ Hồng Quân - Tổ trưởng Giáo viên dạy lý thuyết và ông Nguyễn Ngọc Khuyên - Tổ trưởng Giáo viên thực hành, thuộc trung tâm này về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Thừa Thiên Huế: Phát hiện xe tải chở 19 phách gỗ trái phép

Thừa Thiên Huế: Phát hiện xe tải chở 19 phách gỗ trái phép

Pháp luật - G.H - 4 giờ trước
Đồn Biên phòng Hương Nguyên, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ xe tải chở 19 phách gỗ trái phép.
Từ ngày 7 - 8/4/2023: Học sinh lớp 12 tại Hà Nội tham dự kiểm tra, khảo sát

Từ ngày 7 - 8/4/2023: Học sinh lớp 12 tại Hà Nội tham dự kiểm tra, khảo sát

Giáo dục - T.Hợp - 4 giờ trước
Để giúp học sinh tập dượt, đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội sẽ tổ chức kiểm tra, khảo sát đối với học sinh lớp 12 THPT và học viên lớp 12 học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT trên toàn Thành phố vào ngày 7 - 8/4.
Công diễn miễn phí vở kịch “Sống mãi tuổi mười bảy”

Công diễn miễn phí vở kịch “Sống mãi tuổi mười bảy”

Giải trí - G.H - 4 giờ trước
Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023) và Tháng Thanh niên năm 2023, Thành đoàn Hà Nội phối hợp với Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam sẽ tổ chức công diễn miễn phí vở kịch “Sống mãi tuổi mười bảy" vào chiều 25/3.
Lắng nghe 11 “linh hồn” của tác phẩm điện ảnh được gọi tên tại Oscar

Lắng nghe 11 “linh hồn” của tác phẩm điện ảnh được gọi tên tại Oscar

Giải trí - PV - 4 giờ trước
Skyfall, Let It Go, Glory, Writing On The Wall, City Of Stars, Remember Me, Shallow, I’m Gonna Love Me Again, Fight For You, No Time To Die, Naatu Naatu là những nhạc phẩm được gọi tên tại Oscar.