Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Sự kiện - Bình luận

Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc: Đoàn kết, sáng tạo quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị

Lê Ngọc - 11:45, 21/01/2023

Năm Nhâm Dần đi qua, Xuân Quý Mão đã tới, cùng với cả nước, Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc đón chào năm mới trong niềm vui phấn khởi, tự hào vì những kết quả nổi bật đã đạt được trong năm qua. Đồng thời, cùng nhau đoàn kết, quyết tâm vượt qua những khó khăn, thách thức phía trước, phấn đấu hoàn thành vượt bậc các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2023.

 Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn.
Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn

Một số kết quả nổi bật

Năm 2022 là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và cũng là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ cơ quan UBDT, công tác xây dựng Đảng của cơ quan UBDT đã đạt được một số kết quả quan trọng. Đảng ủy đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng bám sát các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc; tập trung chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc, các vụ, đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, trọng tâm là Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022.

Đặc biệt, lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các tổ chức đảng, các vụ, đơn vị tổ chức, triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn; chủ động tham mưu thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như triển khai xây dựng các dự án và các hợp phần thuộc các tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 và thực hiện các chương trình, dự án được Chính phủ giao, điển hình như: Đề án “Xác định thành phần, tên gọi của một số dân tộc và xây dựng Danh mục các dân tộc Việt Nam”; Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, năm 2022; Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045; Đề án “Lễ Tuyên dương Người có uy tín, nhân sĩ trí thức và doanh nhân tiêu biểu DTTS toàn quốc lần thứ II”; Đề án “Hỗ trợ giáo dục học tập theo vòng đời cho học sinh DTTS tại vùng DTTS và miền núi”…

Bên cạnh đó, Đảng bộ đã chỉ đạo các tổ chức đảng, các vụ, đơn vị kịp thời tham mưu cho Ban Cán sự đảng, lãnh đạo UBDT xây dựng các văn bản để triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chính trị và xây dựng tổ chức, bộ máy cơ quan công tác dân tộc, như: Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc; tham mưu trình Thủ trướng Chính phủ ban hành Nghị định số 66/2022/NĐ-CP, ngày 20/9/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc thay thế Nghị định số 13…

Đảng ủy đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng thực hiện quy trình tiếp nhận các trường chuyên biệt về UBDT; chỉ đạo tốt công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện các chính sách dân tộc tại các địa phương; tập trung chỉ đạo tốt công tác tổ chức, cán bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ... tập trung chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính, tích cực thực hiện chuyển đổi số; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở và bảo vệ chính trị nội bộ trong Đảng.

Đặc biệt, lãnh đạo, chỉ đạo các vụ, đơn vị thường xuyên theo dõi, nắm tình hình vùng DTTS và miền núi; chủ động tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo UBDT kịp thời thăm hỏi, động viên đồng bào DTTS; cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang thuộc khu vực miền núi, biên giới nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần và Tết của đồng bào DTTS.

Xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác xây dựng Đảng, năm 2022, Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; thường xuyên nắm tình hình đảng viên để kịp thời định hướng tư tưởng, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan. Qua đó đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức chính trị tư tưởng, về đạo đức lối sống trong cấp ủy Đảng, trong cán bộ, đảng viên.

Năm 2022 cũng là một năm có nhiều dấu ấn trong chỉ đạo công tác kiện toàn cấp ủy và tổ chức Đảng theo quy định: kiện toàn, bổ sung cấp ủy đối với Chi bộ Thanh tra UBDT, Đảng ủy bộ phận Văn phòng UBDT; Chi bộ Vụ Công tác dân tộc địa phương… Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức đảng trực thuộc tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025; 100% Chi bộ cơ sở tổ chức đại hội đảm bảo đúng tiến độ thời gian theo quy định. Đảng bộ tổ chức triển khai thực hiện quy trình quy hoạch cấp ủy, ủy ban kiểm tra; và phối hợp với Ban Cán sự Đảng tổ chức triển khai công tác quy hoạch lãnh đạo cấp vụ và tương đương, lãnh đạo cấp chiến lược giai đoạn 2021 - 2026 và 2026 - 2031 đảm bảo các quy định.

Lễ hội Lồng Tồng của dân tộc Tày huyện Lâm Bình (Tuyên Quang). Ảnh: Vũ Kiên
Lễ hội Lồng Tồng của dân tộc Tày huyện Lâm Bình (Tuyên Quang). Ảnh: Vũ Kiên

Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị

Khép lại năm 2022, những kết quả đạt được bước đầu đã tiếp thêm sức mạnh, niềm tin để Đảng bộ bước vào năm 2023 được dự báo sẽ còn nhiều khó khăn. Nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ cơ quan UBDT là rất nặng nề, nhất là trong quá trình triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Bên cạnh đó là những vấn đề thiên tai, dịch bệnh ảnh hưởng đến vùng DTTS và miền núi, làm chậm quá trình phát triển vùng DTTS. Đứng trước mọi khó khăn, bài học kinh nghiệm có được trong những năm qua, nhất là những thành công, bài học kinh nghiệm rút ra trong năm 2022, là sự đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm, nỗ lực phấn đấu ở mức cao nhất, tạo sự bứt phá để hoàn thành vượt bậc các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển của năm 2023, tạo bước chuyển mới, rõ nét hướng tới thực hiện thắng lợi tất cả các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.

Năm 2023 cũng được xác định là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, đặc biệt là của cơ quan làm công tác dân tộc, Đảng bộ cơ quan UBDT định hướng tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường phối hợp với Ban Cán sự Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc, các vụ, đơn vị triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2023 của cơ quan UBDT.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; tập trung xây dựng và lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc thực hiện kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị...

Tiếp tục chỉ đạo các tổ chức đảng, các vụ, đơn vị tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện các đề án, chính sách vùng DTTS và miền núi, trọng tâm là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 - 2025; nắm bắt kịp thời, thường xuyên về tình hình, tư tưởng, nguyện vọng và đời sống của đồng bào các DTTS trên phạm vi cả nước; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, các vụ, đơn vị trên các mặt công tác, kịp thời động viên cán bộ, đảng viên khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Với những kết quả nổi bật, năm 2023 Đảng bộ cơ quan UBDT đã tự tin vươn lên mạnh mẽ, đồng thời tự tin khẳng định vị thế của mình trong chặng đường phía trước.

Đánh giá về những kết quả đạt được và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023, Bí thư Đảng ủy Nông Quốc Tuấn cho rằng, năm 2022, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan UBDT ổn định, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nội bộ các vụ, đơn vị cơ bản ổn định, đoàn kết; cán bộ, đảng viên xác định rõ trách nhiệm của mình theo từng vị trí trên các lĩnh vực công tác được giao.

Bước sang năm 2023, với khí thế mới, Đảng bộ tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Đảng về mọi mặt như: Công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức; công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng và đảng viên… phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nhằm thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết XIII của Đảng, góp phần phát triển nhanh, bền vững vùng đồng bào DTTS và miền núi mà trọng tâm là triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Cuốn sách của Tổng Bí thư: Trị tận gốc tham nhũng

Cuốn sách của Tổng Bí thư: Trị tận gốc tham nhũng

Từ thực tiễn sinh động và quá trình nghiên cứu công phu, từng bước đúc rút một số vấn đề có tính lý luận, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều bài viết, phát biểu, kết luận (gọi chung là bài viết) quan trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Tin nổi bật trang chủ
Đại Từ (Thái Nguyên): Ra quân thi đua cao điểm xây dựng nông thôn mới

Đại Từ (Thái Nguyên): Ra quân thi đua cao điểm xây dựng nông thôn mới

Tin địa phương - Trí Phương - 2 giờ trước
Ngày 4/2, UBND huyện Đại Từ (Thái Nguyên) tổ chức Lễ ra quân đợt thi đua cao điểm “Đại Từ quyết tâm, chung sức xây dựng huyện nông thôn mới” và hưởng ứng Chương trình "Trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025”.
Chính sách dành cho Người có uy tín ở Nghệ An: Thêm động lực cho những nhân tố tiêu biểu

Chính sách dành cho Người có uy tín ở Nghệ An: Thêm động lực cho những nhân tố tiêu biểu

Người có uy tín - Nguyễn Thanh - 3 giờ trước
Người có uy tín trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang gánh vác vai trò quan trọng ở nhiều vị trí khác nhau như, bí thư chi bộ, già làng, trưởng bản. Nhìn lại giai đoạn 2011 - 2021, việc quan tâm thực hiện đẩy đủ chính sách cho Người uy tín đã và đang tạo thêm niềm tin, sự hứng khởi cho Người uy tín trên hành trình chung tay cùng các cấp chính quyền địa phương dẫn dắt đồng bào DTTS ở những bản làng, thôn xóm... xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, phát triển.
Lễ hội Tản Viên Sơn Thánh năm 2023

Lễ hội Tản Viên Sơn Thánh năm 2023

Photo - PV - 3 giờ trước
Lễ khai hội Tản Viên Sơn Thánh năm 2023 được tổ chức ngày 4/2 (tức 14 tháng Giêng năm Quý Mão) tại Di tích lịch sử văn hóa đền Hạ (xã Minh Quang, huyện Ba Vì, Hà Nội) thu hút đông đảo người dân, du khách.
Quảng Ngãi tuyển hơn 10.500 lao động sau Tết Quý Mão 2023

Quảng Ngãi tuyển hơn 10.500 lao động sau Tết Quý Mão 2023

Nghề nghiệp - Việc làm - PV - 4 giờ trước
Ngày 4/2, tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi Diên Hồng, Tp. Quảng Ngãi, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi phối hợp cùng Tỉnh đoàn Quảng Ngãi và UBND Tp. Quảng Ngãi tổ chức Hội Việc làm Xuân Quý Mão 2023, thu hút đông đảo lao động trẻ tham dự.
Anh hùng Phạm Tuân truyền lửa cảm hứng đến thanh niên tình nguyện nhập ngũ

Anh hùng Phạm Tuân truyền lửa cảm hứng đến thanh niên tình nguyện nhập ngũ

Xã hội - PV - 4 giờ trước
Sáng 4/2, trong khuôn khổ chương trình Gặp mặt thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ và quân nhân xuất ngũ tiêu biểu, các bạn trẻ đã được truyền "ngọn lửa" từ tinh thần không ngại hy sinh, gian khổ, cống hiến tuổi xuân cho Tổ quốc từ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động Phạm Tuân.
Tp. Pleiku (Gia Lai) sẵn sàng cho công tác giao - nhận quân năm 2023

Tp. Pleiku (Gia Lai) sẵn sàng cho công tác giao - nhận quân năm 2023

Những ngày này, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự của Tp. Pleiku (Gia Lai) đang chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn tất các khâu trong quy trình tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ. Đồng thời tổ chức gặp gỡ động viên thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự sẵn sàng lên đường nhập ngũ, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao với chất lượng thanh niên cao hơn năm trước.
Ban hành Nghị định quy định về điều kiện cấp giấy phép tài nguyên nước

Ban hành Nghị định quy định về điều kiện cấp giấy phép tài nguyên nước

Văn bản chính sách mới - T.Hợp - 4 giờ trước
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 02/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. Trong đó, Nghị định nêu rõ quy định về điều kiện cấp giấy phép tài nguyên nước (Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; giấy phép thăm dò nước dưới đất; giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất).
Thái Nguyên: Khai mạc Lễ hội thơ Nguyên tiêu và Hội Báo Xuân Quý Mão 2023

Thái Nguyên: Khai mạc Lễ hội thơ Nguyên tiêu và Hội Báo Xuân Quý Mão 2023

Tin tức - Mỹ Dung - 5 giờ trước
Sáng 4/2, tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Hội Nhà báo và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức Khai mạc Lễ hội thơ Nguyên tiêu và Hội Báo Xuân Quý Mão 2023.
Bắc Giang: Giải việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh Non Vua huyền thoại”

Bắc Giang: Giải việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh Non Vua huyền thoại”

Thể thao - Mỹ Dung - 5 giờ trước
Sáng 4/2, UBND huyện Yên Dũng (Bắc Giang) tổ chức Giải việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh Non Vua huyền thoại” lần thứ III - năm 2023 với 345 vận động viên tham gia. Giải việt dã leo núi nằm trong Chương trình Lễ hội Xuân và Tuần văn hóa - du lịch tỉnh Bắc Giang.
Ninh Bình: Bắt giữ đối tượng săn bắt, mua bán động vật hoang dã quý hiếm

Ninh Bình: Bắt giữ đối tượng săn bắt, mua bán động vật hoang dã quý hiếm

Pháp luật - Quỳnh Trâm - 7 giờ trước
Cá thể động vật bị săn bắt là Sơn Dương, thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm cần được ưu tiên, bảo vệ.
Đắk Nông: Du khách đuối nước thương tâm khi đi chơi thác

Đắk Nông: Du khách đuối nước thương tâm khi đi chơi thác

Tin địa phương - Hoàng Thùy - 7 giờ trước
Sáng 4/2, ông Nguyễn Đức Hữu - Chủ tịch UBND xã Đắk Sôr, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông cho biết: Lực lượng cứu hộ và người dân địa phương đã tìm thấy thi thể hai du khách bị đuối nước tại thác Gia Long và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.