Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc: Đoàn kết, sáng tạo quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị

Lê Ngọc - 11:45, 21/01/2023

Năm Nhâm Dần đi qua, Xuân Quý Mão đã tới, cùng với cả nước, Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc đón chào năm mới trong niềm vui phấn khởi, tự hào vì những kết quả nổi bật đã đạt được trong năm qua. Đồng thời, cùng nhau đoàn kết, quyết tâm vượt qua những khó khăn, thách thức phía trước, phấn đấu hoàn thành vượt bậc các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2023.

 Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn.
Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn

Một số kết quả nổi bật

Năm 2022 là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và cũng là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ cơ quan UBDT, công tác xây dựng Đảng của cơ quan UBDT đã đạt được một số kết quả quan trọng. Đảng ủy đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng bám sát các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc; tập trung chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc, các vụ, đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, trọng tâm là Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022.

Đặc biệt, lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các tổ chức đảng, các vụ, đơn vị tổ chức, triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn; chủ động tham mưu thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như triển khai xây dựng các dự án và các hợp phần thuộc các tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 và thực hiện các chương trình, dự án được Chính phủ giao, điển hình như: Đề án “Xác định thành phần, tên gọi của một số dân tộc và xây dựng Danh mục các dân tộc Việt Nam”; Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, năm 2022; Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045; Đề án “Lễ Tuyên dương Người có uy tín, nhân sĩ trí thức và doanh nhân tiêu biểu DTTS toàn quốc lần thứ II”; Đề án “Hỗ trợ giáo dục học tập theo vòng đời cho học sinh DTTS tại vùng DTTS và miền núi”…

Bên cạnh đó, Đảng bộ đã chỉ đạo các tổ chức đảng, các vụ, đơn vị kịp thời tham mưu cho Ban Cán sự đảng, lãnh đạo UBDT xây dựng các văn bản để triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chính trị và xây dựng tổ chức, bộ máy cơ quan công tác dân tộc, như: Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc; tham mưu trình Thủ trướng Chính phủ ban hành Nghị định số 66/2022/NĐ-CP, ngày 20/9/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc thay thế Nghị định số 13…

Đảng ủy đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng thực hiện quy trình tiếp nhận các trường chuyên biệt về UBDT; chỉ đạo tốt công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện các chính sách dân tộc tại các địa phương; tập trung chỉ đạo tốt công tác tổ chức, cán bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ... tập trung chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính, tích cực thực hiện chuyển đổi số; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở và bảo vệ chính trị nội bộ trong Đảng.

Đặc biệt, lãnh đạo, chỉ đạo các vụ, đơn vị thường xuyên theo dõi, nắm tình hình vùng DTTS và miền núi; chủ động tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo UBDT kịp thời thăm hỏi, động viên đồng bào DTTS; cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang thuộc khu vực miền núi, biên giới nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần và Tết của đồng bào DTTS.

Xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác xây dựng Đảng, năm 2022, Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; thường xuyên nắm tình hình đảng viên để kịp thời định hướng tư tưởng, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan. Qua đó đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức chính trị tư tưởng, về đạo đức lối sống trong cấp ủy Đảng, trong cán bộ, đảng viên.

Năm 2022 cũng là một năm có nhiều dấu ấn trong chỉ đạo công tác kiện toàn cấp ủy và tổ chức Đảng theo quy định: kiện toàn, bổ sung cấp ủy đối với Chi bộ Thanh tra UBDT, Đảng ủy bộ phận Văn phòng UBDT; Chi bộ Vụ Công tác dân tộc địa phương… Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức đảng trực thuộc tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025; 100% Chi bộ cơ sở tổ chức đại hội đảm bảo đúng tiến độ thời gian theo quy định. Đảng bộ tổ chức triển khai thực hiện quy trình quy hoạch cấp ủy, ủy ban kiểm tra; và phối hợp với Ban Cán sự Đảng tổ chức triển khai công tác quy hoạch lãnh đạo cấp vụ và tương đương, lãnh đạo cấp chiến lược giai đoạn 2021 - 2026 và 2026 - 2031 đảm bảo các quy định.

Lễ hội Lồng Tồng của dân tộc Tày huyện Lâm Bình (Tuyên Quang). Ảnh: Vũ Kiên
Lễ hội Lồng Tồng của dân tộc Tày huyện Lâm Bình (Tuyên Quang). Ảnh: Vũ Kiên

Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị

Khép lại năm 2022, những kết quả đạt được bước đầu đã tiếp thêm sức mạnh, niềm tin để Đảng bộ bước vào năm 2023 được dự báo sẽ còn nhiều khó khăn. Nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ cơ quan UBDT là rất nặng nề, nhất là trong quá trình triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Bên cạnh đó là những vấn đề thiên tai, dịch bệnh ảnh hưởng đến vùng DTTS và miền núi, làm chậm quá trình phát triển vùng DTTS. Đứng trước mọi khó khăn, bài học kinh nghiệm có được trong những năm qua, nhất là những thành công, bài học kinh nghiệm rút ra trong năm 2022, là sự đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm, nỗ lực phấn đấu ở mức cao nhất, tạo sự bứt phá để hoàn thành vượt bậc các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển của năm 2023, tạo bước chuyển mới, rõ nét hướng tới thực hiện thắng lợi tất cả các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.

Năm 2023 cũng được xác định là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, đặc biệt là của cơ quan làm công tác dân tộc, Đảng bộ cơ quan UBDT định hướng tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường phối hợp với Ban Cán sự Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc, các vụ, đơn vị triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2023 của cơ quan UBDT.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; tập trung xây dựng và lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc thực hiện kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị...

Tiếp tục chỉ đạo các tổ chức đảng, các vụ, đơn vị tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện các đề án, chính sách vùng DTTS và miền núi, trọng tâm là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 - 2025; nắm bắt kịp thời, thường xuyên về tình hình, tư tưởng, nguyện vọng và đời sống của đồng bào các DTTS trên phạm vi cả nước; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, các vụ, đơn vị trên các mặt công tác, kịp thời động viên cán bộ, đảng viên khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Với những kết quả nổi bật, năm 2023 Đảng bộ cơ quan UBDT đã tự tin vươn lên mạnh mẽ, đồng thời tự tin khẳng định vị thế của mình trong chặng đường phía trước.

Đánh giá về những kết quả đạt được và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023, Bí thư Đảng ủy Nông Quốc Tuấn cho rằng, năm 2022, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan UBDT ổn định, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nội bộ các vụ, đơn vị cơ bản ổn định, đoàn kết; cán bộ, đảng viên xác định rõ trách nhiệm của mình theo từng vị trí trên các lĩnh vực công tác được giao.

Bước sang năm 2023, với khí thế mới, Đảng bộ tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Đảng về mọi mặt như: Công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức; công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng và đảng viên… phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nhằm thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết XIII của Đảng, góp phần phát triển nhanh, bền vững vùng đồng bào DTTS và miền núi mà trọng tâm là triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Hội chứng antifan mạng xã hội - Tiếng chuông báo động cho các hành vi phê phán phản cảm

Hội chứng antifan mạng xã hội - Tiếng chuông báo động cho các hành vi phê phán phản cảm

Thời gian qua, một bộ phận không nhỏ người Việt sử dụng mạng xã hội thếu cân nhắc, bộc lộ sự kém văn minh và hiểu biết, làm cho môi trường mạng trở nên tiêu cực, xấu xí, gây tổn thương cho người khác. Đáng lo ngại là tình trạng thích chỉ trích, chê bai đang có nguy cơ trở thành một thói quen phổ biến trong các hội nhóm mạng xã hội và ngày càng lan rộng, trầm trọng hơn về mức độ và quy mô, tiềm ẩn nhiều hệ lụy khôn lường.
Tin nổi bật trang chủ
Hồi sinh làng nghề thổ cẩm trăm năm tuổi của người Ba Na

Hồi sinh làng nghề thổ cẩm trăm năm tuổi của người Ba Na

Sắc màu 54 - Như Quỳnh-Thành Nhân - 22:11, 02/10/2023
Đối với đồng bào DTTS, nghề dệt thổ cẩm truyền thống được xem là một nét văn hóa độc đáo được truyền từ đời này sang đời khác. Tại làng Hà Văn Trên, huyện Vân Canh (Bình Định), nghề dệt thổ cẩm được gìn giữ nguyên vẹn, không chỉ giúp cho đồng bào Ba Na có thêm thu nhập, mà thông qua sự kết hợp với du lịch cộng đồng, sắc màu thổ cẩm của làng nghề trăm năm tuổi này ngày càng được tôn vinh.
Dân tộc Lào

Dân tộc Lào

Media - Hồng Phúc - Đặng Việt Hùng - 22:06, 02/10/2023
Dân tộc Lào còn có tên gọi là Thay, Thay Duồn, Thay Nhuồn, Phu Thay, Phu Lào. Theo số liệu Điều tra thực trạng kinh tế - xã hội 53 DTTS năm 2019, người Lào ở Việt Nam có 17.532 người. Trong đó, nam là 8.991 người, nữ là 8.541 người.
Chế biến sâu, nâng “chất” giá trị dược liệu

Chế biến sâu, nâng “chất” giá trị dược liệu

Media - Trọng Bảo - 22:02, 02/10/2023
Những năm gần đây, nhu cầu sử dụng các sản phẩm dược liệu chăm sóc sức khỏe có xu hướng gia tăng. Nhiều sản phẩm dược liệu vùng cao được người dùng đánh giá là tốt cho sức khỏe. Nắm bắt được tiềm năng này, tại Lào Cai, đã xuất hiện nhiều mô hình liên kết giữa người dân và doanh nghiệp để thực hiện việc chế biến sâu dược liệu. Đặc biệt, các doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư dây chuyền, hệ thống máy móc, công nghệ, nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng, phù hợp với thị hiếu của người dùng; góp phần nâng cao giá trị cây dược liệu, cải thiện thu nhập cho người dân vùng cao…
Xóa bỏ hủ tục lạc hậu trong đồng bào DTTS ở Thanh Hóa: Hiệu quả từ giải pháp tuyên truyền vận động theo phương châm

Xóa bỏ hủ tục lạc hậu trong đồng bào DTTS ở Thanh Hóa: Hiệu quả từ giải pháp tuyên truyền vận động theo phương châm "Mưa dầm thấm lâu"

Xã hội - Quỳnh Trâm - 22:01, 02/10/2023
Với giải pháp thực hiện tuyên truyền, vận động theo phương châm "mưa dầm thấm lâu" nhằm đẩy lùi hủ tục lạc hậu ra khỏi vùng đồng bào DTTS và miền núi; Đặc biệt là quá trình triển khai Đề án “Tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào Mông tỉnh Thanh Hoá ”, những năm gần đây, việc cưới xin, việc tang ở vùng đồng bào Mông đã được tổ chức gọn nhẹ, tiết kiệm. Bên cạnh đó, ý thức về vệ sinh môi trường của người dân đã được nâng lên rõ rệt, đồng bào đã di dời chuồng trại ra xa nhà; cải tạo, làm mới nhà vệ sinh, nhà tắm...
Đầu tư ứng trước cho đồng bào DTTS - Cách làm hay ở Bình Thuận

Đầu tư ứng trước cho đồng bào DTTS - Cách làm hay ở Bình Thuận

Công tác Dân tộc - T.Nhân - 20:24, 02/10/2023
Thông qua Trung tâm Dịch vụ miền núi, Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận đã triển khai chính sách đầu tư ứng trước, trợ cước vận chuyển giống, vật tư..., đồng thời thu mua nông sản cho bà con đồng bào DTTS với giá ổn định hơn so với thị trường. Chính sách này không chỉ giúp bà con có điều kiện để sản xuất, hạn chế tình trạng vay mượn vốn từ bên ngoài với lãi suất cao mà quan trọng hơn là đã khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Mường Lò - Tinh hoa miền di sản

Mường Lò - Tinh hoa miền di sản

Bất cứ ai đến với Nghĩa Lộ - Mường Lò thời điểm này sẽ được thăng hoa cảm xúc trước vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên và những thảm vàng lúa chín; được chiêm ngưỡng vẻ đẹp duyên dáng yêu kiều của các cô gái Thái; được hòa mình trong vòng những Xòe bất tận để cảm nhận tự trái tim những giá trị văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, với bao cung bậc cảm xúc đắm say và giá trị nhân văn sâu sắc đã và đang trường tồn, lan tỏa của Nghệ thuật Xòe Thái - tinh hoa miền di sản Mường Lò, Nghĩa Lộ.
Người có uy tín tỉnh Hòa Bình: Tích cực trao truyền văn hóa dân tộc cho thế hệ sau

Người có uy tín tỉnh Hòa Bình: Tích cực trao truyền văn hóa dân tộc cho thế hệ sau

Người có uy tín - Văn Hoa - 20:04, 02/10/2023
Thời gian qua, đội ngũ Người có uy tín trên địa bàn tỉnh Hòa Bình luôn phát huy vai trò của mình trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các phong trào, cuộc vận động phát động tại địa phương...Trong đó phải kể đến vai trò của Người có uy tín trong nỗ lực gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc và trao truyền lại cho các thế hệ sau.
Tổ chức triển lãm “Thành xưa, phố cũ”

Tổ chức triển lãm “Thành xưa, phố cũ”

Sắc màu 54 - T.Hợp - 20:00, 02/10/2023
Chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2023), Trung tâm Lưu trữ quốc gia I, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội tổ chức Triển lãm “Thành xưa, phố cũ”.
Tin trong ngày - 2/10/2023

Tin trong ngày - 2/10/2023

Media - BDT - 20:00, 02/10/2023
Bản tin hôm nay, 02/10 có những thông tin đáng chú ý sau: Khai mạc Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII. Bộ Y tế phát động Tuần lễ làm mẹ an toàn năm 2023. Bám làng tận tâm “gieo chữ”. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Già làng Thông Minh Tìm tận tuỵ với làng Chăm Palei Mali

Già làng Thông Minh Tìm tận tuỵ với làng Chăm Palei Mali

Người có uy tín - Hà Thanh Tú - 19:53, 02/10/2023
Không lâu nữa, ngày 13-14 tháng 10 năm 2023, Lễ hội Pô Sah Inư truyền thống hàng năm của đồng bào Chăm Bình Thuận sẽ diễn ra tại tháp Pô Sah Inư (phường Phú Hài, TP Phan Thiết). Để chuẩn bị cho lễ hội truyền thống của dân tộc, thời gian này, ông Thông Minh Tìm, Người có uy tín của làng Chăm Palei Mưli lại càng bận rộn, tất bật.
Bắc Ninh: Phát hiện, xử lý gần 230 vụ vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh

Bắc Ninh: Phát hiện, xử lý gần 230 vụ vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh

Trang địa phương - Xuân Hải - 18:54, 02/10/2023
Theo báo cáo của Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Bắc Ninh, trong 9 tháng năm 2023, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện gần 230 vụ vi phạm các quy định trong lĩnh vực kinh doanh. Trong đó, có 103 vụ vận chuyển, buôn bán hàng lậu; 51 vụ về hàng giả và quyền sở hữu trí tuệ; 16 vụ hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ; 13 vụ về lĩnh vực giá đầu cơ, găm hàng; 07 vụ về lĩnh vực an toàn thực phẩm…