Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719 ở Chi Lăng (Lạng Sơn): Kỳ vọng cho sự phát triển toàn diện vùng DTTS (Bài 1)

Văn Hoa - 09:20, 25/07/2023

Xác định Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1: Từ năm 2021 - 2025 ( gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển vùng đồng bào DTTS, cấp ủy, chính quyền huyện Chi Lăng (Lạng Sơn) đã xây dựng kế hoạch, với những mục tiêu cụ thể cho từng nội dung và quyết liệt chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình. Qua đó, nhằm giải quyết căn bản những khó khăn, nhu cầu dân sinh bức thiết , góp phần nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Những năm qua, đồng bào các DTTS huyện Chi Lăng đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ các chương trình, dự án của Đảng, Nhà nước, của tỉnh; song đời sống của đồng bào các DTTS còn gặp nhiều khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo còn cao (năm 2022 là 8,58%). Triển khai Chương trình MTQG 1719 đang được kì vọng sẽ giải quyết được những hạn chế, khó khăn căn bản vùng đồng bào DTTS, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 3%/năm, cải thiện chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Nhiều mục tiêu quan trọng được đặt ra

Chương trình MTQG 1719 giai đoạn 1: Từ năm 2021 - 2025, huyện Chi Lăng có tổng kế hoạch vốn dự kiến phân bổ là 192,575 tỷ đồng. Nguồn vốn này được huyện kỳ vọng sẽ tạo “một luồng gió mới” tiếp sức, tạo điều kiện giải quyết nhiều khó khăn, hạn chế trong vùng đồng bào DTTS và miền núi, đặc biệt giúp đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện bứt phá đi lên. 

UBND huyện Chi Lăng đã thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện giai đoạn 2021 - 2025, do Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng Ban Chỉ đạo
UBND huyện Chi Lăng đã thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện giai đoạn 2021 - 2025, do Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng Ban Chỉ đạo

Do đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện đã và đang quyết liệt triển khai thực hiện Chương trình để đạt được các mục tiêu đề ra theo hướng khai thác, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của huyện để tập trung phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Giảm dần số xã, thôn đặc biệt khó khăn; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, cải thiện rõ rệt đời sống của Nhân dân. 

Phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo; quan tâm chăm sóc sức khỏe người dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc, phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em; thực hiện bình đẳng giới và các vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các DTTS gắn với xóa bỏ các phong tục tập quán lạc hậu.

Mục tiêu đến năm 2025 huyện Chi Lăng sẽ giải quyết cơ bản vấn đề đất ở, đất sản xuất cho các hộ thiếu đất, hoàn thành cơ bản công tác định canh, định cư.
Mục tiêu đến năm 2025 huyện Chi Lăng sẽ giải quyết cơ bản vấn đề đất ở, đất sản xuất cho các hộ thiếu đất, hoàn thành cơ bản công tác định canh, định cư

Nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là người DTTS; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị và toàn xã hội về công tác dân tộc. Củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân, xây dựng, củng cố thế trận lòng dân và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh của huyện trong thời kỳ mới, góp phần xây dựng, củng cố niềm tin của đồng bào các DTTS đối với Đảng và Nhà nước.

Giải quyết những khó khăn về dân sinh

Triển khai Chương trình MTQG 1719, huyện Chi Lăng đang tranh thủ nguồn lực đầu tư, hỗ trợ để cải thiện chất lượng sống của đồng bào vùng khó khăn. Cụ thể, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 3%/năm trở lên; 99,5% dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện phù hợp khác 99,6%; xóa tình trạng nhà tạm, nhà dột nát.

Chương trình MTQG 1719 sẽ triển khai, thực hiện hệ thống thông tin về công tác dân tộc và các ứng dụng hỗ trợ đồng bào DTTS
Chương trình MTQG 1719 sẽ triển khai, thực hiện hệ thống thông tin về công tác dân tộc và các ứng dụng hỗ trợ đồng bào DTTS

Duy trì 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông; tỷ lệ thôn có đường ô tô đến trung tâm thôn được cứng hóa đạt 90%. Tỷ lệ thôn có nhà văn hóa đạt chuẩn đạt 82,3%; 50% thôn có đội văn hóa, văn nghệ (câu lạc bộ) truyền thống hoạt động thường xuyên, có chất lượng.

Số trường học đạt chuẩn quốc gia là 33 trường; phấn đấu 100% số trường, lớp học được xây dựng kiên cố; bảo đảm 100% chỗ ở cho học sinh dân tộc nội trú và 50% chỗ ở cho học sinh bán trú; nâng cao chất lượng giáo dục căn bản và toàn diện ở các cấp học; phấn đấu 95% số xã đạt phổ cập giáo dục THCS mức độ 3; tỷ lệ học sinh mẫu giáo 5 tuổi đến trường đạt trên 99,9%, học sinh tiểu học đến trường đạt trên 99,9%, học sinh THCS đến trường đạt trên 99,9%; người từ 15 tuổi trở lên đọc thông, viết thạo tiếng phổ thông đạt trên 98%.

Bên cạnh đó, nguồn lực Chương trình MTQG 1719, sẽ góp phần tăng cường công tác y tế để đồng bào DTTS được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại; 100% số xã đạt chuẩn Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã; 98% đồng bào DTTS tham gia bảo hiểm y tế. Trên 80% phụ nữ có thai được khám thai định kỳ, sinh con ở cơ sở y tế hoặc có sự trợ giúp của cán bộ y tế; giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân xuống dưới 15%. Tỷ lệ lao động trong độ tuổi qua đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện của người DTTS đạt 65%.

Địa phương cũng sẽ giải quyết cơ bản vấn đề đất ở, đất sản xuất cho các hộ thiếu đất, hoàn thành cơ bản công tác định canh định cư; ngăn chặn hiệu quả tình trạng suy thoái môi trường, rác thải sinh hoạt của người dân khu vực nông thôn được thu gom, xử lý theo đúng quy định, bảo đảm vệ sinh môi trường.

Mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ lao động trong độ tuổi qua đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện của người DTTS đạt 65%.
Mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ lao động trong độ tuổi qua đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện của người DTTS đạt 65%

Chương trình MTQG 1719 cũng sẽ triển khai, thực hiện hệ thống thông tin về công tác dân tộc và các ứng dụng hỗ trợ đồng bào DTTS, tạo nền tảng phát triển kinh tế, xã hội từng bước gắn với triển khai xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; 100% đồng bào DTTS được xem truyền hình và nghe đài phát thanh.

Có thể thấy, với một khối lượng công việc, quy mô lớn, nhiều nội dung dự án thành phần, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực và tác động sâu rộng trong thực tiễn, đòi hỏi có sự vào cuộc, với quyết tâm lớn của toàn hệ thống chính trị huyện Chi Lăng để thực hiện Chương trình.

Theo đó, sau 3 năm, kể từ khi có quyết định triển khai Chương trình MTQG 1719 giai đoạn 2021 - 2025, huyện Chi Lăng luôn bám sát các văn bản chỉ đạo, thông tư hướng của Chính phủ, của các bộ ngành Trung ương, địa phương..., bảo đảm việc triển khai đúng kế hoạch, cơ chế chính sách, những quy định, hướng dẫn trong tổ chức thực hiện và phân bổ nguồn vốn Chương trình. 

Đồng thời, trong quá trình triển khai các công trình, dự án của Chương trình,  những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tế cũng đã được địa phương phản ánh, đề xuất kiến nghị đến cấp có thẩm quyền. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết, huyện cũng đã chủ động, linh hoạt cách làm với mong muốn đồng bào sớm được thụ hưởng nguồn lực đầu tư, hỗ trợ của Chương trình.


Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Tin nổi bật trang chủ
Kinh tế - xã hội năm 2023 và đầu năm 2024 đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả tích cực

Kinh tế - xã hội năm 2023 và đầu năm 2024 đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả tích cực

Tin tức - Hoàng Quý - 1 phút trước
Tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XV, Quốc hội đã nghe trình bày Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024.
Hơn 1.500 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Hơn 1.500 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thời sự - Hoàng Quý - 5 phút trước
Trong phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã nghe Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Vinamilk và sữa đặc Ông thọ tái hiện “Góc phố ẩm thực tuổi thơ” tại Lễ hội bánh mì năm 2024

Vinamilk và sữa đặc Ông thọ tái hiện “Góc phố ẩm thực tuổi thơ” tại Lễ hội bánh mì năm 2024

Sức khỏe - PV - 2 giờ trước
Bánh mì chấm sữa đặc Ông Thọ, món ăn gắn liền với tuổi thơ của biết bao thế hệ, một lần nữa lại gây thương nhớ và trở thành món ăn “tạo cơn sốt” tại Lễ hội bánh mì 2024 được tổ chức lần 2 tại Tp.HCM vừa qua.
Ngoại hạng Anh: Man City có chức vô địch thứ 4 liên tiếp sau khi đánh bại West Ham

Ngoại hạng Anh: Man City có chức vô địch thứ 4 liên tiếp sau khi đánh bại West Ham

Thể thao - Giải trí - Hoàng Minh - 2 giờ trước
Vòng 38 Ngoại hạng Anh, Man City tiếp đón West Ham trên sân nhà Etihad. Với sự tỏa sáng của Foden, Man City chính thức có chức vô địch thứ 4 liên tiếp.
Lào Cai dành hơn 3.000 tỷ đồng cho Chương trình MTQG 1719 trong năm 2024 và 2025

Lào Cai dành hơn 3.000 tỷ đồng cho Chương trình MTQG 1719 trong năm 2024 và 2025

Tin tức - Trọng Bảo - 3 giờ trước
Giai đoạn 2024-2025, tỉnh Lào Cai đề xuất dành hơn 3.117 tỷ đồng để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (Chương trình MTQG 1719).
Vấn đề - Sự kiện (Tuần 20): Vấn nạn mất trộm cổ vật: "Mất bò" vẫn chưa lo "làm chuồng"!

Vấn đề - Sự kiện (Tuần 20): Vấn nạn mất trộm cổ vật: "Mất bò" vẫn chưa lo "làm chuồng"!

Vài năm trở lại đây, tình trạng trộm cắp cổ vật, đồ thờ tự tại các điểm di tích diễn ra với mật độ ngày càng tăng, số lượng cổ vật bị mất ngày càng nhiều. Điều này một lần nữa làm dấy lên những lo ngại về công tác bảo quản, bảo vệ di sản. Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường, khi vấn nạn “chảy máu”, buôn bán trái phép cổ vật ngày càng gia tăng, thì những cổ vật quý càng tiềm ẩn nguy cơ bị kẻ gian lấy trộm. Chuyên mục Vấn đề - Sự kiện của Báo Dân tộc và Phát triển tuần này sẽ bàn về Vấn nạn mất trộm cổ vật: "Mất bò" vẫn chưa lo "làm chuồng"
Hà Giang: Biểu dương, khen thưởng hơn 180 tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác

Hà Giang: Biểu dương, khen thưởng hơn 180 tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác

Tin tức - Vũ Mừng - 4 giờ trước
Vừa qua, tỉnh Hà Giang đã tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Bí thư Chi bộ (BTCB) thôn, tổ dân phố tiêu biểu năm 2024.
Quảng Nam: Rà soát các tiêu chí đối với huyện phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021 - 2025

Quảng Nam: Rà soát các tiêu chí đối với huyện phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021 - 2025

Kinh tế - T.Nhân - H.Trường - 4 giờ trước
Việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới (NTM) ở các huyện phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM và NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 ở Quảng Nam còn tương đối chậm. Do đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan rà soát, báo cáo để có hướng chỉ đạo triển khai trong thời gian tới.
Quảng Nam: Cải thiện dinh dưỡng trẻ em dưới 16 tuổi ở các huyện nghèo

Quảng Nam: Cải thiện dinh dưỡng trẻ em dưới 16 tuổi ở các huyện nghèo

Công tác Dân tộc - T.Nhân - H.Trường - 4 giờ trước
UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành kế hoạch thực hiện Tiểu dự án cải thiện dinh dưỡng (Tiểu dự án 2- Dự án 3) năm 2024 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Hôm nay (20/5), khai mạc Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV

Hôm nay (20/5), khai mạc Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV

Thời sự - PV - 4 giờ trước
Sáng nay 20/5, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Kỳ họp được tiến hành theo 2 đợt: đợt 1 từ ngày 20/5 đến ngày 8/6/2024; đợt 2 từ ngày 17/6 đến sáng ngày 28/6/2024, với tổng thời gian 26,5 ngày làm việc.
Đắk Nông: Phạt gần 500 triệu đồng đối với trang trại nuôi heo xả thải ra môi trường

Đắk Nông: Phạt gần 500 triệu đồng đối với trang trại nuôi heo xả thải ra môi trường

Pháp luật - Hoàng Thùy - 4 giờ trước
Ngày 19/5, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, UBND tỉnh Đắk Nông vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông P.V.S. - chủ trang trại chăn nuôi heo (lợn) ở xã Nam Bình, huyện Đắk Song, với tổng số tiền 487 triệu đồng.