Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Hồng Phúc - Trương Vui - 19:18, 09/03/2023

Ngày 9/3, tại Hà Nội, Ban Cán sự Đảng cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến - thành viên Ban Chỉ đạo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đồng chủ trì Hội nghị.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến - Thành viên Ban Chỉ đạo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến - Thành viên Ban Chỉ đạo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI và Đồng chí Hầu A Lềnh, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đồng chủ trì Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các thành viên trong Tổ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI; các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT: Nông Quốc Tuấn, Y Thông; lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc UBDT.

Báo cáo tổng kết về công tác tham mưu của UBDT trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI cho thấy, ngay sau khi Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc được ban hành, Ban Cán sự đảng UBDT và cơ quan công tác dân tộc ở địa phương vùng đồng bào DTTS đã quán triệt sâu sắc và triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết; kịp thời cụ thể hóa Nghị quyết bằng các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, chương trình, dự án nhằm phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi.

Trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, UBDT đã phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và các địa phương trong việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn diện. Trong 10 năm qua, đã cử đi đào tạo 598 công chức, viên chức; bồi dưỡng trên 2.000 lượt công chức, viên chức; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho 54 công chức, viên chức thuộc đối tượng 2; 154 công chức, viên chức thuộc đối tượng 3 và đối tượng 4.

Hệ thống cơ quan công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương cùng các cấp, các ngành làm tốt công tác xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) kết hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giải quyết các vấn đề xã hội được triển khai hiệu quả. UBDT đã tích cực phối hợp với các bộ, ngành trong tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, đầu tư phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi (như Chương trình 135; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, Nông thôn mới, Phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi...).

Qua triển khai các chính sách cho thấy, tốc độ tăng trưởng kinh tế của vùng DTTS và miền núi khá cao; đời sống vật chất của đồng bào các DTTS ngày càng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh hằng năm (bình quân vùng DTTS và miền núi giảm 2 - 3%/năm); bộ mặt nông thôn cả nước nói chung và vùng DTTS nói riêng được đổi thay rõ rệt; thu nhập và điều kiện sống của người dân được cải thiện và nâng cao, công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các DTTS đạt nhiều thành tựu.

Trong giai đoạn 2011 - 2021, thông qua những kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI đã góp phần làm cho đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội vùng đồng bào DTTS phát triển ổn định; hệ thống chính trị từng bước được đổi mới, sắp xếp, kiện toàn; quốc phòng an ninh, chính trị được giữ vững. Sự kết hợp giữa phát triển KT-XH với quốc phòng, an ninh và quốc phòng, an ninh với phát triển KT-XH ngày càng chặt chẽ hơn, do đó đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao; quốc phòng an ninh được được bảo đảm; khối Đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Để tiếp tục làm tốt công tác tham mưu về lĩnh vực công tác dân tộc trong thời gian tới, UBDT định hướng các nhiệm vụ, giải pháp: Tiếp tục quán triệt, triển khai các Nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị; lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tham mưu cho Đảng, Nhà nước xây dựng và ban hành các chính sách đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi; quán triệt, tuyên truyền các quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 25/10/2018 của Bộ Chính trị; tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ, đảng viên hiểu rõ về quan điểm, đường lối chủ trương của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã phát biểu, làm rõ thêm các nội dung liên quan đến công tác tham mưu xây dựng chính sách dân tộc dành cho vùng DTTS về bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; việc thực hiện chương trình dự án chính sách dân tộc trong giữ gìn, phát huy tiếng nói, chữ viết của đồng bào DTTS; công tác tuyên truyền; công tác nắm tình hình KT-XH, an ninh trật tự, an toàn xã hội, kết quả thực hiện chính sách dân tộc tại vùng đồng bào DTTS và miền núi; công tác phổ biến giáo dục pháp luật vùng DTTS và miền núi; tầm quan trọng của hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công tác dân tộc…

Thay mặt Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định: Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” là một nghị quyết đặc biệt quan trọng, định hướng những vấn đề cơ bản về mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bí thư Trung ương Đảng Đỗ Văn Chiến ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả quan trọng của vùng DTTS và miền núi đã đạt được trong 10 năm qua.

“Trong thời gian tới tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, nhiều vấn đề nảy sinh chưa từng có tiền lệ, vượt khả năng dự báo của các nước, các tổ chức quốc tế. Bốn nguy cơ mà Hội nghị giữa nhiệm kỳ Đại hội XII đã chỉ ra vẫn còn nguyên tính thời sự: Nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế; nguy cơ sai lầm chệch hướng XHCN; nguy cơ tham nhũng và tệ quan liêu, lãng phí; nguy cơ về diễn biến hòa bình. Vì vậy, quán triệt sâu sắc quan điểm phát triển KT-XH là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, bảo đảm quốc phòng - an ninh là trọng yếu, thường xuyên”, Bí thư Trung ương Đảng Đỗ Văn Chiến nói.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tại Hội nghị, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh cũng báo cáo, làm rõ thêm về một số kiến nghị, đề xuất của UBDT để sát với yêu cầu thực tiễn hơn; làm rõ một số nội dung còn vướng mắc trong triển khai Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi...

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Thủ tướng gửi Thư chúc mừng đến đồng bào, đồng chí và các vị chư tăng dân tộc Khmer nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây

Thủ tướng gửi Thư chúc mừng đến đồng bào, đồng chí và các vị chư tăng dân tộc Khmer nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2023 của đồng bào dân tộc Khmer, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi Thư chúc mừng đến đồng bào, đồng chí và các vị chư tăng dân tộc Khmer. Báo Dân tộc và Phát triển trân trọng giới thiệu Thư chúc mừng của Thủ tướng Chính phủ.
Công bố quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Công bố quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Tin tức - Quỳnh Trâm - 22:21, 31/03/2023
Chiều 31/3, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Dự hội nghị có ông Nguyễn Chí Dũng - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Tin trong ngày - 31/3/2023

Tin trong ngày - 31/3/2023

Media - BDT - 20:00, 31/03/2023
Bản tin hôm nay có những thông tin chính sau: Đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội làm việc tại tỉnh Lai Châu; Tổng kết Chương trình phối hợp về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; Kiểm tra, xử nghiêm việc tập kết hàng nghìn tấn lưu huỳnh ven sông Lô; cùng các tin tức thời sự khác.
Kỹ thuật trồng rong nho mang lại hiệu quả kinh tế cao

Kỹ thuật trồng rong nho mang lại hiệu quả kinh tế cao

Bạn của nhà nông - Như Ý - 19:56, 31/03/2023
Rong nho là một loại rau cao cấp, có hàm lượng dinh dưỡng rất cao với các nguyên tố vi lượng như Iốt, kẽm, Kali, Canxi... đặc biệt là chứa nhiều các Vitamin quan trọng như Vitamin A, Vitamin C. Để trồng rong nho hiệu quả kinh tế cao bà con cần lưu ý đến việc lựa chọn vị trí trồng rong nho, kỹ thuật chọn giống và thả giống, mùa vụ trồng, quản lý, chăm sóc, công tác sơ chế, bảo quản, công tác vận chuyển…
Cảnh giác khi nhận tin nhắn, cuộc gọi Video vay, mượn tiền qua mạng xã hội

Cảnh giác khi nhận tin nhắn, cuộc gọi Video vay, mượn tiền qua mạng xã hội

Pháp luật - PV - 16:53, 31/03/2023
Ngày 31/3, Công an TP. Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng diễn biến phức tạp. Nắm bắt được tâm lý người dùng mạng xã hội cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo bằng tin nhắn nhờ chuyển tiền, các đối tượng đã sử dụng thủ đoạn tinh vi hơn, lợi dụng công nghệ Deepfake làm giả cuộc gọi Video nhằm chiếm đoạt tài sản. Do đó, Công an TP. Hà Nội đề nghị người dân nâng cao cảnh giác khi nhận bất kỳ tin nhắn, cuộc gọi Video với nội dung vay, mượn tiền qua các ứng dụng mạng xã hội.
18 học sinh nhập viện sau khi uống trà sữa, ăn trái cây lắc

18 học sinh nhập viện sau khi uống trà sữa, ăn trái cây lắc

Sức khỏe - PV - 16:52, 31/03/2023
Ngày 31/3, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam Nguyễn Hữu Trung cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ ngộ độc thức ăn khiến 18 em học sinh nhập viện.
Giữ nghề chạm bạc của đồng bào Mông ở Sa Pa

Giữ nghề chạm bạc của đồng bào Mông ở Sa Pa

Trải qua hàng trăm năm, người Mông dưới chân núi Hoàng Liên vẫn gìn giữ nghề chạm khắc bạc truyền thống của dân tộc mình. Với người dân nơi đây, trang sức làm bằng bạc là một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa, tinh thần.
Gia Lai: Xây dựng “Mái ấm tình thương” cho hộ nghèo huyện Ia Pa

Gia Lai: Xây dựng “Mái ấm tình thương” cho hộ nghèo huyện Ia Pa

Nhịp cầu nhân ái - Ngọc Thu - 16:51, 31/03/2023
Ngày 31/3, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai phối hợp với Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Hội LHPN huyện Ia Pa khởi công xây dựng nhà “Mái ấm tình thương” và tặng quà cho gia đình hội viên phụ nữ nghèo tại địa phương.
Đại hội Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk thành công, tốt đẹp

Đại hội Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk thành công, tốt đẹp

Công tác Dân tộc - Lê Hường - 16:45, 31/03/2023
Ngày 31/3, Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tham dự có Chủ tịch Công Đoàn viên tỉnh Đắk Lắk Phan Minh; Phó trưởng Ban Dân tộc Đắk Lắk Lê Ngọc Vinh và 24/24 đoàn viên Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc. Sau nửa ngày làm việc tích cực, Đại hội Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc Đắk Lắk kết thúc thành công, tốt đẹp.
Đẩy nhanh tiến độ xét xử các vụ án được dư luận xã hội quan tâm

Đẩy nhanh tiến độ xét xử các vụ án được dư luận xã hội quan tâm

Văn bản chính sách mới - BĐT - 16:40, 31/03/2023
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 755/NQ-UBTVQH15 về hoạt động chất vấn tại Phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV.
Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Tin tức - Mai Hương - 16:10, 31/03/2023
Ông Đoàn Minh Huấn - Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản vừa được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” cấp Trung ương năm 2023

Chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” cấp Trung ương năm 2023

Xã hội - Văn Hoa - 15:47, 31/03/2023
Ngày 31/3, tại Trại giam Ngọc Lý (huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang), Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” cấp Trung ương năm 2023.