Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

BĐT - 08:25, 07/05/2022

Tại Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”, Quy định tổ chức lấy ý kiến của Nhân do Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có bài phát biểu chỉ đạo. Báo Điện tử Dân tộc và Phát triển trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Thưa đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an;

Thưa các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan trung ương;

Thưa các đồng chí đại diện cấp ủy, chính quyền, Công an các địa phương dự tại các điểm cầu trực tuyến;

Thưa toàn thể các đồng chí!

Trong không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, kỷ niệm 68 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ và hướng tới kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôi vui mừng dự Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ” và Quy định tổ chức lấy ý kiến của Nhân dân đối với Công an nhân dân và trao tặng các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước do Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức.

Trước hết, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tôi thân ái gửi tới toàn thể tướng lĩnh, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân; đại biểu các bộ, ban, ngành trung ương, địa phương cùng toàn thể các đồng chí lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí!

Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta là tấm gương cao đẹp về ý chí cách mạng kiên cường, tinh thần độc lập tự chủ, lòng yêu nước, thương dân tha thiết, tinh thần cách mạng vô sản, trong sáng. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là sự kết tinh truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hóa của nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một chủ trương lớn, liên tục và lâu dài của Đảng ta. Ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05 “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cách đây 1 năm, ngày 18/5/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tại Hội nghị hôm nay, các đồng chí sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, đồng thời, tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”, Quy định tổ chức lấy ý kiến của Nhân dân đối với CAND. Tôi cho rằng, các nội dung này là hết sức thiết thực, có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, hỗ trợ nhau và đều hướng tới mục tiêu chung là xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Báo cáo của các đồng chí đã đánh giá toàn diện kết quả đạt được, ưu điểm, hạn chế, xác định được các nguyên nhân khách quan, chủ quan và đề ra giải pháp thực hiện trong thời gian tiếp theo. Tôi xin nhấn mạnh một số điểm sau:

- Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao, gắn với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị. Công an các đơn vị, địa phương đã tích cực triển khai thực hiện; tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề, đưa việc thực hiện Chỉ thị 01 của Bộ Chính trị gắn với triển khai thực hiện các phong trào, Cuộc vận động, Quy định tổ chức lấy ý kiến của Nhân dân đối với Công an nhân dân vào chương trình công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng của đơn vị và địa phương.

- Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong thời gian qua, nổi bật như:

Một là, đã chủ động nắm chắc, phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình; thực hiện có hiệu quả chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước trong hoạch định chủ trương, chính sách, hoàn thiện thể chế, pháp luật bảo vệ vững chắc an ninh, lợi ích quốc gia, dân tộc, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Hai là, đấu tranh quyết liệt, có hiệu quả với âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh xã hội, an ninh dân tộc, tôn giáo trên các địa bàn chiến lược; thực hiện tốt nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; triển khai quyết liệt các biện pháp với chất lượng điều tra, khám phá tội phạm được nâng lên, kiềm chế được sự gia tăng của nhiều loại tội phạm, nhất là tội phạm về trật tự xã hội.

Ba là, trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng đã khởi tố, điều tra các vụ án lớn, được dư luận đồng tình ủng hộ, khẳng định quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước là “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong công tác này. Điển hình là việc phát hiện, xử lý các vi phạm trong các lĩnh vực ngân hàng, y tế, giáo dục, đất đai, cổ phần hóa, khoáng sản, xăng dầu... trong thời gian qua. Qua đấu tranh với các vụ án kinh tế, tham nhũng, đã thu hồi cho Nhà nước hàng nghìn tỷ đồng; kiến nghị khắc phục nhiều sơ hở, thiếu sót trong chính sách, pháp luật.

Bốn là, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, nhất là Quân đội nhân dân xây dựng và triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối cho các sự kiện chính trị quan trọng nhất của đất nước, đặc biệt là Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Năm là, công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự có nhiều chuyển biến tích cực, nổi bật là đã triển khai thực hiện, quyết liệt, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cơ bản hoàn thành 2 Dự án có ý nghĩa chiến lược: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân. Đây là một thành tích đặc biệt xuất sắc của lực lượng CAND, được Quốc hội, Chính phủ và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Sáu là, các đồng chí đã chủ động, nhanh chóng, linh hoạt “chuyển trạng thái”, phát huy vai trò nòng cốt, là một trong những lực lượng trọng yếu, tuyến đầu trên mặt trận phòng, chống dịch Covid-19.

Bảy là, lực lượng CAND luôn gương mẫu, đi đầu trong tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là trong việc thực hiện kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với công tác Công an; sắp xếp đội ngũ cán bộ bảo đảm yêu cầu “Bộ tinh, Tỉnh mạnh, Huyện toàn diện, Xã bám cơ sở”. Đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16.3.2022 về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; hoàn thành việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy trên toàn quốc đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện, tạo “tấm lá chắn” bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở.

Tám là, cán bộ, chiến sỹ CAND đã không ngừng tu dưỡng, rèn luyện theo Sáu điều Bác Hồ dạy, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Có thể nói, việc học tập và làm theo tấm gương cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tinh thần thương dân tha thiết, tinh thần cách mạng vô sản, trong sáng đã trở thành việc tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. Bởi vậy, nhiều cán bộ chiến sĩ đã không ngại hiểm nguy lao vào đám cháy hay lao mình xuống dòng nước xiết, dầm mình trong lũ dữ để bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân; “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” trong phòng, chống dịch Covid -19 bằng cả tấm lòng nhân ái, sự hy sinh thầm lặng, sẻ chia sâu sắc, tận tình phục vụ, hướng dẫn, bảo vệ an ninh, trật tự cho Nhân dân trong vùng dịch, trong các khu cách ly, tham gia vận chuyển hàng hóa; chăm sóc người bị nạn, thăm hỏi tặng quà cho người dân gặp khó khăn, Nhân dân vùng lũ, người lang thang cơ nhỡ, giúp dân xây dựng, sửa chữa nhà cửa… Những hình ảnh đó của các đồng chí đã góp phần tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng CAND và hình ảnh người Công an “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, là lẽ sống của mình”.

Những con số biết nói thông qua việc lấy ý kiến của Nhân dân về lực lượng CAND là thước đo rõ nét, chính xác nhất về kết quả đạt được của các đồng chí. Tôi được biết Bộ đã có Quyết định số 3104/QĐ-BCA ngày 29/8/2017 quy định 7 biện pháp định kỳ và thường xuyên tổ chức lấy ý kiến góp ý. Tôi cũng rất ấn tượng khi đọc những con số như: Bộ tập hợp được hơn 80.000 ý kiến góp ý của Nhân dân, trong đó 80% ý kiến ghi nhận, đánh giá cao lực lượng CAND trong xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đấu tranh, phòng, chống tội phạm, đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân... Trong hơn 50.000 bản góp ý tại các hòm thư, có 90% các ý kiến khen ngợi, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ; trong hơn 50.000 phiếu khảo sát sự hài lòng của Nhân dân thì có 95% số phiếu ghi nhận hài lòng...

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tôi nhiệt liệt hoan nghênh, biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích của lực lượng Công an nhân dân đã đạt được trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an Nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ” và Quy định tổ chức lấy ý kiến của Nhân dân đối với CAND. Chúc mừng các tập thể, các nhân được tôn vinh, khen thưởng tại Hội nghị hôm nay. Đặc biệt, Hội nghị đã tổ chức truy tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” cho đồng chí cố Thứ trưởng Viễn Chi - đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của thân nhân gia đình đồng chí cố Thứ trưởng Viễn Chi mà còn là niềm vinh dự, tự hào chung của toàn lực lượng CAND.

Thưa các đồng chí!

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động và Quy định tổ chức lấy ý kiến của Nhân dân đối với CAND ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, trong thời gian tới, đề nghị Đảng bộ Công an Trung ương, Bộ Công an tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”; đặc biệt cần chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm, ý thức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân trong toàn lực lượng.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 Khóa XII, XIII về xây dựng chỉnh đốn Đảng; Quy định trách nhiệm về nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu; Quy định về những điều đảng viên không được làm. Chúng ta thường nói “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, do vậy cần tập trung xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nhất là chất lượng đội ngũ đảng viên trong CAND, đây là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của lực lượng CAND.

Thứ ba, tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ CAND về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo Bác để mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND thấy được trách nhiệm, vai trò, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân. Xây dựng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với Nhân dân, thực hiện có hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, “trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân”, CAND là “công bộc của dân”, là “người bạn của Nhân dân”. Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số để phục vụ Nhân dân ngày một tốt hơn. Mỗi cán bộ, chiến sĩ là tuyên truyền viên, giúp Nhân dân hiểu và chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thứ tư, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên; thường xuyên tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình, “tự soi”, “tự sửa”, “tự nhận diện”, phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, hình thức, xử lý nghiêm những việc làm sai trái và thiếu trách nhiệm.

Thứ năm, phát huy 4 bài học kinh nghiệm lớn về thực hiện Cuộc vận động và Quy định lấy ý kiến Nhân dân đã được nêu trong Báo cáo. Tiếp tục thực hiện tốt việc tổ chức lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức và Nhân dân, đây là kênh thông tin quan trọng, sát thực, giúp cho công tác chỉ huy, chỉ đạo, phòng ngừa cán bộ, chiến sĩ vi phạm, góp phần quan trọng vào việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí mà Đảng ta đang quyết tâm thực hiện; người đứng đầu, thủ trưởng đơn vị phải thường xuyên về cơ sở, trân trọng, lắng nghe những ý kiến đóng góp của Nhân dân, tạo mối quan hệ chặt chẽ với nhân dân. Lấy kết quả công việc, sự hài lòng tín nhiệm của Nhân dân làm tiêu chí quan trọng, thước đo để đánh giá chất lượng tổ chức, bộ máy và chất lượng cán bộ, đảng viên, làm cho Nhân dân ngày càng tin yêu, quý trọng giúp đỡ lực lượng CAND trong thực hiện nhiệm vụ.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, xứng danh là “thanh bảo kiếm của Đảng”, “lá chắn thép” vững vàng trong đấu tranh với các loại tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân, đòi hỏi lực lượng CAND phải không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, trong đó cần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, chiến sĩ công an phải nêu cao tinh thần chiến đấu, không ngừng tu dưỡng đạo đức cách mạng, phẩm chất chính trị, khắc ghi và thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ đã dạy CAND.

Tôi tin tưởng rằng, sau Hội nghị này, với sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp ủy và lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương trong toàn quốc, phát huy truyền thống 77 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng CAND sẽ tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Cuộc vận động“Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ” và Quy định tổ chức lấy ý kiến của Nhân dân đối với CAND.

Một lần nữa, xin chúc các đồng chí đại biểu và toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

Tin nổi bật trang chủ
Bảo tàng Bản Đông Hồ Chí Minh - Biểu tượng của quan hệ Việt Nam -Thái Lan

Bảo tàng Bản Đông Hồ Chí Minh - Biểu tượng của quan hệ Việt Nam -Thái Lan

Nhìn ra thế giới - PV - 1 giờ trước
Chính quyền tỉnh Phichit coi Bảo tàng Bản Đông Hồ Chí Minh là biểu tượng của mối quan hệ hữu nghị Thái Lan-Việt Nam, luôn dành sự quan tâm, đầu tư cho việc duy trì, nâng cấp và mở rộng khu di tích.
Giá nhà liên tục leo thang, người mua gặp khó

Giá nhà liên tục leo thang, người mua gặp khó

Bất động sản - PV - 1 giờ trước
Đại diện Bộ Xây dựng cho rằng, giá nhà đang tăng cao một cách đáng lo ngại và nhiều người mua nhà cũng đang gặp khó trước mức tăng này.
132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh:

132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Người là tình yêu thiết tha nhất..."

Sự kiện - Bình luận - PV - 1 giờ trước
"Bác Hồ, Người là tình yêu thiết tha nhất, trong lòng dân và trong trái tim nhân loại”. Lời thơ, lời ca ấy đã phần nào nói lên được mối liên hệ kỳ diệu giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và tình yêu thương, niềm tự hào của nhân dân Việt Nam và của nhân loại tiến bộ.
Điện Biên: Hai người nhập viện do uống nhầm rượu ngâm củ ấu tàu

Điện Biên: Hai người nhập viện do uống nhầm rượu ngâm củ ấu tàu

Xã hội - Hoàng Khánh - 2 giờ trước
Do uống nhầm 3 chén rượu ngâm củ ấu tàu mà 2 anh em trong một gia đình ở xã Thanh Minh, Tp. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã phải nhập viện khẩn cấp trong tình trạng bị nôn nhiều, tê lưỡi, da đỏ, kích thích vật vã, tim đập nhanh…
Gia Lai: Tổ chức Tuần lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh

Gia Lai: Tổ chức Tuần lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh

Tin địa phương - Ngọc Thu - 2 giờ trước
Tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh, đón nhận và công bố di sản thiên nhiên, di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu của tỉnh cùng nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa.
Tái hiện Tết cầu mùa của người Dao Tiền ở Mộc Châu (Sơn La)

Tái hiện Tết cầu mùa của người Dao Tiền ở Mộc Châu (Sơn La)

Tết cầu mùa (Tết nhảy) là lễ hội lớn nhất của người Dao, được tổ chức tại nhà trưởng họ nhằm mong ước một vụ mùa mới bội thu, nhà nhà no ấm, bản làng cuộc sống yên vui. Vừa qua, tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), đồng bào Dao Tiền ở Mộc Châu (Sơn La) đã tái hiện lại Tết cầu mùa của dân tộc mình.
Lễ hội vật cầu nước làng Vân - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Lễ hội vật cầu nước làng Vân - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Sắc màu 54 - Công Minh - 2 giờ trước
Lễ hội vật cầu nước Làng Vân ở xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang tổ chức 4 năm một lần. Lễ hội cầu nước năm 2022 vừa được bà con làng Vân, xã Vân Hà tổ chức thu hút hàng nghìn người đến xem, cổ vũ.
Gỡ khó cho việc thực hiện trồng rừng gỗ lớn

Gỡ khó cho việc thực hiện trồng rừng gỗ lớn

Kinh tế - Mỹ Dung - 2 giờ trước
Với mục tiêu phát triển trồng rừng gỗ lớn, đáp ứng cho nhu cầu chế biến sâu và xuất khẩu, người dân và các doanh nghiệp ở huyện miền núi Ba Chẽ (Quảng Ninh), được hỗ trợ về cây giống và lãi suất ưu đãi khi vay vốn trồng rừng gỗ lớn từ nguồn ngân sách của tỉnh. Tuy nhiên, khi triển khai thực hiện người dân và doanh nghiệp đang còn nhiều băn khoăn, e dè khi đăng ký tham gia.
Tái hiện Tết cầu mùa của người Dao Tiền ở Mộc Châu (Sơn La)

Tái hiện Tết cầu mùa của người Dao Tiền ở Mộc Châu (Sơn La)

Media - Kim Anh - Tố Oanh - 2 giờ trước
Tết cầu mùa (Tết nhảy) là lễ hội lớn nhất của người Dao, được tổ chức tại nhà trưởng họ nhằm mong ước một vụ mùa mới bội thu, nhà nhà no ấm, bản làng cuộc sống yên vui. Vừa qua, tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), đồng bào Dao Tiền ở Mộc Châu (Sơn La) đã tái hiện lại Tết cầu mùa của dân tộc mình.
Đắk Lắk: Phát triển du lịch sinh thái nông nghiệp gắn với nông thôn mới

Đắk Lắk: Phát triển du lịch sinh thái nông nghiệp gắn với nông thôn mới

Du lịch - Lê Hường - 2 giờ trước
Để tạo điểm nhấn cho du lịch địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành quyết định số 1053/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch triển khai đề án phát triển du lịch sinh thái nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025, định hướng đến năm 2035.
Thương nhớ kơ nia

Thương nhớ kơ nia

Phóng sự - Tiêu Dao - 2 giờ trước
Lừng lững và cô độc giữa nắng gió cao nguyên, cùng với khan, cồng chiêng, tượng gỗ nhà mồ... kơ nia trở thành biểu tượng của đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ. Nhưng giờ đây, họa hoằn lắm mới tìm thấy một vài cây ở típ tắp những làng xa.