Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

"Thay đổi tư duy, nhận thức và hành động để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm"

Minh Thu - 20:19, 14/07/2021

Đó là phát biểu chỉ đạo của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Hầu A Lềnh tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của UBDT.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm

Tham dự Hội nghị có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Lê Sơn Hải, Hoàng Thị Hạnh, Y Thông cùng đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị, Công đoàn, Hội Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên cơ quan UBDT. Dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Ban Nội chính Trung ương Đảng.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh khẳng định: Trong 6 tháng đầu năm năm 2021, các nhiệm vụ  trọng tâm của UBDT đều đáp ứng yêu cầu tiến độ đặt ra. UBDT đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban ngành Trung ương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, Chương trình Mục tiêu quốc gia (Chương trình MTQG) phát triển kinh tế -xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS & MN) giai đoạn 2021-2030 đã được các vụ, đơn vị trực thuộc tham mưu, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi, Hội đồng thẩm định quốc gia đã cho ý kiến trình Thủ tướng Chính phủ. Đây là bước quan trọng, có ý nghĩa to lớn, lần đầu tiên cụ thể hóa Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới, tạo điều kiện phát triển KT-XH, quốc phòng, an ninh, văn hóa, xã hội vùng đồng bào DTTS & MN.

Dự thảo báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của UBDT chỉ rõ: 6 tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường tác động toàn diện tới KT-XH của cả nước, ảnh hưởng lớn tới sản xuất và đời sống Nhân dân vùng đồng bào DTTS & MN; nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBDT đã nỗ lực, quyết tâm cao thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác dân tộc. UBDT đã chỉ đạo các vụ, đơn vị triển khai thực hiện 351 nhiệm vụ, trong đó 8 Đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đã ban hành 1.104 văn bản các loại. Lãnh đạo UBDT đã chủ trì nhiều cuộc họp, hội nghị, hội thảo và làm việc với các địa phương, các tổ chức, cá nhân phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành. Hằng tháng, Tổ Công tác của Bộ trưởng, Chủ nhiệm bám sát sự chỉ đạo của Lãnh đạo UBDT tập trung theo dõi, cập nhật các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các nhiệm vụ quan trọng, kịp thời đôn đốc triển khai đúng tiến độ.

Công tác xây dựng các đề án, chính sách dân tộc; thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; xây dựng Chương trình hành động của UBDT thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; công tác theo dõi, nắm tình hình vùng DTTS & MN ...được triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả.

Phát huy kết quả đã đạt được, trong 6 tháng cuối năm, UBDT đề ra các nhiệm vụ trọng tâm như: Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành công tác thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các đề án, chính sách dân tộc trong chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2021. Tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình trên địa bàn vùng DTTS & MN, giải quyết những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền và kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Chương trình khoa học công nghệ quốc gia giai đoạn 2021-2025. Đẩy mạnh cải cách hành chính. Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS & MN và cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19…

Các đại biểu dự Hội nghị
Các đại biểu dự Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự cơ bản đồng tình, nhất trí cao với Dự thảo báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm của UBDT. Đồng thời có một số ý kiến tập trung vào các nội dung như: Đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn về công tác nắm tình hình vùng DTTS & MN trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19; việc thực hiện chính sách dân tộc tại một số địa phương khi một số chính sách, dự án đã kết thúc; quan tâm, hỗ trợ đối tượng là đồng bào DTTS tại các điểm cách ly tập trung; giải pháp đẩy mạnh công tác phối hợp giữa UBDT với các bộ, ngành, địa phương; công tác phối hợp giữa các vụ, đơn vị trong triển khai thực hiện Chương trình MTQG; thực hiện số hóa điện tử tại các vụ, đơn vị thuộc UBDT…Đề xuất tháo gỡ vướng mắc trong việc phát hành Báo theo Quyết định 45/QĐ-TTg (do thay đổi đối tượng phát hành theo Quyết định 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025).

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đánh giá cao kết quả đạt được của UBDT trong 6 tháng đầu năm 2021. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng UBDT đã quyết tâm cao, nỗ lực hoàn thành tiến độ công việc theo yêu cầu đề ra. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh nhấn mạnh: 6 tháng cuối năm, nhiệm vụ còn nặng nề, dự báo phát sinh nhiều nhiệm vụ mới, đặc biệt là khi tổ chức thực hiện Chương trình MTQG . Vì vậy, toàn thể cơ quan UBDT phải sẵn sàng thay đổi tư duy, nhận thức và hành động để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm trên tinh thần đã tham mưu là phải đúng, trúng, kịp thời.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh nhấn mạnh: Cần quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng của Chính phủ, của UBDT, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương, của các vụ, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ. Cần kịp thời cập nhật các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ mới, tinh thần chỉ đạo mới để kịp thời cụ thể hóa nhiệm vụ. Tăng cường công tác phối hợp trên tinh thần chủ động, trách nhiệm, tạo sự thống nhất cao từ trên xuống dưới. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phát huy tinh thần trách nhiệm trong công việc, lề lối làm việc; phát huy vai trò người đứng đầu, cá thể hóa công việc vào từng con người cụ thể. Các vụ, đơn vị chủ động nắm bắt tình hình địa phương, địa bàn, lĩnh vực, kịp thời trao đổi, phản ánh thông tin, đề xuất hướng giải quyết. Đối với các nhiệm vụ trình Chính phủ, cần tổ chức thực hiện đúng trình tự, thủ tục, quy trình, đảm bảo tiến độ thời gian; cần đổi mới về công tác tham mưu, đảm bảo đúng, đủ, có căn cứ; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy trình.

 Bộ trưởng, Chủ nhiệm bày tỏ mong muốn tập thể UBDT tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, phối hợp chặt chẽ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Tin cùng chuyên mục
Chuyện "sợ giàu" ở thôn Bản Phải

Chuyện "sợ giàu" ở thôn Bản Phải

Xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) "về đích" nông thôn mới (NTM) năm 2020; toàn xã có 6 thôn thì có 5 thôn đạt chuẩn, trừ thôn Bản Phải, dù rằng đây là thôn có điều kiện kinh tế khá nhất của xã. Nguyên nhân là do thôn còn chưa đạt tiêu chí về an ninh trật tự. Cũng tại thôn này, người dân luôn tụ tập đòi chính quyền đưa thôn trở lại thôn vùng III, không chịu thoát nghèo chỉ vì chiếc thẻ bảo hiểm y tế.
Tin nổi bật trang chủ
Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Giáy

Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Giáy

Sắc màu 54 - Nguyệt Anh (T/h) - 2 giờ trước
Thờ cúng tổ tiên là tín ngưỡng truyền thống trong cộng đồng người Giáy thể hiện lòng biết ơn của các thế hệ sau đối với thế hệ đã khuất trong gia đình, dòng họ.
Hà Nội: Đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở vùng DTTS và miền núi

Hà Nội: Đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở vùng DTTS và miền núi

Pháp luật - Thanh Hà - CĐ - 3 giờ trước
Với sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị các cấp, các thiết chế và thông tin truyền thông... đã nâng cao ý thức phòng, chống đại dịch Covid-19 đối với đồng bào vùng DTTS và miền núi Thủ đô, qua đó góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong việc đẩy lùi đại dịch.
Tối 27/7: Việt Nam có thêm 5.149 ca mắc COVID-19, thêm 1.602 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh

Tối 27/7: Việt Nam có thêm 5.149 ca mắc COVID-19, thêm 1.602 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh

Tin tức - Mộc Nhi - 3 giờ trước
Tính từ 6 giờ đến 19 giờ ngày 27/7, Việt Nam có thêm 5.149 ca mắc COVID-19 nâng tổng số ca trong ngày 7.913 ca
Thầy tào trong đời sống tín ngưỡng của người Tày - Nùng

Thầy tào trong đời sống tín ngưỡng của người Tày - Nùng

Dân tộc- Tôn giáo - Lý Viết Trường - 4 giờ trước
Trong quan niệm của người Tày, Nùng ở vùng miền núi phía Bắc, thầy Tào là những người có khả năng giao tiếp với thế giới thần linh, giúp dân bản trừ ma tà, cầu bình an, mùa màng bội thu… Ngoài thầy Tào thì những người làm nghề tín ngưỡng khác như Mo, Pụt, Then cũng đều được gọi là những người “cứu nhân độ thế”.
Kết nối hiệu quả cung-cầu nông sản hỗ trợ các tỉnh, thành phố phía Nam

Kết nối hiệu quả cung-cầu nông sản hỗ trợ các tỉnh, thành phố phía Nam

Kinh tế - Mai Hương - 5 giờ trước
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 3149/QĐ-BNN-VP ngày 18/7/2021 về việc thành lập Tổ công tác chỉ đạo sản xuất, kết nối cung ứng tiêu thụ nông sản tại các tỉnh, thành phố phía Nam trong điều kiện dịch Covid-19 (gọi tắt là Tổ Công tác 970), do Thứ trưởng Trần Thanh Nam làm Tổ trưởng.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức

Chiều 26/7, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị Khóa XIII, đại biểu Quốc hội khóa XV làm Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tuyên thệ và phát biểu nhậm chức sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết.
Yên Minh (Hà Giang): Điểm sáng trong công tác giảm nghèo

Yên Minh (Hà Giang): Điểm sáng trong công tác giảm nghèo

Kinh tế - Phương Ngọc - 5 giờ trước
Là huyện vùng cao biên giới của tỉnh Hà Giang, với 15/18 xã, thị trấn thuộc diện đặc biệt khó khăn, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Những năm qua, các cấp chính quyền và người dân huyện Yên Minh đã thực hiện nhiều giải pháp giúp bà con vươn lên xóa đói, giảm nghèo, góp phần vào kết quả phát triển kinh tế-xã hội chung của tỉnh.
Chàng kỹ sư 8X với tình yêu cà gai leo đạt chất lượng OCOP

Chàng kỹ sư 8X với tình yêu cà gai leo đạt chất lượng OCOP

Sản phẩm - Thị trường - Mai Hương- CĐ - 5 giờ trước
Đến thôn Đoàn Kết (nay là thôn 4), xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ (Hà Nội), chúng tôi được người dân nơi đây kể nhiều về chàng kỹ sư nông nghiệp thế hệ 8X. Từ một loại dược liệu quý trong dân gian - cây cà gai leo, chàng kỹ sư nông nghiệp Phan Trung Kiên, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Thăng Long, đã tạo ra những sản phẩm sạch hướng đến bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.
Sơn La: Làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng cao

Sơn La: Làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng cao

Trang địa phương - PV - 6 giờ trước
Với phương châm “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, những năm qua, Trạm Y tế xã Co Mạ, huyện Thuận Châu (Sơn La) luôn nỗ lực, vượt lên khó khăn, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân.
Vì mục tiêu không còn nạn đói về dinh dưỡng

Vì mục tiêu không còn nạn đói về dinh dưỡng

Xã hội - Vân Khánh- CĐ - 6 giờ trước
Vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi nước ta, hiện đã đạt được nhiều thành tựu trong xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, tỷ lệ suy dinh dưỡng ở khu vực này còn rất cao, nhất là đối với các DTTS rất ít người. Do đo cần có sự can thiệp về cơ chế, chính sách hỗ trợ để đảm bảo đủ lương thực, thực phẩm, đáp ứng đủ dinh dưỡng cho người dân, nhất là trẻ em, nhằm nâng cao thể trạng, trí tuệ, tầm vóc…
Pháp lệnh ưu đãi Người có công sửa đổi: Chặt chẽ hơn trong ghi công liệt sĩ trong thời bình

Pháp lệnh ưu đãi Người có công sửa đổi: Chặt chẽ hơn trong ghi công liệt sĩ trong thời bình

Xã hội - Vân Khánh-CĐ - 6 giờ trước
Theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2012, trong thời bình, những người dũng cảm cứu người, cứu tài sản của nhà nước và Nhân dân mà bị chết, thì được xem xét công nhận liệt sĩ. Tuy nhiên, xung quanh quy định này, cũng cần có sự điều chỉnh về quy định cho chặt chẽ hơn...