Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Sóc Trăng: Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, góp phần ổn định chính trị - xã hội của địa phương

PV - 18:19, 18/09/2021

Việc tổ chức, triển khai, quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS hiệu quả sẽ góp phần nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc và có vai trò rất quan trọng đối với sự ổn định chính trị - xã hội của tỉnh Sóc Trăng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đường giao thông nông thôn được đầu tư khang trang. (Trong ảnh: Đường giao thông ở xã Thuận Hòa, huyện Châu Thành)
Đường giao thông nông thôn được đầu tư khang trang. (Trong ảnh: Đường giao thông ở xã Thuận Hòa, huyện Châu Thành)

Các thế lực thù địch tìm mọi cách lợi dụng vấn đề dân tộc nhằm chống phá Đảng và chế độ ta. Mục đích của chúng là lợi dụng sự chênh lệch về mức sống và thu nhập giữa các vùng dân tộc, trình độ dân trí của một số vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) còn thấp... để tuyên truyền, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, kích động đồng bào tham gia các cuộc biểu tình, bạo loạn chống đối chính quyền, gây thiệt hại về kinh tế, mất ổn định về chính trị - xã hội (CT-XH), chia rẽ khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Vì thế, việc tổ chức, triển khai, quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào DTTS hiệu quả sẽ góp phần nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc và có vai trò rất quan trọng đối với sự ổn định CT-XH của địa phương trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhận rõ vấn đề đó, những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể CT-XH tỉnh Sóc Trăng phối hợp triển khai đồng bộ, quyết liệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS, nên đời sống của đồng bào ngày càng được nâng lên, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong vùng đồng bào DTTS.

Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 17,89% (năm 2016) xuống còn 2,66% (năm 2020), trong đó, hộ nghèo DTTS giảm còn 3,77%. Kết cấu hạ tầng vùng có đông đồng bào DTTS, vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn được tập trung đầu tư, xây dựng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân. Đến nay có 21/41 xã vùng đồng bào DTTS được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ DTTS có điều kiện thuận lợi hơn trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội.

Chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo được nâng lên, đến nay, có 37/55 trường tại vùng DTTS đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 67,27%, 2.464/2.472 học sinh người DTTS dự thi, đỗ tốt nghiệp THPT năm 2021 đạt tỷ lệ 99,68%. Hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú được quan tâm đầu tư xây dựng. Công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào vùng DTTS, vùng đặc biệt khó khăn tiếp tục được chú trọng thực hiện; bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của đồng bào các DTTS được giữ gìn và phát huy. Hệ thống chính trị ở cơ sở vùng đồng bào DTTS tiếp tục được củng cố, kiện toàn.

Từ các nguồn vốn của Nhà nước, mạng lưới trường, lớp vùng đồng bào DTTS được xây dựng khang trang đồng bộ. (Trong ảnh: Trường Mầm non Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú dược xây mới khang trang)
Từ các nguồn vốn của Nhà nước, mạng lưới trường, lớp vùng đồng bào DTTS được xây dựng khang trang đồng bộ. (Trong ảnh: Trường Mầm non Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú dược xây mới khang trang)

Tuy nhiên, phát triển kinh tế vùng DTTS trong tỉnh còn chậm. Việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án, công trình về kết cấu hạ tầng, chuyển giao công nghệ, khoa học - kỹ thuật còn chậm. Công tác giảm nghèo trong đồng bào Khmer chưa thật sự bền vững. Công tác đào tạo nghề chưa gắn kết chặt chẽ với giải quyết việc làm và nhu cầu sử dụng lao động. Tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội từng lúc, từng nơi còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định.

Trên cơ sở Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2020 - 2030, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những hạn chế được chỉ ra, ngày 9/7/2021, Tỉnh ủy Sóc Trăng ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU về lãnh đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS, giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Nghị quyết Tỉnh ủy nêu 5 quan điểm chỉ đạo phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS. Nhấn mạnh, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và người dân; đầu tư phát triển KT-XH vùng DTTS là đầu tư cho phát triển bền vững, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; tập trung giải quyết tốt những vấn đề bức thiết; đẩy mạnh đào tạo nghề, giải quyết việc làm; phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS phải gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh.

Mục tiêu là, đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững. Thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của vùng đồng bào DTTS so với bình quân chung của tỉnh. Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, dạy nghề, giải quyết việc làm, chăm sóc sức khỏe nhân dân; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các DTTS. Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là người DTTS.

6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thể hiện tính khoa học, toàn diện, khả thi gồm: Đẩy mạnh công tác quán triệt, triển khai thực hiện; tập trung mọi nguồn lực đầu tư phát triển KT-XH; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo trong vùng đồng bào DTTS; phát triển giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp; nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị; tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội...

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là vùng có đông đồng bào DTTS được quan tâm thực hiện. (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)
Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là vùng có đông đồng bào DTTS được quan tâm thực hiện. (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)

Để tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong nội bộ, sự đồng thuận trong nhân dân đối với quá trình thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy, cần quan tâm chú ý: Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức và đồng bào các dân tộc về nội dung, tầm quan trọng, sự cần thiết phải đầu tư phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS, giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030; từ đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm, tính tích cực, tự giác trong tổ chức thực hiện.

Việc tuyên truyền, giáo dục phải được tiến hành thường xuyên, bằng nhiều hình thức, biện pháp sinh động, thiết thực, phù hợp để cán bộ, công chức và bản thân từng hộ, từng người trong đồng bào DTTS có quyết tâm vươn lên lao động sản xuất, kinh doanh thoát nghèo.

Thực hiện tốt chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước và của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là chủ trương, chính sách, dự án liên quan đến ĐBDTTS, trọng tâm là Nghị quyết số 88/2019/QH14, ngày 18/11/2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; Nghị quyết số 120/2020/QH14, ngày 19/6/2020 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; Nghị quyết số 120/NQ-CP, ngày 15/2/2020 của Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 gắn với thực hiện Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới, Quyết định số 402/QĐ-TTg, ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS trong thời kỳ mới…

Đây là giải pháp có ý nghĩa rất quan trọng, làm cơ sở trong tổ chức thực hiện, bảo đảm theo đúng định hướng và trúng với từng đối tượng, giúp đồng bào DTTS nâng cao đời sống, tạo niềm tin vào sự lãnh đạo của cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền; đồng thời, hạn chế các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Tăng cường nguồn lực trong tiếp cận thông tin, hỗ trợ kiến thức để chuyển giao khoa học - kỹ thuật phát triển sản xuất, phát huy tiềm năng, lợi thế vùng đồng bào DTTS; làm tốt công tác vận động, thuyết phục đồng bào thực hiện chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu; chú trọng phát triển những sản phẩm có giá trị kinh tế cao theo chuỗi giá trị; hỗ trợ nguồn vốn xây dựng mô hình theo Chương trình OCOP của từng địa phương, đơn vị.

Tập trung giải quyết tốt chính sách lao động, việc làm và thu nhập, nhằm bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, phấn đấu đến năm 2025 thu nhập bình quân của người DTTS đạt từ 70 triệu đồng trở lên. Thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững; giải quyết tốt tình trạng hộ nghèo DTTS thiếu đất ở, nhà ở và các chính sách an sinh xã hội; phấn đấu giải quyết trên 90% tình trạng thiếu đất ở, nhà ở cho hộ nghèo đồng bào DTTS, hàng năm, giảm hộ nghèo trong đồng bào DTTS từ 3 - 4%/.

Đã có những hộ đồng bào DTTS biết đầu tư nuôi tôm nuôi nước lợ, phát triển kinh tế, góp phần đóng góp cho ngân sách của tỉnh
Đã có những hộ đồng bào DTTS biết đầu tư nuôi tôm nuôi nước lợ, phát triển kinh tế, góp phần đóng góp cho ngân sách của tỉnh

Tập trung nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề, chú trọng đào tạo những ngành nghề phù hợp với sự phát triển của địa phương và thị trường lao động nhằm khắc phục tình trạng đào tạo nghề chưa gắn với nhu cầu sử dụng lao động trong đồng bào DTTS. Phấn đấu đến năm 2025, có 65% người DTTS trong độ tuổi lao động được đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm.

Quan tâm, đầu tư phát triển giáo dục vào đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và trình độ dân trí, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, tiếng nói, chữ viết và truyền thống tốt đẹp của đồng bào Khmer, Hoa… Tập trung đầu tư xây dựng, nâng cao chất lượng tiêu chí và số lượng trường phổ thông tộc nội trú đạt chuẩn quốc gia; thực hiện tốt công tác xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS.

Phấn đấu đến năm 2025, 100% trường phổ thông dân tộc nội trú đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS làm việc tại các cơ quan cấp tỉnh từ 20% trở lên; cấp huyện, thị xã, thành phố từ 25% trở lên; cấp xã, phường, thị trấn 15% trở lên; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, tạo điều kiện để đồng bào, nhất là trẻ em phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ. Phát huy giá trị văn hóa, đời sống sinh hoạt của các dân tộc, từng bước hình thành các sản phẩm du lịch đặc thù, nâng cao tầm vóc của các sự kiện lễ hội độc đáo của 3 dân tộc Kinh, Khmer, Hoa.

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, quản lý của chính quyền trong tổ chức thực hiện kết hợp phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS với quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, bảo đảm cho chủ trương kết hợp phát triển KT-XH với công tác quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân đi vào thực tiễn một cách thực chất và hiệu quả, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch xuyên tạc, phủ định các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc./.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Gia Lai: Tuyên truyền giảm thiểu tảo hôn cho gần 12.200 người dân vùng đồng bào DTTS

Gia Lai: Tuyên truyền giảm thiểu tảo hôn cho gần 12.200 người dân vùng đồng bào DTTS

Thực hiện Tiểu Dự án 2, Dự án 9 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, tỉnh Gia Lai đã tổ chức 136 hội nghị tập huấn cho già làng, Người có uy tín, trưởng thôn, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của thôn, làng với gần 12.200 lượt người tham dự và xây dựng các mô hình, phiên tòa giả định, hội thi về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.
Tin nổi bật trang chủ
Tuần lễ Chuyển đổi số tỉnh Cà Mau năm 2023 sẽ diễn ra trong 2 ngày từ ngày 9-10/10

Tuần lễ Chuyển đổi số tỉnh Cà Mau năm 2023 sẽ diễn ra trong 2 ngày từ ngày 9-10/10

Khoa học - Công nghệ - Như Tâm - 10 giờ trước
Tuần lễ Chuyển đổi số tỉnh Cà Mau năm 2023 sẽ diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 9-10/10, với 5 hoạt động chính gồm: tọa đàm thúc đẩy chuyển đổi số du lịch trên địa bàn tỉnh; tọa đàm thúc đẩy chuyển đổi số trong quảng bá, tiêu thụ sản phẩm OCOP; tổ chức trưng bày, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, giải pháp chuyển đổi số; họp mặt Ngày Doanh nhân Việt Nam và hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia
Hà Nội đón 18,9 triệu lượt khách du lịch trong 9 tháng đầu năm 2023

Hà Nội đón 18,9 triệu lượt khách du lịch trong 9 tháng đầu năm 2023

Du lịch - Trương Vui - 10 giờ trước
Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong tháng 9/2023, ngành Du lịch Hà Nội đã đón hơn 2 triệu lượt khách, tăng 37,6% so với cùng kỳ 2022. Trong đó, khách du lịch quốc tế đến Hà Nội ước đạt 397,2 nghìn lượt, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2022.
Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng mang Trung thu đến với trẻ em nghèo khu vực biên giới biển

Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng mang Trung thu đến với trẻ em nghèo khu vực biên giới biển

Xã hội - Lê Vũ - Văn Long - 23:59, 29/09/2023
Những ngày qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Sóc Trăng tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, tặng quà cho thiếu nhi ở vùng biên giới biển. Đây là hoạt động mang ý nghĩa xã hội thiết thực trong công tác chăm lo cho trẻ em, gắn kết nghĩa tình quân dân nơi địa bàn xa, khu vực biên giới biển
Hậu Giang: Triển lãm trên 100 bức tranh mỹ thuật áo bà ba xưa và nay

Hậu Giang: Triển lãm trên 100 bức tranh mỹ thuật áo bà ba xưa và nay

Sắc màu 54 - Như Tâm - 23:56, 29/09/2023
Để khơi dậy và phát huy giá trị văn hóa truyền thống từ chiếc áo bà ba, tượng trưng cho vùng đất và con người Nam bộ, trong chuỗi các hoạt động của Festival Áo bà ba - Hậu Giang 2023, sáng 29/9, tại Công viên tượng bờ kè Xà No, Phường 1, TP Vị Thanh, UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức khai mạc triển lãm tranh áo bà ba với chủ đề “Chiếc áo bà ba xưa và nay”. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 29/10/2023.
GDP quý III/2023 của Việt Nam tăng 5,33%

GDP quý III/2023 của Việt Nam tăng 5,33%

Kinh tế - Trương Vui - 23:52, 29/09/2023
Đây là số liệu được Tổng cục Thống kê công bố tại cuộc họp báo công bố số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng đầu năm 2023, diễn ra vào sáng 29/9. Theo đó, mức tăng trưởng GDP quý III năm 2023 cao hơn cùng kỳ các năm 2020 - 2021 nhưng thấp hơn nhiều so với cùng kỳ các năm còn lại giai đoạn 2011 - 2023. Điều này cho thấy nền kinh tế đang nỗ lực vượt khó để lấy lại đà tăng trưởng vốn có.
Tin trong ngày - 29/9/2023

Tin trong ngày - 29/9/2023

Bản tin hôm nay, ngày 29/9, có những thông tin đáng chú ý sau: Bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân là mục tiêu cao nhất. Tuyên Quang: Thiết lập điểm hỗ trợ đồng bào DTTS ứng dụng CNTT. Người "giữ hồn" những điệu Then cổ. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Gia Lai: Tuyên truyền giảm thiểu tảo hôn cho gần 12.200 người dân vùng đồng bào DTTS

Gia Lai: Tuyên truyền giảm thiểu tảo hôn cho gần 12.200 người dân vùng đồng bào DTTS

Công tác Dân tộc - Ngọc Thu - 23:50, 29/09/2023
Thực hiện Tiểu Dự án 2, Dự án 9 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, tỉnh Gia Lai đã tổ chức 136 hội nghị tập huấn cho già làng, Người có uy tín, trưởng thôn, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của thôn, làng với gần 12.200 lượt người tham dự và xây dựng các mô hình, phiên tòa giả định, hội thi về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.
Sôi nổi các hoạt động Ngày hội Văn hóa - Chợ tình Phong lưu huyện Bảo Lạc

Sôi nổi các hoạt động Ngày hội Văn hóa - Chợ tình Phong lưu huyện Bảo Lạc

Sắc màu 54 - Thúy Hồng - 23:36, 29/09/2023
Trong hai ngày 28 - 29/9, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Ngày hội văn hóa - Chợ tình phong lưu năm 2023.
Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá dìa trong ao đất

Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá dìa trong ao đất

Bạn của nhà nông - Như Ý - 23:30, 29/09/2023
Những năm gần đây, mô hình nuôi cá dìa trong ao đất đã phát triển mạnh ở một số địa phương. Cá dìa là đối tượng mang lại giá trị kinh tế cao, thuộc loài rộng muối, thịt thơm ngon chứa nhiều chất béo, bổ dưỡng, ít xương được thị trường ưa chuộng. Để việc nuôi cá dìa mang lại hiệu quả kinh tế cao, mời bà con tham khảo kỹ thuật nuôi cá dìa trong ao đất sau đây.
Sản phẩm sữa chua dẫn đầu thị phần Việt Nam xuất ngoại, hứa hẹn mở rộng cánh cửa xuất khẩu sang thị trường tỷ dân

Sản phẩm sữa chua dẫn đầu thị phần Việt Nam xuất ngoại, hứa hẹn mở rộng cánh cửa xuất khẩu sang thị trường tỷ dân

Kinh tế - PV - 23:18, 29/09/2023
Ngày 26/09/2023 tại Quảng Châu, Trung Quốc, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với 2 doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực nhập khẩu – phân phối sữa và nông sản tại Trung Quốc, để đưa sản phẩm sữa chua Vinamilk vào thị trường tỷ dân này. Hợp tác mở ra cơ hội lớn để các sản phẩm sữa chua “made in Vietnam” hiện diện và tạo vị thế riêng tại Trung Quốc.
Tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong học đường

Tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong học đường

Xã hội - Quỳnh Trâm - 23:17, 29/09/2023
Ngày 29/9, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trường Đại học dự bị dân tộc Sầm Sơn tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho 500 cán bộ giảng viên, công nhân viên và các tân sinh viên khóa 21 mới nhập học tại trường.