Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Quyết tâm triển khai hiệu quả Chương trình MTQG

Nhóm PV - 13:36, 20/01/2023

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (gọi tắt là Chương trình MTQG) thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào vùng DTTS và miền núi - Một quyết sách mang tính lịch sử, cách mạng trong việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS và miền núi, củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đến thời điểm này, các tỉnh, thành trong cả nước đã và đang tập trung triển khai Chương trình với quyết tâm cao. Nhân dịp đầu năm mới, lãnh đạo một số địa phương đã có những chia sẻ với Báo Dân tộc và Phát triển xung quanh việc triển khai Chương trình.

Nguồn lực từ Chương trình MTQG là cơ hội để đồng bào các DTTS bảo tồn và phát huy hiệu quả văn hóa truyền thống.
Nguồn lực từ Chương trình MTQG là cơ hội để đồng bào các DTTS bảo tồn và phát huy hiệu quả văn hóa truyền thống.

Ông Lâm Văn Mẫn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng: Đầu tư cho vùng đồng bào DTTS là đầu tư cho phát triển bền vững

Sau 1 năm triển khai Chương trình MTQG, tỉnh Sóc Trăng đã cơ bản xây dựng và ban hành khá đầy đủ hệ thống các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, cơ chế quản lý triển khai thực hiện Chương trình. Triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện 10 dự án thuộc Chương trình với tổng vốn ngân sách giai đoạn 2021 - 2025 trên 790 tỷ đồng; riêng năm 2022 nguồn vốn ngân sách trên 242 tỷ đồng. Theo đó, giải ngân đến 31/12/2022 ước đạt 162.8 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 78,17% so với kế hoạch vốn năm 2022; ngân sách địa phương và vốn huy động giải ngân 27,4 tỷ đồng đạt tỷ lệ 79,21%.

Ông Lâm Văn Mẫn, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng.
Ông Lâm Văn Mẫn, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng.

Ngoài ra, với sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành... nhận thức của cấp uỷ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân được nâng lên; các cấp, các ngành tập trung nguồn lực và vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp thực hiện hiệu quả Chương trình. Qua đó, đời sống của người dân được nâng lên, bộ mặt nông thôn vùng đồng bào DTTS có nhiều khởi sắc.

Tỉnh Sóc Trăng xác định: Đầu tư cho vùng đồng bào DTTS là đầu tư cho phát triển bền vững, vì vậy, thời gian tới, tỉnh sẽ tận dụng tiềm năng, lợi thế để tiếp tục huy động các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đồng bào DTTS trong tỉnh; triển khai hiệu quả nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước; thực hiện đồng bộ các giải pháp huy động, đa dạng hóa nguồn lực để thực hiện Chương trình. Qua đó, bảo đảm triển khai đạt mục tiêu, chất lượng, hiệu quả của Chương trình.

Ông Trịnh Xuân Trường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai: Triển khai Chương trình MTQG với quyết tâm cao nhất

Ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.
Ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.

Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình, đối với tỉnh Lào Cai, tổng vốn bố trí, huy động để thực hiện năm 2022 là 721.348 triệu đồng. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, sự giám sát của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc các ngành, phối hợp với các địa phương chủ động triển thực hiện tốt công tác chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện Chương trình.

Đến tháng 6/2022, UBND tỉnh có quyết định giao tổng mức vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và riêng năm 2022 cho từng huyện, thị xã, thành phố để cấp huyện chủ động phương án phân bổ chi tiết cho các dự án, nội dung thuộc Chương trình. Đến ngày 15/8/2022, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình cả giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh với đầy đủ nội dung theo quy định của Chính phủ.

Trong quá trình triển khai, UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện các chương trình phải đảm bảo hiệu quả thiết thực; nêu cao vai trò chủ thể của người dân, cộng đồng trong tất cả các khâu từ lập kế hoạch đến tổ chức thực hiện, quản lý, giám sát. Từ sự chủ động, tích cực triển khai, tiến độ về tổ chức, thực hiện giải ngân vốn kế hoạch Chương trình của tỉnh Lào Cai năm 2022 được đánh giá đứng tốp đầu toàn quốc.

Ông Trần Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình: 5 nhóm giải pháp thực hiện Chương trình MTQG

Để từng bước thực hiện thành công Chương trình MTQG, tạo sự thay đổi toàn diện vùng đồng bào DTTS và miền núi như kỳ vọng, UBND tỉnh Quảng Bình đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG. Trong đó, năm 2022, tổng nguồn vốn được phân bổ là hơn 260 tỷ đồng.

Ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình.
Ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình.

Trong nguồn vốn theo kế hoạch, tỉnh Quảng Bình sẽ dành 89 tỷ đồng để thực hiện Dự án giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt. Đây là những vấn đề lớn, cấp bách mà đồng bào các DTTS đang rất cần. Khi Dự án được triển khai và đưa vào sử dụng sẽ chấm dứt tình trạng du canh du cư, hướng đến một nền sản xuất thâm canh, áp dụng cơ giới hóa và khoa học - kỹ thuật.

Với nhiều mục tiêu quan trọng, trong đó tỉnh quyết tâm giảm bình quân  4%/năm số hộ nghèo trong vùng đồng bào DTTS. Xây dựng 2 điểm du lịch cộng đồng để tạo sinh kế, bảo tồn bản sắc văn hóa các DTTS trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện đúng tiến độ và thành công Chương trình MTQG, UBND tỉnh đã đưa ra nhóm 5 giải pháp để thực hiện. Trong đó nhóm giải pháp áp dụng công nghệ thông tin vào điều hành, quản lý Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi được chú trọng.

UBND tỉnh Quảng Bình đã giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện cũng như các cơ quan chủ trì dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần của Chương trình để tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch hiệu quả, đúng nội dung, mục đích, tránh thất thoát, lãng phí.

Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa: Quyết tâm thực hiện mục tiêu đưa miền núi tiến kịp miền xuôi

Đưa miền núi tiến kịp miền xuôi là tâm huyết, là mong muốn của nhiều thế hệ lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa. Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi sẽ là đòn bẩy để Khánh Hòa thực hiện thành công mục tiêu này. Vì thế, tỉnh Khánh Hòa quyết tâm triển khai Chương trình một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất để thúc đẩy phát triển vùng “lõi nghèo” của tỉnh.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.
Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 11/01/2021 về Chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Giai đoạn 2021 - 2025, tổng nhu cầu vốn thực hiện Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa là gần 1.022 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương hơn 698,6 tỷ đồng; ngân sách địa phương hơn 104,7 tỷ đồng; vốn tín dụng chính sách hơn 193,5 tỷ đồng; vốn huy động khác gần 25 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện Chương trình sẽ được bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và trong dự toán ngân sách Nhà nước 2021 - 2025 từ nguồn vốn sự nghiệp giai đoạn 2021 - 2025.

Tỉnh sẽ tập trung triển khai đồng bộ 10 dự án thành phần của Chương trình; trong đó, ưu tiên các dự án trọng điểm để giải quyết cơ bản tình trạng thiếu nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết. Đầu tư để phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị; đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu cho khu vực miền núi, vùng đồng bào DTTS…

Khánh Hòa xác định, việc bố trí nguồn vốn cho Chương trình trong thời gian tới sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng tỉnh sẽ luôn ưu tiên bố trí nguồn vốn để thực hiện Chương trình đúng theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Để chủ động thực hiện, tỉnh xây dựng cơ chế chính sách, giải pháp huy động các nguồn lực để thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh. Trong đó, đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương bám sát nội dung, đối tượng, phạm vi của các chương trình để tham mưu UBND tỉnh đầu tư hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải...

Ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông: Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi sẽ góp phần tích cực xóa đói giảm nghèo của tỉnh

Tỉnh Đắk Nông với 40 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào các DTTS chiếm gần 32% dân số toàn tỉnh. Việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS sẽ góp phần tích cực trong công tác xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.
Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.

Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình và phân bổ nguồn vốn triển khai thực hiện, UBND tỉnh Đắk Nông đã kịp thời tham mưu trình HĐND tỉnh ban hành các quy định về nguyên tắc, định mức, tiêu chí phân bổ vốn Chương trình, các quy định cơ chế, chính sách về tổ chức thực hiện Chương trình theo đúng quy định. Ban hành các quyết định giao, phân bổ vốn cho các ngành, địa phương, củng cố kiện toàn Ban Chỉ đạo và cơ quan giúp việc Chương trình ở các cấp; ban hành kế hoạch, phê duyệt danh mục các dự án đầu tư giai đoạn 2021 - 2025…

Năm 2022, tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình của tỉnh Đắk Nông là 287.107 triệu đồng, trong đó, ngân sách Trung ương là 260.425 triệu đồng và nguồn vốn ngân sách địa phương là 26.682 triệu đồng.

Tuy nhiên, do đây là một Chương trình mới, tích hợp từ nhiều chính sách khác nhau, cần nhiều văn bản hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh nên tỷ lệ giải ngân còn thấp so với yêu cầu (ước đạt 4,87% so với tổng kế hoạch vốn được giao). Đến nay, các đơn vị đã tham mưu tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để có thể triển khai thực hiện dự án.

Để triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình, trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ sớm ban hành đầy đủ, đồng bộ các văn bản, hệ thống cơ chế, chính sách. Đồng thời, ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện làm cơ sở để địa phương chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, tuân thủ nguyên tắc phân bổ vốn của Chương trình, thực hiện hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, lãng phí, tiêu cực hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ thực hiện lồng ghép có hiệu quả nguồn vốn của các chương trình MTQG, nguồn vốn ngân sách, huy động các nguồn vốn tín dụng, doanh nhiệp, người dân vào thực hiện Chương trình. Ưu tiên tập trung đầu tư, hỗ trợ các xã, thôn, bản khó khăn nhất, giải quyết các vấn đề bức xúc, cấp bách nhất, ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, các nhóm DTTS còn gặp nhiều khó khăn. Tập trung thực hiện các dự án phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế cho các hộ nghèo, hộ đồng bào DTTS. Phân cấp cho cơ sở để tạo sự chủ động, linh hoạt cho các địa phương, các cấp, các ngành trong triển khai, thực hiện Chương trình...

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin nổi bật trang chủ
Đại Từ (Thái Nguyên): Ra quân thi đua cao điểm xây dựng nông thôn mới

Đại Từ (Thái Nguyên): Ra quân thi đua cao điểm xây dựng nông thôn mới

Tin địa phương - Trí Phương - 1 giờ trước
Ngày 4/2, UBND huyện Đại Từ (Thái Nguyên) tổ chức Lễ ra quân đợt thi đua cao điểm “Đại Từ quyết tâm, chung sức xây dựng huyện nông thôn mới” và hưởng ứng Chương trình "Trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025”.
Chính sách dành cho Người có uy tín ở Nghệ An: Thêm động lực cho những nhân tố tiêu biểu

Chính sách dành cho Người có uy tín ở Nghệ An: Thêm động lực cho những nhân tố tiêu biểu

Người có uy tín - Nguyễn Thanh - 2 giờ trước
Người có uy tín trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang gánh vác vai trò quan trọng ở nhiều vị trí khác nhau như, bí thư chi bộ, già làng, trưởng bản. Nhìn lại giai đoạn 2011 - 2021, việc quan tâm thực hiện đẩy đủ chính sách cho Người uy tín đã và đang tạo thêm niềm tin, sự hứng khởi cho Người uy tín trên hành trình chung tay cùng các cấp chính quyền địa phương dẫn dắt đồng bào DTTS ở những bản làng, thôn xóm... xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, phát triển.
Lễ hội Tản Viên Sơn Thánh năm 2023

Lễ hội Tản Viên Sơn Thánh năm 2023

Photo - PV - 2 giờ trước
Lễ khai hội Tản Viên Sơn Thánh năm 2023 được tổ chức ngày 4/2 (tức 14 tháng Giêng năm Quý Mão) tại Di tích lịch sử văn hóa đền Hạ (xã Minh Quang, huyện Ba Vì, Hà Nội) thu hút đông đảo người dân, du khách.
Quảng Ngãi tuyển hơn 10.500 lao động sau Tết Quý Mão 2023

Quảng Ngãi tuyển hơn 10.500 lao động sau Tết Quý Mão 2023

Nghề nghiệp - Việc làm - PV - 3 giờ trước
Ngày 4/2, tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi Diên Hồng, Tp. Quảng Ngãi, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi phối hợp cùng Tỉnh đoàn Quảng Ngãi và UBND Tp. Quảng Ngãi tổ chức Hội Việc làm Xuân Quý Mão 2023, thu hút đông đảo lao động trẻ tham dự.
Anh hùng Phạm Tuân truyền lửa cảm hứng đến thanh niên tình nguyện nhập ngũ

Anh hùng Phạm Tuân truyền lửa cảm hứng đến thanh niên tình nguyện nhập ngũ

Xã hội - PV - 3 giờ trước
Sáng 4/2, trong khuôn khổ chương trình Gặp mặt thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ và quân nhân xuất ngũ tiêu biểu, các bạn trẻ đã được truyền "ngọn lửa" từ tinh thần không ngại hy sinh, gian khổ, cống hiến tuổi xuân cho Tổ quốc từ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động Phạm Tuân.
Tp. Pleiku (Gia Lai) sẵn sàng cho công tác giao - nhận quân năm 2023

Tp. Pleiku (Gia Lai) sẵn sàng cho công tác giao - nhận quân năm 2023

Những ngày này, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự của Tp. Pleiku (Gia Lai) đang chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn tất các khâu trong quy trình tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ. Đồng thời tổ chức gặp gỡ động viên thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự sẵn sàng lên đường nhập ngũ, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao với chất lượng thanh niên cao hơn năm trước.
Ban hành Nghị định quy định về điều kiện cấp giấy phép tài nguyên nước

Ban hành Nghị định quy định về điều kiện cấp giấy phép tài nguyên nước

Văn bản chính sách mới - T.Hợp - 3 giờ trước
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 02/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. Trong đó, Nghị định nêu rõ quy định về điều kiện cấp giấy phép tài nguyên nước (Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; giấy phép thăm dò nước dưới đất; giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất).
Thái Nguyên: Khai mạc Lễ hội thơ Nguyên tiêu và Hội Báo Xuân Quý Mão 2023

Thái Nguyên: Khai mạc Lễ hội thơ Nguyên tiêu và Hội Báo Xuân Quý Mão 2023

Tin tức - Mỹ Dung - 4 giờ trước
Sáng 4/2, tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Hội Nhà báo và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức Khai mạc Lễ hội thơ Nguyên tiêu và Hội Báo Xuân Quý Mão 2023.
Bắc Giang: Giải việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh Non Vua huyền thoại”

Bắc Giang: Giải việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh Non Vua huyền thoại”

Thể thao - Mỹ Dung - 4 giờ trước
Sáng 4/2, UBND huyện Yên Dũng (Bắc Giang) tổ chức Giải việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh Non Vua huyền thoại” lần thứ III - năm 2023 với 345 vận động viên tham gia. Giải việt dã leo núi nằm trong Chương trình Lễ hội Xuân và Tuần văn hóa - du lịch tỉnh Bắc Giang.
Ninh Bình: Bắt giữ đối tượng săn bắt, mua bán động vật hoang dã quý hiếm

Ninh Bình: Bắt giữ đối tượng săn bắt, mua bán động vật hoang dã quý hiếm

Pháp luật - Quỳnh Trâm - 6 giờ trước
Cá thể động vật bị săn bắt là Sơn Dương, thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm cần được ưu tiên, bảo vệ.
Đắk Nông: Du khách đuối nước thương tâm khi đi chơi thác

Đắk Nông: Du khách đuối nước thương tâm khi đi chơi thác

Tin địa phương - Hoàng Thùy - 6 giờ trước
Sáng 4/2, ông Nguyễn Đức Hữu - Chủ tịch UBND xã Đắk Sôr, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông cho biết: Lực lượng cứu hộ và người dân địa phương đã tìm thấy thi thể hai du khách bị đuối nước tại thác Gia Long và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.