Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Nhiều ý kiến đóng góp vào quá trình triển khai thực hiện Chương trình MTQG

Nhóm PV - 09:08, 30/06/2022

Sáng 29/6, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Tham dự Hội nghị, các đại biểu đã phát biểu, đề xuất, kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến việc triển khai công tác dân tộc, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (Chương trình MTQG). Báo Dân tộc và Phát triển lược ghi một số ý kiến của các đại biểu tại Hội nghị.

Bà Giàng Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Bà Giàng Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Bà Giàng Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai: Chính phủ sớm giao kế hoạch vốn sự nghiệp cả giai đoạn theo từng dự án thành phần thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia.

Tại Lào Cai, các chương trình, dự án, chính sách dân tộc trong phạm vi Quyết định 1719/QĐ-TTg về Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025; thực hiện chính sách cho Người có uy tín theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 6/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ được cơ quan công tác dân tộc từ tỉnh đến huyện triển khai hiệu quả.

Theo bà Giàng Thị Dung, xuất phát từ thực tế, tỉnh Lào Cai đề nghị Chính phủ sớm giao kế hoạch vốn sự nghiệp cả giai đoạn theo từng dự án thành phần thuộc Chương trình để địa phương tổ chức thực hiện hiệu quả.

Điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ giảm tỷ lệ hộ nghèo theo Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi bình quân giai đoạn 2022 - 2025 và riêng năm 2022 phù hợp với khả năng, điều kiện thực tế của địa phương. Các bộ, ngành sớm ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các nội dung, tiểu dự án, dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia theo Quyết định 1719/QĐ-TTg.

Đề nghị Trung ương khi giao dự toán nguồn kinh phí sự nghiệp cho các địa phương không giao theo lĩnh vực mà giao theo dự án, cho phép địa phương được chủ động phân bổ sử dụng kinh phí phù hợp nhu cầu thực tế đảm bảo đúng nội dung chi và định mức chi theo quy định.

Ông Phan Đình Hiến - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đăk Nông
Ông Phan Đình Hiến - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đăk Nông

Ông Phan Đình Hiến - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đăk Nông: Cần tăng cường hướng dẫn các địa phương để triển khai thực hiện chương trình hiệu quả

Theo ông Phan Đình Hiến, để triển khai Chương trình MTQG, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng tờ trình thực hiện nghị quyết xây dựng nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn vốn Trung ương và vốn đối ứng của địa phương. Đồng thời, Ban Dân tộc tỉnh tham mưu HĐND tỉnh đã thông qua kế hoạch phân bổ vốn của công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2025, đồng thời thông qua phân bổ vốn ngân sách của năm 2022.

Hiện nay, Ban Dân tộc đang phối hợp với các sở, ngành xây dựng kế hoạch phân bổ vốn cho các huyện để thực hiện Chương trình. Ban Dân tộc cũng đã rà soát toàn bộ các danh mục cần đầu tư trọng tâm, trọng điểm ở các thôn buôn đặc biệt khó khăn trình UBND tỉnh.

Tuy nhiên, ông Phan Đình Hiến cho biết, Chương trình MTQG là chương trình mới, nên cơ quan công tác dân tộc các tỉnh nói chung và Đắk Nông nói riêng còn gặp nhiều khó khăn.

Theo đó, Ban Dân tộc Đắk Nông đề xuất Văn phòng điều phối Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi cần xây dựng sổ tay hướng dẫn thực hiện chương trình này, tổ chức tập huấn cho địa phương, vùng miền cụ thể.  Sớm ban hành thông tư hướng dẫn, các bộ ngành Trung ương phân bổ vốn sự nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 để các địa phương chủ động xây dựng thực hiện nguồn vốn sự nghiệp này.

Ông Lâm Sách - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng
Ông Lâm Sách - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng

Ông Lâm Sách - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng: Tăng cường hỗ trợ cho địa phương tiếp cận với các đối tác hợp tác quốc tế nhằm kêu gọi đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS.

Trong 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 6,46%; công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát; tình hình sản xuất và đời sống của đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh cơ bản được bảo đảm ổn định, công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt; trật tự an ninh trên địa bàn tỉnh được giữ vững.

Với Chương trình MTQG, tỉnh Sóc Trăng đã chủ động triển khai, sớm hoàn thành việc rà soát các đối tượng, các mô hình, các công trình, dự án của chương trình MTQG. Tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND ban hành Nghị quyết và Kế hoạch để triển khai thực hiện, tham mưu HĐND để ban hành tiêu chí, nguyên tắc nguồn vốn phân bổ Chương trình MTQG.

Tuy nhiên, theo ông Lâm Sách, Chương trình MTQG là chương trình mới và lớn cần ban hành nhiều văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện, phân bổ nguồn vốn vào thời điểm giữa năm nên gặp không ít khó khăn. Cũng như các tỉnh khác trong công tác tham mưu xây dựng kế hoạch, Sóc Trăng cũng đang gặp khó khi thiếu căn cứ lập Kế hoạch; việc triển khai vốn tín dụng đang rất khó, khi triển khai theo các dự án thành phần, do các đối tượng đã vay theo vốn của chương trình khác, nên khi lập hồ sơ vay theo Chương trình MTQG thì trùng lặp…

Tỉnh Sóc Trăng kiến nghị Trung ương sớm ban hành các văn bản để các tỉnh triển khai thực hiện Chương trình MTQG; kiến nghị UBDT tham mưu cấp thẩm quyền và ban hành hướng dẫn thực hiện chính sách với xã, phường thuộc khu vực III, thuộc huyện, thị xã được công nhận và đạt chuẩn Nông thôn mới; tăng cường hỗ trợ cho tỉnh tiếp cận với các đối tác hợp tác quốc tế nhằm kêu gọi đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS, phù hợp với đặt điểm tập quán cho đồng bào…

Ông Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn
Ông Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn

Ông Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn: Khả năng giải ngân Chương trình MTQG trong năm 2022 là rất khó khăn

Trong 6 tháng đầu năm, công tác dân tộc được tỉnh Bắc Kạn đã triển khai thực hiện một cách quyết liệt. Theo đó, các chính sách an sinh xã hội đối với đồng bào được quan tâm, công tác chăm sóc sức khỏe được quan tâm, bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào được phát huy, đời sống đồng bào từng bước vươn lên…

Đối với Chương trình MTQG, HĐND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành 2 nghị quyết về chương trình này là Nghị quyết về giao vốn chuẩn bị đầu tư cho các nội dung của Chương trình MTQG bằng nguồn ngân sách của địa phương và Nghị quyết nguyên tắc tiêu chí và định mức phân bổ của Chương trình MTQG. Cùng với đó, UBND tỉnh Bắc Kạn đã thành lập Ban chỉ đạo và chỉ đạo các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG…

Tuy nhiên, theo ông Phạm Duy Hưng, trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình MTQG, tỉnh Bắc Kạn vẫn còn khó khăn khi chưa có hướng dẫn cụ thể đối với các dự án, tiểu dự án; cụ thể như Dự án 01, Tiểu dự án 2 của Dự án 3; Dự án 4… Theo đó, tỉnh Bắc Kạn cũng như các địa phương khác đang rất cần sự phối hợp của UBDT và các bộ, ngành để việc triển khai Chương trình MTQG đạt được hiệu quả.

Ông Phạm Duy Hưng đề nghị UBDT kiến nghị với Chính phủ cho kéo dài thời hạn giải ngân sang giữa năm 2023 vì khả năng giải ngân đối với Chương trình MTQG trong năm 2022 của các địa phương là rất khó khăn; cho phép kéo dài thực hiện chế độ chính sách đối với các xã, thôn không thuộc diện đặc biệt khó khăn thuộc xã đạt chuẩn nông thôn mới…

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin nổi bật trang chủ
Gia Lai: Tiếp tục xảy ra vụ phá rừng tự nhiên quy mô lớn gần 5ha

Gia Lai: Tiếp tục xảy ra vụ phá rừng tự nhiên quy mô lớn gần 5ha

Tỉnh Gia Lai vừa phát hiện vụ phá rừng tự nhiên quy mô lớn trên địa bàn huyện Kông Chro với tổng diện tích lên đến gần 5ha. Hiện Hạt Kiểm lâm huyện Kông Chro đang phối hợp với các ngành chức năng tiến hành mở rộng hiện trường, điều tra, xác minh làm rõ đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định. Đồng thời, kiến nghị cấp trên làm rõ trách nhiệm của chủ rừng khi để xảy ra phá rừng.
Mang Tết Trung thu đến với trẻ em vùng cao biên giới Mèo Vạc

Mang Tết Trung thu đến với trẻ em vùng cao biên giới Mèo Vạc

Xã hội - Văn Hoa - Minh Đức - 22:51, 24/09/2023
Nhằm để các em thiếu nhi nơi vùng cao biên giới Mèo Vạc được tận hưởng một mùa Trung thu rộn ràng, ấm áp và đong đầy yêu thương, vừa qua, Đoàn thiện nguyện Thanh Maika và những người bạn (Thành phố Hà Nội) phối hợp UBND xã Pải Lủng tổ chức chương trình “Trung thu cao nguyên đá” cho hơn 1.000 em học sinh liên trường của xã.
Bình Thuận: Phổ biến, cung cấp thông tin cho Người có uy tín và cán bộ làm công tác dân tộc ở cơ sở

Bình Thuận: Phổ biến, cung cấp thông tin cho Người có uy tín và cán bộ làm công tác dân tộc ở cơ sở

Công tác Dân tộc - L.Phương - 22:46, 24/09/2023
Ngày 24/9, Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị tập huấn phổ biến, cung cấp thông tin cho 87 Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS và cán bộ, công chức thuộc các Phòng Dân tộc trên địa bàn tỉnh.
An Giang: Khai Giảng lớp đào tạo kỹ năng tiếng Khmer cho cán bộ Bộ đội Biên phòng

An Giang: Khai Giảng lớp đào tạo kỹ năng tiếng Khmer cho cán bộ Bộ đội Biên phòng

Công tác Dân tộc - Như Tâm - Lê Vũ - 22:42, 24/09/2023
Ngày 24/9, tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phối hợp với Sở Nội vụ và Trường Dân tộc nội trú - Trung học phổ thông tỉnh An Giang tổ chức Lễ khai giảng lớp 4 kỹ năng tiếng Khmer cho cán bộ trong đơn vị.
Đồng bào Dao cải thiện thu nhập từ các bài thuốc cổ truyền

Đồng bào Dao cải thiện thu nhập từ các bài thuốc cổ truyền

Media - Trọng Bảo - 22:33, 24/09/2023
Đồng bào Dao đỏ ở Lào Cai sở hữu một kho tàng tri thức về cây thuốc rất có giá trị trong tự nhiên. Trải qua bao thế hệ, kinh nghiệm về những cây thuốc dân gian vẫn được lưu truyền, gìn giữ. Các bài thuốc cổ truyền không chỉ chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng trong thôn bản, mà hiện nay đã và đang được bà con khai thác, chế biến thành các sản phẩm đa dạng cũng ứng cho thị trường mang lại thu nhập, cải thiện đời sống.
Khám phá bảo tàng duy nhất về lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Định

Khám phá bảo tàng duy nhất về lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Định

Media - Lê Vũ – Trần Linh - 22:32, 24/09/2023
Vừa được chính thức đi vào hoạt động từ cuối tháng 8/2023, tuy nhiên, Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định đã thành địa chỉ tham quan thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là các bạn trẻ trong thời gian gần đây. Cùng Báo Dân tộc và Phát triển khám phá bảo tàng duy nhất ở Việt Nam về lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Định.
Tin trong ngày - 22/9/2023

Tin trong ngày - 22/9/2023

Bản tin hôm nay, ngày 22/9, có những thông tin đáng chú ý sau: Giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc. Lễ hội trà Shan tuyết lớn nhất miền Bắc. Hủy hoại cây rừng bằng thuốc độc ở huyện Bác Ái (Ninh Thuận). Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Bộ đội Biên phòng giúp đồng bào DTTS thay đổi nếp nghĩ, cách làm

Bộ đội Biên phòng giúp đồng bào DTTS thay đổi nếp nghĩ, cách làm

Media - Ngọc Chí - 22:32, 24/09/2023
Với phương châm “ba bám, bốn cùng”, lực lượng Bội đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Kon Tum đã và đang triển khai nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, từng bước giúp cho đồng bào DTTS ở khu vực biên giới vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống ấm no và hạnh phúc.
Ngày hội văn hóa, thể thao thanh niên Việt Nam - Lào tại Bình Định

Ngày hội văn hóa, thể thao thanh niên Việt Nam - Lào tại Bình Định

Tin tức - T.Nhân - 22:30, 24/09/2023
Ngày 24/9, tại huyện miền núi Vân Canh (Bình Định), Tỉnh đoàn Bình Định tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao thanh niên Việt Nam - Lào với sự tham gia hưởng ứng của hơn 250 đoàn viên, thanh niên, sinh viên Việt Nam và Lào.
Thanh Hóa: Ấm áp chương trình “Tết Trung thu - Tết của tình yêu thương”

Thanh Hóa: Ấm áp chương trình “Tết Trung thu - Tết của tình yêu thương”

Nhịp cầu nhân ái - Quỳnh Trâm - 22:30, 24/09/2023
Trung ương Hội Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam và Hội Bảo trợ Người khuyết tật, trẻ mồ côi và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với huyện miền núi Ngọc Lặc tổ chức Chương trình tặng quà “Tết Trung thu - Tết của tình yêu thương” dành cho học sinh khuyết tật, học sinh mồ côi, học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, nhân dịp Tết Trung thu và bước vào năm học mới.
Thể thao Việt Nam giành huy chương đầu tiên tại Asiad 19

Thể thao Việt Nam giành huy chương đầu tiên tại Asiad 19

Thể thao - PV - 22:27, 24/09/2023
Sáng 24/9, 4 cô gái Đinh Thị Hảo, Hà Thị Vui, Phạm Thị Huệ, Dư Thị Bông đã mang về tấm huy chương đầu tiên của Asiad 19 cho Đoàn thể thao Việt Nam ở môn Chèo thuyền Rowing.
Các lao động Việt Nam không nguy hiểm đến tính mạng trong vụ cháy tại Đài Loan (Trung Quốc)

Các lao động Việt Nam không nguy hiểm đến tính mạng trong vụ cháy tại Đài Loan (Trung Quốc)

Tin tức - L.Minh - 22:24, 24/09/2023
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có công văn Số: 3952/LĐTBXH-VP, về việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động Việt Nam trong vụ hỏa hoạn tại Đài Loan (Trung Quốc).