Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Chống diễn biến hòa bình

Nêu cao nhận thức bầu cử, ngăn chặn các luận điệu sai trái

PV - 15:05, 17/05/2021

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là ngày hội của toàn dân, là dịp để cử tri cả nước lựa chọn, bầu ra những đại biểu ưu tú, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong các cơ quan quyền lực Nhà nước ở Trung ương và địa phương nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thời gian qua, sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp đến nay, các thế lực thù địch và số phần tử cơ hội, bất mãn, chống đối chính trị không ngừng gia tăng các hoạt động chống phá nhằm vào quy trình tổ chức cuộc bầu cử. Các đối tượng lan truyền, phát tán các quan điểm sai trái, thù địch, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quốc hội cũng như cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND.

Trong thời gian chuẩn bị diễn ra cuộc bầu cử, họ tung ra hàng loạt quan điểm sai trái, thù địch nhằm công kích vào vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với công tác tổ chức bầu cử, lên án “Cuộc bầu cử do Đảng lãnh đạo là không chính danh, không đúng quy định của pháp luật, là ngăn cản quyền bầu cử của công dân”, “đã là cơ quan dân cử thì Đảng Cộng sản không nên can thiệp vào công việc của Quốc hội”, “bầu cử chỉ là màn kịch dân chủ do chính Đảng Cộng sản đạo diễn, chỉ là hội nghị Đảng Cộng sản mở rộng”, “Đảng Cộng sản đang độc diễn trong bầu cử”, “sẽ không bao giờ có dân chủ, công khai, minh bạch khi Đảng Cộng sản lãnh đạo cuộc bầu cử”…

Từ đó, các phần tử chống đối đòi hỏi “Đảng Cộng sản Việt Nam không được tham gia công tác bầu cử cũng như lãnh đạo công tác bầu cử”. Đồng thời kêu gọi “Đảng phải tự rút lui và từ bỏ quyền lãnh bầu cử, chấp nhận đa nguyên, đa đảng, chấp nhận sự cạnh tranh với các đảng khác để đảm bảo dân chủ…”.

Qua việc tung ra những luận điệu trên cho thấy rõ ý đồ thâm độc của các tổ chức, cá nhân chống đối là nhằm chia rẽ Đảng Cộng sản Việt Nam với Quốc hội; hạ uy tín, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng với hoạt động của Quốc hội, quá trình tổ chức cuộc bầu cử cũng như đối với sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta.

Quan điểm sai trái, thù địch phê phán, bác bỏ vai trò, vị trí, chức năng của Quốc hội và HĐND các cấp, hướng đến xóa bỏ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 cả trên phương diện lý luận và thực tiễn. Các thế lực thù địch, chống đối không ngừng gieo rắc những thông tin sai trái, lệch lạc như: “Sự tồn tại của Quốc hội trong hệ thống chính trị Việt Nam chỉ có ý nghĩa “tượng trưng”; đả kích, phủ nhận vai trò thực chất và hiệu quả hoạt động của Quốc hội và HĐND các cấp, đặc biệt là trong lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước. Các đối tượng loan tin bịa đặt, xuyên tạc “việc tổ chức các kỳ họp Quốc hội và HĐND là không cần thiết, lãng phí ngân sách của Nhà nước”, “hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, trao đổi, thảo luận trong phạm vi nghị trường của Quốc hội là hình thức, theo kiểu nói xong, kết luận xong, xếp vào ngăn bàn”.

Không chỉ vậy, các đối tượng còn đưa ra những quan điểm phủ định những thành tựu của Quốc hội và HĐND qua các thời kỳ cách mạng; hạ uy tín, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm và sự đóng góp của các đại biểu Quốc hội, nhất là đại biểu đang nắm giữ các vị trí chủ chốt, trọng yếu trong các cơ quan Đảng, Nhà nước.

Từ đó, các đối tượng đi đến kết luận “Quốc hội chưa xứng tầm là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân”, đòi phải tổ chức bầu cử Quốc hội theo mô hình của các nước phương Tây.

Họ tập trung tuyên truyền, bác bỏ quan điểm, chủ trương trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử của Đảng, Chính phủ và các cơ quan chức năng, khi cho rằng: “Nhân sự Quốc hội khóa XV đã “an bài” vì các phe nhóm của Đảng đã ngấm ngầm thỏa hiệp, phân chia; việc bầu cử chỉ là để hợp thức hóa việc “xếp ghế” cho nhân sự trong Quốc hội”.

Cùng với đó, các phần tử cơ hội, bất mãn, chống đối tích cực đưa ra những “kiến nghị”, “tuyên bố” vô căn cứ về số lượng, cơ cấu đại biểu Quốc hội. Các đối tượng rêu rao: “Việc quy định con số và tỷ lệ đại biểu do Đảng áp đặt là tùy tiện, trái Hiến pháp”, “cần phải “cân bằng quyền lực” trong Quốc hội bằng cách chia nửa số ghế cho những người ngoài Đảng” (tỷ lệ người ngoài Đảng phải đảm bảo 50% số ghế trong Quốc hội thay vì 5 đến 10% theo Nghị quyết 1185/NQ-UBTVQH14).

Các đối tượng phê phán quy chế bầu cử theo phương thức “đảng cử, dân bầu” là lỗi thời, tùy tiện, trái quy định của Hiến pháp, không bảo đảm dân chủ trong bầu cử, từ đó nêu ra yêu sách đòi xóa bỏ cơ chế bầu cử hiện tại, thay vào đó là mô hình bầu cử như đã từng diễn ra ở các nước phương Tây, cho rằng có như vậy mới là “ưu việt” và “dân chủ”.

Khi thời điểm diễn ra cuộc bầu cử đến gần, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị không ngừng gia tăng tuyên truyền, phổ biến, tán phát các quan điểm sai trái, thù địch trên quy mô, phạm vi ngày càng lớn với tính chất, mức độ quyết liệt, nguy hiểm. Do vậy, cần nhận thức và thực hiện tốt một số vấn đề sau:

Một là, cần nhận thức rõ về vai trò, vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 trong toàn Đảng, toàn dân. Trong đó, trước hết, mỗi cấp, mỗi ngành, đoàn thể xã hội cần chủ động quán triệt sâu sắc, toàn diện, triệt để những nội dung có tính chính trị và pháp lý trong các văn bản của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các cơ quan chức năng về cuộc bầu cử. Góp phần duy trì, phát huy sự đoàn kết, đồng thuận cao về tư tưởng và hành động của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử.

Hai là, chủ động làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận trong toàn xã hội về cuộc bầu cử. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến cuộc bầu cử; chú trọng tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ, vai trò, trách nhiệm của mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân khi tham gia cuộc bầu cử, góp phần xây dựng Quốc hội nói riêng, bộ máy nhà nước nói chung ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

Ba là, chủ động tổ chức đấu tranh, phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch chống phá cuộc bầu cử. Công tác này cần gắn chặt với việc thực hiện nghiêm và hiệu quả Nghị quyết số 35 – NQ/TW, ngày 28/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Bốn là, trên cơ sở phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trong suốt thời gian diễn ra cuộc bầu cử, các cơ quan chức năng cần chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm âm mưu, ý đồ, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị truyền bá quan điểm sai trái, thù địch chống phá cuộc bầu cử; có hướng ngăn chặn và xử lý kịp thời, không để cán bộ, đảng viên và người dân bị tiêm nhiễm, lôi kéo, dẫn đến có các hành vi sai lệch, đi ngược lại với lợi ích của dân tộc, của Nhà nước và Nhân dân.

Năm là, chủ động nắm chắc diễn biến, tình hình dư luận trong nội bộ và ngoài xã hội về công tác chuẩn bị tổ chức cũng như tại thời điểm diễn ra cuộc bầu cử. Trong đó, các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền cơ sở có trách nhiệm đi sâu nắm diễn biến về tư tưởng, quan điểm và thái độ chính trị của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đơn vị, địa phương công tác đối với quá trình tổ chức bầu cử. Kịp thời phát hiện những vướng mắc trong tư tưởng, biểu hiện lệch lạc trong nhận thức; những ý kiến, quan điểm khác với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan chức năng về cuộc bầu cử…

Sáu là, chủ động rà soát, phát hiện, xử lý những sơ hở, thiếu sót trong công tác tổ chức cuộc bầu cử, tránh để các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lợi dụng tuyên truyền, tán phát các quan điểm sai trái, thù địch chống phá bầu cử. Trong đó, duy trì và đề cao tính bình đẳng, dân chủ, công khai, minh bạch, chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo tuân thủ Hiến pháp và pháp luật trong tất cả các khâu của quá trình tổ chức bầu cử.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Làm sâu sắc thêm các hệ giá trị Việt Nam: Kiên định hệ giá trị xã hội chủ nghĩa (Bài 1)

Làm sâu sắc thêm các hệ giá trị Việt Nam: Kiên định hệ giá trị xã hội chủ nghĩa (Bài 1)

Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người là những vấn đề rất hệ trọng mà quốc gia nào cũng quan tâm xây dựng. Kế thừa, phát triển các văn kiện trước đây, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định, xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam thời đại mới, là vấn đề tất yếu để bảo đảm sự đoàn kết, đồng thuận của dân tộc, của đất nước trong tiến trình hội nhập và phát triển bền vững. Nhưng làm thế nào để đưa 4 hệ giá trị này thấm sâu và trở thành những điều tự nhiên trong đời sống hàng ngày của người dân không phải là việc dễ, và không thể một sớm một chiều.
Tin nổi bật trang chủ
Tập trung triển khai ngay các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết

Tập trung triển khai ngay các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết

Thời sự - PV - 1 giờ trước
Chiều 27/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình tổ chức Tết Nguyên đán năm 2023 và các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết, thúc đẩy công việc ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới Quý Mão.
Bắc Giang: Tưng bừng Lễ hội 596 năm Chiến thắng Xương Giang

Bắc Giang: Tưng bừng Lễ hội 596 năm Chiến thắng Xương Giang

Tin địa phương - Mỹ Dung - 1 giờ trước
Ngày 27/1, tại đền Xương Giang thuộc Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Xương Giang, tỉnh Bắc Giang đã diễn ra Lễ hội 596 năm Chiến thắng Xương Giang. Lễ hội đã thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương tham gia.
Gia Lai, Kon Tum bảo đảm tốt an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán

Gia Lai, Kon Tum bảo đảm tốt an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán

Xã hội - Ngọc Thu - 1 giờ trước
Trong những ngày Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Kon Tum được bảo đảm ổn định, góp phần quan trọng để Nhân dân đón một cái Tết ấm áp, đoàn viên cùng gia đình.
Thêm cơ hội cho đồng bào DTTS phát triển

Thêm cơ hội cho đồng bào DTTS phát triển

Trang địa phương - PV - 1 giờ trước
Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi được đánh giá sẽ là “cú hích” phát triển cho đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn cả nước. Tại tỉnh Điện Biên, mặc dù mới được triển khai, song Chương trình đã và đang góp phần thay đổi diện mạo khu vực vùng cao, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.
Quảng Ninh: Năm 2023, phấn đấu trồng 2.000 ha cây có giá trị kinh tế cao

Quảng Ninh: Năm 2023, phấn đấu trồng 2.000 ha cây có giá trị kinh tế cao

Tin địa phương - Mỹ Dung - 1 giờ trước
Ngày 27/1/2023 (tức ngày mùng 6 Tết Quý Mão), toàn tỉnh Quảng Ninh đã đồng loạt tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023 tại tất cả các địa phương, với mục tiêu năm 2023 sẽ trồng 2.000 ha cây có giá trị kinh tế cao như lim, dổi, lát… trên địa bàn tỉnh.
Chương trình điểm tin, đọc báo của Báo Dân tộc và Phát triển ngày 12/1/2023

Chương trình điểm tin, đọc báo của Báo Dân tộc và Phát triển ngày 12/1/2023

Chương trình điểm tin, đọc báo tuần này thông tin về: Chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại tỉnh Thái Nguyên; Chủ tịch nước tham dự chương trình Tết Nhân ái Xuân Quý Mão 2023 tại huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang; Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc thăm, chúc Tết đồng bào DTTS tại các địa phương… cùng một số thông tin về công tác dân tộc, tôn giáo, văn hóa - xã hội nổi bật khác tại các địa phương trên cả nước. Phần đọc báo hôm nay sẽ giới thiệu bài viết: Người dân ở Đăk Pao thoát nghèo nhờ từ bỏ "ma men" của tác giả Tiêu Dao
Thể thao Việt Nam sẵn sàng cho năm 2023 đầy bận rộn

Thể thao Việt Nam sẵn sàng cho năm 2023 đầy bận rộn

Thể thao - Hoàng Minh - 2 giờ trước
Bước sang năm mới 2023, thể thao Việt Nam đang hừng hực khí thế để chinh phục các giải đấu thể thao lớn sắp diễn ra. Trong đó có những sự kiện nổi bật như World Cup bóng đá nữ 2023 với sự kiện lịch sử khi đội tuyển nữ Việt Nam có lần đầu tiên tham dự; bên cạnh đó là các giải đấu tầm cỡ khác như Sea Game 32 tại Campuchia, ASIAD 19 và các đại hội thể thao châu lục…
Thái Nguyên: Rộn ràng Khai hội đền Đuổm Xuân Quý Mão 2023

Thái Nguyên: Rộn ràng Khai hội đền Đuổm Xuân Quý Mão 2023

Tin địa phương - Mỹ Dung - 2 giờ trước
Ngày 27/1, tại huyện Phú Lương (Thái Nguyên) đã diễn ra khai mạc Lễ hội đền Đuổm Xuân Quý Mão 2023. Lễ hội đền Đuổm thu hút đông đảo Nhân dân, du khách thập phương.
Hà Giang: Chăm lo đời sống đồng bào DTTS

Hà Giang: Chăm lo đời sống đồng bào DTTS

Trang địa phương - PV - 2 giờ trước
Xác định thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc là nhiệm vụ quan trọng để đạt được mục tiêu phát triển KT-XH, bảo đảm an ninh - quốc phòng, Ban Dân tộc tỉnh Hà Giang đã chủ động tham mưu, cụ thể hóa, vận dụng linh hoạt các chính sách dân tộc vào thực tiễn địa phương, góp phần đẩy mạnh phát triển KT-XH, kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo, xây dựng đời sống văn hóa trong đồng bào các DTTS.
Bài thuốc từ cây thành ngành

Bài thuốc từ cây thành ngành

Vườn thuốc quanh ta - Như Ý - 6 giờ trước
Cây thành ngành còn có tên khác như: vàng la, cúc lương, cây ngành ngạnh, cây đỏ ngọn… có vị ngọt kèm theo chút chát và chua. Khi ngậm trong miệng sẽ có vị đắng nhẹ có công dụng giải độc cơ thể, thanh nhiệt, hỗ trợ trị xơ vữa động mạch, thiểu năng tuần hoàn não, tăng cường sức khỏe, cải thiện tim mạch... Sau đây là một số bài thuốc từ cây thành ngành mời bà con tham khảo.
Công bố Top 5 Quả bóng Vàng Việt Nam 2022

Công bố Top 5 Quả bóng Vàng Việt Nam 2022

Thể thao - Hoàng Minh - 6 giờ trước
Trong ngày đầu tiên khai Xuân 2023, Ban Tổ chức Quả bóng Vàng Việt Nam đã công bố Top 5 Quả bóng vàng Việt Nam 2022.