Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Khánh Hòa: Hội thảo nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số

L.Phương - 14:32, 15/09/2023

Trong 2 ngày 14 và 15/9, tại TP. Nha Trang (Khánh Hòa), Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Hội thảo kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho đồng bào DTTS trong điều kiện mới khu vực Nam Trung bộ năm 2023. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông chủ trì Hội thảo.

Quang cảnh Hội thảo
Quang cảnh Hội thảo

Tham dự Hội thảo có ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; ông Hoàng Đức Thành, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (UBDT); lãnh đạo các Ban Dân tộc và gần 200 đại biểu là Người có uy tín trong đồng bào DTTS, cán bộ phụ trách công tác dân tộc tại 4 tỉnh: Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Phú Yên.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Y Thông, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT cho hay: Thực hiện Quyết định số 184/QĐ-UBDT ngày 24/3/2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT ban hành kế hoạch công tác PBGDPL năm 2023, thuộc nội dung 2, Tiểu dự án 1, Dự án 10 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ 2021 – 2025 và Công văn số 1203/UBDT-PC, ngày 17/7/2023 của UBDT về việc tổ chức Hội thảo kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng công tác PBGDPL cho đồng bào DTTS trong điều kiện mới khu vực Nam Trung bộ năm 2023.

Ông Y Thông, Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm UBDT phát biểu tại Hội thảo
Ông Y Thông, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT phát biểu tại Hội thảo

Theo Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông, công tác PBGDPL có vai trò hết sức quan trọng và luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm. Chỉ thị 32-CT/TW, ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL đã xác định rõ: PBGDPL là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thời gian qua, UBDT và các bộ ngành, địa phương đã ban hành nhiều văn bản quan trọng để tổ chức triển khai thực hiện. Đối với đồng bào DTTS, đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, nơi mà điều kiện kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng nhiều nơi chưa đồng bộ, công tác PBGDPL cho đồng bào DTTS cũng còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra trong tình hình mới.

Gần 200 đại biểu tham gia Hội Thảo
Gần 200 đại biểu tham gia Hội thảo

Xác định công tác PBGDPL là một nhiệm vụ cần phải được thực hiện một cách thường xuyên, liên tục, rộng khắp ở các cấp, các ngành, các địa phương, với hình thức đa dạng, phong phú. Nội dung PBGDPL cần phải bám sát thực tiễn cuộc sống và đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, quản lý xã hội trong từng giai đoạn, phù hợp với yêu cầu, phong tục, tập quán của khu vực, địa phương cụ thể. Kịp thời thông tin đầy đủ các văn bản có tác động lớn đến xã hội, các vấn đề được xã hội quan tâm, hoặc định hướng dư luận để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, từng bước nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần ổn định chính trị, trật tự xã hội.

Ông Đinh Văn Thiệu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại Hội thảo
Ông Đinh Văn Thiệu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho rằng: Hội thảo lần này sẽ tạo điều kiện cho Khánh Hòa và 3 tỉnh bạn đánh giá lại kết quả đạt được trong công tác PBGDPL cho đồng DTTS thời gian qua; những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc; đồng thời cùng chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay để đề ra giải pháp nâng cao chất lượng công tác này trong thời gian tới. Riêng tại Khánh Hòa, trong 3 năm 2021-2023, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với các địa phương vùng đồng bào DTTS và miền núi tổ chức 36 hội nghị tuyên truyền, PBGDPL; 3 hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật cho hơn 3.000 lượt người. Các già làng, trưởng bản, Người có uy tín trong đồng bào DTTS cũng tích cực tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương…

Ông Trương Văn Phương, Trưởng Ban Dân tộc Phú Yên tham luận tại Hội thảo
Ông Trương Văn Phương, Trưởng Ban Dân tộc Phú Yên tham luận tại Hội thảo

Trình bày tham luận tại Hội nghị, ông Trương Văn Phương, Trưởng Ban Dân tộc Phú Yên cho biết: Vùng đồng bào DTTS của tỉnh có 23 xã, trong đó có 12 xã khu vực III, 1 xã khu vực II, 10 xã khu vực I và 70 thôn, buôn đặc biệt khó khăn. Trong những năm qua, vùng đồng bào DTTS tỉnh Phú Yên tiếp tục có những bước phát triển tích cực; văn hóa truyền thống được giữ gìn và phát huy; hệ thống chính trị được củng cố và hoạt động ngày càng có hiệu quả. Công tác PBGDPL ở vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh có nhiều đổi mới. Các phương pháp, hình thức tuyên truyền được Ban Dân tộc tỉnh quan tâm, chú trọng và phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các địa phương triển khai sinh động, đa dạng gắn với tình hình thực tế từng địa phương.

Hằng năm, Ban Dân tộc tỉnh luôn chủ động tổ chức các đợt khảo sát trực tiếp các xã, trường học vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh, xây dựng, ban hành sớm các kế hoạch triển khai thực hiện PBGDPL phù hợp với từng địa phương... Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền PBGDPL, cần thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL phù hợp với từng đối tượng và từng địa bàn; Biên soạn nội dung tài liệu tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho đồng bào DTTS phải ngắn gọn, dễ hiểu, gắn với thực tiễn đời sống địa phương; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp PBGDPL, tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội đồng phối hợp PBGDPL, phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đang có và đặc biệt phát huy vai trò tuyên truyền của đội ngũ Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS...

Ông Nguyễn Minh Tân, Trưởng Ban Dân tộc Bình Thuận thâm luận tại Hội thảo
Ông Nguyễn Minh Tân, Trưởng Ban Dân tộc Bình Thuận phát biểu tham luận tại Hội thảo

Còn ông Nguyễn Minh Tân, Trưởng Ban Dân tộc Bình Thuận cho hay: Vai trò của đội ngũ già làng, trưởng bản, Người có uy tín trong đồng bào DTTS là hết sức quan trọng trong công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, tỉnh Bình Thuận có 87 Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS. Đội ngũ này tham gia tích cực trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào tham gia, hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc và đại đoàn kết toàn dân tộc...

Cũng theo ông Tân, công tác vận động Người có uy tín trong đồng bào DTTS tham gia tuyên truyền PBGDPL phải được quan tâm chỉ đạo thống nhất, thường xuyên, liên tục của cấp ủy, chính quyền, các cấp; có sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành chức năng, trong đó các cơ quan chuyên trách như: Công an, Ban Dân tộc, Dân vận, Mặt trận làm nòng cốt. Cần có nhận thức đúng đắn về vai trò, vị trí của Người có uy tín và công tác vận động họ tham gia công tác tại địa phương; tạo điều kiện để Người có uy tín tham gia hoạt động, phát huy vai trò đối với các lĩnh vực của đời sống, xã hội phù hợp với điều kiện thực tế của từng đối tượng, để họ được tham gia góp ý kiến xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Thường xuyên tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, cung cấp thông tin về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc cho Người có uy tín...

Tại Hội thảo có 20 tham luận đánh giá thực trạng công tác PBGDPL vùng đồng bào DTTS nói chung; chia sẻ kinh nghiệm, hình thức, phương pháp PBGDPL và một số kỹ năng đặc thù phù hợp với phong tục, tập quán của đồng bào DTTS khu vực Nam Trung bộ cũng như kinh nghiệm PBGDPL để đấu tranh phản bác các luận điệu tuyên truyền thù địch của các thế lực phản động trong vùng đồng bào DTTS. Hội thảo cũng phổ biến những kinh nghiệm phối hợp, lồng ghép, triển khai công tác PBGDPL giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan và kiến nghị khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ trong công tác này.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Đầu tư ứng trước cho đồng bào DTTS - Cách làm hay ở Bình Thuận

Đầu tư ứng trước cho đồng bào DTTS - Cách làm hay ở Bình Thuận

Thông qua Trung tâm Dịch vụ miền núi, Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận đã triển khai chính sách đầu tư ứng trước, trợ cước vận chuyển giống, vật tư..., đồng thời thu mua nông sản cho bà con đồng bào DTTS với giá ổn định hơn so với thị trường. Chính sách này không chỉ giúp bà con có điều kiện để sản xuất, hạn chế tình trạng vay mượn vốn từ bên ngoài với lãi suất cao mà quan trọng hơn là đã khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Hồi sinh làng nghề thổ cẩm trăm năm tuổi của người Ba Na

Hồi sinh làng nghề thổ cẩm trăm năm tuổi của người Ba Na

Sắc màu 54 - Như Quỳnh-Thành Nhân - 22:11, 02/10/2023
Đối với đồng bào DTTS, nghề dệt thổ cẩm truyền thống được xem là một nét văn hóa độc đáo được truyền từ đời này sang đời khác. Tại làng Hà Văn Trên, huyện Vân Canh (Bình Định), nghề dệt thổ cẩm được gìn giữ nguyên vẹn, không chỉ giúp cho đồng bào Ba Na có thêm thu nhập, mà thông qua sự kết hợp với du lịch cộng đồng, sắc màu thổ cẩm của làng nghề trăm năm tuổi này ngày càng được tôn vinh.
Dân tộc Lào

Dân tộc Lào

Media - Hồng Phúc - Đặng Việt Hùng - 22:06, 02/10/2023
Dân tộc Lào còn có tên gọi là Thay, Thay Duồn, Thay Nhuồn, Phu Thay, Phu Lào. Theo số liệu Điều tra thực trạng kinh tế - xã hội 53 DTTS năm 2019, người Lào ở Việt Nam có 17.532 người. Trong đó, nam là 8.991 người, nữ là 8.541 người.
Chế biến sâu, nâng “chất” giá trị dược liệu

Chế biến sâu, nâng “chất” giá trị dược liệu

Media - Trọng Bảo - 22:02, 02/10/2023
Những năm gần đây, nhu cầu sử dụng các sản phẩm dược liệu chăm sóc sức khỏe có xu hướng gia tăng. Nhiều sản phẩm dược liệu vùng cao được người dùng đánh giá là tốt cho sức khỏe. Nắm bắt được tiềm năng này, tại Lào Cai, đã xuất hiện nhiều mô hình liên kết giữa người dân và doanh nghiệp để thực hiện việc chế biến sâu dược liệu. Đặc biệt, các doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư dây chuyền, hệ thống máy móc, công nghệ, nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng, phù hợp với thị hiếu của người dùng; góp phần nâng cao giá trị cây dược liệu, cải thiện thu nhập cho người dân vùng cao…
Xóa bỏ hủ tục lạc hậu trong đồng bào DTTS ở Thanh Hóa: Hiệu quả từ giải pháp tuyên truyền vận động theo phương châm

Xóa bỏ hủ tục lạc hậu trong đồng bào DTTS ở Thanh Hóa: Hiệu quả từ giải pháp tuyên truyền vận động theo phương châm "Mưa dầm thấm lâu"

Xã hội - Quỳnh Trâm - 22:01, 02/10/2023
Với giải pháp thực hiện tuyên truyền, vận động theo phương châm "mưa dầm thấm lâu" nhằm đẩy lùi hủ tục lạc hậu ra khỏi vùng đồng bào DTTS và miền núi; Đặc biệt là quá trình triển khai Đề án “Tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào Mông tỉnh Thanh Hoá ”, những năm gần đây, việc cưới xin, việc tang ở vùng đồng bào Mông đã được tổ chức gọn nhẹ, tiết kiệm. Bên cạnh đó, ý thức về vệ sinh môi trường của người dân đã được nâng lên rõ rệt, đồng bào đã di dời chuồng trại ra xa nhà; cải tạo, làm mới nhà vệ sinh, nhà tắm...
Ngày hội Văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ Nhất tỉnh Lai Châu sẽ diễn ra vào đầu tháng 11

Ngày hội Văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ Nhất tỉnh Lai Châu sẽ diễn ra vào đầu tháng 11

Tin tức - Thanh Nguyên - 20:33, 02/10/2023
Từ ngày 3 - 5/11, tại Lai Châu sẽ diễn ra Ngày hội Văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ Nhất và Tuần Du lịch - Văn hóa tỉnh Lai Châu năm 2023.
Mường Lò - Tinh hoa miền di sản

Mường Lò - Tinh hoa miền di sản

Bất cứ ai đến với Nghĩa Lộ - Mường Lò thời điểm này sẽ được thăng hoa cảm xúc trước vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên và những thảm vàng lúa chín; được chiêm ngưỡng vẻ đẹp duyên dáng yêu kiều của các cô gái Thái; được hòa mình trong vòng những Xòe bất tận để cảm nhận tự trái tim những giá trị văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, với bao cung bậc cảm xúc đắm say và giá trị nhân văn sâu sắc đã và đang trường tồn, lan tỏa của Nghệ thuật Xòe Thái - tinh hoa miền di sản Mường Lò, Nghĩa Lộ.
Chư Pưh (Gia Lai): Giải cứu kịp thời 4 cháu bé mắc kẹt giữa dòng nước lũ

Chư Pưh (Gia Lai): Giải cứu kịp thời 4 cháu bé mắc kẹt giữa dòng nước lũ

Tin tức - Ngọc Thu - 20:29, 02/10/2023
Ngày 2/10, ông Phạm Đức Ngọc - Bí thư Đảng uỷ xã Ia Blứ (huyện Chư Pưh, Gia Lai) cho biết, lực lượng chức năng của huyện đã giải cứu thành công 4 cháu bé đi chăn bò bị mắc kẹt giữa dòng nước dữ.
Đầu tư ứng trước cho đồng bào DTTS - Cách làm hay ở Bình Thuận

Đầu tư ứng trước cho đồng bào DTTS - Cách làm hay ở Bình Thuận

Công tác Dân tộc - T.Nhân - 20:24, 02/10/2023
Thông qua Trung tâm Dịch vụ miền núi, Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận đã triển khai chính sách đầu tư ứng trước, trợ cước vận chuyển giống, vật tư..., đồng thời thu mua nông sản cho bà con đồng bào DTTS với giá ổn định hơn so với thị trường. Chính sách này không chỉ giúp bà con có điều kiện để sản xuất, hạn chế tình trạng vay mượn vốn từ bên ngoài với lãi suất cao mà quan trọng hơn là đã khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Tổ chức triển lãm “Thành xưa, phố cũ”

Tổ chức triển lãm “Thành xưa, phố cũ”

Sắc màu 54 - T.Hợp - 20:00, 02/10/2023
Chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2023), Trung tâm Lưu trữ quốc gia I, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội tổ chức Triển lãm “Thành xưa, phố cũ”.
Tin trong ngày - 2/10/2023

Tin trong ngày - 2/10/2023

Media - BDT - 20:00, 02/10/2023
Bản tin hôm nay, 02/10 có những thông tin đáng chú ý sau: Khai mạc Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII. Bộ Y tế phát động Tuần lễ làm mẹ an toàn năm 2023. Bám làng tận tâm “gieo chữ”. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Già làng Thông Minh Tìm tận tuỵ với làng Chăm Palei Mali

Già làng Thông Minh Tìm tận tuỵ với làng Chăm Palei Mali

Người có uy tín - Hà Thanh Tú - 19:53, 02/10/2023
Không lâu nữa, ngày 13-14 tháng 10 năm 2023, Lễ hội Pô Sah Inư truyền thống hàng năm của đồng bào Chăm Bình Thuận sẽ diễn ra tại tháp Pô Sah Inư (phường Phú Hài, TP Phan Thiết). Để chuẩn bị cho lễ hội truyền thống của dân tộc, thời gian này, ông Thông Minh Tìm, Người có uy tín của làng Chăm Palei Mưli lại càng bận rộn, tất bật.