Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc: Hội nghị học tập chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Hồng Phúc - 23:23, 22/05/2023

Ngày 22/5, tại Hà Nội, Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ". PGs.Ts. Nguyễn Toàn Thắng - nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh là báo cáo viên tại Hội nghị.

PGs.Ts. Nguyễn Toàn Thắng - nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh là báo cáo viên tại Hội nghị
PGs.Ts. Nguyễn Toàn Thắng - nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh là báo cáo viên tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn; các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan UBDT; Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; Cấp ủy các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ; Ban Chấp hành các tổ chức đoàn thể cơ quan (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh); tập thể lãnh đạo các Vụ, đơn vị trực thuộc UBDT cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ. Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe PGs.Ts. Nguyễn Toàn Thắng truyền đạt, phổ biến những nội dung cơ bản, gồm: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong gương mẫu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.

Theo đó, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng công tác cán bộ. Người xác định “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, phải xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”. Một trong những cách thức, biện pháp mà Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc đến khi xây dựng đội ngũ cán bộ là “nêu gương”, Người nhiều lần nhấn mạnh trách nhiệm, bổn phận, tư cách của người cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo rằng “nói đi đôi với làm”, “cố gắng làm kiểu mẫu cho quần chúng trong mọi việc”, “gương mẫu, gian khổ đi trước, hưởng thụ đi sau”...

Sau hơn 35 năm thực hiện Đổi mới, đất nước đã đạt được nhiều thành tựu rất to lớn, đồng thời đang phải đối mặt với không ít khó khăn, nguy cơ, thách thức.

Hội nghị Trung ương 4 khóa XI đã đề ra nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách hiện nay về xây dựng Đảng”. Nghị quyết chỉ rõ: “Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác xây dựng đảng còn không ít hạn chế, yếu kém, thậm chí có những yếu kém, khuyết điểm kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ chậm khắc phục, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng; nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ”

Đảng ta đã thẳng thắn chỉ ra thực trạng: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, tham nhũng lãng phí, tùy tiện vô nguyên tắc”. Bởi vậy chúng ta cần học tập và làm theo Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, làm cho toàn Đảng trở thành một khối thống nhất về nhận thức và tư tưởng, tiếp tục lãnh đạo cách mạng Việt Nam tiến về phía trước, vượt qua được những khó khăn thách thức, giành những thắng lợi vẻ vang.

Kế thừa và vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc trong thời đại ngày nay, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng đã xác định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045. Đồng thời chỉ rõ: “Động lực và nguồn động lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Quang cảnh Hội nghị tại đầu cầu chính UBDT
Quang cảnh Hội nghị tại đầu cầu chính UBDT

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đảng xác định trong giai đoạn hiện nay, cần tiếp tục triển khai Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên thật sự tiên phong gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ có ý nghĩa hết sức to lớn và giá trị định hướng sâu sắc trong nghiên cứu lý luận và thực tiễn về sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước theo con đường chủ nghĩa xã hội. Đây chính là cơ sở, nền tảng lý luận quan trọng để Đảng ta đổi mới tư duy, nắm bắt thực tiễn, tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan, hoạch định đường lối đổi mới từ Đại hội lần thứ VI của Đảng (12/1986) và cho đến hôm nay Đảng tiếp tục lãnh đạo sự nghiệp đổi mới toàn diện trên đất nước ta có thành quả to lớn trên mọi phương diện kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, đem hạnh phúc cho nhân dân.

Tinh thần, thái độ, trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên có vai trò rất to lớn để biến đường lối, chủ trương của Đảng thành hiện thực. Theo đó, giải pháp để đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, các cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cần thực hiện nói đi đôi với làm, lý luận gắn liền với thực tiễn. Phải biết nhìn thẳng vào sự thật, không nể nang, né tránh, tìm ra những ưu điểm để phát huy, có các biện pháp khắc phục, sửa chữa sai lầm, yếu kém, khuyết điểm một cách thiết thực, hiệu quả.

Ngoài ra, cần đổi mới đồng bộ, mạnh mẽ công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, kết hợp chặt chẽ việc xây dựng đội ngũ cán bộ với sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế trong hệ thống chính trị gắn với đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống…

Việc tổ chức học tập chuyên đề vào thời điểm này là rất thiết thực, nhằm tiếp tục đưa nội dung học tập, làm theo Bác vào trong công tác và sinh hoạt, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp của UBDT.

Để việc nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín,đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ” đi vào chiều sâu, thiết thực, đạt kết quả tốt, Đảng bộ cơ quan UBDT đề nghị cấp ủy các cấp tiếp thu các nội dung chuyên đề do báo cáo viên truyền đạt, vận dụng sáng tạo vào quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin nổi bật trang chủ
Ủy ban Dân tộc gặp mặt Đoàn đại biểu Người có uy tín tỉnh Bình Định

Ủy ban Dân tộc gặp mặt Đoàn đại biểu Người có uy tín tỉnh Bình Định

Người có uy tín - Mắn On - 21:30, 09/06/2023
Chiều 9/6, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), được sự ủy quyền của Lãnh đạo Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số Lưu Xuân Thủy đã chủ trì tiếp và gặp mặt Đoàn đại biểu gồm 27 Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Bình Định.
Hòa Bình: Phát huy hiệu quả các chính sách dân tộc

Hòa Bình: Phát huy hiệu quả các chính sách dân tộc

Công tác Dân tộc - Văn Hoa - 21:24, 09/06/2023
Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Hòa Bình được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trên các mặt kinh tế - xã hội (KT-XH). Đồng bào các DTTS tỉnh Hòa Bình cùng với Nhân dân trong toàn tỉnh đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển.
Tin trong ngày - 9/6/2023

Tin trong ngày - 9/6/2023

Media - BDT - 20:00, 09/06/2023
Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Tiếp tục Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận tại tổ dự án Luật Đất đai (sửa đổi); Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc lần thứ 41, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Slovakia chính thức công nhận cộng đồng người gốc Việt Nam là dân tộc thiểu số; 1.000 nghệ sĩ thi độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc... cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Quảng Ninh: Người dân vùng cao lo lắng khi

Quảng Ninh: Người dân vùng cao lo lắng khi "con đến tuổi mà chưa được tiêm mũi vắc xin nào"

Sức khỏe - Mỹ Dung - 19:31, 09/06/2023
Trong khoảng gần tháng nay, Quảng Ninh là một trong nhiều địa phương trên cả nước thiếu vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng, dẫn đến việc không ít trẻ bị nhỡ lịch tiêm. Nhiều người dân, đặc biệt là khu vực vùng đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa đang rất lo lắng khi “con đến tuổi mà chưa được tiêm mũi nào”.
Bắc Giang: Gần 2 năm trúng đấu giá, nhưng tài sản không được bàn giao theo quy định của pháp luật

Bắc Giang: Gần 2 năm trúng đấu giá, nhưng tài sản không được bàn giao theo quy định của pháp luật

Pháp luật - Nguyễn Kiều - 19:10, 09/06/2023
Đã gần 2 năm trôi qua, kể từ ngày trúng đấu giá và hoàn tất các thủ tục Hợp đồng mua bán tài sản, thế nhưng anh Nguyễn Nhật Quang, thôn Làng Thị, xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang - người trúng đấu giá vẫn chưa được đơn vị có tài sản đấu giá, là Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Yên, bàn giao tài sản.
Dân tộc Phù Lá

Dân tộc Phù Lá

Phù Lá là dân tộc rất ít người, sinh sống chủ yếu ở vùng miền núi phía Bắc như Lào Cai, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Yên Bái, Điện Biên.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Cần quy định cụ thể phương pháp xác định giá đất trong Luật Đất đai

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Cần quy định cụ thể phương pháp xác định giá đất trong Luật Đất đai

Thời sự - PV - 19:01, 09/06/2023
Nhấn mạnh định giá đất là vấn đề khó nhất trong tài chính đất đai, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Luật Đất đai phải quy định cụ thể về nguyên tắc xác định giá đất cũng như phương pháp xác định giá đất để Quốc hội thảo luận và cho ý kiến.
Dân tộc Phù Lá

Dân tộc Phù Lá

Media - Hồng Phúc - Đặng Việt Hùng - 19:00, 09/06/2023
Phù Lá là dân tộc rất ít người, sinh sống chủ yếu ở vùng miền núi phía Bắc như Lào Cai, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Yên Bái, Điện Biên.
Xây dựng nông thôn mới ở vùng cao, khi người dân đồng thuận

Xây dựng nông thôn mới ở vùng cao, khi người dân đồng thuận

Media - Trọng Bảo - 18:52, 09/06/2023
Bảo Thắng là huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Lào Cai. Với phương châm xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, hiện nay, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã đang tập trung duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí theo Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với sự đồng thuận của người dân, thì đây chính là động lực để địa phương tiếp tục phấn đấu.
Tháo nút thắt trong giải ngân vốn đầu tư công

Tháo nút thắt trong giải ngân vốn đầu tư công

Media - Trọng Bảo - 18:48, 09/06/2023
Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đang là vẫn đề nóng đối với các địa phương trong cả nước. Bằng nhiều giải pháp, cách làm, tỉnh miền núi Lào Cai đã và đang đạt được những kết quả đáng khích lệ trong giải ngân nguồn vốn này. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai cũng còn những vướng mắc nhất định, đòi hỏi sớm được tháo gỡ để đạt mục tiêu đề ra.
Bình Định: Tập huấn công tác bảo tồn văn hóa, truyền dạy nghề dệt thổ cẩm truyền thống

Bình Định: Tập huấn công tác bảo tồn văn hóa, truyền dạy nghề dệt thổ cẩm truyền thống

Công tác Dân tộc - L.Phương - 18:00, 09/06/2023
Ngày 9/6, tại xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định), Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Bình Định đã tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, truyền dạy văn hóa phi vật thể cho 60 học viên là công chức văn hóa xã, Trưởng thôn, làng, Người có uy tín, đồng bào dân tộc Ba Na (nhóm Ba Na Kriêm) ở địa phương.