Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Chính phủ thống nhất với các nội dung chủ yếu của Đề án tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi

PV - 22:52, 13/08/2019

Ngày 13/8/2019, Chính Phủ đã ban hành Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2019, trong đó thống nhất với các nội dung chủ yếu của Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) vùng DTTS và miền núi. Đây là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là cơ sở để UBDT tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan sớm hoàn thiện Đề án báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội theo quy định.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến trình bày báo cáo đánh giá kết quả 3 năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến trình bày báo cáo đánh giá kết quả 3 năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Ngày 23/10/2018, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến đã trình bày Báo cáo đánh giá kết quả 3 năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi. Báo cáo cho thấy, từ năm 2016 đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành hơn 40 văn bản đề cập đến việc ưu tiên phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi, trong đó có 15 đề án, chính sách dân tộc.

Theo đó, các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị đã nỗ lực cao độ cho công tác giảm nghèo ở vùng DTTS và miền núi, đạt kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đề ra.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi đã bộc lộ những tồn tại, hạn chế nhất định. Một số chính sách không đạt được mục tiêu các đề án, chính sách đã được phê duyệt. Một số vấn đề bức xúc trong đồng bào DTTS như: Di cư tự phát, thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt... giải quyết chưa hiệu quả, đời sống của một bộ phận đồng bào DTTS còn nhiều khó khăn; chất lượng nguồn nhân lực và mặt bằng dân trí thấp; đói nghèo, thiên tai, bệnh tật, đang là thách thức lớn; chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa ở vùng DTTS và miền núi tuy đã được nâng lên nhưng so với mặt bằng chung vẫn còn thấp; nhận thức của một số cán bộ, công chức, viên chức còn phiến diện, chưa thật lòng quan tâm đến vùng dân tộc và miền núi…

Trên cơ sở đó, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 74/2018/QH14, trong đó có nội dung giao Chính phủ xây dựng Đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi, vùng có điều kiện ĐBKK, trình Quốc hội vào kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2019), thực hiện từ năm 2021; Chính phủ đã giao UBDT chủ trì, phối hợp với các bộ ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ này.

Sau khi được Quốc hội, Chính phủ giao nhiệm vụ, UBDT đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai xây dựng Đề án tổng thể. Sau khi dự thảo Đề án tổng thể hoàn thành, UBDT đã tổ chức nhiều hội thảo tham vấn, lấy ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học về nội dung Đề án.

Theo thống kê của UBDT, đã có hơn 1.300 đại biểu tham gia các hội thảo góp ý vào nội dung Đề án tổng thể. Những ý kiến góp ý của đại biểu tại các hội thảo đã được Ban soạn thảo Đề án tổng hợp, chắt lọc hoàn thiện nội dung Đề án tổng thể trình Chính phủ.

Trên cơ sở đó, ngày 1/8/2019, tại Trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ họp Phiên thường kỳ tháng 7. Bên cạnh thảo luận về tình hình KT-XH, Chính phủ đã nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến trình bày dự thảo Đề án Tổng thể phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi để xem xét, cho ý kiến trước khi trình Quốc hội phê duyệt.

Xác định tầm quan trọng của Đề án đối với đời sống cộng đồng các DTTS và người dân sinh sống trên địa bàn trọng yếu của quốc gia, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Xây dựng Đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi để chúng ta có được một bức tranh tổng quát về phương diện chiến lược phát triển, cơ chế chính sách, mục tiêu, hệ thống chỉ tiêu cụ thể và nguồn lực triển khai thực hiện trong giai đoạn tới”.

Thủ tướng Chính phủ cũng chia sẻ thông tin về quá trình xây dựng dự thảo Đề án, từ việc trực tiếp giao nhiệm vụ cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất các nội dung cụ thể của Đề án. Trước khi trình bày tại phiên họp Chính phủ lần này, Thủ tướng đã giao cho UBDT làm việc với các bộ, ngành, địa phương để xin ý kiến và báo cáo trực tiếp, xin ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. Từ đó hoàn thiện các nội dung đề xuất, cơ chế, chính sách và giải pháp tổ chức thực hiện Đề án.

Ngày 13/8/2019, Chính Phủ đã ban hành Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2019, trong đó thống nhất với các nội dung chủ yếu của Đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi do UBDT trình. Theo đó, giao UBDT chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ, hoàn thiện Đề án, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội và hồ sơ kèm theo; trong đó, xác định tên gọi là Đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi; phạm vi Đề án thực hiện ở các xã vùng đồng bào DTTS và miền núi; tích hợp các chính sách thành Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi để thực hiện từ năm 2021; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội theo quy định.

Đồng thời, giao UBDT Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng Đề án rà soát, sắp xếp, điều chỉnh các đơn vị sự nghiệp công lập có liên quan đến công tác dân tộc về trực thuộc Ủy ban Dân tộc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với đó, Chính phủ cũng giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất xử lý các kiến nghị về việc giao UBDT nhiệm vụ theo dõi sắp xếp ổn định dân cư hộ DTTS; thẩm định các chính sách dân tộc, chính sách phát triển KT-XH các xã ĐBKK; theo dõi, quản lý các trường dân tộc nội trú khu vực, dự bị đại học dân tộc vùng, hệ cử tuyển, một số trường văn hóa nghệ thuật, bảo tàng dân tộc đặc trưng cho vùng miền, dân tộc; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Việc Chính phủ ban hành Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2019, trong đó thống nhất với các nội dung chủ yếu của Đề án là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; là cơ sở để UBDT tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan sớm hoàn thiện Đề án báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội theo quy định.

MẠNH HÀ

Tin nổi bật trang chủ
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến làm việc với Đoàn công tác Học viện Chính trị Công an Nhân dân

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến làm việc với Đoàn công tác Học viện Chính trị Công an Nhân dân

Sáng 8/7/2020, tại Hà Nội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Đỗ Văn Chiến đã có buổi làm việc với Đoàn công tác của Học viện Chính trị Công an Nhân dân (CAND) do Trung tướng Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện làm Trưởng đoàn. Cùng dự buổi làm việc có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông; Lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc UBDT và Học viện Chính trị CAND.
Xét tuyển giáo viên ở Yên Thành (Nghệ An): Mập mờ hai chữ “đặc cách”

Xét tuyển giáo viên ở Yên Thành (Nghệ An): Mập mờ hai chữ “đặc cách”

Giáo dục - Sỹ Hào - 19:44, 11/07/2020
Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, các địa phương được phép xét đặc cách đối với những giáo viên (GV) đã có hợp đồng lao động (HĐLĐ) và đóng BHXH bắt buộc theo quy định từ năm 2015 trở về trước. Tuy nhiên, khi thực hiện chủ trương này, UBND huyện Yên Thành (Nghệ An) lại có cách xét tuyển “đặc cách” rất lạ thường.
Gặp những cư dân trong “Ngôi nhà chung”

Gặp những cư dân trong “Ngôi nhà chung”

Sắc màu 54 - Hiếu Anh - 18:22, 11/07/2020
Nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các DTTS, Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam (VHDLCDTVN), Đồng Mô, Sơn Tây (Hà Nội) đã đón một số đồng bào ở các bản làng vùng DTTS và miền núi về sinh sống. Mô hình này không chỉ giúp quảng bá văn hóa của đồng bào mà còn tạo ra những giá trị kinh tế bền vững.
Mua sắm thiết bị ở Cục Công nghệ Thông tin, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: Nhiều nghi vấn cần được làm rõ

Mua sắm thiết bị ở Cục Công nghệ Thông tin, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: Nhiều nghi vấn cần được làm rõ

Bạn đọc - Phóng viên Điều tra - 18:04, 11/07/2020
Báo Dân tộc và Phát triển số 47, ra ngày 13/6 có đăng tải bài viết: Cục Công nghệ thông tin, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: Có đi ngược chủ trương tiết kiệm trong đấu thầu? Theo đó, bài báo phản ánh, gói thầu mua sắm, thay thế thiết bị công nghệ thông tin (CNTT) cho cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có tỷ lệ tiết kiệm thấp và ngày càng giảm dần. Mở rộng điều tra, phóng viên nhận thấy xung quanh gói thầu này còn có nhiều nghi vấn cần được làm rõ.
Xác định thế mạnh để tạo đột phá

Xác định thế mạnh để tạo đột phá

Kinh tế - Tùng Nguyên - 17:47, 11/07/2020
Phát triển sản xuất, nâng cao tiêu chí thu nhập là yêu cầu trong xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, tiến đến NTM kiểu mẫu. Với điều kiện đặc thù của mỗi địa phương thì để đạt chỉ tiêu này sẽ rất khó nếu không xác định được thế mạnh, từ đó tạo đột phá trong phát triển sản xuất.
Tuần lễ giới thiệu các sản phẩm nông sản sạch tỉnh Bắc Kạn năm 2020 tại Hà Nội

Tuần lễ giới thiệu các sản phẩm nông sản sạch tỉnh Bắc Kạn năm 2020 tại Hà Nội

Tin tức - Hồng Minh - 13:01, 11/07/2020
Từ ngày 10 - 12/7, UBND tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Công ty CP Dịch vụ thương mại tổng hợp Vincommerce tổ chức “Tuần lễ giới thiệu bí xanh thơm, Gạo Japonica và các sản phẩm nông sản sạch tỉnh Bắc Kạn năm 2020” tại Hà Nội.
Đảng bộ Huyện Mang Thít (Vĩnh Long): Đại hội điểm bầu trực tiếp Bí thư thành công tốt đẹp

Đảng bộ Huyện Mang Thít (Vĩnh Long): Đại hội điểm bầu trực tiếp Bí thư thành công tốt đẹp

Dân tộc - Miền núi - Như Tâm - 22:41, 10/07/2020
Trong 3 ngày (8 - 10/7) huyện Mang Thít (Vĩnh Long) đã tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với sự tham dự của 237 đại biểu chính thức, đại diện cho 3.453 đảng viên thuộc 41 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Đây là Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở được Tỉnh ủy Vĩnh Long chọn làm điểm bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự Đại hội. Cùng dự có đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long.
UBDT: Hội thảo Góp ý dự thảo Quy chế văn thư, Quy chế công tác lưu trữ

UBDT: Hội thảo Góp ý dự thảo Quy chế văn thư, Quy chế công tác lưu trữ

Tin tức - Hồng Minh - 17:40, 10/07/2020
Sáng 10/7, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Hội thảo Góp ý dự thảo Quy chế văn thư, Quy chế công tác lưu trữ của UBDT. Thừa ủy quyền của Lãnh đạo UBDT, ông Ngô Quang Hải, Phó Chánh Văn phòng UBDT chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo, chuyên viên các Vụ, đơn vị thuộc UBDT; các đồng chí đại diện Cục Văn thư- Lưu trữ Nhà nước (Bộ Nội vụ).
Ban Dân tộc TP. Hà Nội: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc

Ban Dân tộc TP. Hà Nội: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc

Thời sự - Thúy Hồng - 17:32, 10/07/2020
Sáng 10/7, tại Hà Nội, Ban Dân tộc TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội dự, chỉ đạo Hội nghị.
Đê sông Chu qua huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa): “Sáng bàn giao, chiều hỏng” vì xe quá tải?

Đê sông Chu qua huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa): “Sáng bàn giao, chiều hỏng” vì xe quá tải?

Bạn đọc - Quỳnh Chi - 15:50, 10/07/2020
Sau một thời gian ngắn hoàn thiện và đưa vào hoạt động, tuyến đê sông Chu ở huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) đã xuống cấp nghiêm trọng. Lãnh đạo huyện cho rằng, nguyên nhân vì xe quá khổ, quá tải hoạt động.
Thanh Hóa: Thiếu nước nghiêm trọng do khô hạn kéo dài

Thanh Hóa: Thiếu nước nghiêm trọng do khô hạn kéo dài

Đời sống - Xã hội - Quỳnh Trâm - 15:36, 10/07/2020
Nắng hạn kéo dài hơn một tháng qua, khiến hơn 9.000ha ruộng thiếu nước, còn người dân thì thiếu nước sinh hoạt. Đây là tình trạng xảy ra tại hầu hết các huyện của tỉnh Thanh Hóa như Quảng Xương, Như Thanh, Như Xuân, Thạch Thành, Yên Định và TP. Sầm Sơn.