Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Chính phủ thống nhất với các nội dung chủ yếu của Đề án tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi

PV - 22:52, 13/08/2019

Ngày 13/8/2019, Chính Phủ đã ban hành Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2019, trong đó thống nhất với các nội dung chủ yếu của Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) vùng DTTS và miền núi. Đây là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là cơ sở để UBDT tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan sớm hoàn thiện Đề án báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội theo quy định.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến trình bày báo cáo đánh giá kết quả 3 năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến trình bày báo cáo đánh giá kết quả 3 năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Ngày 23/10/2018, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến đã trình bày Báo cáo đánh giá kết quả 3 năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi. Báo cáo cho thấy, từ năm 2016 đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành hơn 40 văn bản đề cập đến việc ưu tiên phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi, trong đó có 15 đề án, chính sách dân tộc.

Theo đó, các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị đã nỗ lực cao độ cho công tác giảm nghèo ở vùng DTTS và miền núi, đạt kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đề ra.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi đã bộc lộ những tồn tại, hạn chế nhất định. Một số chính sách không đạt được mục tiêu các đề án, chính sách đã được phê duyệt. Một số vấn đề bức xúc trong đồng bào DTTS như: Di cư tự phát, thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt... giải quyết chưa hiệu quả, đời sống của một bộ phận đồng bào DTTS còn nhiều khó khăn; chất lượng nguồn nhân lực và mặt bằng dân trí thấp; đói nghèo, thiên tai, bệnh tật, đang là thách thức lớn; chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa ở vùng DTTS và miền núi tuy đã được nâng lên nhưng so với mặt bằng chung vẫn còn thấp; nhận thức của một số cán bộ, công chức, viên chức còn phiến diện, chưa thật lòng quan tâm đến vùng dân tộc và miền núi…

Trên cơ sở đó, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 74/2018/QH14, trong đó có nội dung giao Chính phủ xây dựng Đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi, vùng có điều kiện ĐBKK, trình Quốc hội vào kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2019), thực hiện từ năm 2021; Chính phủ đã giao UBDT chủ trì, phối hợp với các bộ ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ này.

Sau khi được Quốc hội, Chính phủ giao nhiệm vụ, UBDT đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai xây dựng Đề án tổng thể. Sau khi dự thảo Đề án tổng thể hoàn thành, UBDT đã tổ chức nhiều hội thảo tham vấn, lấy ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học về nội dung Đề án.

Theo thống kê của UBDT, đã có hơn 1.300 đại biểu tham gia các hội thảo góp ý vào nội dung Đề án tổng thể. Những ý kiến góp ý của đại biểu tại các hội thảo đã được Ban soạn thảo Đề án tổng hợp, chắt lọc hoàn thiện nội dung Đề án tổng thể trình Chính phủ.

Trên cơ sở đó, ngày 1/8/2019, tại Trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ họp Phiên thường kỳ tháng 7. Bên cạnh thảo luận về tình hình KT-XH, Chính phủ đã nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến trình bày dự thảo Đề án Tổng thể phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi để xem xét, cho ý kiến trước khi trình Quốc hội phê duyệt.

Xác định tầm quan trọng của Đề án đối với đời sống cộng đồng các DTTS và người dân sinh sống trên địa bàn trọng yếu của quốc gia, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Xây dựng Đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi để chúng ta có được một bức tranh tổng quát về phương diện chiến lược phát triển, cơ chế chính sách, mục tiêu, hệ thống chỉ tiêu cụ thể và nguồn lực triển khai thực hiện trong giai đoạn tới”.

Thủ tướng Chính phủ cũng chia sẻ thông tin về quá trình xây dựng dự thảo Đề án, từ việc trực tiếp giao nhiệm vụ cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất các nội dung cụ thể của Đề án. Trước khi trình bày tại phiên họp Chính phủ lần này, Thủ tướng đã giao cho UBDT làm việc với các bộ, ngành, địa phương để xin ý kiến và báo cáo trực tiếp, xin ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. Từ đó hoàn thiện các nội dung đề xuất, cơ chế, chính sách và giải pháp tổ chức thực hiện Đề án.

Ngày 13/8/2019, Chính Phủ đã ban hành Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2019, trong đó thống nhất với các nội dung chủ yếu của Đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi do UBDT trình. Theo đó, giao UBDT chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ, hoàn thiện Đề án, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội và hồ sơ kèm theo; trong đó, xác định tên gọi là Đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi; phạm vi Đề án thực hiện ở các xã vùng đồng bào DTTS và miền núi; tích hợp các chính sách thành Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi để thực hiện từ năm 2021; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội theo quy định.

Đồng thời, giao UBDT Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng Đề án rà soát, sắp xếp, điều chỉnh các đơn vị sự nghiệp công lập có liên quan đến công tác dân tộc về trực thuộc Ủy ban Dân tộc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với đó, Chính phủ cũng giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất xử lý các kiến nghị về việc giao UBDT nhiệm vụ theo dõi sắp xếp ổn định dân cư hộ DTTS; thẩm định các chính sách dân tộc, chính sách phát triển KT-XH các xã ĐBKK; theo dõi, quản lý các trường dân tộc nội trú khu vực, dự bị đại học dân tộc vùng, hệ cử tuyển, một số trường văn hóa nghệ thuật, bảo tàng dân tộc đặc trưng cho vùng miền, dân tộc; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Việc Chính phủ ban hành Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2019, trong đó thống nhất với các nội dung chủ yếu của Đề án là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; là cơ sở để UBDT tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan sớm hoàn thiện Đề án báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội theo quy định.

MẠNH HÀ

Tin cùng chuyên mục
Thủ tướng chủ trì họp Thường trực Chính phủ về COVID-19

Thủ tướng chủ trì họp Thường trực Chính phủ về COVID-19

Sáng 7/8, chủ trì họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tinh thần quyết liệt, không được chủ quan, lơ là, “địa phương nào, ngành nào không có trách nhiệm, không thực hiện tốt chủ trương phòng chống dịch hiện nay sẽ được kiểm tra, xử lý nghiêm khắc”.
Mô hình làm du lịch sinh thái của già làng Mà A Giá

Mô hình làm du lịch sinh thái của già làng Mà A Giá

Gương sáng giữa cộng đồng - Thành Nhân - 1 giờ trước
Người T’rin (một nhánh của dân tộc Cơ Ho) tại xã Giang Ly, huyện miền núi Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) vốn yêu rừng và sống gắn bó với rừng, nhưng lâu nay chưa ai nghĩ đến việc tận dụng rừng để làm du lịch sinh thái. Mạnh dạn thay đổi nếp nghĩ của đồng bào mình, hơn 10 năm nay, già làng Mà A Giá âm thầm giữ rừng, giữ nước để làm nên một khu du lịch sinh thái cuốn hút giữa đại ngàn mang tên Mà Giá.
Vinamilk đồng hành cùng miền Trung chống dịch Covid - 19

Vinamilk đồng hành cùng miền Trung chống dịch Covid - 19

Nhịp cầu nhân ái - PV - 1 giờ trước
Cùng với Bộ Y tế đang tập trung toàn lực hỗ trợ “chia lửa” với Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi dập dịch Covid-19, với trách nhiệm của công ty dinh dưỡng hàng đầu của cả nước, luôn đồng hành cùng chính phủ và cộng đồng trong “cuộc chiến” với đại dịch, Vinamilk đã nhanh chóng hỗ trợ gần 170.000 các sản phẩm dinh dưỡng cần thiết đến các khu vực cách ly của 3 địa phương: TP. Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi.
Về bản Háng Đề Đài

Về bản Háng Đề Đài

Đời sống - Xã hội - Thanh Huyền - 1 giờ trước
Đến bản Háng Đề Đài, xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái), để tận mắt chứng kiến một vùng đất còn quá nhiều khó khăn với địa hình chia cắt, đường sá đi lại khó khăn, không điện, điều kiện sống thiếu thốn trăm bề khiến 135 hộ đồng bào dân tộc Mông nơi đây quẩn quanh trong nghèo đói…
Vận hành hồ đập mùa mưa lũ đang gặp nhiều khó khăn

Vận hành hồ đập mùa mưa lũ đang gặp nhiều khó khăn

Môi trường sống - Khánh Thi - 1 giờ trước
Năm nay, dưới tác động của La Nina (hiện tượng nhiệt độ nước biển tại khu vực Thái Bình Dương lạnh đi một cách bất thường, gây bão tố trên Đại Tây Dương, ảnh hưởng mạnh nhất vào cuối năm cho tới tháng 2 năm sau), nước ta sẽ đón những trận mưa lũ đặc biệt lớn có thể sẽ xảy ra, nhất là ở miền Bắc. Song, việc vận hành hồ đập trong điều kiện mưa lũ lại đang gặp nhiều khó khăn.
Hà Nội: Chủ động, sẵn sàng ứng phó với dịch COVID -19

Hà Nội: Chủ động, sẵn sàng ứng phó với dịch COVID -19

Tin tức - PV - 1 giờ trước
Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu kích hoạt đồng bộ các hoạt động phòng, chống dịch theo từng cấp độ, diễn biến tình hình và nguyên tắc “4 tại chỗ” như trong giai đoạn trước; chuẩn bị nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch và trong tình huống dịch bùng phát lại ở cấp độ cao...
Thực trạng đội ngũ y tế thôn, bản: Thừa trách nhiệm - Thiếu chính sách ( Bài 2 )

Thực trạng đội ngũ y tế thôn, bản: Thừa trách nhiệm - Thiếu chính sách ( Bài 2 )

Sức khỏe - Sỹ Hào - 1 giờ trước
Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 113/2015/QH13 về “Phát triển đội ngũ nhân viên, cộng tác viên y tế thôn, bản (YTTB) nhất là ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới”, Bộ Y tế đã triển khai nhiều dự án liên quan đến phát triển đội ngũ nhân viên YTTB. Tuy nhiên, hiện chế độ, chính sách cho đội ngũ này vẫn chưa thống nhất.
Điện lực Lào Cai: Chủ động các phương án cấp điện phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT

Điện lực Lào Cai: Chủ động các phương án cấp điện phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT

Đời sống - Xã hội - Trọng Bảo - 2 giờ trước
Để bảo đảm nguồn điện ổn định, phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2020 diễn ra từ 8 – 10/8, Công ty Điện lực Lào Cai đã xây dựng các phương án dự phòng chủ động ứng phó và giải quyết mọi tình huống.
Phát động Chiến dịch “Niềm tin chiến thắng” phòng, chống dịch COVID-19

Phát động Chiến dịch “Niềm tin chiến thắng” phòng, chống dịch COVID-19

Đời sống - Xã hội - PV - 2 giờ trước
Từ ngày 6/8 đến ngày 30/9, Bộ Y tế phối hợp cùng 8 đơn vị khác thực hiện chiến dịch truyền thông lan tỏa thông điệp “Niềm tin chiến thắng”, kêu gọi cộng đồng phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới.
Hiệu quả từ việc hỗ trợ hộ nghèo theo nhu cầu

Hiệu quả từ việc hỗ trợ hộ nghèo theo nhu cầu

Công tác Dân tộc - Thúy Hồng - 2 giờ trước
Chủ động tiến hành rà soát danh sách các hộ nghèo, lựa chọn, bình xét dân chủ để phân bổ, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thiết bị máy móc hỗ trợ sản xuất theo nhu cầu của người dân… là cách làm mang lại hiệu quả tích cực khi triển khai thực hiện dự án hỗ trợ sản xuất từ Chương trình 135 trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu). Thông qua nguồn hỗ trợ, bà con những vùng khó khăn trên địa bàn có thêm nguồn lực phát triển kinh tế, từng bước ổn định đời sống.
Văn Quan (Lạng Sơn): Ổn định hoạt động tổ chức bộ máy cơ sở sau sáp nhập

Văn Quan (Lạng Sơn): Ổn định hoạt động tổ chức bộ máy cơ sở sau sáp nhập

Sự kiện - Bình luận - Thúy Hồng - 2 giờ trước
Thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lạng Sơn theo Nghị quyết 818/NQ-UBTVQH14, toàn huyện Văn Quan còn 16 xã và 1 thị trấn, giảm 7 xã so với năm 2019. Mặc dù, các đơn vị hành chính cấp xã đã nhanh chóng đi vào hoạt động, tuy nhiên, sau sáp nhập cán bộ, công chức, viên chức dôi dư số lượng nhiều, đặc biệt việc cán bộ tiếp cận địa bàn mới, khối lượng công việc tăng, ít nhiều ảnh hưởng tới chất lượng, hiệu quả công việc.