Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh chủ trì họp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của cơ quan UBDT

Thúy Hồng - 17:40, 08/06/2023

Chiều 8/6, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh chủ trì họp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của cơ quan UBDT. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn, lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc UBDT; các thành viên Ban Chỉ đạo.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh chủ trì cuộc họp
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh chủ trì cuộc họp

Báo cáo tại cuộc họp về tình hình triển khai nhiệm vụ của Trung tâm Chuyển đổi số, ông Nguyễn Ngọc Hà - Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số - Ủy ban Dân tộc (UBDT) cho biết: Trong 5 tháng đầu năm, thực hiện nhiệm vụ do lãnh đạo UBDT giao, Trung tâm Chuyển đổi số đã có công văn số 64/TTCĐS-CNTT ngày 4/3/2023 về việc Xây dựng kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 và đề xuất nội dung xây dựng cơ sở dữ liệu theo chức năng, nhiệm vụ của vụ, đơn vị.

Theo Đề án 06/CP, UBDT không có nhiệm vụ được giao trực tiếp chủ trì danh mục các nhiệm vụ trọng tâm được giao cho các bộ, ngành và địa phương. Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của bộ, ngành có liên quan, UBDT đã tích cực phối hợp thực hiện các nội dung có liên quan đến Đề án 06/CP.

UBDT đã ban hành Quyết định số 107/QĐ-UBDT ngày 14/3/2023 về việc Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, đẩy mạnh việc kết nối một số hệ thống của UBDT đến cơ sở dữ liệu dân cư, như: Hệ thống báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG 1719, Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử, Kho cơ sở dữ liệu UBDT.

Đến thời điểm hiện tại, UBDT đã gửi văn bản cho Bộ Thông tin và Truyền thông hỗ trợ triển khai các giải pháp an toàn, an ninh mạng để đáp ứng các tiêu chí an toàn, an ninh mạng tại văn bản số 1552/BTTTT-THH cho hệ thống dịch vụ công của UBDT.

Ông Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số báo cáo tại cuộc họp
Ông Nguyễn Ngọc Hà - Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số báo cáo tại cuộc họp

Trung tâm Chuyển đổi số đã xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án Chuyển đổi số trong cơ quan làm công tác dân tộc theo Quyết định 1675/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng kho dữ liệu và Hệ thống khai thác thông tin thống kê công tác dân tộc và dữ liệu thống kê 53 DTTS; xây dựng CSDL về cán bộ, công chức, viên chức của UBDT; xây dựng Đề án Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025; xây dựng Tạp chí Dân tộc điện tử, đề xuất chủ trương đầu tư; “Xây dựng Báo Dân tộc và Phát triển thành cơ quan truyền thông đủ năng lực đáp ứng yêu cầu về công tác dân tộc và thông tin tuyên truyền hiệu quả, kịp thời về Đề án tổng thể và Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 và Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội".

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Ngọc Hà, hiện nay việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm Chuyển đổi số còn khó khăn, vướng mắc do nguồn kinh phí cấp cho hoạt động chuyển đổi số của UBDT còn hạn chế, chưa bảo đảm được các nhiệm vụ chuyển đổi số theo Kế hoạch đã đề ra. Các vụ, đơn vị chưa kịp thời xây dựng kế hoạch chuyển đổi số cũng như bố trí kinh phí thực hiện.

Nguồn nhân lực công nghệ thông tin của UBDT vẫn còn hạn chế, công chức chuyên trách công nghệ thông tin tại cơ quan, đơn vị phải kiêm nhiệm thêm các công việc khác, nên thiếu thời gian để tìm hiểu, nghiên cứu chuyên sâu về công nghệ thông tin; viên chức ngành Công nghệ thông tin của Ủy ban Dân tộc còn thiếu và chưa được tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng để cập nhật kiến thức mới, công nghệ mới...

Hạ tầng công nghệ thông tin của UBDT phục vụ chuyển đổi số còn thiếu đồng bộ; hệ thống thiết bị công nghệ thông tin, phần cứng cấu hình thấp; hệ thống bảo đảm an toàn, an ninh thông tin chưa bảo đảm. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để quản lý, tổ chức, thực hiện Chương trình MTQG DTTS và miền núi là tất yếu và được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Tuy nhiên, hiện nay hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách đối với nội dung này còn nhiều vướng mắc, liên quan tới nhiều cấp có thẩm quyền, dẫn tới việc hoàn thiện Đề án còn chưa đúng theo kế hoạch đề ra.

Quang cảnh cuộc họp
Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu tham dự đã thảo luận góp ý Dự thảo Đề án Chuyển đổi số trong cơ quan làm công tác dân tộc. Các đại biểu đã tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng đề án.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn cho biết: Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đề án Chuyển đổi số trong cơ quan làm công tác dân tộc, Trung tâm Chuyển đổi số phải hoàn thành các thủ tục để nâng cấp dữ liệu chuyển đổi số từ 2.0 lên 3.0. Rà soát lại công tác chuyển đổi số về dữ liệu, hạ tầng theo văn bản của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn cũng đề xuất tăng cường nhân sự để thực hiện xây dựng Dự thảo Đề án Chuyển đổi số trong cơ quan làm công tác dân tộc.

Kết luận tại cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đánh giá, thời gian qua nhận thức của đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức về vai trò của chuyển đổi số đã có sự thay đổi. Các vụ, đơn vị đã chủ động phối hợp triển khai các nhiệm vụ được giao và đạt được kết quả tích cực trong công tác chuyển đổi số.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh, để nâng cao nhận thức về vai trò chuyển đổi số cần tiếp tục nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ công chức về chuyển đổi số bằng nhiều hình thức bồi dưỡng, tập huấn, trao đổi thông tin, trong đó phải phát huy vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, công tác phối hợp vẫn còn nhiều vướng mắc dẫn đến việc triển khai Dự án Chuyển đổi số còn chậm. Bộ trưởng, Chủ nhiệm yêu cầu các vụ đơn vị cần chủ động, linh hoạt trong việc triển khai xây dựng quy trình chuyển đổi số.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh yêu cầu Trung tâm Chuyển đổi số rà soát lại Kết luận 452 của Thủ tướng Chính phủ ngày 23/5/2023 về việc tháo gỡ các “điểm nghẽn” triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) và Kế hoạch chuyển đổi số của Ủy ban Dân tộc trong năm 2023, cập nhập các thông tin báo cáo Ủy ban Chuyển đổi số quốc gia trong tháng 6. Rà soát lại danh mục cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý và kế hoạch, lộ trình cụ thể xây dựng, triển khai các cơ sở dữ liệu các danh mục đã được phê duyệt bảo đảm đúng theo quy định trước khi ban hành. Đối với Đề án Chuyển đổi số, phải thành lập Ban Soạn thảo để hoàn thành đề cương, đề án theo thời gian quy định...

Tại cuộc họp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cũng đề nghị các vụ, đơn vị rà soát việc sử dụng mạng xã hội theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương.


Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Tết Trung thu cho thiếu nhi nơi biên giới biển Bà Rịa - Vũng Tàu

Tết Trung thu cho thiếu nhi nơi biên giới biển Bà Rịa - Vũng Tàu

Trong không khí vui tươi, rộn ràng, các đơn vị Bộ đội Biên phòng (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã tổ chức nhiều hoạt động cho các em thiếu nhi trên địa bàn biên giới biển của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhằm mang lại cho các em đón Tết Trung thu thực sự ý nghĩa và vui tươi.
Tin nổi bật trang chủ
Lễ cúng cây chè Shan tuyết cổ thụ ở Suối Giàng: Sự tri ân sản vật đã đem lại cuộc sống ấm no

Lễ cúng cây chè Shan tuyết cổ thụ ở Suối Giàng: Sự tri ân sản vật đã đem lại cuộc sống ấm no

Lễ cúng cây chè Shan tuyết cổ thụ ở xã Suối Giàng (huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) là sự tri ân, cảm tạ trời đất, cây chè đã giúp người dân Suối Giàng có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc và cầu mong một năm mới mưa thuận, gió hòa, chè ra nhiều búp… Nghi thức tâm linh này này mang trong mình khát vọng vươn lên để có một cuộc sống ấm no của đồng bào dân tộc Mông sinh sống tại mảnh đất này.
Lạng Giang (Bắc Giang): Tập huấn, bồi dưỡng, truyền dạy văn hóa phi vật thể Nghi Lễ hát Then của đồng bào Nùng

Lạng Giang (Bắc Giang): Tập huấn, bồi dưỡng, truyền dạy văn hóa phi vật thể Nghi Lễ hát Then của đồng bào Nùng

Sắc màu 54 - Trí Phương - 1 giờ trước
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lạng Giang (Bắc Giang) vừa tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, truyền dạy văn hóa phi vật thể: Nghi Lễ hát Then của đồng bào Nùng. Hơn 200 đại biểu là nghệ nhân, trưởng thôn, Người có uy tín, người DTTS và thành viên các câu lạc bộ hát Then trên địa bàn xã Hương Sơn tham gia lớp tập huấn.
Ý nghĩa từ chương trình “Ngày Chủ nhật Yêu thương”

Ý nghĩa từ chương trình “Ngày Chủ nhật Yêu thương”

Nhịp cầu nhân ái - Mỹ Dung - 1 giờ trước
Nhân dịp Tết Trung thu cổ truyền, ngày 23/9, tại Tp. Hạ Long (Quảng Ninh), Vụ Xã hội thuộc Văn phòng Quốc hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Công ty TNHH Home Credit Việt Nam, Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Phổi Hà Nội đã phối hợp tổ chức chương trình Ngày Chủ nhật Yêu thương cho các em nhỏ thuộc Cơ sở bảo trợ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh Quảng Ninh.
Mang trung thu đến với trẻ em vùng cao huyện Mù Căng Chải

Mang trung thu đến với trẻ em vùng cao huyện Mù Căng Chải

Trang địa phương - Đà Giang - 13 giờ trước
Với mong muốn mang đến cho trẻ em vùng cao xã Lao Chải, huyện Mù Căng Chải một tết trung thu ấm áp, ngày 23/09, Công đoàn Tạp chí Kinh doanh và Biên mậu Việt Nam, Nhóm thiện nguyện Hoa Hồng tại TP. Hồ Chí Minh và Cộng đồng thiện nguyện Triệu Trái Tim đã chuẩn bị nhiều phần quà ý nghĩa trao tặng cho điểm trường mầm non Lẻ Dào Cu Nha và Tà Gênh.
Asiad 19: Lễ khai mạc kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ và nghệ thuật

Asiad 19: Lễ khai mạc kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ và nghệ thuật

Thể thao - L.Minh - 13 giờ trước
Tối 23/9, tại Sân vận động Olympic Hàng Châu, Trung Quốc đã diễn ra Lễ khai mạc Đại hội thể thao lớn nhất châu Á lần thứ 19 - Asiad 19.
Khai mạc Lễ hội Thành Tuyên năm 2023

Khai mạc Lễ hội Thành Tuyên năm 2023

Thời sự - Văn Hoa - 13 giờ trước
Tối 23/9, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (Tp. Tuyên Quang), UBND tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức khai mạc Lễ hội Thành Tuyên năm 2023.
Tin trong ngày - 22/9/2023

Tin trong ngày - 22/9/2023

Bản tin hôm nay, ngày 22/9, có những thông tin đáng chú ý sau: Giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc. Lễ hội trà Shan tuyết lớn nhất miền Bắc. Hủy hoại cây rừng bằng thuốc độc ở huyện Bác Ái (Ninh Thuận). Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Xây dựng, phát triển Sa Pa phải đi đôi với bảo tồn

Xây dựng, phát triển Sa Pa phải đi đôi với bảo tồn

Thời sự - Trọng Bảo - 13 giờ trước
Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Lễ kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa, do UBND tỉnh Lào Cai tổ chức tối ngày 23/9. Tham dự Lễ kỷ niệm có các Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga; lãnh đạo một số Bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Lào Cai, thị xã Sa Pa qua các thời kỳ; cùng đông đảo Nhân dân, du khách trong và ngoài nước.
Ngộ độc thực phẩm tại các điểm du lịch và bài toán giữ gìn thương hiệu

Ngộ độc thực phẩm tại các điểm du lịch và bài toán giữ gìn thương hiệu

Sự kiện - Bình luận - Hương Trà - 20:42, 23/09/2023
Liên quan đến vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng tại thành phố du lịch nổi tiếng - Hội An, tỉnh Quảng Nam, đã có gần 150 du khách phải nhập viện, điều trị, trong đó có 30 khách nước ngoài. Chủ cơ sở sản xuất bánh mì Phượng đã có thư xin lỗi gửi đến khách hàng. Từ vụ việc đáng tiếc này cho thấy, không đơn thuần là việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, mà còn là vấn đề bảo vệ, giữ vững thương hiệu du lịch mà các cơ quan, tổ chức, cá nhân đã và đang dày công xây dựng.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dự Lễ chào cờ tại Cột cờ Lũng Pô

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dự Lễ chào cờ tại Cột cờ Lũng Pô

Thời sự - Trọng Bảo - 20:39, 23/09/2023
Chiều 23/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác đã dự Lễ chào cờ tại Cột cờ Lũng Pô, thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Mú Sung; Đồn Biên phòng Trịnh Tường huyện Bát Xát. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc.
Độc đáo lễ cúng cây chè Tổ ở Suối Giàng

Độc đáo lễ cúng cây chè Tổ ở Suối Giàng

Media - Vàng Ni - Tào Đạt - 20:34, 23/09/2023
Lễ cùng cây chè Tổ ở xã Suối Giàng (huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) là sự tri ân, cảm tạ trời đất, cây chè đã giúp người dân Suối Giàng có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc và cầu mong một năm mới mưa thuận, gió hòa, chè ra nhiều búp… Nghi thức tâm linh này cũng mang trong mình ước muốn về một cuộc sống ấm no của đồng bào dân tộc Mông sinh sống tại mảnh đất này.
Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phổ biến pháp luật cho đồng bào Biên giới biển

Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phổ biến pháp luật cho đồng bào Biên giới biển

Pháp luật - Lê Vũ - Văn Long - 19:21, 23/09/2023
Sáng 23/9, tại thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, (Sóc Trăng), Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng, UBND huyện Trần Đề và các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật có liên quan về công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển và phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố, thảm họa tràn dầu, hóa chất độc xạ.