Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh làm việc với Học viện Dân tộc

Hoàng Quý - 14:23, 10/07/2023

Sáng 10/7, tại Hà Nội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã chủ trì làm việc với Học viện Dân tộc về thực hiện Chiến lược đào tạo công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2025. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo một số vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc (UBDT).

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh chủ trì cuộc họp
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh kết luận cuộc họp

Theo báo cáo của Học viện Dân tộc, nội dung Chiến lược đào tạo công tác dân tộc giai đoạn 2022 - 2025 tập trung vào các nội dung chính sau:

Về đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ: Xây dựng phương thức tuyển sinh, kế hoạch đào tạo và thu hút học sinh học tại Học viện Dân tộc, chỉ tiêu 35 - 50 sinh viên/ngành/năm. Xây dựng Đề án mở từ 5 - 7 ngành đào tạo trình độ đại học, từ 1 - 2 ngành thạc sĩ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo được giao tại Tiểu dự án 5.2 thuộc Chương trình MTQG 1719, chỉ tiêu 35 - 50 sinh viên/ngành/năm. Tổ chức liên kết đào tạo trình độ đại học trong nước và quốc tế, đào tạo văn bằng 2 và dạy nghề cho vùng DTTS, chỉ tiêu 30 - 50 sinh viên/ngành/năm…

Về bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cho hệ thống cơ quan công tác dân tộc theo Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/09/2017 của Chính phủ, mỗi năm 1 - 2 lớp. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức tại Tiểu dự án 5.2 thuộc Chương trình MTQG 1719, mỗi năm 80 - 100 lớp.

Thực hiện Đề án “Hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo” theo Quyết định 219/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 01/06/2018 của Chính phủ về việc ban hành chương trình hành động triển khai Đề án “Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào - Campuchia đến năm 2020 và những năm tiếp theo”, mỗi năm 1 - 2 lớp…

Thực hiện Chiến lược đào tạo công tác dân tộc, giai đoạn 2022 - 2023, Học viện Dân tộc đã mở 1 mã ngành trình độ đại học (ngành Kinh tế giáo dục vùng DTTS); đã lập Đề án mở 4 ngành đào tạo trình Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định.

Quy mô tuyển sinh: Năm 2021 tuyển sinh khóa 1 với 28 sinh viên; năm 2022 tuyển sinh khóa 2 với 15 sinh viên; năm 2023 đang tuyển sinh khóa 3 với 50 chỉ tiêu. Đã biên soạn 5 cuốn giáo trình (Cộng đồng các DTTS Việt Nam, Chính sách dân tộc, Nhân lực DTTS, Công tác đân tộc); đã biên soạn 19 đề cương Giáo trình đặc thù trong Chương trình đào tạo trình độ đại học.

Học viện Dân tộc đã biên soạn Tài liệu bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức nhóm đối tượng 3, nhóm đối tượng 4 thuộc Tiểu dự án 2, Dự án 5 của Chương trình MTQG 1719 với 6 chuyên đề giảng dạy.

Đồng thời, Học viện Dân tộc đã phối hợp với địa phương tổ chức 162 lớp bồi dưỡng kiến thức DTTS thuộc nhóm đối tượng 3, đối tượng 4 theo Quyết định 771/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức 84 lớp/53 tỉnh, thành vùng DTTS và miền núi tập huấn giảng viên, báo cáo viên thuộc các bộ, ngành Trung ương, địa phương.

Quang cảnh cuộc họp
Quang cảnh cuộc họp

Về kế hoạch thực hiện Chiến lược đào tạo công tác dân tộc giai đoạn 2023 - 2025, Học viện Dân tộc sẽ tập trung mở thêm 3 - 4 mã ngành trình độ đại học, 1 ngành trình độ thạc sĩ phù hợp với nhu cầu phát triển nhân lực vùng DTTS và miền núi. Quy mô tuyển sinh hàng năm từ 50 sinh viên/ngành/năm, 10 - 15 học viên cao học/ngành.

Hoàn thiện 20 - 25 cuốn giáo trình phù hợp với các chuyên ngành đào tạo. Biên soạn mới Chương trình và Tài liệu bồi dưỡng kiến thức dân tộc nhóm đối tượng 3, đối tượng 4. Tổ chức biên soạn Tài liệu tham khảo của Chương trình bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc nhóm đối tượng 3 và nhóm đối tượng 4.

Tổ chức tập huấn giảng dạy kiến thức dân tộc cho giảng viên, báo cáo viên khoảng 20 lớp/năm theo Chương trình MTQG 1719. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức nhóm đối tượng 3, đối tượng 4 từ 80 - 100 lớp/năm theo Chương trình MTQG 1719. Tổ chức biên soạn Tài liệu bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp bằng tiếng DTTS cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc nhóm đối tượng 3 và nhóm đối tượng 4 trong Chương trình MTQG 1719.

Về Dự án Chuyển đổi số và Cơ sở dữ liệu phục vụ đào tạo giai đoạn 2023 - 2025, Học viện Dân tộc được giao chủ trì tham mưu thực hiện: Dự án cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi; xây dựng cơ sở dữ liệu Từ điển Dân tộc; dự án kho minh chứng điện tử trong bảo đảm chất lượng của Học viện Dân tộc; Cơ sở dữ liệu đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục đại học, quản lý sinh viên, quản lý học viên; cơ sở dữ liệu bảo tồn phát huy văn hóa dân tộc trên nền tảng kỹ thuật công nghệ 4.0; dDự án Quản trị Học viện Dân tộc theo mô hình quản trị thông minh; Dự án Học liệu số trong bồi dưỡng kiến thức dân tộc và dậy tiếng DTTS.

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu bày tỏ đồng tình với nội dung báo cáo Chiến lược đào tạo công tác dân tộc của Học viện Dân tộc giai đoạn 2022 - 2025. Một số đại biểu đã đưa ra ý kiến, góp ý xoay quanh các nội dung: Công tác tuyển sinh; đào tạo tiếng DTTS trong học viện; xây dựng cơ chế thu hút nguồn lực đào tạo; nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, giảng viên; nâng cao công tác phối hợp với các vụ, đơn vị và địa phương…

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đánh giá cao những kết quả công tác của tập thể Học viện Dân tộc trong thời gian qua. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, các điều kiện thực hiện nhiệm vụ còn có những hạn chế nhất định nhưng tập thể Học viện Dân tộc bảo đảm thực hiện có chất lượng và hiệu quả.

Để hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đề nghị Ban Giám đốc Học viên Dân tộc tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế; triển khai thực hiện hiệu quả, làm chuyển biến mạnh mẽ về công tác giáo dục và đào tạo. Đồng thời, tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung nội dung, chương trình giáo dục và đào tạo phù hợp với từng đối tượng; nâng cao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, quản lý.

Để giải quyết những khó khăn còn tồn tại, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh cho rằng Học viện Dân tộc sớm phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện kiện toàn bộ máy lãnh đạo; rà soát, sắp xếp phân công công việc có lộ trình, bảo đảm phù hợp với thực tiễn; tập trung vào công tác bồi dưỡng, đặc biệt là bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên để nâng cao năng lực, kinh nghiệm; thực hiện nghiêm túc văn hóa, văn minh trong cơ sở giáo dục; chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong nhà trường…

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin nổi bật trang chủ
Hồi sinh làng nghề thổ cẩm trăm năm tuổi của người Ba Na

Hồi sinh làng nghề thổ cẩm trăm năm tuổi của người Ba Na

Sắc màu 54 - Như Quỳnh-Thành Nhân - 21 phút trước
Đối với đồng bào DTTS, nghề dệt thổ cẩm truyền thống được xem là một nét văn hóa độc đáo được truyền từ đời này sang đời khác. Tại làng Hà Văn Trên, huyện Vân Canh (Bình Định), nghề dệt thổ cẩm được gìn giữ nguyên vẹn, không chỉ giúp cho đồng bào Ba Na có thêm thu nhập, mà thông qua sự kết hợp với du lịch cộng đồng, sắc màu thổ cẩm của làng nghề trăm năm tuổi này ngày càng được tôn vinh.
Dân tộc Lào

Dân tộc Lào

Media - Hồng Phúc - Đặng Việt Hùng - 26 phút trước
Dân tộc Lào còn có tên gọi là Thay, Thay Duồn, Thay Nhuồn, Phu Thay, Phu Lào. Theo số liệu Điều tra thực trạng kinh tế - xã hội 53 DTTS năm 2019, người Lào ở Việt Nam có 17.532 người. Trong đó, nam là 8.991 người, nữ là 8.541 người.
Chế biến sâu, nâng “chất” giá trị dược liệu

Chế biến sâu, nâng “chất” giá trị dược liệu

Media - Trọng Bảo - 30 phút trước
Những năm gần đây, nhu cầu sử dụng các sản phẩm dược liệu chăm sóc sức khỏe có xu hướng gia tăng. Nhiều sản phẩm dược liệu vùng cao được người dùng đánh giá là tốt cho sức khỏe. Nắm bắt được tiềm năng này, tại Lào Cai, đã xuất hiện nhiều mô hình liên kết giữa người dân và doanh nghiệp để thực hiện việc chế biến sâu dược liệu. Đặc biệt, các doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư dây chuyền, hệ thống máy móc, công nghệ, nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng, phù hợp với thị hiếu của người dùng; góp phần nâng cao giá trị cây dược liệu, cải thiện thu nhập cho người dân vùng cao…
Xóa bỏ hủ tục lạc hậu trong đồng bào DTTS ở Thanh Hóa: Hiệu quả từ giải pháp tuyên truyền vận động theo phương châm

Xóa bỏ hủ tục lạc hậu trong đồng bào DTTS ở Thanh Hóa: Hiệu quả từ giải pháp tuyên truyền vận động theo phương châm "Mưa dầm thấm lâu"

Xã hội - Quỳnh Trâm - 31 phút trước
Với giải pháp thực hiện tuyên truyền, vận động theo phương châm "mưa dầm thấm lâu" nhằm đẩy lùi hủ tục lạc hậu ra khỏi vùng đồng bào DTTS và miền núi; Đặc biệt là quá trình triển khai Đề án “Tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào Mông tỉnh Thanh Hoá ”, những năm gần đây, việc cưới xin, việc tang ở vùng đồng bào Mông đã được tổ chức gọn nhẹ, tiết kiệm. Bên cạnh đó, ý thức về vệ sinh môi trường của người dân đã được nâng lên rõ rệt, đồng bào đã di dời chuồng trại ra xa nhà; cải tạo, làm mới nhà vệ sinh, nhà tắm...
Đầu tư ứng trước cho đồng bào DTTS - Cách làm hay ở Bình Thuận

Đầu tư ứng trước cho đồng bào DTTS - Cách làm hay ở Bình Thuận

Công tác Dân tộc - T.Nhân - 2 giờ trước
Thông qua Trung tâm Dịch vụ miền núi, Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận đã triển khai chính sách đầu tư ứng trước, trợ cước vận chuyển giống, vật tư..., đồng thời thu mua nông sản cho bà con đồng bào DTTS với giá ổn định hơn so với thị trường. Chính sách này không chỉ giúp bà con có điều kiện để sản xuất, hạn chế tình trạng vay mượn vốn từ bên ngoài với lãi suất cao mà quan trọng hơn là đã khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Mường Lò - Tinh hoa miền di sản

Mường Lò - Tinh hoa miền di sản

Bất cứ ai đến với Nghĩa Lộ - Mường Lò thời điểm này sẽ được thăng hoa cảm xúc trước vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên và những thảm vàng lúa chín; được chiêm ngưỡng vẻ đẹp duyên dáng yêu kiều của các cô gái Thái; được hòa mình trong vòng những Xòe bất tận để cảm nhận tự trái tim những giá trị văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, với bao cung bậc cảm xúc đắm say và giá trị nhân văn sâu sắc đã và đang trường tồn, lan tỏa của Nghệ thuật Xòe Thái - tinh hoa miền di sản Mường Lò, Nghĩa Lộ.
Người có uy tín tỉnh Hòa Bình: Tích cực trao truyền văn hóa dân tộc cho thế hệ sau

Người có uy tín tỉnh Hòa Bình: Tích cực trao truyền văn hóa dân tộc cho thế hệ sau

Người có uy tín - Văn Hoa - 2 giờ trước
Thời gian qua, đội ngũ Người có uy tín trên địa bàn tỉnh Hòa Bình luôn phát huy vai trò của mình trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các phong trào, cuộc vận động phát động tại địa phương...Trong đó phải kể đến vai trò của Người có uy tín trong nỗ lực gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc và trao truyền lại cho các thế hệ sau.
Tổ chức triển lãm “Thành xưa, phố cũ”

Tổ chức triển lãm “Thành xưa, phố cũ”

Sắc màu 54 - T.Hợp - 2 giờ trước
Chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2023), Trung tâm Lưu trữ quốc gia I, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội tổ chức Triển lãm “Thành xưa, phố cũ”.
Tin trong ngày - 2/10/2023

Tin trong ngày - 2/10/2023

Media - BDT - 2 giờ trước
Bản tin hôm nay, 02/10 có những thông tin đáng chú ý sau: Khai mạc Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII. Bộ Y tế phát động Tuần lễ làm mẹ an toàn năm 2023. Bám làng tận tâm “gieo chữ”. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Già làng Thông Minh Tìm tận tuỵ với làng Chăm Palei Mali

Già làng Thông Minh Tìm tận tuỵ với làng Chăm Palei Mali

Người có uy tín - Hà Thanh Tú - 3 giờ trước
Không lâu nữa, ngày 13-14 tháng 10 năm 2023, Lễ hội Pô Sah Inư truyền thống hàng năm của đồng bào Chăm Bình Thuận sẽ diễn ra tại tháp Pô Sah Inư (phường Phú Hài, TP Phan Thiết). Để chuẩn bị cho lễ hội truyền thống của dân tộc, thời gian này, ông Thông Minh Tìm, Người có uy tín của làng Chăm Palei Mưli lại càng bận rộn, tất bật.
Bắc Ninh: Phát hiện, xử lý gần 230 vụ vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh

Bắc Ninh: Phát hiện, xử lý gần 230 vụ vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh

Trang địa phương - Xuân Hải - 4 giờ trước
Theo báo cáo của Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Bắc Ninh, trong 9 tháng năm 2023, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện gần 230 vụ vi phạm các quy định trong lĩnh vực kinh doanh. Trong đó, có 103 vụ vận chuyển, buôn bán hàng lậu; 51 vụ về hàng giả và quyền sở hữu trí tuệ; 16 vụ hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ; 13 vụ về lĩnh vực giá đầu cơ, găm hàng; 07 vụ về lĩnh vực an toàn thực phẩm…