Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Tin tức mới nhất về: vùng đồng bào DTTS của tỉnh Khánh Hòa

Khánh Hòa: Tạo cơ hội phát triển cho địa bàn miền núi trong thách thức

Khánh Hòa: Tạo cơ hội phát triển cho địa bàn miền núi trong thách thức

Công tác Dân tộc - Hoàng Thanh - 19:12, 22/11/2022
Trong không gian phát triển chung, tỉnh Khánh Hòa xác định địa bàn miền núi, vùng đồng bào DTTS có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh. Thực hiện chủ trương đổi mới tư duy theo hướng tự lực tự cường, biến khó khăn thách thức thành cơ hội, tỉnh đã xây dựng cơ chế, chính sách, ưu tiên phát triển bền vững địa bàn này.