Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Làm sâu sắc thêm các hệ giá trị Việt Nam: Khơi mạch nguồn phát triển bền vững (Bài cuối)

Sỹ Hào - 16:35, 03/12/2022

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đặt mục tiêu, đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Việc “khơi mạch nguồn” các giá trị Việt Nam, đảm bảo cân đối, hài hòa giữa các yếu tố truyền thống và hiện đại, dân tộc và quốc tế, đặc thù và phổ quát có ý nghĩa then chốt để hiện thực hóa khát vọng toàn dân tộc đang hướng đến.

Phát triển bèn vững vùng đồng bào DTTS và miền núi góp phần thực hiện thắng lới mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII. (Ảnh minh họa)
Phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS và miền núi góp phần thực hiện thắng lới mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII. (Ảnh minh họa)

Xây dựng các hệ giá trị phù hợp với yêu cầu của thời đại

Tại Hội thảo “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới” diễn ra ngày 29/11/2022, các chuyên gia, nhà quản lý đều thống nhất quan điểm khi cho rằng, việc xây dựng các hệ giá trị Việt Nam là vấn đề hệ trọng nhưng không mới; đã được Đảng, Bác Hồ nhiều lần đề cập, khẳng định và có sự tiếp nối, bổ sung, hoàn thiện từng bước trong các văn kiện, nghị quyết… Đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, những vấn đề này đã được nâng lên tầm nhận thức mới, được xem là nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Đối với một quốc gia, để phát triển bền vững thì cần phải có những giá trị làm cơ sở kinh tế - chính trị - xã hội cho sự phát triển và điều tiết sự phát triển của đất nước; đồng thời, để hướng tới các mục tiêu phát triển mới, cao hơn, cần phải có các giá trị mang tính mục tiêu, khát vọng hướng tới trong quá trình phát triển, để góp phần định hướng sự phát triển của đất nước, nhất là trong những bước phát triển có tính bước ngoặt, bứt phá của đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
GS.TS Trần Quốc Toản
Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương.

Các chuyên gia cho rằng, nội hàm của các giá trị được kết tinh từ quá khứ, phát huy vai trò trong hiện tại và có định hướng tới tương lai, làm nền tảng để điều tiết, dẫn đạo sự phát triển của đất nước. Việc xây dựng và thực hiện các hệ giá trị góp phần củng cố sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, nâng cao sự đồng thuận xã hội, tạo nên sức mạnh tổng lực của quốc gia.

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội, bên cạnh những giá trị tốt đẹp tiếp tục được củng cố và phát huy, thì cũng có không ít biểu hiện “lệch chuẩn”, hành vi “phản giá trị”, ứng xử vô văn hóa xuất hiện ngày càng nhiều trong cuộc sống. Cũng do những mặt trái của cơ chế thị trường, khiến cho con người hiện nay chú ý nhiều hơn đến lợi ích cá nhân ảnh hưởng đến tinh thần cộng đồng, đạo đức chung của xã hội….

“Đó chính là những tiếng chuông cảnh báo, chúng ta cần phải có những giải pháp kịp thời để chấn hưng đất nước. Trong đó, việc xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ mới là việc làm cấp bách để tạo ra sự đồng thuận trong toàn xã hội, tạo thành sức mạnh, giúp chúng ta vượt qua những khó khăn”, ông Sơn cho biết.

“Kéo vợ” là một tục lệ mang tính nhân văn, nhưng ở một số trường hợp đang bị biến tướng do hiểu sai lệch, dẫn đến vi phạm pháp luật.
“Kéo vợ” là một tục lệ mang tính nhân văn, nhưng ở một số trường hợp đang bị biến tướng do hiểu sai lệch, dẫn đến vi phạm pháp luật.

Xác định việc xây dựng các hệ giá trị Việt Nam trong thời kỳ mới, là vấn đề cấp bách, các chuyên gia cũng lưu ý, để những hệ giá trị này thực sự có giá trị và dễ triển khai, đòi hỏi phải đưa ra được những giá trị thật sự tiêu biểu, chuẩn xác, phù hợp, dễ nhớ, dễ thuộc, dễ đi vào lòng người. Khi xây dựng các hệ giá trị cần bám sát điều kiện thực tiễn của nước ta, đảm bảo sự cân đối hài hòa giữa các yếu tố truyền thống và hiện đại, dân tộc và quốc tế, đặc thù và phổ quát.

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Phương Châm, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hó, các hệ giá trị cũng không nên quá lý tưởng, xa vời, ít tính khả thi, phải có sự cân bằng giữa ý chí của tầng lớp lãnh đạo với điều kiện thực hiện, sự đồng thuận của người dân, phải xuất phát từ những mong đợi của Nhân dân để họ tự giác chung tay thực hiện. Khi xây dựng các hệ giá trị cần tôn trọng tối đa bối cảnh đặc thù và sự lựa chọn giá trị của các chủ thể văn hóa ở các nền văn hóa khác nhau và không có hệ giá trị nào được xem là thống trị, lấn át hoàn toàn các hệ giá trị khác.

Xác định vai trò “chỉ đường” của hệ giá trị quốc gia

GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, cho rằng, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam có mối quan hệ biện chứng. Hệ giá trị này tương tác với hệ giá trị kia trong mối quan hệ nhân quả. Giá trị này vừa là nhân của giá trị kia, vừa là kết quả tác động của giá trị kia, người ta gọi đây là mối quan hệ rất khăng khít và biện chứng.

“Trong đó, hệ giá trị quốc gia là sự tích hợp các giá trị văn hóa, gia đình, con người tạo thành một hệ giá trị mang tính chất nền tảng cơ sở. Còn hệ giá trị văn hóa là tổng hòa các giá trị tinh hoa của văn hóa dân tộc, nó là bộ phận nòng cốt trong giá trị quốc gia và nó chính là nhân tố bồi đắp, bồi dưỡng để phát triển văn hóa giá đình và giá trị của con người Việt Nam”, GS.TS Phùng Hữu Phú cho biết.

Mặc dù đã đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội nhơng đời sóng của một bộ phân người dân vùng đòng bào DTTS và meienf núi vẫn còn nhiều khó khăn. (Ảnh minh họa)
Mặc dù đã đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội nhưng đời sống của một bộ phân người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi vẫn còn nhiều khó khăn. (Ảnh minh họa)

Đồng quan điểm, GS.TSKH Trần Ngọc Thêm, nguyên Chủ tịch Hội đồng Chức danh Giáo sư ngành Ngôn ngữ học, cho rằng, việc xây dựng những hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, góp phần soi chiếu và định ra những chiến lược phát triển của đất nước trong hiện tại và tương lai. Hệ giá trị quốc gia là nền tảng để phát triển xã hội, hệ giá trị này để soi chiếu lại các hành vi về đạo đức, văn hóa ứng xử; qua đó để khắc phục những điểm hạn chế và tăng cường điểm mạnh để xã hội phát triển bền vững.

Hệ giá trị quốc gia đóng vai trò quan trọng trong việc đoàn kết, quy tụ các cộng đồng dân tộc, vùng miền, củng cố sức mạnh tổng hợp của quốc gia, dân tộc.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn
Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội.

Làm rõ thêm vai trò dẫn dắt của hệ giá trị quốc gia trong bối cảnh hiện nay, GS.TS Từ Thị Loan, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, cho rằng, nước ta vốn là một nước nông nghiệp có xuất phát điểm thấp, hiện đang ở nhóm các quốc gia đang phát triển, mức thu nhập trung bình thấp, đời sống Nhân dân còn nhiều khó khăn. Trong khi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đặt mục tiêu, đến năm 2030, nước ta trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

“Để thực hiện thắng lợi mục tiêu này, ngay từ bây giờ chúng ta rất cần xác định hệ giá trị quốc gia chuẩn xác, phù hợp, có sức thuyết phục để cổ vũ, dẫn dắt, khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong các tầng lớp Nhân dân. Việc củng cố, xây dựng hệ giá trị quốc gia cũng rất phù hợp, giúp bồi đắp lòng yêu nước, nâng cao ý chí độc lập, tự cường, giữ vững biên cương, lãnh thổ, bảo vệ an ninh, quốc phòng”, GS.TS Loan khuyến nghị.

Theo GS.TS Từ Thị Loan, xây dựng và củng cố hệ giá trị quốc gia là một cuộc chiến lâu dài, khó khăn, phức tạp, rất cần sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự triển khai một cách đồng bộ, căn cơ các giải pháp, sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. Công việc này phải được tiến hành bền bỉ, kiên trì, thường xuyên, không chạy theo hình thức, phong trào.

Tại Hội thảo “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trịvăn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”,các chuyên gia, nhà quản lý đều thống nhất nhận định, việc xây dựng hệ giá trịquốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người ViệtNam là cần thiết và cấp bách hơn bao giờ hết. 

Nhưng để những chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước sớm đi vào cuộc sống thì cần cần phải đẩy mạnh chiến dịch tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho toàn xã hội, từ đó giúp cho Nhân dân, cán bộ đảng viên nhận thức được đầy đủ và sâu sắc tầm quan trọng đặc biệt, sự cần thiết của vấn đề xây dựng và thực hiện các hệ giá trị này.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Để Bảo vật quốc gia phát huy giá trị xứng tầm

Để Bảo vật quốc gia phát huy giá trị xứng tầm

Mỗi Bảo vật quốc gia kết tinh trong đó là câu chuyện về về lịch sử, văn hóa, khoa học của đất nước có từ hằng trăm năm, thậm chí hằng ngàn năm. Hiện nay, trên địa bàn cả nước có 265 bảo vật được công nhận là Bảo vật quốc gia. Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia, nhà khoa học ở lĩnh vực, nhiều Bảo vật quốc gia chưa được bảo tồn, phát huy giá trị thực có một cách xứng tầm...
Tin nổi bật trang chủ
Những người kiến tạo hạnh phúc cho cậu bé người Nùng khoèo chân

Những người kiến tạo hạnh phúc cho cậu bé người Nùng khoèo chân

Sức khỏe - PV - 12 phút trước
Cậu bé dân tộc Nùng Lù Văn Chiến (SN 2012) sống trên vùng núi cao hẻo lánh Hoàng Su Phì (Hà Giang). Từ khi sinh ra, cậu đã mang theo đôi chân khuỳnh khoèo nên không thể đi được mà chỉ có thể di chuyển bằng cách bò lết nửa người. Thế nhưng, cậu bé đã may mắn được nhiều người giúp đỡ để có thể bước đi trên đôi chân của mình và có một gia đình đầy đủ. Câu chuyện của Chiến được báo chí, truyền thông trong và ngoài nước lan toả, như một minh chứng cho thấy lòng tốt của những người lạ mặt có thể cứu giúp cuộc đời của một con người như thế nào.
Cơ hội cho nông sản Bắc Kạn vươn ra

Cơ hội cho nông sản Bắc Kạn vươn ra "biển lớn"

Kinh tế - PV - 49 phút trước
Sản phẩm nông nghiệp của Bắc Kạn khá đa dạng, chất lượng tốt, đủ điều kiện để lưu thông ra thị trường, nhất là sản phẩm OCOP. Tuy nhiên, bài toán “đầu ra ổn định” vẫn luôn là thách thức lớn với các doanh nghiệp, hợp tác xã.
Phương án của Việt Nam khi COVID-19 có biến chủng mới nguy hiểm hơn

Phương án của Việt Nam khi COVID-19 có biến chủng mới nguy hiểm hơn

Sức khỏe - PV - 51 phút trước
Bộ Y tế đã xây dựng Phương án bảo đảm công tác y tế trong tình huống dịch COVID-19 có biến chủng mới nguy hiểm hơn, bùng phát mạnh trên diện rộng, sẵn sàng triển khai, thực hiện khi xảy ra.
Phát huy vai trò Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS

Phát huy vai trò Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS

Người có uy tín - PV - 52 phút trước
Đó là một trong những nội dung trọng tâm triển khai chương trình phối hợp công tác dân tộc giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh Phú Yên năm 2023.
Phần Lan phát triển thiết bị giúp giảm nguy cơ tái phát ung thư

Phần Lan phát triển thiết bị giúp giảm nguy cơ tái phát ung thư

Khoa học - Công nghệ - PV - 53 phút trước
Thiết bị được gắn vào một ống hút phẫu thuật và xác định mô khối u dựa trên huỳnh quang giúp bác sỹ nhận được thông tin gần thời gian thực về tế bào mô ung thư, từ đó loại bỏ mô ung thư khỏi cơ thể.
Ngày hội hoa Sơn Tra mở ra cơ hội phát triển vùng

Ngày hội hoa Sơn Tra mở ra cơ hội phát triển vùng

Ngày hội hoa Sơn Tra được UBND huyện Mường La, tỉnh Sơn La và UBND huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái phối hợp, tổ chức tại xã Ngọc Chiến, huyện Mường La vừa qua nhằm quảng bá văn hóa, du lịch của địa phương, thu hút hàng nghìn lượt du khách trong nước và quốc tế tới trải nghiệm. Ngày hội khép lại đồng thời đã mở ra nhiều cơ hội phát triển mới cho người dân trong vùng.
Chiêm ngưỡng 5 hành tinh thẳng hàng tỏa sáng trên bầu trời

Chiêm ngưỡng 5 hành tinh thẳng hàng tỏa sáng trên bầu trời

Xã hội - Ngân Nhi - 1 giờ trước
Ngay sau khi Mặt Trời lặn vào ngày 28/3/2023, những người ở Bắc và Nam bán cầu có thể chiêm ngưỡng hiện tượng thiên văn hiếm có: 5 hành tinh xuất hiện cùng lúc trên bầu trời. 5 hành tinh bao gồm: Sao Thủy, Sao Kim, Sao Hỏa, Sao Mộc và Sao Thiên Vương xếp thành một hàng ngay dưới Mặt Trăng. Hiện tượng 5 hành tinh thẳng hàng là hiện tượng kỳ thú rất hiếm khi xảy ra.
Quảng Ngãi: Tập huấn nâng cao năng lực giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình MTQG

Quảng Ngãi: Tập huấn nâng cao năng lực giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình MTQG

Chính sách dân tộc - Lý Chánh – Minh Thu - 1 giờ trước
Mới đây, tại TP. Quảng Ngãi, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Công ty cổ phần Pro Phương Nam, Vụ Tuyên truyền (Ủy ban Dân tộc) tổ chức khai giảng lớp Tập huấn nâng cao năng lực giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030; Giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 (Chương trình MTQG DTTS&MN).
Lễ hội Mường Ca Da được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Lễ hội Mường Ca Da được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Sắc màu 54 - Quỳnh Trâm - 3 giờ trước
Tối ngày 27/3, Huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) đã tổ chức Lễ đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia Lễ hội Mường Ca Da và Lễ hội Mường Ca Da lần thứ 4 năm 2023.
Ban Dân tộc Quảng Ngãi: Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thao chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Cơ quan công tác dân tộc lần thứ X năm 2023

Ban Dân tộc Quảng Ngãi: Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thao chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Cơ quan công tác dân tộc lần thứ X năm 2023

Tin tức - Văn Yên - Minh Thu - 4 giờ trước
Nhân kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023), Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) và 77 năm Ngày truyền thống Cơ quan công tác dân tộc (3/5/1946 - 3/5/2023), Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thao Cơ quan công tác dân tộc lần thứ X năm 2023.
Công dụng chữa bệnh từ cây rau dớn

Công dụng chữa bệnh từ cây rau dớn

Vườn thuốc quanh ta - Như Ý - 4 giờ trước
Rau dớn còn có tên gọi khác là ráng song, quần rau, dớn rừng, dớn nhọn, thái quyết… có tính mát. Là món ăn thân thuộc hàng ngày rau dớn còn được biết đến với công dụng làm thuốc có tác dụng như giải nhiệt, lợi tiểu, ngăn ngừa bệnh lý và rất tốt cho phụ nữ mang thai.... Sau đây là một số công dụng và bài thuốc từ cây rau dớn mời bà con tham khảo.