Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Bà Đinh Thị Thảo,Trưởng ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình: Ưu tiên nguồn lực giải quyết những vấn đề cấp bách cho hộ nghèo, hộ DTTS khó khăn nhất

Văn Hoa - 05:32, 24/11/2023

Sau 3 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 (Chương trình MTQG 1719) đã góp phần thay đổi diện mạo vùng DTTS và miền núi tại tỉnh Hòa Bình. Để hiểu thêm về những kết quả đạt được và nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là Ban Dân tộc tỉnh - với vai trò là cơ quan Thường trực Chương trình MTQG 1719, phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển đã có cuộc trao đổi với bà Đinh Thị Thảo, Trưởng ban Dân tộc tỉnh.

Bà Đinh Thị Thảo - Trưởng ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình
Bà Đinh Thị Thảo - Trưởng ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình

Thưa bà, với vai trò là Cơ quan Thường trực Chương trình MTQG 1719 tại tỉnh Hòa Bình, Ban Dân tộc đã thực hiện việc tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện Chương trình như thế nào?

Tỉnh Hòa Bình hiện có 145/151 xã, phường, thị trấn thuộc vùng DTTS và miền núi theo trình độ phát triển, trong đó có 59 xã khu vực III thuộc diện đặc biệt khó khăn (ĐBKK), 12 xã khu vực II, 74 xã khu vực I và 86 thôn, xóm ĐBKK thuộc các xã khu vực II, khu vực I. 

Đồng bào DTTS sinh sống chủ yếu ở vùng núi cao, địa hình chia cắt, khí hậu khắc nghiệt, kết cấu hạ tầng còn nhiều thiếu thốn, đây là vùng "lõi nghèo" của cả nước cũng như trên địa bàn tỉnh. Bởi vậy, việc thực hiện Chương trình MTQG 1719 có ỹ nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của vùng đồng bào DTTS của tỉnh Hòa Bình.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị xã hội của tỉnh; đồng thời sự quan tâm phối hợp thực hiện của các Sở, ban, ngành và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, Ban Dân tộc đã tích cực, chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai kịp thời tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành; các văn bản là cơ sở quan trọng để tiến hành tổ chức triển khai Chương trình MTQG 1719. Tham mưu phân cấp quản lý, cơ chế phối hợp, huy động nguồn lực và theo dõi, kiểm tra, đánh giá thực hiện Chương trình MTQG 1719...

Cụ thể như Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 30/7/2021 về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Kế hoạch về triển khai thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu chỉ đạo các huyện, thành phố rà soát đánh giá thực trạng kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS trên địa bàn làm cơ sở tham mưu trình Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án thực hiện Chương trình; Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 30/9/2022 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh về Kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình MTQG 1719...

Trong giai đoạn 2021-2023, tổ chức bộ máy cơ quan làm công tác dân tộc cấp tỉnh, cấp huyện tiếp tục ổn định, Ban Dân tộc đã đề xuất cấp có thẩm quyền sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng vị trí việc làm, rà soát quy hoạch cán bộ quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, tiếp nhận, điều động, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức để có đủ năng lực, trình độ tham mưu thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG 1719, giai đoạn 2021-2025.

Nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Hoàng Thị Hạnh cùng Lãnh đạo tỉnh Hòa Bình thăm quan và động viên các mô hình phát triển kinh tế tại huyện Tân Lạc
Nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Hoàng Thị Hạnh cùng Lãnh đạo tỉnh Hòa Bình thăm quan và động viên các mô hình phát triển kinh tế tại huyện Tân Lạc

Tỉnh Hòa Bình đã thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025, ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên Ban Chỉ đạo, giao cho Ban Dân tộc tỉnh là Cơ quan thường trực Chương trình MTQG 1719. Đồng thời, đã thành lập Văn phòng điều phối Chương trình MTQG 1719 giai đoạn 2021-2025 của tỉnh, để tham mưu giúp việc cho Ban Chỉ đạo tổ chức điều phối các hoạt động của Chương trình trên địa bàn tỉnh. Cấp huyện, cấp xã cũng đã kiện kiện toàn Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG trên địa bàn và bộ máy giúp việc, quản lý để tổ chức triển khai thực hiện Chương trình.

Đến nay, việc triển khai Chương trình MTQG 1719 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã đạt được kết quả như thế nào, thưa bà?

Với mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025 giảm 33 số xã ĐBKK, 50% số thôn đặc ĐBKK, các cấp ủy, chính quyền tỉnh và Nhân dân tỉnh Hòa Bình, đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và bền vững. Địa phương luôn ưu tiên nguồn lực đầu tư cho các xã có điều kiện thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn, các xã, thôn, xóm khó khăn nhất; giải quyết những vấn đề cấp bách cho hộ nghèo, DTTS khó khăn nhất.

Thực hiện các nội dung của Chương trình MTQG 1719, vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2023 có tổng kinh phí 720 tỷ 680 triệu đồng (NSTW 635.706 triệu đồng; NSĐP 84.974 triệu đồng). Trong đó, nguồn vốn đầu tư phát triển NSTW năm 2022 có tổng kinh phí 281.839 triệu đồng; năm 2023 có tổng kinh phí 438.481 triệu đồng. 

Vốn sự nghiệp giai đoạn 2021-2023, có tổng kinh phí 601.434 triệu đồng nguồn ngân sách trung ương. Kế hoạch năm 2022, kinh phí 149.025 triệu đồng; kế hoạch năm 2023, kinh phí 452.409 triệu đồng. Bên cạnh đó, tổng nguồn vốn thực hiện lồng ghép năm 2021-2023 là 520.376 triệu đồng.

Theo đó, tỉnh Hòa bình đã triển khai thực hiện đồng bộ 10 dự án Chương trình MTQG 1719, nhiều Dự án đã phát huy hiệu quả tích cực ngay trong năm đầu tiên tổ chức, triển khai thực hiện. Điển hình như, thực hiện Dự án 1: giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, đến nay đã hỗ trợ 116 hộ nhà ở; 2.351 hộ chuyển đổi nghề; 16.150 hộ nước sinh hoạt phân tán; 20 công trình nước sinh hoạt…

Dự án 4 về đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng DTTS và miền núi và các đơn vị sự nghiệp có công của lĩnh vực dân tộc. Đến nay, Hòa Bình đã hỗ trợ đầu tư tổng số 331 công trình, trong đó: 89 công trình Nhà văn hoá, nhà sinh hoạt cộng đồng; 172 công trình giao thông (đường ngõ xóm, nội đồng); 46 công trình đường trung tâm xã, đường liên xã; 12 công trình chợ; 150 công trình sửa chữa nhà văn hoá, nhà sinh hoạt công trình; 07 công trình thuỷ lợi; 05 công trình y tế….

Niềm vui của người dân xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc khi được hỗ trợ téc nước sinh hoạt từ nguồn vốn Chương trình MTQG 1719
Niềm vui của người dân xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc khi được hỗ trợ téc nước sinh hoạt từ nguồn kinh phí thực hiện Chương trình MTQG 1719

Trong năm 2021, 2022 và 8 tháng đầu năm 2023, tính đến hết tháng 8 năm 2023 toàn tỉnh đã giảm 08/59 xã ĐBKK còn lại 51 xã ĐBKK. Đến nay, Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 12,99%, thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/người; 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm xã; 100% con em các xã được đến trường đúng độ tuổi; người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế… Có thể nói, việc triển khai Chương trình MTQG 1719 đã và đang góp phần vào sự phát triển đi lên của vùng đồng bào DTTS tỉnh Hòa Bình.

 Bà cho biết thêm về những khó khăn, vướng mắc và giải pháp của địa phương để đảm bảo tiến độ, đạt mục đích, ý nghĩa Chương trình MTQG đặt ra?

Trong quá trình triển khai bởi Chương trình MTQG 1719 có quy mô lớn, nhiều lĩnh vực liên quan đến nhiều cơ quan ban ngành, nên việc phối hợp còn hạn chế. Công tác tổ chức triển khai thực hiện một số nội dung và giải ngân nguồn vốn kế hoạch năm 2022, năm 2023 của Chương trình 1719 còn chậm.

Việc thực hiện chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao đến năm 2025, có 33 xã thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn và có 43 thôn, xóm thuộc xã khu vực I, II thoát khỏi diện ĐBKK, đang là thách thức, khó khăn rất lớn cho tỉnh. Do nguồn lực đầu tư, hỗ trợ cho các xã, xóm đặc biệt khó khăn chủ yếu từ ngân sách nhà nước, việc vận động, huy động thêm các nguồn lực khác gặp rất nhiều khó khăn.

Với những khó khăn, thách thức đó, thời gian tới, trên cơ sở định hướng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục tham mưu để thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình.

Các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục tổ chức quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi. Xác định tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình MTQG 1719 trên địa bàn tỉnh là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, là tiêu chí để đánh giá chất lượng của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Đồng thời, tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo chương trình cấp cơ sở và bộ máy giúp việc khi có sự thay đổi về nhân sự, đặc biệt đối với cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm trực tiếp tham gia thực hiện Chương trình.

Huy động, sử dụng có hiệu quả tối đa các nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi, nhất là các xã ĐBKK với phương châm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng giúp nhau cùng phát triển. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội bền vững với đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh. Bảo đảm không để trùng lặp, bỏ sót nội dung, đối tượng hỗ trợ; cần có cơ chế lồng ghép, phân bổ nguồn lực giữa các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn; sử dụng có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương để thực hiện Chương trình MTQG 1719.

Cân đối hợp lý ngân sách địa phương để đối ứng thực hiện và có giải pháp huy động hợp lý các nguồn vốn ODA, vốn đầu tư của các thành phần kinh tế, vốn xã hội hóa cho Chương trình. Phát huy tiềm năng, lợi thế của các địa phương trên địa bàn tỉnh, vận động Nhân dân tham gia vào quá trình tổ chức triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719…

Trân trọng cảm ơn bà !

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Thanh Hóa: Biểu dương thanh niên, sinh viên tiêu biểu và gương khởi nghiệp trong vùng đồng bào DTTS và miền núi

Thanh Hóa: Biểu dương thanh niên, sinh viên tiêu biểu và gương khởi nghiệp trong vùng đồng bào DTTS và miền núi

Tỉnh đoàn Thanh Hóa vừa phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị Biểu dương thanh niên, sinh viên tiêu biểu và tấm gương khởi nghiệp thành công trong vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2024, tại Tp. Sầm Sơn. Tham dự Hội nghị có 300 cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tiêu biểu trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Tin nổi bật trang chủ
Viết từ nơi địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc: Quyết liệt đấu tranh đẩy lùi “tà đạo” (Bài 2)

Viết từ nơi địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc: Quyết liệt đấu tranh đẩy lùi “tà đạo” (Bài 2)

Với đặc thù là vùng đất biên giới, địa hình phức tạp, trình độ dân trí còn hạn chế... nơi địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc tiềm ẩn nhiều nguy cơ các thế lực thù địch thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình, các hoạt động tà đạo, tệ nạn xâm nhập. Do vậy, việc kiên quyết đấu tranh với tội phạm, các hoạt động sinh hoạt đạo trái pháp luật...luôn được hệ thống chính trị, nòng cốt là lực lượng công an chú trọng ngăn chặn bằng nhiều giải pháp. Đặc biệt, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đã nâng cao nhận thức cho đồng bào DTTS hiểu rõ cái xấu, không theo đạo lạ, chung tay giữ gìn bản làng bình yên.
Gia đình 7 đời làm nghề chạm bạc trên cao nguyên đá

Gia đình 7 đời làm nghề chạm bạc trên cao nguyên đá

Sắc màu 54 - Vũ Mừng - Sơn Tùng - 7 giờ trước
Trên vùng cao nguyên đá Đồng Văn (tỉnh Hà Giang), thôn Lao Xa, xã Sủng Là là cái nôi của nghề chạm bạc truyền thống của người Mông. Đã từ rất lâu, không chỉ riêng người Mông, mà bất cứ ai muốn mua được một món đồ trang sức bằng bạc ưng ý, đều lên đường đến Lao Xa…
Giá cà phê, hồ tiêu tăng cao kỷ lục

Giá cà phê, hồ tiêu tăng cao kỷ lục

Kinh tế - Minh Thu - 7 giờ trước
Nối tiếp sự tăng trưởng từ năm 2023, giá cà phê tiếp tục tăng từ đầu năm 2024 đến nay. Bên cạnh đó, giá hồ tiêu cũng tăng cao đã góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân các tỉnh Tây Nguyên, tạo cơ hội gia tăng giá trị sản phẩm, nâng cao tính bền vững của cà phê, hồ tiêu.
Thanh Hóa: Biểu dương thanh niên, sinh viên tiêu biểu và gương khởi nghiệp trong vùng đồng bào DTTS và miền núi

Thanh Hóa: Biểu dương thanh niên, sinh viên tiêu biểu và gương khởi nghiệp trong vùng đồng bào DTTS và miền núi

Công tác Dân tộc - Quỳnh Trâm - 7 giờ trước
Tỉnh đoàn Thanh Hóa vừa phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị Biểu dương thanh niên, sinh viên tiêu biểu và tấm gương khởi nghiệp thành công trong vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2024, tại Tp. Sầm Sơn. Tham dự Hội nghị có 300 cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tiêu biểu trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Khởi tố vụ án liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng tại Yên Bái

Khởi tố vụ án liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng tại Yên Bái

Tin tức - Trọng Bảo - 7 giờ trước
Thông tin từ UBND tỉnh Yên Bái cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Trần Mạnh Hùng - nhân viên cân băng liệu của Nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động” để điều tra làm rõ.
Khép lại chuỗi hoạt động đặc sắc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Nghệ An

Khép lại chuỗi hoạt động đặc sắc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Nghệ An

Sắc màu 54 - Minh Nhật - 7 giờ trước
Tối 23/4, tại Quảng trường Hậu phương hướng về tiền tuyến huyện Tân Kỳ đã diễn ra Lễ bế mạc các hoạt động Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Kỷ niệm 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn tỉnh Nghệ An.
Loại trái cây trồng khắp Việt Nam "chống được ung thư ruột"

Loại trái cây trồng khắp Việt Nam "chống được ung thư ruột"

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ung thư ruột - còn gọi là ung thư đại trực tràng - là loại ung thư phổ biến thứ ba trên toàn thế giới, chiếm khoảng 10% tổng số ca ung thư. Bên cạnh đó, nó là nguyên nhân gây tử vong do ung thư xếp hàng thứ hai. Mới đây, một nghiên cứu quốc tế công bố trên tạp chí khoa học Scientific Reports đã chỉ ra tác dụng bất ngờ của quả xoài đối với bệnh ung thư ruột
Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Thành phố Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Thành phố Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trang địa phương - Như Tâm - 7 giờ trước
Với chủ đề: “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển”, sáng 24/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP. Cần Thơ long trọng khai mạc Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đây là đơn vị được lựa chọn tổ chức Đại hội điểm MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đại biểu phía Trung ương có ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Huỳnh Đảm - Nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; cùng các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon - Phó Chính ủy, Bộ Tư lệnh Quân Khu 9.
Làng du lịch lớn nhất Hà Giang chuẩn bị cho phiên chợ trăm tuổi

Làng du lịch lớn nhất Hà Giang chuẩn bị cho phiên chợ trăm tuổi

Sắc màu 54 - Vũ Mừng - Minh Đức - 7 giờ trước
Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai năm 2024 đang cận kề. Cùng với sự chuẩn bị của Ban Tổ chức, những ngày qua, Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang cũng đang tập trung chuẩn bị các điều kiện để đón du khách đến tham dự sự kiện quan trọng này.
Hỗ trợ điều trị ngộ độc thực phẩm bằng rau củ trong vườn nhà

Hỗ trợ điều trị ngộ độc thực phẩm bằng rau củ trong vườn nhà

Sống khỏe - Như Ý - 8 giờ trước
Ngộ độc thực phẩm là một loại bệnh hay gặp trong mùa hè, bạn có thể nhiễm bệnh do ăn uống phải thực phẩm bị nhiễm độc, nhiễm khuẩn hoặc biến chất, chứa chất phụ gia hay chất bảo quản quá liều lượng, bị ôi thiu... Vậy phải làm thế nào để thải độc cho cơ thể khi chẳng may nạp chất độc vào người? Bạn hãy tham khảo cách trị ngộ độc thực phẩm bằng rau củ trong vườn nhà sau đây nhé.
Kon Rẫy (Kon Tum): Đường ĐH22 chậm tiến độ, người dân lo lắng

Kon Rẫy (Kon Tum): Đường ĐH22 chậm tiến độ, người dân lo lắng

Pháp luật - Ngọc Chí - 8 giờ trước
Đường ĐH22, nối từ thị trấn Đăk Rờ Ve đến xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy (Kon Tum) được khởi công từ tháng 9/2022 trong niềm vui mừng, phấn khởi của Nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở xã Đăk Pne. Thế nhưng, với sự chậm trễ của nhà thầu thi công, đến nay đường ĐH22 vẫn chưa hoàn thành dù đã hết thời hạn hợp đồng. Điều này làm cho người dân lo lắng khi mùa mưa sắp đến.
Khánh Hòa: Quyết liệt triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Khánh Hòa: Quyết liệt triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Trang địa phương - T.Nhân - 8 giờ trước
Nhằm lắng nghe những khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh, ngày 24/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Hòa Nam đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh. Tại cuộc họp, ông Trần Hòa Nam đề nghị các địa phương nhanh chóng tháo gỡ các khó khăn, quyết liệt triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.